Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A katonai hagyományőrző tevékenység támogatása / HM TKHKF HAG-2013
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
10/03/2013
Érvényes:
10/03/2013
Tárgymutató:
katonai hagyományőrző tevékenység
Pályázhat:
azon a honvédelem és a honvédség ügyét támogató civil szervezetek, amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek,
- alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Honvédelmi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a katonai hagyományőrző tevékenység támogatása
A pályázat kódja: HM TKHKF HAG-2013

A pályázat tárgya: a katonai hagyományőrző tevékenység támogatása
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály nyílt pályázatot hirdet a katonai hagyományőrzéssel foglalkozó civil szervezetek és alapítványok részére, a magyar katonát, a magyar hadak életét, felszerelését, harceljárásait hitelesen bemutató és ezzel a katonai hivatást népszerűsítő katonai hagyományőrző felszerelési tárgyak elkészítésére, készíttetésére és javítására.

I. A pályázat célja
A pályázat célja a honvédelem ügyét hitelesen népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység támogatása.

II. Az alábbi témakörben lehet pályázni:
A pályázó által a hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar történelem különböző korszakaira jellemző, azt idéző katonai ruházati és felszerelési tárgyak, fegyverek, zászlók, és a katonai táborozás eszközeinek készítése, készíttetése, javítása.

III. Pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázhatnak azon a honvédelem és a honvédség ügyét támogató civil szervezetek, amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek,
- alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység.
A pályázatból ki van zárva az a pályázó:
- amely nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel;
- amelynek a támogató által meghatározott saját forrás nem áll rendelkezésére;
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4. §-a értelmében szövetségnek minősülő szervezet, amely a jelen pályázat támogatója által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett a pályázat benyújtásakor;
- amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
- amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
- amely az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek;
- amelynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
- amely a 2012. évi bármely, a Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert támogatási összeggel határidőre - azaz 2013. február 28-ig - nem számolt el;
- amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;
- amely a pályázatában megjelölt célra egyéb hazai költségvetési támogatásban részesül(t).

IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a pályázó azonosító adatait, így különösen a szervezet nevét, székhelyét (címét),
- a pályázó adóazonosító számát,
- a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
- a pályázó elérhetőségének megjelölését,
- a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
- a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
- a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,
- az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott támogatás összeget,
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon, írógéppel vagy számítógéppel kitöltve nyújtható be. Kézzel írt, illetve szkennelt pályázat nem fogadható be. A pályázatot a Kitöltési Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul - azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére válaszolva - és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A Pályázati Formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg.
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati nyomtatott formában) kell benyújtani. A pályázat eredeti és másolati példányát külön dossziéba lefűzve (eredeti és másolati példány megjelöléssel), a dokumentumokat a pályázati csomagban található tartalomjegyzéknek megfelelően sorba rendezve kell beadni. A pályázat eredeti példányában minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult, illetve - ahol azt a felhívás lehetővé teszi - a pályázó képviseletére jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie.
A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük írja rá:
PÁLYÁZATI KÓD: HM TKHKF HAG-2013
A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és a kitöltési útmutató a Honvédelmi Minisztérium honlapjáról (http://www.kormany.hu) letölthető.

V. A rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege:
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott XIII. Fejezet Honvédelmi Minisztérium, 8/2/3/6 fejezeti kezelésű előirányzat, „Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása” jogcíme.
A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió Ft.

VI. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:
A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében, a pályázat beadását követően felmerült költségek finanszírozására használható fel
A támogatási összeg maximum 25 %-a használható a működési kiadások finanszírozására. Ezek a következők lehetnek: műhelybérleti díj, telefon, internet szolgáltatási díj, postaköltség, könyvelési költségek. Az egyesület által a működésre felhasznált költségeket a pályázati elszámolásban számlákkal igazolni kell.
Nem támogatható költségek általános köre:
támogatás nem használható fel az alábbiakra:
- jelzálog, bankgarancia/kezesi kötelezvény költségeihez
- a honoráriumok után járó bármilyen járulék fizetésére
- sikerdíjhoz, bankköltséghez
- a pályázó szervezet tagjai kirándulásának finanszírozására
- a pályázó szervezet tagjai részére tiszteletdíj kifizetésére
- bérjellegű kifizetésekre, járulék jellegű kifizetésekre.
A támogató csak olyan számlákat fogad be az elszámoláshoz, amelyek közvetlenül a pályázati rendezvényhez kapcsolódnak.

VII. Az elnyerhető támogatás alsó és felső határa, támogatási intenzitás:
Az igényelhető támogatás összege: Megpályázható minimális összeg 100 000 Ft
Megpályázható maximális összeg 2 000 000 Ft
A támogatás összegének kifizetését a Magyar Államkincstár egy összegben, forintban, a kedvezményezett bankszámlájára teljesíti.
A támogatás intenzitása: 100%.

VIII. A finanszírozás módja:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás költségvetési forrásból, támogatási szerződés alapján, előfinanszírozással, utólagos elszámolási és - fel nem használás vagy szerződésszegés esetén - visszafizetési kötelezettséggel.

IX. A megkívánt saját forrás mértéke
A pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott összeg 10 %-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Az önrész meglétét a pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolással dokumentálni kell. Amennyiben az önrészt hitel vagy kölcsön felvételéből biztosítják, a pénzintézeti igazolás mellett az önrész rendelkezésre állásáról és összetételéről a pályázó szervezet elnökének nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor. A saját forrás teljes mértékben hitelből és kölcsönből is biztosítható, amelyet szerződéskötéskor a pályázónak érvényes hitelígérvénnyel, hitel- vagy kölcsönszerződéssel bizonyítania kell. A hitelhez kamattámogatás nem vehető igénybe. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás. Az önrész a pályázó pénzintézeti számláján fennálló összeg lehet, a pályázó képviseletére jogosult természetes személy(ek) bankszámlájáról készült pénzintézeti igazolás önrész igazolásaként nem fogadható el.

X. A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 03.
A pályázatot postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
1885 Budapest Pf. 25.
A támogató csak és kizárólag a postai úton, tértivevénnyel feladott pályázatokat fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma.
Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás vélelmezett napja a beérkezés napját közvetlenül megelőző első munkanap.
A pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

XI. Hiánypótlás:
A támogató a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. A hiánypótlás oly módon történik, hogy a támogató megfelelő határidő tűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - felszólítja a pályázót pályázatának kijavítására. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a támogató a hibás, hiányos pályázatot további vizsgálat nélkül elutasítja.
A hiánypótlás során lehetőség van a pályázatban szereplő iratok módosítására és kiegészítésére, kivéve a XIII. pontban meghatározott elutasítási eseteket.
A támogató, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt, újabb hiánypótlást rendelhet el, ezen újabb hiánypótlások során azonban a korábban megjelölt hiányok már nem pótolhatók.
A támogató felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánypótlás nem járhat a pályázat tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat, így különösen a pályázatban foglalt szakmai és költségvetési tartalom módosításával.

XII. A támogatási döntés elleni jogorvoslat:
A pályázó, amennyiben a pályázati eljárásra, illetve a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, kifogással élhet a miniszternél, a támogatói döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő szervezet és képviselője nevét, székhelyét, a pályázat azonosításához szükséges adatokat, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt, vagy elmulasztott intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, valamint a kifogást tevő aláírását.

XIII. Az elbírálás határideje, szempontjai, értesítés a pályázat eredményéről (módja, határideje):
A támogató a pályázatot érdemi elbírálás nélkül elutasítja, amennyiben:
- azt a benyújtás határidejének lejárta után nyújtják be,
- az a pályázati kiírás témakörétől eltér,
- a pályázó a pályázati kiírásban előírt mellékleteket nem nyújtja be,
- a pályázóval szemben a III. pontban foglalt kizáró okok állnak fenn,
- a pályázó nem postai úton küldi meg pályázatát,
- a pályázati csomag nem írógéppel vagy számítógéppel, hanem kézzel írva vagy szkennelve van kitöltve,
- a pályázó a pályázati felhívásban megjelölt minimális és maximális pályázati összegnél kevesebbre vagy többre pályázik.

XIV. Elbírálási szempontok, határidő:
A támogató a pályázóval kapcsolatos információk szemponton belül szereplő egyes alszempontok esetében az alábbiakat veszi figyelembe:
- szakmai referencia: az elmúlt 3 évben a katonai hagyományőrzés területén megvalósított projektről szóló ajánlólevél, nyomtatott illetve elektronikus sajtóban közzétett tájékoztatás.
- személyi háttér: a projektbe bevont civil önkéntes munkaerő (közreműködők) nagysága.
- együttműködés más szervezetekkel: a pályázó által a pályázat tárgyát képező projekthez kapcsolódó esemény megvalósítására civil szervezettel, állami szervvel, önkormányzati, gazdasági társaság, honvédségi szervezettel kötött együttműködési megállapodás.
A támogatás elnyeréséhez szükséges pontszám: 50 pont.
A bírálóbizottság a beküldési határidő napját követő 20 munkanapon belül hozza meg döntését. A támogató a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a döntésről, ezen értesítésben a nyertes pályázók tájékoztatást kapnak a támogatási szerződéssel kapcsolatos tudnivalókról (aláírás időpontja, módja, helyszíne). A nyertes pályázók névsora a döntést követően, a Honvédelmi Minisztérium http://www.kormany.hu weboldalán kerül közzétételre.
A támogató által hozott döntéshez a támogató a döntés meghozatalának napjától kötve van. Amennyiben a pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre a szerződés, úgy a támogatási döntés hatályát veszti.
Forráshiány esetén a már nem finanszírozható pályázatok elutasításra kerülnek, amely ellen kifogás nem nyújtható be.

XV. A támogatás felhasználásának feltételei (szerződési feltételek, biztosíték):
A Honvédelmi Minisztérium a nyertes pályázóval a pályázatban szereplő projekt megvalósítására támogatási szerződést köt. Az elnyert összeg kizárólag a pályázatban szereplő pályamunka megvalósítására fordítható!
A támogatás csak a pályázat kiírását követően megkezdett projektre nyújtható! A pályázó a támogatási szerződés megkötése előtt a megvalósítandó projektet - saját felelősségére - előfinanszírozással megkezdheti. A projektet 2013. december 31-ig be kell fejezni.
A pályázó az eredményhirdetés után, a támogatási szerződés megkötése előtt - saját felelősségére - megkezdheti a projekt végrehajtását, de erről köteles tájékoztatni a kiírót, hogy az ellenőrzési kötelezettségét teljesíthesse.
A keretösszeg terhére egy pályázónak legfeljebb egy projektje részesíthető támogatásban.
Az elnyert támogatás kizárólag a pályázathoz benyújtott költségvetési tervben szereplő feladatokra (kiadásokra) fordítható. A költségvetési terv esetleges módosítására a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, főosztályvezetőjétől (Dr. Töll László ezredes) egy alkalommal lehet engedélyt kérni. A 2013. november 15. után postára adott módosítási igényeket a támogató figyelmen kívül hagyja. A pályázat tárgyának megváltoztatására módosítási kérelem nem nyújtható be.
Indokolt esetben a projekt támogatási szerződésben rögzített kezdési, illetve befejezési határideje - a kedvezményezett kérelmére - a támogatási szerződés módosításával történhet. Szerződés módosítására kizárólag egy alkalommal van lehetőség, melyet a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, főosztályvezetőjétől lehet kérni (Dr. Töll László ezredes). A 2013. november 15. után postára adott szerződés-módosítási kérelmeket a támogató figyelmen kívül hagyja.
A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A pályázati elszámolást a támogatási szerződésben rögzített időpontban, de legkésőbb 2014. február 28-ig kell benyújtani a támogatónak. Mindazokat a számlákat, amelyeket e határidőn túl nyújtanak be, a támogató nem fogadja el. A pályázat során elnyert összeg el nem számolt részét a pályázónak vissza kell fizetnie. A pályázónak a támogatás elnyerésekor vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak. További, az elszámolással kapcsolatos feltételek:
- A Pályázat elszámolásának elkészítésekor a kedvezményezett által előzetesen benyújtott költségvetési tervet veszi figyelembe a támogató.
- Az elszámoláshoz benyújtandó minden olyan dokumentum, amely az adott pályázatban foglaltak megvalósításának tényét hitelt érdemlően bizonyítja.
- A kedvezményezett köteles az elszámolás mellékleteként beadni minden olyan dokumentumot (pl. fényképeket, jegy fénymásolatát stb.) mellyel alá tudja és kívánja támasztani, hogy a pályázat a pályázati kiírásnak, a nyertes pályázatában és a szerződésben foglaltaknak megfelelően hajtotta végre/ valósította meg.
- A támogatás elszámolása céljából a támogató csak olyan számlákat fogad el, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározottaknak megfelelnek
Az Áht. 122. §-a alapján, az arra feljogosított szervezetek a folyamat bármely szakaszában ellenőrzést végezhetnek, az ellenőrzési programjukban foglaltak szerint. A pályázattal és a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, információt kérhetnek. Tovább, az ellenőrzéssel kapcsolatos feltételek:
- A költségvetési forrásokból származó támogatások kedvezményezettje köteles az ellenőrzés érdekében a/az:
o Állami Számvevőszék,
o Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
o Magyar Államkincstár,
o Támogató
képviselőit segíteni ellenőrzési munkájukban a helyszínen is, a megfelelő dokumentumok, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával.
- Helyszíni ellenőrzést csak megbízólevéllel, igazolvánnyal rendelkező ellenőr végezhet. A támogató ellenőrét a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály főosztályvezetője bízza meg.
- A helyszíni ellenőrzés lehet:
o előzetes helyszíni szemle (pályázatkezelés során, indokolt esetben),
o a projekt ideje alatt,
o a pénzügyi elszámolás folyamatában.
- A helyszíni ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelynek tudomásul vételét és átvételét a pályázó/kedvezményezett aláírásával igazolja, s egyben a jegyzőkönyvre rávezetve jelezheti az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit.
- A projekt végrehajtása során keletkező dokumentumokat az elkülönített nyilvántartásra vonatkozó követelménynek megfelelően kezeli.
- A kedvezményezettnek a támogatási szerződésben a támogatás jogtalan igénybevétele esetén a támogatás visszafizetésére is kötelezettséget kell vállalnia.
- Amennyiben a támogatási szerződés megkötése után, a megvalósítás során pénzügyi, vagy egyéb rendellenesség fedezhető fel, a támogató a támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.
A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
A támogató ellenőrzi a támogatott projektek megvalósulását, folyamatát, illetve eredményességét.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatás elvárt biztosítéka: a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - bankszámlájára vonatkozó, a Honvédelmi Minisztérium javára szóló határidős beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat. Nyertes pályázat esetén a biztosíték adása a támogatási szerződés megkötésének feltétele.
A kikötött biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

XVI. Felvilágosítás kérése:
A pályázatokkal kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium HM TKHKF illetékes munkatársaitól a következő telefonszámon, illetve e-mail címen kérhető felvilágosítás:
Horváth Lajos kotv., tel: (1) 474-1111/21-137, e-mail: horvathlajos@hm.gov.hu
A beérkező e-mail-ek várható nagy száma miatt az elektronikus üzenetekre történő válaszadás 5 munkanapon belül történik. Csak a szervezet teljes nevét, illetve telefonszámát tartalmazó e-mailek kerülnek megválaszolásra. Megértésüket köszönjük.

XVII. A támogatásra vonatkozó egyéb szabályok, információk
a) A pályázatnak és a pályázónak meg kell felelnie a pályázati felhívásban felsorolt jogosultsági kritériumoknak.
b) A nyertes pályázó köteles vállalni a pályázatában megjelöltek teljesítését. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást vissza kell térítenie.
c) A kedvezményezettnek minden munkafázist dokumentáltan (levél/fax/e-mail) be kell jelentenie a támogatónak az esemény tervezett időpontja vagy megkezdése előtt 1 hónappal (30 nap) azért, hogy annak végrehajtását a támogató ellenőrizni tudja.
d) A pályázónak pályázatához csatolnia kell a jelen pályázati felhívás mellékleteiként előírt nyilatkozatokat, illetve egyéb dokumentumokat a pályázati adatlapon előírtaknak megfelelően, illetve az ott megadott minták kitöltésével.

XVIII. A pályázathoz csatolandó ill. csatolható mellékletek
1. sz. melléklet: hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről. (Hiteles másolatnak tekintendő az az eredeti iratról készült másolat, amelyen az arra jogosult személy az ”eredeti kivonattal mindenben megegyezik” záradékkal, aláírásával és a bíróság körbélyegzőjével lát el.)
2. sz. melléklet: a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának közjegyzővel hitelesített másolata
3. sz. melléklet: a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetőképességéről azaz a pályázó számlavezető pénzintézetének igazolása a számlanyitás keltéről, illetve a megpályázott összeg 10%-ának megfelelő összegű önerő rendelkezésre állásáról. Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie (kérjük a rendelkezésre álló önerő összegét számmal feltüntetni).
4. sz. melléklet: általános nyilatkozatok
5. sz. melléklet: nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
6. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat
7. sz. melléklet: közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (abban az esetben kell kitölteni, ha az érintettség a pályázó személyére vonatkozóan fennáll, egyéb esetben üresen kérjük csatolni)
8. sz. melléklet: együttműködést igazoló dokumentum(ok) (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó más szervezetekkel együttműködésben valósítja meg a projektet)
9. sz. melléklet: szakmai referencia (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó kíván csatolni szakmai referenciát)
10. sz. melléklet: NAV igazolás: 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a pályázónak 60 napnál régebbi köztartozás fizetési kötelezettsége nem áll fenn

A mellékleteket a pályázati adatlapon előírtak szerint kell csatolni.

palyazat hagyomanyorzes_20130903.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum