Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása / KÜM-2014-1
Kiíró:
Külügyminisztérium
Határidő:
03/31/2014
Érvényes:
03/31/2014
Tárgymutató:
civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása / KÜM-2014-1
Pályázhat:
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) 2. § 6. pontjában meghatározottaknak megfelelő magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK
NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK TÁMOGATÁSA TÁRGYÁBAN
A pályázat kódszáma: KÜM-2014-1

A Külügyminisztérium a 2013. évi Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) program keretében a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (2) g) és 31. § (1) a) pontja alapján pályázati kiírást tesz közzé a magyar civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása céljából.

1. A pályázat tárgya
Pályázat az alábbi relációk valamelyikét érintően a következő kiemelt nemzetközi fejlesztési területekre nyújtható be:
1.1 Relációk:
a) Szubszaharai Afrika (az afrikai államok, kivéve Marokkó, Tunézia, Líbia, Algéria, Egyiptom és DAK),
b) Nyugat-Balkán (Szerbia, BiH, Koszovó, Albánia),
c) Kelet-Európa (Moldova, Ukrajna),
d) Délkelet-Ázsia (Kambodzsa, Laosz, Vietnam, Mianmar).
1.2. Támogatott szektorok, tevékenységi körök:
a) intézményfejlesztés (demokratikus, jogállami berendezkedés megszilárdítása, átalakulási és nemzetközi integrációs tapasztalatok átadása, jó kormányzás, állami, önkormányzati és ágazati intézményfejlesztés, kapacitásépítés, civil szervezetek erősítése);
b) zöldkultúra, zöldgazdaság, környezet- és klímavédelem (vidék- és városfejlesztés, élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdasági termelőkapacitások fejlesztése, fenntartható vízgazdálkodás, szanitáció, klímaváltozás negatív hatásaival szembeni védekezés);
c) humán erőforrások és kapacitások fejlesztése (oktatás, egészségügy, kultúra, esélyegyenlőség, kisebbségek és sérülékeny csoportok védelme, szociális intézményfejlesztés, tudományos ismeretek és kapcsolatok).

2. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) 2. § 6. pontjában meghatározottaknak megfelelő magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják.

3. Kizárt pályázók
Nem nyújtható költségvetési támogatás azon pályázó részére:
a) aki saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, vagy
b) akit a miniszter írásbeli döntésével kizárt az előirányzat támogatási rendszeréből, a kizárás hatálya alatt, vagy
c) aki a Rendelet hatálybalépését megelőzően a Külügyminisztériummal kötött támogatási szerződésében foglaltakat megszegte és emiatt a Külügyminisztérium elállt a támogatási szerződéstől, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a Külügyminisztérium nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy
d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből eredő akadálya van, vagy
e) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy
f) aki a támogatási igényében valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
g) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
h) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy
i) aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, vagy
j) aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, vagy
k) aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) rendelkezéseinek.

4. A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás
4.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 40 000 000 Ft (negyvenmillió forint), amely a Külügyminisztérium költségvetési előirányzatán rendelkezésre áll. Az egy pályázattal elnyerhető támogatás legkisebb összege 500 000 Ft (ötszázezer forint), legnagyobb összege 10 000 000 Ft (tízmillió forint).
4.2. A költségvetési támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás.
4.3. A költségvetési támogatás módja: utófinanszírozás.
4.4. Indokolt esetben - a pályázó kérelmére - a Külügyminisztérium döntése alapján az elnyert költségvetési támogatás legfeljebb 25%-áig utólagos elszámolással előleg folyósítható. Az előleg iránti kérelemben részletesen ki kell fejteni a kérelem indokát.
4.5. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat és több pályázatával is nyerhet támogatást.
4.6. A költségvetési támogatás felhasználható: 2014. április 1.-2015. június 30. között megvalósuló tevékenységekre.
4.7. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített beszámoló (tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás) megküldésének határideje: a Külügyminisztérium és a pályázat nyertese között kötött támogatási szerződésben feltüntetett különböző projektszakaszok befejezését követő 30 nap.
Nem nyújtható költségvetési támogatás a pályázat benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra, már megkezdett projekt tekintetében a Rendelet 15. § (4) bekezdés d) pontja az irányadó.
4.8. A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás legfeljebb a projekt összköltségvetésének 90%-a lehet.
A támogatott tevékenység összköltségvetésének legalább 10%-át a pályázónak saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott költségvetési támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget.
A projekt megvalósításához kapott, egyéb forrásból származó támogatást a pályázatban fel kell tüntetni és a benyújtott költségvetésben külön szerepeltetni kell.
4.9. A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag a projekthez közvetlenül kapcsolódó költségek fedezésére használhatja fel.
4.10. A nyertes pályázók a költségvetési támogatási összegből finanszírozott beszerzéseiket a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakkal összhangban kötelesek megvalósítani.
A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a költségvetési támogatás összegét köztartozás törlesztésére vagy más jellegű adó kifizetésére nem használhatja fel. A költségvetési támogatás összegét a pályázó nem használhatja fel a megbízási díjakkal kapcsolatban felmerülő más adók vagy járulékok kifizetésére. Továbbá a költségvetési támogatás nem használható bankköltség fedezésére. Eszközbeszerzés esetén, ha ez nem szolgálja közvetlenül a projekt célját, akkor a költségvetési támogatás terhére történő elszámolásra nincs lehetőség.

5. A pályázati dokumentáció
A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
a) hiteles másolatban harminc napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről,
b) eredetiben a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját,
c) eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről,
d) a pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot,
e) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről,
f) saját forrás meglétét igazoló bankszámlakivonatot, hitelígérvényt vagy szerződést,
g) a pályázó képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy:
ga) a pályázónak az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az
illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,
gb) a pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot a 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet 13. § (3)
bekezdésében foglalt adatok nyilvántartására,
h) előleg igénylése esetén a pályázó nyilatkozatát arról, hogy felhatalmazza a Külügyminisztériumot beszedési megbízás benyújtására,
i) ha azt jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély másolatát,
j) pályázati adatlapot, ami minden pályázó által kitöltendő (1. melléklet),
k) adatlapot (1/A. vagy 1/B. vagy 1/C. vagy 1/D. melléklet),
l) logikai keretmátrixot (2. melléklet),
m) megvalósítási ütemtervet (3. melléklet),
n) részletes tételes költségvetést (4. melléklet) - a költségvetésben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási módját és az esetleges társfinanszírozás összegét, ezeken belül:
na) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
naa) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és
nab) az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét,
o) a pályázó képviselője által cégszerűen aláírt pályázói nyilatkozatot (5. melléklet),
p) a Knytv. 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot (a közzétételi kérelmet csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve összeférhetetlensége fennáll) (6. illetve 7. melléklet),
q) a megvalósítandó projekt részletes leírását a Pályázatírási segédlet alapján (8. melléklet),
r) láthatósági tervet, amely bemutatja, hogy a pályázó a projekt kommunikációja során hogyan kívánja bemutatni a Külügyminisztériumot, mint támogatót (a 9. mellékletben szereplő Láthatósági követelmények szerint).

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja
Kérjük, hogy a pályázatokat lehetőség szerint Calibri betűtípussal, 11-es betűmérettel készítsék el.
A pályázatok beérkezése folyamatos, a benyújtás határideje:
2014. március 31.
A 2014. március 31-ei postai bélyegzővel feladott pályázatok szabályszerűen beérkezettnek tekintendőek abban az esetben, ha 2014. április 8-áig megérkeznek a megadott címre.
A 2014. március 31-ét követően postára adott vagy 2014. április 8-át követően beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA MIATT IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!
A pályázatot és valamennyi, a pályázati kiírásban előírt dokumentumot magyar nyelven, egy eredeti példányban, minden oldalon szignáltan vagy aláírtan, és egy példányban elektronikus (CD) formában, zárt borítékban, kódszámmal ellátva kizárólag postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, Pályáztatási és Közbeszerzési Főosztály, “NEFE pályázat”, 1027 Budapest, Bem rkp. 47.
A pályázat kódszámát - KüM-2014-1 - minden benyújtott anyagon kérjük feltüntetni.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költség a pályázót terheli.

7. A pályázatok elbírálása
7.1 A Külügyminisztérium Munkabizottsága a költségvetési támogatás odaítélésére vonatkozó javaslata kialakítása során az alábbiakat (együttesen) veszi figyelembe:
A tervezett tevékenység milyen mértékben:
a) illeszkedik a külkapcsolati stratégiához (http://www.kormany.hu/download/a/cb/60000/kulpolitikai_strategia_20111219.pdf),
b) alkalmas az előirányzat céljának megvalósítására,
c) felel meg a pályázati kiírásban megfogalmazott konkrét követelményeknek,
d) erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,
e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elősegítésére,
f) költséghatékony,
g) biztosít saját forrást.
7.2. A pályázatok elbírálásának szakmai tartalmi bírálati szempontjai különösen:
7.2.1. Relevancia:
A projekt illeszkedik a célország fejlesztési prioritásaihoz, a helyi igényekhez, Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési prioritásaihoz és megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazott konkrét követelményeknek.
7.2.2. Komplexitás:
A pályázat egy-egy problémára koncentrálva, annak különböző aspektusait kezelő, egymással összhangban lévő, egymást kiegészítő és egymásra épülő projektelemeket hajt végre, vagy megnyitja a lehetőséget további projektek végrehajtása előtt (megalapozza a további fejlesztéseket).
7.2.3. Hatékonyság:
A cél eléréséhez szükséges megfelelő tevékenységek kerültek kiválasztásra. A projekt átfogó céljai és konkrét célkitűzései világosan rögzítettek és reálisak, a tervezett tevékenységek nagy valószínűséggel elősegítik azok elérését.
7.2.4. Költséghatékonyság:
Az adott körülmények és lehetőségek között a megvalósítási stratégia megfelelő és költséghatékony mód a meghatározott célok eléréséhez.
7.2.5. Feasibility (megvalósíthatóság / alkalmazhatóság):
Fennállnak-e a projekt sikeres megvalósításához és a költségvetési támogatás felhasználásához szükséges gyakorlati feltételek. A pályázó és a projektben részt vevő partnerszervezetei szakmai felkészültsége megfelelő, rendelkeznek a megfelelő kapacitásokkal, forrásokkal és látható a sikeres megvalósítás iránti szándék.
7.2.6. Fenntarthatóság:
A projekt eredményei és hatásai a projekt befejezése vagy a külső támogatás (emberi, környezeti, intézményi, pénzügyi források) megszűnése után is elfogadható szinten fennmaradnak, a projekt társadalmi hasznossága, helyi elfogadottsága biztosítja további működtetését, fenntartását.
7.2.7. Folyamatosság:
A projekt mennyiben épül egy korábban megvalósított fejlesztési projektre és mennyiben tudja megvalósítani annak továbbfejlesztését.
7.2.8. Gender equality (nemek közötti egyenlőség):
A projekt célkitűzéséhez igazodva, a projekt keretében tervezett tevékenységek, illetve várt eredmények mennyiben veszik figyelembe a nők és férfiak sajátos igényeit és érdekeit, illetve hosszú távon hozzájárul-e a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez is.
7.2.9. Környezettudatosság:
A projekt milyen mértékben óvja vagy károsítja a környezetet, és ezáltal milyen mértékben támogatja vagy ássa alá a hosszú távú előnyök biztosítását. A hangsúlyt a környezetvédelmi szempontból fenntartható fejlődésre kell fektetni.
7.2.10. Koordináció és együttműködés:
A projektszemélyzet közötti munkamegosztás a feladatok végrehajtása során egyértelmű. A projektet megvalósító szervezetek, a helyi szereplők és a fejlesztési partnerek (donorok, beleértve a Külügyminisztériumot) közötti kommunikáció, együttműködés erősségei, gyengeségei.
7.2.11. A helyi struktúrák, kapacitások igénybevétele:
A pályázó a projektet a kedvezményezettek igényei alapján, a helyi közösséggel szorosan együttműködve, a helyi kapacitások kihasználásával, helyi eszköz- és anyagbeszerzéssel, helyi munkaerő maximális alkalmazásával valósítja meg. Helyi partnerszervezet bevonása előnyt jelent.
7.2.12. Kockázatok és kockázatmenedzsment:
Mennyiben valósul meg a kockázati tényezők elkerülése/kiszűrése.
7.3. A támogatási döntés meghozatalára a Külügyminisztérium Munkabizottsága a pályázat benyújtásától számított harminc, vagy a hiánypótlás határidejének lejártától számított tizenöt napon belül tesz javaslatot a kötelezettségvállalásra jogosult számára.
7.4. A Külügyminisztérium az eredményről a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban értesíti a pályázót.
7.5. A Külügyminisztérium a döntés eredményét közzéteszi a kormányportálon (http://www.kormany.hu).
7.6. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.
7.7. A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg. A Külügyminisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb költségvetési támogatást nyújtson.

8. Hiánypótlás
8.1. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy alkalommal a pályázót - a jelen pályázati kiírás 5. pontjában meghatározottak vonatkozásában - hiánypótlásra hívja fel, azzal, hogy a jelen pályázati kiírás 5. valamint 6. és 7. mellékletében foglalt nyilatkozat illetve közzétételi kérelem csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati kiírás 5. mellékletében foglalt pályázói nyilatkozat csatolása nélkül a benyújtott pályázat érvénytelen.
A nyilatkozat és közzétételi kérelem (6 és7. melléklet) csatolása nélkül a pályázat érvénytelen, figyelemmel a Knytv. 14. §-ára. (a nyilatkozattal és közzétételi kérelemmel kapcsolatos segédlet a jelen pályázati kiírás 7/A. mellékletében található).
8.2. A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.

9. Érvénytelen pályázat
Érvénytelen az a pályázat:
a) amely nem felel meg a pályázati kiírásnak;
b) amelyet nem a jelen pályázati kiírás 1. mellékletét képező adatlapon nyújtottak be;
c) amelyhez a jelen pályázati kiírás 5. mellékletben foglalt nyilatkozatot nem csatolták;
d) amelyhez a jelen pályázati kiírás 6. mellékletben foglalt nyilatkozatot, és érintettség fennállása esetén a 7. mellékletben szereplő kérelmet nem csatolták, figyelemmel a Knytv. 14. §-ára;
e) amelyet 2014. március 31-ét követően adtak postára, vagy 2014. április 8-át követően érkezett be a Külügyminisztériumhoz.

10. A támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetőség
10.1. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 90. §-ban foglaltak az irányadók.
10.2. Az Ávr. hivatkozott rendelkezésének megfelelően a pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
10.3. A pályázó, mint a támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: kifogást tevő) a kifogást írásban nyújthatja be a külügyminiszternek.
10.4. A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
10.5. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított harminc napon belül lehet benyújtani.

11. A jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás visszatérítése
A nyertes pályázók legkésőbb a támogatási szerződés aláírásakor kötelesek átadni valamennyi -jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájukra vonatkozó, a Külügyminisztérium javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet és a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását arról, hogy a pályázótól befogadták a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelő - a Külügyminisztériumot a pályázó bankszámlái ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazottként megjelölő és csak a Külügyminisztérium hozzájárulásával visszavonható - felhatalmazó levelet. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is. A Külügyminisztérium az elszámolás elfogadásának tényéről értesítést küld a pályázónak, egyúttal megadja a hozzájárulást a felhatalmazó levél visszavonásához.

12. Egyéb rendelkezések
12.1. Egyéb, a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, Knytv., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az Áht., az Ávr., valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók.
12.2. A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium Pályáztatási és Közbeszerzési Főosztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: pako@mfa.gov.hu).
12.3. A Külügyminisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást a beérkezési határidő előtt visszavonja.
12.4. A pályázati kiírás és annak mellékletei letölthetők a kormányportálról (http://www.kormany.hu).
12.5. Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik a mellékletei (együttesen: pályázati kiírás). Ezek együttesen tartalmazzák a pályázathoz szükséges valamennyi feltételt. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a jogszabálymutatóban szereplő jogszabályok az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum