Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése / GINOP-6.1.8-17
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
09/28/2018
Érvényes:
09/28/2018
Tárgymutató:
Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése / GINOP-6.1.8-17
Pályázhat:
azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, és
ab) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 250 főt a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év mindegyikében és
ac) amelyek éves nettó árbevétele a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év egyikében elérte a 150 000 000 000 Ft-ot
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A pályázati portálon közzétett módosítás értelmében támogatási kérelem benyújtásának határideje 2018. szeptember 28. 12.00 órára módosult.
Ez a harmadik határidő-módosítás: a támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 3-tól „eredetileg” 2018. május 4-ig volt lehetőség, de az utóbbi határidőt május elején június 28-ra, majd június végén augusztus 31-re módosította a kormány.
A belső vagy – vásárolt szolgáltatásként megvalósuló – külső képzéseket támogató, 2018. március elején megjelent felhívás célja, hogy „a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik, beszállítóik és a kapcsolt vállalkozások foglalkoztatásában álló munkavállalók tudásának folyamatos fejlesztésére és a munkaerő-tartalékot jelentő célcsoportok, álláskeresők, közfoglalkoztatottak és inaktívak képzésbe vonásával a munkaerőhiány vállalati szintű kezelésére”.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 9 milliárd forint; az igényelhető támogatás 100–600 millió forint, a kormány ennek megfelelően 15–90 darab támogatott kérelemmel számol.
A támogatott képzések lehetnek
belső képzések,
vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések, vagy
saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzések.


FELHÍVÁS
Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése

A Felhívás kódszáma: GINOP-6.1.8-17
Magyarország Kormányának célja a munkavállalók, a munkavállalási korú lakosság foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését és támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz.
A cél elérését a Kormány a nagyvállalatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén, elkülönített forrást biztosítva a célok megvalósítására a jelentős munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projektet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból minimum 100 000 000 maximum 600 000 000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás 50%-ának megfelelő, de maximum 300 000 000 forint előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy projektje megvalósításával hozzájárul:
- a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez, valamint
- az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra című dokumentumban megfogalmazott célok eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az Európai Unió Tanácsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020 stratégiában leszögezte, hogy "az egész életen tartó tanulás és készségfejlesztés kulcsfontosságú a jelenlegi gazdasági válság és a népesség idősödésének kezelése szempontjából, illetve az Európai Unió tágabb gazdasági és szociális stratégiájában. A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt - különösen az alacsony képzettségű és az idősebb - munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és társadalmi változásokhoz". A Tanács kiemeli továbbá, hogy a gazdasági válság rövid és hosszú távú következményeinek a kezelése céljából szükség van arra, hogy a felnőttek rendszeresen növeljék személyes és szakmai készségeiket, kompetenciáikat; tekintettel a munkaerőpiac jelenlegi instabilitására és a társadalmi kirekesztettség csökkentésének érdekében ez különösen érvényes az alacsony képzettségű munkaerőre.
3 2011/C 372/01 számú állásfoglalás
A Tanács állásfoglalásában felhívja a figyelmet, hogy a felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális - akár általános, akár szakmai jellegű - tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából. Ezzel egyidejűleg elismerni és támogatni kívánja azt a jelentős hozzájárulást, amelyet - a termelékenység, a versenyképesség, a kreativitás, az innováció és a vállalkozói készség erősítése révén - a felnőttkori tanulás tud nyújtani a gazdasági fejlődéshez.
Ezek alapján felszólítja a tagállamokat, többek között, hogy
- "nemre, illetve a személyes és családi körülményeikre való tekintet nélkül javítsa a felnőttek lehetőségét arra, hogy - személyes és szakmai fejlődésük, társadalmi szerepvállalásuk, alkalmazkodóképességük, foglalkoztathatóságuk és a társadalomban való aktív részvételük elősegítése érdekében - életük bármely szakaszában színvonalas oktatásban részesüljenek";
- "biztosítson a felnőttek képzési szükségleteihez igazított, rugalmas oktatási és képzési lehetőségeket, ideértve a vállalati képzéseket és a munkahelyi tanulást is; vii. ösztönözze, hogy a munkáltatók körében nagyobb mértékben tudatosuljon, hogy a felnőttkori tanulás hozzá járul a termelékenység, a versenyképesség, a kreativitás, az innováció és a vállalkozói készség előmozdításához, és fontos tényező az alkalmazottaik foglalkoztathatóságának és munkaerő-piaci mobilitásának növelésében";
- "A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól.
Magyarországon az egész életen át tartó tanulásban résztvevő 25-64 éves felnőttek aránya rendkívül alacsony: 6,3% (2016, EUROSTAT). Ez a szám elmarad az Európai Unió tagállamainak átlagától (10,8%), sőt a térségbe tartozó országokhoz képest is alacsonynak számít (ld. Csehország: 8,8%, Szlovénia: 11,6%). A fejlett tudásgazdasági szinthez képest a lemaradás rendkívüli (ld. Dánia 27,7%, Svájc 32,9%)
A felnőttkori tanulás egyik legfontosabb színtere maga a munkahelyi környezet. A KSH több mint 30 ezer vállalkozást vizsgáló reprezentatív adatgyűjtése alapján megállapításra került, hogy 2015 folyamán a vállalkozások 44%-ánál vehettek részt az alkalmazottak valamilyen, a vállalkozás által támogatott szakmai képzésben. Magyarország GDP-jének jelentős részét a nagyvállalatok állítják elő, gazdasági potenciáljuk és húzóerejük a KKV-k számára is meghatározó. A KSH felmérése alapján a nagyvállalatok dolgozóinak az összes foglalkoztatottakhoz képest ugyanakkor csupán 27%-a részesült szakmai képzésben 2015-ben. A megfelelő szintű, vállalati képző központ hiányában azonban a nagyvállalati szereplők számára gyakran nehézséget okoz a saját üzleti céljaiknak megfelelő, versenyképes beszállítót találni a hazai vállalkozói körben, a szükséges képzettségi szintek hiányában.
4 Központi Statisztikai Hivatal (2016): Munkahelyi képzések (2015) előzetes adatok, Statisztikai tükör, 2016. december 22.
Figyelembe véve a fentieket a felhívás fő célja, hogy elsősorban a versenyszféra átlagánál alacsonyabb keresetű munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére, a saját vállalkozásaik, illetve beszállítóik és kapcsolt vállalkozások foglalkoztatásában álló munkavállalóinak (külső munkavállalók) tudásának folyamatos fejlesztésére.
További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több belső és külső munkavállaló, illetve a betöltetlen állásaikra felvehető álláskeresők, közfoglalkoztatottak és inaktívak képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek, különös tekintettel azon megyék esetében, ahol jelentős a munkaerő-tartalék.
Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz egyaránt kapcsolódik. A munkahelyi képzések elősegítése egyik prioritását jelenti a 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozásával kapcsolatos szakpolitikai stratégiának, valamint a felnőttképzési beavatkozási prioritásokat és célrendszert is magában foglaló Életen át tartó tanulás szakpolitikáját bemutató keretstratégiának is. A nagyvállalatok munkavállalóit célzó képzések támogatása a munkavállalók foglalkoztathatóságának javításán keresztül hozzájárul az uniós célokkal összhangban lévő nemzeti vállalás teljesítéséhez, amely szerint foglalkoztatási arányt 75%-ra növeljük 2020-ra a 20 és 64 év közötti munkavállalók körében. Tekintve, hogy a felnőttkori tanulás egyik legjellemzőbb színtere a munkahely, a konstrukció segíti azt is, hogy hazánkban - az uniós célokkal összhangban - 2020-ra a 25-64 éves lakosok 15%-a vegyen részt felnőttkori tanulási tevékenységekben.
A vállalatokravonatkozó képzéselérési arányt tovább kell fejleszteni, különösen azon munkavállalók esetében, akik munkaerő-piacon maradáshoz szükséges kompetenciák fejlesztésére szorulnak (pl. alacsonyan képzett munkavállalók), illetve biztosítani kell a Vállalati Képző Központok létrehozását. A Vállalati Képző Központok rendszerének létrehozása olyan jelentős képzési hiányt pótolna, amelynek kezelése feltétlenül szükséges.
A korábbi eszközök, beavatkozások ugyanis csak rövidtávú megoldásokat kínáltak, főként a KKV-k számára, az elmúlt 16 év során nem sikerült érezhetően növelni a KKV-k képzési lehetőségeit. A KSH 2015. évre vonatkozó adatai alapján a képzést támogató vállalkozások aránya a vállalkozások minden nagyságkategóriájában csak kissé változott 2010-hez viszonyítva. A legalább 250 főt foglalkoztatók 92%-a, a közepes méretűeknek a 65%-a, a kisvállalkozásoknak pedig 38%-a támogatta a szakmai képzést 2015-ben.
A Vállalati Képző Központok rendszere kísérleti jelleggel kerül kialakításra nagyvállalatok bázisán. A beavatkozás várt hatása a beszállító partner vállalatok eddig elmaradó versenyképességének növelése, az Ipar 4.0 kihívásainak megfelelő fejlesztési-képzési környezet kialakítása a GINOP-6.1.8 program keretében.
A konstrukció a hazai innovatív iparfejlesztés, céljainak megvalósítását és ezzel összhangban az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását is elő kívánja segíteni, a Felhívás támogatja az IPAR 4.0 koncepcióhoz kapcsolódó vállalati funkciók, folyamatok fejlesztésére irányuló munkavállalókat érintő, nem szállítói jellegű képzések kialakítását, megvalósítását. Kiemelten támogatja mindazokat a nagyvállalatokat, amelyek profilja illeszkedik az 1442/2016. (VIII.17.) Korm. határozatban meghatározott Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe, illetve amelyek az Irinyi Terv megvalósításával, az építőipari tevékenység technológiai fejlesztésének, hatékonyságának javításával és az IPAR 4.0 megoldások alkalmazásával összefüggésben beruháznak a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztésébe.
5 IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: A támogatást igénylő a projekt keretében a munkaerő foglalkoztathatóságának javítása és vagy a termelékenységének növelése érdekében olyan képzéseket valósít meg, amelyek fejlesztik a munkavállalók vállalatirányítási rendszerekkel és vagy, termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens (szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokon alapuló),termelésprogramozási és vagy termelésirányítási és vagy döntéstámogató rendszerekkel kapcsolatos kompetenciáit.
Minden vállalati funkció: irányítás/menedzsment, kutatás és fejlesztés, gyártás, logisztika, marketing és értékesítés, ügyfélszolgálat, stb. a rendszer folyamat szerves alkotó tényezője.
A Felhívás támogatja az Ipar 4.0 specifikus alkalmazások, ill. megoldások, a folyamatokra (process) épülő Ipar 4.0 szervezeti filozófia vállalati bevezetéséhez valamint fejlesztéséhez szükséges munkavállalói kompetenciák fejlesztését, különös tekintettel az Irinyi tervben meghatározott ágazatok (járműipar, specializált gép- és járműgyártás, egészséggazdaság, turizmus, élelmiszeripar, "zöldgazdaság"- fejlesztés, IKT szektor és SSC-k, védelmi ipar) tekintetében.
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.
Tény, hogy a hazai gazdasági teljesítmény bővülésével a foglalkoztatottak létszáma folyamatosan nő, 2017. II. negyedévben 68,1 százalékos magyar foglalkoztatási ráta már meghaladja az uniós 67,7 százalékos foglalkoztatási rátát, valamint a hazai 4,3 százalékos munkanélküliségi ráta jóval alacsonyabb az EU 28 átlagában kimutatható 7,6 százalékos rátánál.
Ezzel párhuzamosan megfigyelhető tendencia, hogy a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes ágazatokban, illetve régiókban már munkaerőhiányt okoz. A hazai munkaerő-piaci tartalékba való beruházás ezért kulcsfontosságú, figyelembe véve azt, hogy a potenciális munkaerő-tartalék relatív nagysága régiónként, illetve azon belül megyénként is jelentős eltéréseket mutat. Miközben az ország középső és nyugati megyéiben már nemcsak a szakképzettekből, hanem az egyszerűbb munkát végzőkből is hiány van, a potenciális tartalék zöme ettől jelentős földrajzi távolságra található. A jelen felhívásra rendelkezésre álló forrás felhasználását ezért azokra a megyékre szükséges koncentrálni, ahol jelentős munkaerő-tartalék válhat mozgósíthatóvá a közeljövőben.
A foglalkoztatottá válás valószínűsége szempontjából az egyik legfontosabb ismérv az iskolai végzettség. A munkaerőpiactól tartósabban távollévők számára a visszatérés még akkor sem könnyű, ha elvileg piacképes végzettséggel rendelkeznek. A tudás ugyanis időközben elavulhat, a munkahelyi környezethez történő alkalmazkodás képessége is folyamatos fejlesztésre szorul. A tartalékon belül jelentős arányban jelenlevő szakképzetlenek esetében létfontosságú az olyan képzés, amely a képzést elvégzőket valóban álláshoz is juttatja. Ennek egyik feltétele, hogy egy adott földrajzi terület képzési struktúrájának kialakításában a képzőhelyek mellett a potenciális munkáltatók is szerepet kapjanak
6 KSH (2017):Munkaerőpiaci helyzetkép, 2016
7 KSH (2017): Munkaerő-piaci folyamatok 2017 I-III. negyedév, Statisztikai tükör, 2017. december
8 Az Fktv. 2. §-a 4a. és 4b. pontjai szerint:
"4a. beszállító: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet,
a) amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési folyamata során alapanyagot szállít, alkatrészt, illetve részegységet fejleszt vagy állít elő, vagy a végtermék gyártási vagy összeszerelési folyamatával szorosan összefüggő szolgáltatást nyújt a végterméket gyártó, vagy annak beszállítói integrátora részére,
b) amely által szállított alapanyag vagy az általa előállított alkatrész vagy nyújtott szolgáltatás nem kerül közvetlen kereskedelmi forgalomba, és
c) amelyet közvetlen vagy a beszállítói integrátoron keresztül közvetett beszállítói - a beszállító minőségbiztosítási és logisztikai rendszerével, a fejlesztésekkel és garanciális tényezőkkel összefüggő jogokat és kötelezettségeket tartalmazó - szerződés köt a végtermék gyártójához;
4b. beszállítói integrátor: az a beszállító, amely közvetlen szerződéses kapcsolatban van a végtermék gyártójával vagy összeszerelőjével és e szerződésben foglaltak alapján integrálja a beszállítási láncban résztvevő további beszállítókat.
9 A regisztrált álláskereső résztvevők esetén a fenti feltételeknek való megfelelést a célcsoporttag lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerint illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalának foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó osztálya által kiadott igazolással szükséges dokumentálni.
10 Az inaktív státusz igazolását a célcsoporthoz tartozó személy adószámmal ellátott nyilatkozatával szükséges dokumentálni.
Az alacsony jövedelmű munkavállalók célzott képzésének megvalósításáért e felhívás keretében a nagyvállalat saját munkavállalói közül csak azok a személyek vonhatóak be, akik havi bruttó bére a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában nem haladta meg a 405 459 forintot, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó bére nem haladja meg a 600 000 Ft-ot.
Jelen felhívás a nagyvállalatok számára a képzésbe vonandó célcsoport létszámának legfeljebb 80%-ig a saját munkavállalók képzését támogatja, a célcsoport létszámának további legalább 20% mértékéig külső munkavállalók/személyek képzésbe vonását írja elő.
A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső munkavállalókat és/vagy a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia a képzésekbe, a képzésbe vont saját munkavállalók számának legalább 20%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:
a) beszállítók munkavállalói vagy
b) kapcsolt vállalkozások munkavállalói vagy
c) egyéb vállalkozások munkavállalói vagy
d) bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott vagy
e) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
f) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is).

A külső munkavállalók és a saját munkavállalók képzését elsősorban a támogatási kérelmet benyújtó nagyvállalat, a saját képző kapacitásának felhasználásával oldhatja meg.
A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások a GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára című Felhívás keretében részesülhetnek támogatásban, míg a nagyvállalatok a GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára című Felhívás keretében részesülhetnek támogatásban.
Jelen Felhíváshoz kapcsolódik a GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja című Felhívás, mely a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását kívánja támogatni, a szektor sajátosságainak figyelembevételével, biztosítva a vállalkozások által megszervezett, megvalósított képzések megfelelő minőségét és nyomon követését. A kiemelt projekt felhívás kedvezményezettje tárgyalásos keretek között, előre rögzített, transzparens szempontrendszer szerint előminősíti a jelen felhívásra benyújtani tervezett képzési terv megfelelőségét a felnőttképzési szabályozásnak és a felhívásban foglalt kapcsolódó előírásoknak, vizsgálja a tervezett képzési projekt foglalkoztatási hatásait.
Jelen Felhívás várt eredménye az, hogy kísérleti jelleggel kialakításra kerüljenek azok a Vállalati Képző Központok, amelyek képesek arra, hogy a saját üzleti céljaiknak megfelelő, versenyképes tudást, képzést nyújtsanak a saját munkavállalóik, valamint a beszállítóik és a kapcsolt vállalkozások, továbbá egyéb gazdálkodó szervezetek foglalkoztatásában álló munkavállalók (külső munkavállaló) számára, valamint új kereteket biztosít a munkaerő-tartalék mobilizálására.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 9 000 000 000 forint. A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.
A rendelkezésre álló forrásból a nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező kiemelt megyék (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a lakosságszám alapján számítotthoz képest további 10%-os mértékű többletforrásban részesülnek, azaz a rendelkezésre álló forrás legalább 66,46%-a, 5 981 508 529 Ft részükre áll rendelkezésre.
Amennyiben a fentiekben meghatározott kiemelt és nem kiemelt megyékre jutó keret valamelyike kimerül, a Támogató az egyéb megyékben beérkezett igények figyelembe vételével felülvizsgálja a keretek belső megoszlását.
Amennyiben egy támogatást igénylő mind a kiemelt megyék, mind a nem kiemelt megyék keretére kérelmet nyújt be, a költségek a fenti keretet az egyes megvalósítási helyszínek függvényében terhelik. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-90 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg standard kiválasztási eljárásban az 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük a támogatási kérelem előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelnie különösen a következőknek:
3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
Nem releváns
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek
Nem releváns
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Képzések lebonyolítása
- az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső11 képzésként vagy
- vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
- saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a képzést követő elégedettség- és kompetenciamérést és annak előkészítését a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően.
A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint:
1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
2. Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5 a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés lefolytatása szükséges.
A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső munkavállalókat és/vagy a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia a képzésekbe vont saját munkavállalók legalább 20%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:
a) beszállítók munkavállalói;
b) kapcsolt vállalkozások munkavállalói;
c) egyéb vállalkozások munkavállalói;
d) a bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott;
e) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
f) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben, nem részt nem vevő, foglakoztatásban nem álló fiatalokat is).
A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés és a beszállító nyilatkozatával történik, mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődött és zajlik. A nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai kritériuma, hogy az adott cég részéről cégszerűen aláírt formában készüljön. Olyan beszállítói szerződés fogadható el, amelynek dátuma korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma.
A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében12 a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a képzésbe vont külső személyek foglalkoztatása a GINOP 5.1.1-15 vagy a GINOP 5.2.1-14 kiemelt projektek, illetve a TOP 5.1.1-15; a TOP 5.1.2-15; TOP-6.8.2-15 konstrukciókhoz tartozó projektek keretében történik, akkor támogatás igénybevételére a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6. § 17. pontja alapján, a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez támogatási jogcímen van lehetőség, az állami támogatási kategória Csekély összegű támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont) vagy hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7.§ 13) lehet.
b) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges feladatok ellátása
beleértve szakmai megvalósító biztosítását, együttműködést a GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. felhívás kedvezményezett konzorciumával.
c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv "KTK 2020" előírásai szerint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül benyújtásra, a fenti 3.1.2.1 a) -c) pontokban foglalt tevékenységeket minden konzorciumi tagnak meg kell valósítania.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, és
ab) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 250 főt a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év mindegyikében és
ac) amelyek éves nettó árbevétele a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év egyikében elérte a 150 000 000 000 Ft-ot.
Az ac) pont szerinti elvárás vizsgálatakor a támogatást igénylő éves nettó árbevétele mellett figyelembe vehető az igénylő partner- és/vagy kapcsolt vállalkozásainak éves nettó árbevétele. Az elvárás teljesítésének vizsgálatakor a figyelembe vehető adatok 100%-ban összesítésre kerülnek.
ad) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
ae) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
af) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
ag) amelyek rendelkeznek a 6.1.7.-17 Munkahelyi képzések támogatása -kis-, közepes és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. kiemelt projekt kedvezményezettje által kiadott tanúsítvánnyal a képzési terv megfelelőségéről.
ah) a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.
b) Jogi forma szerint (GFO):
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
c) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a Felhívás 4.1 ah) pontjában foglaltak szerint.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére (konzorciumi formában benyújtott pályázat esetén konzorciumi tagonként szükséges teljesíteni):
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
c) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
d) amely vállalkozás esetében a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét,
e) amely nonprofit gazdasági társaság esetében a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel összegét,
f) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
g) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
h) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
i) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,
j) akiknek korábbi projektmegvalósítása Támogató által kezdeményezett elállással záródott a benyújtást megelőző 5 éven belül,
k) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
Nem nyújtható csekély összegű (de minimis) támogatás:
l) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
m) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
n) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
o) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
p) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
q) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
r) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Nem nyújtható képzési támogatás:
s) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
t) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
u) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
v) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
w) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
x) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére Magyarországot kötelező határozatának nem tett eleget,
y) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 3. 10.00 órától szeptember 28. 12.00 óráig van lehetőség.
Ezen időszak alatt benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-6.1.5-17 jelű Felhívásra is támogatási kérelmet nyújt be, támogatás esetén csak az egyik projekt végrehajtására vonatkozóan rendelkezhet hatályos támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
A nyilatkozat papír alapú egyik példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-618-17-vllalati-kpz-kzpontok-rendszernek-kialaktsa-s-mkdtetse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum