Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
02/26/2020
Érvényes:
02/26/2020
Tárgymutató:
ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek
Pályázhat:
szervezetek/intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek olyan nemzetközi projektek, amelyek vagy azonosítják, vagy a meglévő és új készségekre építenek egyes gazdasági ágazatokban, és/vagy lefordítják ezeket az igényekre válaszoló szakmai tantervekre. Centralizált pályázattípus.
Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ Útmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben az Útmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek.

1. A kulcstevékenység célja
Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek célja a készséghiány felszámolása egy adott ágazat egy vagy több foglalkozási profilja vonatkozásában. Ennek során meghatározzák az aktuális vagy körvonalazódó ágazatspecifikus munkaerőpiaci igényeket (keresleti oldal), és minden szinten fokozzák a szakmai alap- és továbbképzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez (kínálati oldal) igazodását. Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek a készségigényekre vonatkozó tényekre alapozva támogatják a transznacionális szakképzési tartalom, valamint az európai szakmai alapprofilokhoz kapcsolódó tanítás- és képzésmódszertan kialakítását és átadását.
A készségekkel kapcsolatos stratégiai ágazati együttműködéssel foglalkozó ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek konkrét intézkedések meghatározásával és kialakításával igazítják egymáshoz a készségek keresletét és kínálatát, így támogatva az átfogó ágazatspecifikus növekedési stratégiát.
Ezt a következő célokat kitűző intézkedésekkel kell megvalósítani:az ágazati készségek fejlesztéseit szolgáló stratégiai megközelítések kidolgozása a szektor fő szereplői és az állami hatóságok közötti fenntartható együttműködést szolgáló partnerségek révén;
- az innovatív együttműködési módszereken alapuló transznacionális szintű platformok és partnerségek kialakítása, első lépésként a "szakképzési kiválósági platformok" létrehozása felé, amelyek az európai és nemzeti, regionális/helyi szektorális stratégiák összefüggésében a minőségi szakképzettségek megszerzését mozdítják elő;
- a szakmák meglévő és újonnan képződő készségigényeinek azonosítása bizonyos ágazatokban, és ezen információk betáplálása az európai készségkörképbe;
- az oktatási és képzési intézmények, valamint a munkaerőpiac közötti tudás- és gyakorlatcsere megerősítése, különös tekintettel a szektorális szereplőkre;
- a releváns ágazati képesítések előmozdítása, és elismerésük támogatása;
- a kölcsönös bizalom kiépítése, a határokon átnyúló képességigazolás elősegítése, és ezáltal az egyes ágazatokon belüli szakmai mobilitás megkönnyítése, továbbá a képesítések európai szintű elismerésének fokozása egy-egy ágazaton belül;
a szakképzési kínálatnak a készségigényekhez való hozzáigazítása, különös tekintettel a munkakör-specifikus készségekre és a kulcskompetenciákra;
- a munkaalapú tanulás beépítése a szakoktatásba és szakképzésbe nemzetközi tapasztalatokkal párosítva, valamint a gazdasági fejlődés és az innováció előmozdítására való képességének kiaknázása, az érintett ágazatok versenyképességének növelése;
- a projektek eredményei fokozatos bevezetésének megtervezése, ami rendszerszintű hatással jár a szakképzési kínálatnak a készségigényekhez való folyamatos hozzáigazítása formájában, a szolgáltatók és a kulcsfontosságú munkaerőpiaci érdekelt felek megfelelő szinten fenntartott partnerségén alapulva ("visszacsatolási hurkok").
A projektek oly módon valósíthatják meg ezeket a célokat, hogy az alábbi részek közül egyre vagy többre pályáznak (egy-egy szervezet/intézmény részt vehet több pályázatban és részben, amennyiben a pályázatok különböző ágazatokra vonatkoznak):
1. rész: Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek az ágazati megközelítéseknek a transznacionális "szakképzési kiválósági platformok" révén történő fejlesztéséhez.
Ez a csoport támogatja a kísérleti projektek kidolgozását innovatív együttműködési módszerek alapján, mintegy első lépésként a "szakképzési kiválósági platformok" létrehozatala irányában. Támogatni szándékozik az ágazati megközelítések kialakítását a szakoktatási és szakképzési tartalom megtervezéséhez és biztosításához, a készségek helyi/regionális szinten történő fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiai megközelítéssel kombinálva, valamint a helyi/regionális növekedési és innovációs stratégiákkal összhangban. A közös képzési tartalom megtervezésekor és megvalósításakor a fentieknek a 2. csoporthoz tartozó megközelítést és cselekvéseket kell követniük..
2. rész: A szakoktatás és -képzés megtervezésére és megvalósítására létrehozott ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek
Egy adott ágazaton belül egy szakma vagy több rokonszakma szakképzési programja vonatkozásában egységes képzési tartalmat, valamint tanítás- és képzésmódszertant alakítanak ki és adnak át. Külön hangsúlyt érdemel a munkaalapú tanulás, amely a tanulókat a munkaerőpiac által elvárt készségekkel ruházza fel..
3. rész:A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés új stratégiai megközelítésének (tervének) megvalósítására létrehozott ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek
A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve3 az új európai készségfejlesztési program tíz intézkedésének egyike (a leírást lásd az Europa honlapon4). A jelenlegi pályázati felhívásban a terv hat olyan ágazatban valósul meg, amelyben komoly szakemberhiány tapasztalható (lásd a támogathatósági feltételeket): A 3. rész szerinti szövetségek a terv megvalósítását ágazati szakképzettség-fejlesztési stratégia kidolgozásával támogatják. E stratégiának rendszerszintű és strukturális hatást kell kifejtenie a szakemberhiány, a készséghiány, illetve a strukturális munkaerőhiány csökkentésére, továbbá biztosítania kell a készségek megfelelő minőségét és színvonalát az ágazaton belüli növekedés, innováció és versenyképesség támogatása érdekében. Az ágazati szakképzettség-fejlesztési stratégiának a készségkereslet és -kínálat összehangolása céljából egyértelműen meghatározott tevékenységeket, mérföldköveket és eredményeket kell tartalmaznia az adott ágazat átfogó növekedési stratégiájának támogatása érdekében. A 2. rész (reagálás az azonosított készségigényekre a szakoktatás és -képzés megtervezésén és megvalósításán keresztül) célkitűzéseit szerepeltetni kell az ágazati szakképzettség-fejlesztési stratégiában.
A 3. csoport szerinti szövetségnek a 2. csoport szerinti tevékenységeket is meg kell valósítania. A 3. csoport esetén ágazatonként mindössze 1 pályázat finanszírozható.

2. A támogatható tevékenységek
Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek olyan, koherens, átfogó és változó tevékenységcsoportokat valósítanak meg, amelyek rugalmasak, és Európa-szerte hozzáigazíthatók a különböző aktuális és jövőbeli munkaerőpiaci igényekhez.
Az egyes részekben támogatott tevékenységek igazodnak az adott rész céljaihoz. Ezek részleteiről tájékozódjon az Erasmus + Útmutató kapcsolódó részében.
3. Milyen szerepet töltenek be az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségben részt vevő szervezetek/intézmények?
Pályázó/koordinátor: a pályázatot az összes partner nevében benyújtó részt vevő szervezet/intézmény. A koordinátor teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy a projekt megvalósítására a megállapodással összhangban kerüljön sor. A következő koordinációs feladatokat látja el:
- képviseli a szövetséget, és a nevében eljár az Európai Bizottság előtt;
- pénzügyi és jogi felelősséget vállal az egész projekt megfelelő operatív, adminisztratív és pénzügyi megvalósításáért;
- a projektpartnerekkel együttműködve koordinálja a szövetséget.
Teljes jogú partnerek: az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetség megvalósításához tevékenyen hozzájáruló részt vevő szervezetek/intézmények. Minden teljes jogú partnernek meghatalmazást kell aláírnia, amelynek értelmében az aláíró fél elfogadja, hogy a projekt megvalósítása során a fentiekben felsorolt feladatokat a koordinátor lássa el a partnerség nevében. Ugyanez vonatkozik a partnerországok résztvevőire is.
Társult partnerek (opcionális): Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségekben részt vehetnek olyan társult partnerek, amelyek hozzájárulnak az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek tevékenységeihez. Nem tartoznak szerződéses kötelezettségek hatálya alá, mivel nem részesülnek támogatásban. A projektben és a különböző munkacsomagokban való részvételüket és szerepüket egyértelműen ismertetni kell
Társult jogalanyok (opcionális): Olyan szervezetek, amelyek hozzájárulnak a projekt célkitűzéseinek és tevékenységeinek a megvalósításához. A társult jogalanyokat meg kell nevezni a támogatás iránti kérelemben, és e jogalanyoknak eleget kell tenniük az e pályázati útmutató III. mellékletében (Fogalmak magyarázata) ismertetett követelményeknek.

4. A résztvevő szervezetek, támogatáshatósági kritériumok, a futamidő és az értékelési szempontok
A fenti részletek az Ágazati szakképzettség-feljesztési szövetségekben részenként eltérnek, ezért a vonatkozó részhez kapcsolódó feltételekről tájékozódjon az Erasmus+ Útmutató kapcsolódó részében.

5. A pályázás menete
Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek pályázattípus centralizált, a pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 26. 17:00 (CET)

6. Linkek, pályázati dokumentumok
A felhívás, a pályázati útmutató az elektronikus pályázati űrlappal együtt az Ágazati szakképzettség-feljesztési szövetségek központi honlapján (angol) találhatók.

7. Elérhetőségek
- Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel): EACEA-EPLUS-SSA{kukac}ec.europa.eu
- webForm-mal kapcsolatos technikai problémák (Brüsszel): eacea-helpdesk{kukac}ec.europa.eu; +32 2 299 0705
https://tka.hu/palyazatok/4430/agazati-szakkepzettseg-fejlesztesi-szovetsegek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum