Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont, valamint Biztos Kezdet Gyerekház befogadása és állami támogatása
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
04/05/2019
Érvényes:
04/05/2019
Tárgymutató:
családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont, valamint Biztos Kezdet Gyerekház befogadása és állami támogatása
Pályázhat:
családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot, valamint Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati felhívás
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont,
valamint Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és állami támogatására

2019.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont, valamint Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és állami támogatására.
Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: Főigazgatóság) bízza meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A pályázat célja:
Magyarország közigazgatási területén családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot, valamint Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi forrás biztosítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 12 245 115 Ft, azaz tizenkettőmillió-kettőszáznegyvenötezer-száztizenöt forint, melynek forrását Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím 4. jogcímcsoport "Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 281334) biztosítja.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege:
Szolgáltatónként igényelhető támogatás összege:
- Biztos Kezdet Gyerekház esetében: 6 245 115 Ft/Biztos Kezdet Gyerekház/év.
- Családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont esetében: 6 000 000 Ft/krízisközpont/év.

4. Ellátási terület
Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi ellátási terület vonatkozásában van lehetőség pályázatot benyújtani:
a) Biztos Kezdet Gyerekház vonatkozásában:
- Kaposvár
b) Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont vonatkozásában:
- Közép-Magyarországi Régió

5. Finanszírozási időszak
Jelen pályázatot érintően a Tkr. 23. § (4) bekezdése alapján a finanszírozási időszak a 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont esetében a jogerős bejegyzés napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak.

6. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot a szolgáltató Fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania a Főigazgatóság részére az alábbi e-mail címre Biztos Kezdet Gyerekház
tamogataskezelo@szgyf.gov.hu
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont

7. A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok
Az alábbi dokumentumokat elektronikus úton szükséges beküldeni:
- Pályázati adatlap (cégszerű aláírást követően szkennelt formátumban);
- a Szolgáltatónak a finanszírozási időszakra elkészített pénzügyi-gazdálkodási terve (excel és cégszerű aláírást követően szkennelt formátumban);
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem (cégszerű aláírást követően szkennelt formátumban);
- Működő szolgáltatás esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámoló;
- a Szolgáltatónak a pályázni kívánt területre vonatkozó, a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak megfelelő módon elkészített szakmai programja;
- a Pályázónak a szolgáltatásra vonatkozó, szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozata,
- Biztos Kezdet Gyerekház esetén a Pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.

8. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje 2019. március 06.-2019. április 05. 1630.
Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a pályázati felhívás 6. pontjában megadott e-mail címre, határidőn belül megküldésre került.

9. Hiánypótlás módja
A pályázat beérkezésétől számított 24 órán belül a pályázó visszajelzést kap a pályázat beérkezéséről, mely tartalmazza a pályázati azonosítót. A pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül a Főigazgatóság megvizsgálja a pályázat érvényességét. Ennek során ellenőrzi, hogy
a) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, s a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra,
b) az igényelt költségvetési támogatás mértéke nem haladja meg a kiírásban szereplő maximálisan igényelhető mértéket,
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
Ha nem a Tkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti Fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak helye nincs.
Hiányosan beadott pályázat esetén a Főigazgatóság a pályázót egy alkalommal az elektronikus levelezőrendszer útján, a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre érkezésétől (a továbbiakban: tárhelyre érkezés) számított 8 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre a pályázati űrlapon megadott Fenntartói kapcsolattartói e-mail címre. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 16:30-ig) elektronikus úton benyújtásra kerül jelen pályázati felhívás 6. pontjában megadott email címre. Ezúton hívjuk fel a Pályázók figyelmét arra, hogy az eredményes pályázatok érdekében a pályázati időszakban elektronikus üzeneteiket folyamatosan kövessék nyomon.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a Főigazgatóság megállapítja a pályázat hiányosságát, annak okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára továbbítja a pályázatot, a miniszter dönt a pályázat elutasításáról. Az elutasítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

10. A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely
a. a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
b. a szakmai programját nem hangolta össze az ellátási terület szükségleteivel a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében,
c. nem megalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be: a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak,
d. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
e. esetében a krízisközpontot, illetve a titkos menedékházat működtető családok átmeneti otthona legalább egy éve végleges határozattal nincs bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.

11. A Pályázati Bizottság javaslata, Miniszteri döntés meghozatala
A bizottság javaslatát a Főigazgatóság 8 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki 8 napon belül dönt a pályázók személyéről, valamint a működési támogatás összegéről.
A Tkr. 7. § (5) bekezdése értelmében a Főigazgatóság a döntésről a miniszteri döntést követő 8 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a Főigazgatóság honlapján (www.szgyf.gov.hu), valamint a Szociális Ágazati Portálon (http://www.szocialisportal.hu) kerülnek közzétételre.
A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A befogadási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

12. Szerződéskötés
A működési támogatás igénybevételére a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Főigazgatóság a beérkezett dokumentumokat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Főigazgatóság a Fenntartót 8 napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a döntés, ha a szerződés a befogadásról szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A finanszírozási szerződést a Főigazgatóság köti meg a Fenntartóval, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel a pályázati kiírásban megadott határidőn belül teljesül.

13. Működési támogatás folyósítása
A működési támogatás 2019. január 01. napjától, illetve a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont esetében a szolgáltatói nyilvántartásban történő jogerős bejegyzés napjától illeti meg a pályázót.
A működési támogatások összegét a Főigazgatóság a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig utalja át a Fenntartó részére.

14. A működési támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Főigazgatóság részére a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az aláírt elszámolást elektronikus és postai úton is meg kell megküldeni a Főigazgatóság részére. Az elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálja, és a Fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Az elszámolások elfogadásáról a Főigazgatóság a beérkezést követő 30 napon belül dönt.
A Főigazgatóság a döntésről - a döntés meghozatalától számított 5 napon belül - postai úton értesíti a Fenntartót, valamint elektronikus levélben az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével az ellenőrző igazgatóságot. A Főigazgatóság az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításáról szóló éves elszámolást a finanszírozási szerződés és melléklete tartalmazza.
A benyújtott pályázatok szakmai és tartalmi elemeit kizárólag az alábbiakban részletezett tájékoztató adatok felhasználásával fogadjuk el.

15. További információk
A Támogató fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
A pályázati csomag dokumentumai egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
A pályázati csomag dokumentumai letölthetők a Főigazgatóság honlapjáról (https://szgyf.gov.hu ), illetve a Szociális Ágazati Portálról (http://szocialisportal.hu/).

A pályázattal kapcsolatos további információkat a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai biztosítanak az alábbiak szerint:
Csernai Erika
tamogataskezelo@szgyf.gov.hu
+36-70-505-6198
Baranyai Petra
+36-30-584- 6706

II. SZAKMAI - ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
A.) Biztos Kezdet Gyerekház
1. A pályázat célja, célcsoportja:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 38/A. § (1) a Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

2. Kötelező és vállalható tevékenységek:
Kötelező tevékenységek:
- a szociokulturális hátrányokkal küzdő családok felkeresését és a Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatások igénybevételének ösztönzését,
- a gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként állapotfelmérést, valamint számukra legalább képesség kibontakoztató foglalkozást, fejlesztést és kisétkeztetést
- a szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést, a gyermekneveléshez, a személyes higiéné biztosításához és a háztartásvezetéshez szükséges ismeretek átadását célzó, valamint egyéb preventív célú programokat,
- évente legalább huszonnégy közösségi rendezvény megszervezését a hároméves kor alatti gyermeket is nevelő családok, illetve a helyi közösség számára, amelyből legalább tizenkét rendezvény szakmai tartalmának a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait igénybe vevő családok szükségleteihez kell igazodnia.

Vállalható tevékenységek:
- a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, illetve egyéb egészségügyi tanácsadást biztosíthat,
- szakember bevonásával szülői csoportos beszélgetéseket szervezhet,
- fogyatékossággal élő vagy eltérő fejlődésű gyermekek szülei számára konzultációs lehetőséget biztosíthat a fogyatékossággal élő vagy eltérő fejlődésű gyermekek számára ellátást, szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, intézmények képviselőivel,
- különböző módszerek alkalmazásával segítheti a szülőket, hogy visszajelzést kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési módszereikről,
- a környező aprófalvakban, tanyás területen élő gyermekek és szüleik számára heti rendszerességgel játékos foglalkozásokat szervezhet,
- biztosíthatja a környező aprófalvakban, tanyás területen élő, nem megfelelően fejlődő gyermekek számára a megfelelő szakemberhez való hozzáférést,
- javasolhatja a védőnői ellátás, más egészségügyi szolgáltatás, illetve szociális és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét,
- közreműködhet a családtervezési ismeretek átadásában, a veszélyeztetett várandósság megelőzésében, és
- segítheti a várandós anyákat a gyermek fogadására való felkészülésben.

3. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
- Pályázó Biztos Kezdet Gyerekházat működtet.
- A benyújtott szakmai programban foglaltak - így a tevékenységek, valamint a szakmai program megvalósításának várható következményei - illeszkednek a Biztos Kezdet Gyerekházat igénybevevők szükségleteihez.
- A költségvetés megalapozottsága, áttekinthető, teljesíthető, arányos volta.
- Költséghatékonyság - a javasolt kiadások szükségessége, indokoltsága.
- A kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel.
- A szakmai program (hatályos jogszabályok alapján) megalapozottsága, szakmai ajánláshoz illeszkedése.
- A szolgáltatás indikátorainak, hatékonyság mutatóinak, adatoknak a bemutatása.
- A szakmai fenntarthatóság indokoltsága.

B.) Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont
1. A pályázat célja, célcsoportja:
A Gyvt. 51. § (5) bekezdés szerint a krízisközpont a kapcsolati erőszak azon áldozatainak nyújt védett elhelyezést és komplex segítő szolgáltatásokat, akik a bántalmazás következtében olyan krízishelyzetbe kerültek, amely során a kialakult helyzetet sem a helyi szociális és gyermekvédelmi rendszer, valamint az ezen intézményekhez kapcsolódó jelzőrendszeri tagok, sem pedig az érintett bántalmazottak természetes támogató rendszere nem tudnak megfelelően megoldani. A krízisközpont szolgáltatást nyújt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minősülő személyeknek és azon velük egy háztartásban élő személyeknek, akiknek tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján kötelesek.

2. A támogatott tevékenységekre vonatkozó feltételek:
A támogatott tevékenységek a szakmai protokollban részletezettek szerinti kötelező elemek, amelyek a finanszírozás alapját képezik. Ezen felül választható támogatott tevékenységeket is megjelölhet a pályázó.
A Gyvt. 51. § (6) bekezdése alapján a krízisközpont a bántalmazott család számára alaptevékenysége keretében legfeljebb nyolc hét időtartamra
- lakhatást biztosít, és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való ellátást, a mentálhigiénés és egészségügyi ellátást,
- közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a krízisellátást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Kötelező elemek:
- A szolgáltatást igénybe vevők fizikai (élelmiszer, tisztálkodási, tisztítószerek, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, szállás) ellátása a családok átmeneti otthonának rendszerén belül, szükség esetén egyéb szükségletek kielégítése (ruha, ágynemű huzat, gyógyszer), az ügyintézésekhez kapcsolódó járulékos költségek (utazás, illetékek), a gyermekek iskoláztatásához elengedhetetlen eszközök biztosítása.
- Esetmenedzser / szociális munkás: fogadja a bántalmazottat, kidolgozza a krízishelyzet megszüntetéséhez szükséges cselekvési tervet, meghatározza az egyes szakemberek feladatait, képviseli a bántalmazott érdekeit;
- Pszichológus / mentálhigiénés tanácsadó: segítséget nyújt a pszichés sérülések feldolgozásában, a krízishelyzet megszüntetésében.
- Jogász: segítséget nyújt a hiányzó dokumentumok beszerzésében, segít a rendőrségi eljárások megindításában és figyelemmel kísérésében, tájékoztat a kiskorúakkal kapcsolatos speciális feladatokról.
- Szupervízió biztosítása a krízisközpontban dolgozó munkatársak részére.

Választható elemek:
- prevenciós jellegű figyelemfelkeltő / tájékoztató tevékenység
- krízisellátás, kapcsolati erőszak témában továbbképzés/tapasztalatcsere biztosítása a krízisközpontban dolgozó munkatársak részére

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege:
A krízisközpont támogatása a szakmai protokollban részletezettek teljesítése alapján történik. A szakmai protokollban meghatározott szolgáltatások nyújtása esetén évi 6 000 000 Ft adható.

4. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
- Pályázó családok átmeneti otthonát működtet.
- A pályázó minimum hat férőhelyes krízisközpontot működtet.
- A pályázó a kapcsolati erőszak áldozatainak való segítségnyújtásban tapasztalatokkal rendelkezik.
- A benyújtott szakmai programban foglaltak - így a tevékenységek valamint a szakmai program megvalósításának várható következményei illeszkednek a krízisközpontot igénybevevők szükségleteihez.
- A költségvetés megalapozottsága, áttekinthető, teljesíthető, arányos volta.
- Költséghatékonyság - a javasolt kiadások szükségessége, indokoltsága.
- A kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel.
- A szakmai program (hatályos jogszabályok alapján) megalapozottsága, szakmai ajánláshoz illeszkedése.
- A szolgáltatás indikátorainak, hatékonyság mutatóinak, adatoknak a bemutatása.
- A szakmai fenntarthatóság indokoltsága.
- A szolgáltatást a Közép-Magyarországi Régió területén kell biztosítani.
https://szgyf.gov.hu/palyazatok/category/789-palyazati-felhivas-a-csaladok-atmeneti-otthona-altal-mukodtetett-kriziskozpont-valamint-biztos-kezdet-gyerekhaz-befogadasara-es-allami-tamogatasara-20190306

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum