Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatása / MOB-KJSZE-13
Kiíró:
Magyar Olimpiai Bizottság
Határidő:
09/05/2013
Érvényes:
09/05/2013
Tárgymutató:
szabadidősport események megrendezése / MOB-KJSZE-13
Pályázhat:
belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének
támogatására
(Pályázat kódja: MOB-KJSZE-13)

A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) - a továbbiakban: Támogató - pályázatot hirdet a rendszeres fizikai aktivitás, és a testmozgásban gazdag életmód széleskörű lehetőségének biztosítása érdekében kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására, a lakossági sportrendezvények színvonalának javítására az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet alapján.
1. A támogatás célja:
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot magas szinten és széles körben népszerűsítő, szakmailag magas színvonalú események, különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban megrendezendő események szervezésének elősegítése érdekében jelen pályázat célja kiemelkedő jelentőségű szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
"A" kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő hagyományokkal rendelkező (korábban legalább három alkalommal már megrendezett) szabadidősport események, melyek hatása túlmutat a résztvevői körön, nagy tömegeket képesek mozgósítani, azaz a résztvevők létszáma legalább 3000 fő;
"B" kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő hagyományokkal rendelkező (korábban legalább három alkalommal már megrendezett) szabadidősport események, melyek hatása túlmutat a résztvevői körön, nagy tömegeket képesek mozgósítani, azaz a résztvevők létszáma legalább 2000 fő;

2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 61 750 000 forint, azaz hatvanegymillió-hétszázötvenezer forint.
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/23/23 jogcím szám "Szabadidősport támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza.

3. A támogatott időszak:
3.1 Támogatott időszak (a pályázattal támogatandó események időpontja): 2013. április 16. és 2014. április 15.
3.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka: A pályázattal támogatott esemény kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség kizárólag a 2013. március 1. és az esemény befejezési időpontját követő 90 napig terjedő időszakban kelt és pénzügyileg kiegyenlített, a támogatott program gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódó számviteli bizonylatokkal teljesíthető.
3.1.2 Beszámolási határidő: A támogatási szerződésben rögzített esemény befejezési időpontját követő 120 nap, de legkésőbb 2014. április 30.
3.1.2.1 Azon események esetében, melyek befejezési időpontja a 2014. február 1. és április 15. közé esik a támogatás felhasználásának és a beszámoló feladásának záró időpontja 2014. április 30.

4. A pályázók köre:
A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15. §-a, és 19. §-a].

5. Támogatandó események, amelyek
5.1 Magyarországon, 2013. április 16. és 2014. április 15. között kerülnek megrendezésre;
5.2 országos kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
5.3 a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik;
5.4 hagyományokkal rendelkeznek, azaz korábban már legalább három alkalommal megrendezték;
5.5 nagy tömegeket képesek mozgósítani, azaz a résztvevők létszáma
"A" kategóriában legalább 3000 fő;
"B" kategóriában legalább 2000 fő;
5.6 nem felmenő rendszerben, azonos kiírással kerülnek meghirdetésre, de nem minősülnek bajnokságnak.
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás.
A támogatási időszak 2013. április 16-i kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a rendezvény megvalósítását a pályázók saját anyagi kockázatukra vállalják.

6. Az igényelhető támogatás:
6.1 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6.2 A támogatás mértéke előre nem meghatározott.
6.3 Egy pályázó szervezet a 2.1 pontban meghatározott keretösszeg felénél több támogatásban - függetlenül a beadott pályázatai számától - nem részesülhet.
6.4 A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás 50%-a biztosítható és beszámítható térítésmentes hozzájárulás (önköltségszámításon alapuló önkéntes munka, nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.
6.5 A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására, továbbá tárgyi eszköz beszerzésre.
A támogatási összeg legfeljebb:
- 30%-át személyi jellegű költségekre;
- 10%-át kommunikációs költségekre;
- 30%-át díjazásra;
- 10%-át tárgyi eszköz beszerzésre lehet fordítani.
Emellett az eseménnyel kapcsolatban a szervezési-rendezési költségek, lebonyolítói költségek, technikai költségek, kiegészítő programok költségei számolhatók el a támogatás terhére.
6.6 A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik, 50%-os előlegnyújtás mellett. Ennek feltétele, hogy a Támogatott az Előlegkérelmen megtalálható nyilatkozatban vállalja, hogy az előlegként kért támogatásrész bizonylatokkal alátámasztható felhasználásáról az előlegkérelem benyújtását követő 30 napon belül gondoskodik.
6.6.1 Az előlegfolyósításra a támogatási szerződés a Pályázatkezelő Szervezetnek történő visszaküldését követően, a Kedvezményezett pénzintézete által befogadott - a Pályázatkezelő Szervezetnek megküldött - felhatalmazó levél beérkezését követő 10 napon belül kerül sor.
6.6.2 A fennmaradó támogatás folyósítására a teljes körű pénzügyi elszámolás (támogatás és önrész), valamint a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor.
6.6.3 A beszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza (pályázati kiírás 3.1.2. pont). A beszámolási határidő Kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga után.

7. Pályázatkezelő Szervezet:
A Támogató a pályázat lebonyolításához Pályázatkezelő Szervezetet vesz igénybe:
Magyar Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: Pályázatkezelő Szervezet)
Postacím: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
E-mail: palyazat@masport.hu
Honlap címe: http://www.masport.hu

8. Pályázat befogadásának feltételei:
8.1 A pályázati kiírás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét.
8.2 Pályázati formanyomtatvány (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve)
A pályázat eredeti példányát zárt borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell postára adni. A pályázó egyidejűleg köteles az eredetben beküldött pályázatával egyező dokumentációt elektronikus formában feltölteni az útmutatóban leírtak szerint (lásd a pályázati útmutató 10. pontját).
8.2.1 Pályázati adatlap és költségvetés (minden kérdés megválaszolásával)
8.2.2 Áfa nyilatkozat a megfelelő rovatban cégszerűen aláírva (Csak egy rovat tölthető ki!)
8.2.3 Általános nyilatkozat cégszerűen aláírva
8.2.4 Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
8.2.5 Amennyiben fennáll az érintettség, közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
8.2.6 Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszerhez, amennyiben az 2013-ban még nem került beadásra, ellenkező esetben nyilatkozat a beadásról.
A Pályázati Formanyomtatvány és a mellékletek papír alapú változata az előírt helyeken a keltezés időpontjával és a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.
8.3 Kötelező mellékletek (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az alábbiakban részletezettek szerint)
1. A pályázati díj befizetését igazoló banki igazolás másolata PDF formátum
2. Pályázó szervezet Alapszabályának, vagy Alapító okiratának pályázó által hitelesített másolata PDF formátum
3. A pályázott rendezvény(ek)ről a korábbi években megjelent sajtómegjelenések táblázatba rendezett összesítője Excel vagy Word formátum
8.4 Ajánlott kiegészítő mellékletek (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az alábbiakban részletezettek szerint)
4. Az önerő részét képező külső források realizálását megalapozó megállapodások, szándéknyilatkozatok másolata ...............PDF formátum
5. A program megvalósításában együttműködő szervezet(ek) /intézmény(ek) képviselőjének szándéknyilatkozata...................PDF formátum
6. A pályázó szervezet és az előző program(ok) részletes bemutatása (tömörített fotó-, videó- és hanganyagok) jpg, jpeg, mpeg, avi, wmv formátum
8.5 A pályázónak
- vállalnia kell, hogy a pályázati formanyomtatvány nyilatkozatában szereplő kommunikációs feltételeket teljesíti,
- tudomásul kell vennie, hogy az esetleges pályázati támogatást a pályázatában tervezett résztvevői létszámra is tekintettel kapja, azaz, ha a tervezett résztvevői létszámtól - különösen a minimum létszámtól - elmarad a valós résztvevői létszám, úgy arra vonatkozóan indoklási kötelezettség terheli, végső esetben a csökkenésnek forrás elvonási következményei is lehetnek.
8.6 A pályázó saját felelőssége a papír alapú és az elektronikusan feltöltött pályázati dokumentáció egyezősége. Vitás esetekben a Pályázatkezelő Szervezet a papír alapú változatot tekinti mértékadónak.
9. Pályázati díj:
A pályázati díj 8890 Ft (7000 Ft+áfa), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Pályázatkezelő Szervezet 11706016-20828176-00000000 számú elkülönített banki alszámlájára.
Az átutalás közleményében a pályázó szervezet adószámát és a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB-KJSZE-13)!
A pályázati díjat az MSZSZ nem téríti vissza. A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag számlát kap.

10. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
10.1 A pályázati tudnivalók 2013. augusztus 1-től a Magyar Szabadidősport Szövetség, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság internetes honlapjain (http://www.masport.hu, http://www.mob.hu,) továbbá a http://www.kormany.hu-n olvashatók.
A pályázati formanyomtatvány (adatlap és költségvetés) kitöltésére a Magyar Szabadidősport Szövetség honlapján 2013. augusztus 1-től van lehetőség.
10.2 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány és költségvetés nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában (lásd a pályázati útmutató 11. pontját). Kézzel írott pályázatok nem kerülnek feldolgozásra.
10.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
10.4 A pályázati dokumentációt jelen kiírás 8. pontjában leírtak szerint postai úton, egy zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A pályázatot és annak mellékleteit 2013. szeptember 5-én 24 óráig kell postára adni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a MOB-KJSZE-13 kódot.
Azok a pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidejűleg elektronikusan is feltöltöttek az útmutatóban leírtak szerint.
A beérkezett pályázati anyagokat a Támogató és a Pályázatkezelő Szervezet bizalmasan kezeli.

11. A pályázat elbírálásának folyamata:
11.1 A pályázati dokumentáció beérkezését, és a beadási határidőt követően Pályázatkezelő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat érvényes-e, azaz megfelel-e
- a jogosultság (lásd kiírás 4. pont, útmutató 3. és 5. pont);
- a benyújtás (lásd kiírás 10. pont);
- a teljesség (lásd kiírás 8. pont) feltételeinek (a Kedvezményezett a formanyomtatvány minden kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás megtörtént stb.).
11.2 Amennyiben a pályázat érvénytelen, Pályázatkezelő Szervezet ennek tényéről értesíti a pályázót az érvénytelenítés okának megjelölésével.
11.3 Az érvényesítést követően Pályázatkezelő Szervezet a befogadott pályázatokat és azok mellékleteit a Támogató által kijelölt külső szakértőknek átadja bírálatra. Egyidejűleg a befogadott pályázatok azonosító számát tájékoztatás céljából honlapján közzéteszi.
11.4 A pályázatokról a szakértők javaslata alapján a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége a pályázati benyújtási határidőtől számított 50 napon belül dönt.
A nyertes pályázatok listáját a Támogató és a Pályázatkezelő Szervezet a http://www.mob.hu, http://www.masport.hu honlapokon a döntést követő 8 napon belül közzé teszi.
11.5 Pályázatkezelő Szervezet a pályázati bírálat eredményéről, azaz
- a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy
- a pályázat elutasításáról,
a döntés nyilvánosságra hozását követő 8 napon belül írásban küld tájékoztatást. Az értesítő levélben a nyertes szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő Szervezet köt támogatási szerződést.
Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.
11.6 Indokolt esetben a támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható. Ha a pályázónak megítélt támogatás kevesebb, mint az igényelt támogatás 75%-a, akkor a pályázónak a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás és az igényelt támogatás 75%-a közötti különbséget biztosítja. Ebben az esetben a szerződéskötési dokumentumokhoz a módosított költségvetését és az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel), és annak igazolását is csatolnia kell.
11.7 Az eredeti pályázatban vállalt önerő összege nem csökkenthető, azon belül a térítésmentes hozzájárulás és a készpénzben vállalt önerő aránya a térítésmentes hozzájárulás javára nem módosítható. Csökkentett összegű támogatás esetében - csak a kiegészítés összegére vonatkozóan - maximum 50% lehet a térítésmentes hozzájárulás.
11.8 A pályázó a támogatás tényéről és nagyságáról szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az értesítésben felsorolt szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat visszaküldeni.
11.9 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán teljesen lekötni, akkor Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozhat meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
11.10 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.
11.11 A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozóan jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) Ávr. 90 § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást a Pályázatkezelő Szervezet címére postai úton kell benyújtani, a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 napon belül.
11.12 A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az állami támogatás Pályázatkezelő Szervezet részére történő rendelkezésre bocsátását követően kerülhet sor.
A BEADOTT PÁLYÁZATOKRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL A MOB, A PÁLYÁZATKEZELŐ SZERVEZET, ILLETVE A DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSBEN RÉSZTVEVŐK NEM ADHATNAK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.

12. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:
12.1 Mennyire illeszkedik a beadott rendezvény a pályázati kiírás igényeihez?
12.2 A rendezvényen résztvevők várható létszáma.
12.3 Mennyire alkalmas a pályázott program a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágak elterjesztésére?
12.4 A rendezvény mennyire felel meg a kiemelkedő jelentőségű események minőségi követelményeinek?
12.5 A rendezvényen résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékos személyek aránya, lehetőségei.
12.6 Az esemény korábbi és tervezett média megjelenése.
12.7 A költségvetésből igényelt támogatás nagysága.
12.8 Az igazolt saját forrás aránya (pénzben, önként vállalt munkában stb.).
12.9 A csatolt kiegészítő mellékletek mennyisége és minősége.
12.10 Az állami támogatás felhasználásának módja.
12.11 Tervez-e az állami támogatásból mennyiségi és/vagy minőségi fejlesztést bevezetni.
http://www.masport.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum