Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása
Kiíró:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Határidő:
04/24/2017
Érvényes:
04/24/2017
Tárgymutató:
önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása
Pályázhat:
önkéntes tűzoltó egyesületek
A kiíró(k) adatai

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között támogatást biztosít az önkéntes tűzoltó egyesületek részére.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel (a továbbiakban: MTSZ) közösen pályázatot ír ki az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) tűzoltási-, műszaki mentési-
(a továbbiakban: szaktevékenység), ifjúság nevelési- és hagyományőrzési tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására.

1. A pályázat kiírásának célja
A pályázat a hivatásos tűzoltóságokkal (a továbbiakban: HTP) együttműködési megállapodást (a továbbiakban: EMÜ) kötött ÖTE-k szaktevékenységét, társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja az ÖTE-k működéséhez, felszereltségük javításához, az önkéntes tűzoltók szakmai képzéséhez valamint szertár építéshez, felújításhoz való hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatás a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Ttv.), a végrehajtási rendeleteinek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításnak való megfelelést segítő tevékenységekre, és a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

3. A pályázat keretösszege
Az ÖTE-k támogatására jelen pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 350 millió Ft.

4. A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei
Pályázatot csak HTP-vel kötött érvényes és hatályos EMÜ-vel rendelkező, Magyarországon nyilvántartásba vett ÖTE nyújthat be.
Pályázni a pályázati adatlap (1. melléklet) kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.
Egy ÖTE csak egy pályázatot nyújthat be -a pályázaton belül több támogatási kategóriára-, az alábbi támogatási igénnyel:
I. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 1 000 000 Ft
II. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 750 000 Ft
III. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 400 000 Ft
IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 200 000 Ft
A pályázat saját forrást nem igényel.
A pályázati támogatás kizárólag olyan kiadásokra számolható el, melyek finanszírozása közvetett úton más forrásból (különösen költségvetési támogatás terhére) nem valósul meg.

5. Pályázók köre
5.1. Pályázat benyújtására jogosult ÖTE
Pályázat benyújtására jogosult az ÖTE, ha
a) a bíróság a pályázat HTP-hez történő benyújtásának határidejéig jogerősen nyilvántartásba vette, és alapszabálya szerint szaktevékenységet, IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE esetében ifjúságnevelést, hagyományőrzést végez;
b) a Ttv-ben foglaltaknak megfelelően a pályázat HTP-hez benyújtásának végső határidejéig EMÜ-t kötött a HTP-vel;
c) rendelkezik önálló adószámmal, valamint önálló bankszámlával;
d) a pályázat benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, és erről a pályázati dokumentációhoz 30 napnál nem régebbi együttes adóhatósági igazolást, vagy az adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisából lekérdezett
(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes), a pályázat benyújtásának időpontjában aktuális, hitelesített igazolást csatol;
e) vállalja, hogy a pályázat benyújtását követő 30 napon belül -ha eddig ezt nem tette meg- kérelmezi felvételét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisba, és erről képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik (a támogatások folyósításának feltétele a Támogató által a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekérdezett köztartozás mentesség);
f) képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
g) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül;
i) képviselője a pályázathoz kötelezően benyújtandó nyilatkozatok megtételét vállalja.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
6.1. A pályázat benyújtásának módja
Pályázatot kizárólag a pályázatkiíró által kiadott pályázati adatlapokon írásban
1 példányban kell benyújtani. Az adatlap tartalmában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban és a pályázati adatlapon közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
Kötelezően beadandó dokumentumok
a) a pályázó adataira, illetve a pályázott kategóriá(k)ra vonatkozó adatlap
(1. melléklet);
b) a pályázathoz csatolt dokumentumok listája (2. melléklet);
c) a pályázó nyilatkozatai (3. melléklet);
d) ha a BM OKF és a MTSZ által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt legutóbbi (2015, vagy 2016. évi) pályázatához csatolt adatokhoz képest változás történt, akkor a pályázó nevében aláírásra jogosult személy, vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának eredeti, - a pályázat 13.3. pont szerint a HTP-hez történő benyújtáshoz viszonyítva - 30 napnál nem régebbi példánya, mely egyértelműen tanúsítja az önálló, vagy együttes képviseleti jogot;
e) ha a BM OKF és a MTSZ által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt legutóbbi (2015. vagy 2016. évi) pályázatához csatolt adatokhoz képest történt változás, akkor a pályázó nyilvántartását vezető bíróság által kiadott - a pályázat 13.3. pont szerint a HTP-hez történő benyújtáshoz viszonyítva -30 napnál nem régebbi kivonat eredeti példánya;
f) a pályázó köztartozásáról szóló, - a pályázat 13.3. pont szerinti benyújtási határidejéhez viszonyítva - 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóhatósági igazolás eredeti példánya, vagy az elektronikus irat kinyomtatott példánya, vagy a Köztartozásmentes adózói adatbázisból lekérdezett
(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes), pályázat benyújtásának időpontjában aktuális igazolás;
g) üzemanyag, alkatrész költség, kötelező gépjármű felelősségbiztosítási, CASCO biztosítási és tűzoltógépjármű javítás, felülvizsgálat támogatási igény esetén a jármű tulajdonjogát, műszaki érvényességét igazoló dokumentum (pl. forgalmi engedély mindkét oldal) képviselő által hitelesített másolata;
h) más tulajdonában álló - pl. önkormányzat -, de az egyesület által használt jármű esetében a tulajdonos használatba adást igazoló nyilatkozata;
i) tűzoltó- gépjármű és technika javítás, felülvizsgálat esetén
- tételes árajánlat, amely részletesen tartalmazza az elvégzendő javítás anyag és munkadíj költségének bruttó összegét, valamint a javítás gazdaságosságának ésszerűségére vonatkozó nyilatkozatot;
- más tulajdonában álló, de az egyesület által használt jármű esetében a tulajdonos javításhoz hozzájáruló nyilatkozatának eredeti példánya;
- a pályázó képviselőjének nyilatkozata arra vonatkozóan, ha járműjavítás esetén az árajánlat a támogatási igényt meghaladja, úgy a különbözetet saját forrásból finanszírozza; és
- a gépjármű forgalmi engedélyének képviselő által hitelesített másolata;
j) gépjármű, tűzoltó technika alkatrész-, tartozék- költség igény esetén nyilatkozat a beszerelési kötelezettség vállalásról (4. melléklet)
k) EDR rádió támogatási igény esetén annak az ÖTE-nek aki nem rendelkezik korábban jóváhagyott kérelemmel, a megyei igazgató által jóváhagyott -a terminálra vonatkozó adatok nélküli- csatlakozási kérelem (5. melléklet);
l) szertár építés, felújítás támogatás igény esetén:
- az ingatlan tulajdonjogát igazoló, a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata, vagy az elektronikus nyilvántartásból nyomtatott nem hiteles tulajdoni lap ("TAKARNET”) a képviselő által hitelesített másolata;
- más tulajdonában álló, de az ÖTE által használt ingatlan esetén a tulajdonos használatba adást igazoló nyilatkozata (6. melléklet);
- más tulajdonában álló, de az ÖTE által használt ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata az építéshez, felújításhoz;
- a szertár építésére, felújítására vonatkozó munka részletes leírása és tételes költségbecslése, valamint kimutatás a meglévő és igényelt anyagokról;
- építési engedélyhez kötött szertárépítési, felújítási, korszerűsítési munka esetén a jogerős építési engedély képviselő által hitelesített másolata;
- nyilatkozat a beépítési kötelezettség vállalásról (7. melléklet);
m) pályázó által megadott támogatási igények, igényelt eszközök fontossági sorrendje.

6.2. Pályázat benyújtásának helye
A pályázatot kizárólag az EMÜ szerinti HTP parancsnokon keresztül nyújtható be. Ha az ÖTE több HTP-vel kötött EMÜ-t, akkor az ÖTE székhelye szerinti HTP-hez kell benyújtania pályázatát.

6.3. A pályázat benyújtási határideje
A benyújtási határidő számításánál a postára adás (postai bélyegző dátuma), személyes benyújtás esetén a meghatározott határnap 24. óráját kell figyelembe venni.
A pályázat HTP parancsnokhoz való benyújtásának határideje: 2017. április 24.
A pályázatok felterjesztésének határideje a katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban:KvK) vezetőjének: 2017. május 3.
A pályázatok felterjesztésének határideje a KI igazgatónak: 2017. május 8.
A pályázatok felterjesztésének határideje az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (a továbbiakban: OTF) főfelügyelőjének: 2017. május 17.
http://tuzoltoszovetseg.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum