Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
EuropeAid nemzetközi fejlesztési projektpályázataihoz szükséges önrész-támogatás civil szervezeteknek / KÜM-2014-2
Kiíró:
Külügyminisztérium
Határidő:
03/31/2014
Érvényes:
03/31/2014
Tárgymutató:
EuropeAid fejlesztési projektpályázatokhoz szükséges önrész-támogatás / KÜM-2014-2
Pályázhat:
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) 2. § 6. pontban meghatározottaknak megfelelő magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK
A EUROPEAID ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS TÁRGYÁBAN
A pályázat kódszáma: KÜM-2014-2

A Külügyminisztérium a 2013. évi Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) program keretében a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (2) h) és 31. § (1) d) pontja alapján pályázati kiírást tesz közzé a hazai civil szervezeteknek a EuropeAid által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás céljából.

1. A pályázat tárgya
1.1. A pályázat célja: A magyarországi székhelyű civil szervezeteknek olyan, a EuropeAid által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjéhez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás, melyhez a pályázónak nem áll rendelkezésére a pályázat megvalósításához szükséges önrész teljes összege. A projekt más EU tagállamokkal együttműködésben is megvalósítható, de támogatás csak a hazai partnerekre eső önrész biztosításához adható.
1.2. Támogatott tevékenység: A magyarországi székhelyű civil szervezetek azon, a EuropeAid által támogatott, vagy a EuropeAid pályázatára benyújtani tervezett nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása, amelyek illeszkednek a magyar NEFE politika fő célkitűzéseihez.

2. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) 2. § 6. pontban meghatározottaknak megfelelő magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják.

3. Nem nyújtható költségvetési támogatás azon pályázó részére
a) aki saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, vagy
b) akit a miniszter írásbeli döntésével kizárt az előirányzat támogatási rendszeréből, a kizárás hatálya alatt, vagy
c) aki a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződésében foglaltakat megszegte és emiatt a minisztérium elállt a támogatási szerződéstől, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a minisztérium nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy
d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből eredő akadálya van, vagy
e) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy
f) aki a támogatási igényében valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
g) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
h) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy
i) aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, vagy
j) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy
k) aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, vagy
l) aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) rendelkezéseinek.

4. A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás
4.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló összeg: 15 000 000 Ft (tizenötmillió forint), amely a Külügyminisztérium költségvetési előirányzatán rendelkezésre áll.
4.2. A költségvetési támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás.
4.3. A költségvetési támogatás módja: utófinanszírozás.
4.4. Indokolt esetben - a pályázó írásbeli kérelmére - a minisztérium döntése alapján az elnyert költségvetési támogatás legfeljebb 25%-áig utólagos elszámolással előleg folyósítható. Az előleg iránti kérelemben részletesen ki kell fejteni a kérelem indokát.
4.5. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat és több pályázatával is nyerhet támogatást.
4.6. A költségvetési támogatás felhasználása:
A költségvetési támogatás 2014. április 1-jét követően használható fel, az EU által támogatott projekt megvalósításához igazodva, annak záró dátumáig megvalósuló tevékenységekre.
A költségvetési támogatás felhasználásáról készített beszámoló (tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás) megküldésének határideje: a Külügyminisztérium és a pályázat nyertese között kötött támogatási szerződésben feltüntetett különböző projektszakaszok befejezését követő 30 nap.
4.7. Az elnyert támogatási összeg kifizetésének feltétele a EuropeAid és a főpályázó, valamint a főpályázó és a magyar civil szervezet között aláírt szerződés csatolása.
Nem nyújtható költségvetési támogatás a pályázat benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra, már megkezdett projektet tekintetében a Rendelet 15. § (4) bekezdés d) pontja az irányadó.
4.8. A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás a EuropeAid-hez benyújtott pályázatban a magyar nem kormányzati szervezet által biztosítandó önrész legfeljebb 50%-a lehet.
Az önrész legalább 50%-át a pályázónak saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott költségvetési támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget.
A projekt megvalósításához kapott, egyéb forrásból származó támogatást a pályázatban fel kell tüntetni és a benyújtott költségvetésben külön szerepeltetni kell.
4.9. A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag a projekthez, a projektekhez közvetlenül kapcsolódó költségek fedezésére használhatja fel.
4.10. A nyertes pályázók a költségvetési támogatási összegből finanszírozott beszerzéseiket a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakkal összhangban kötelesek megvalósítani.
A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a költségvetési támogatás összegét köztartozás törlesztésére vagy más jellegű adó kifizetésére nem használhatja fel. A költségvetési támogatás összegét a pályázó nem használhatja fel a megbízási díjakkal kapcsolatban felmerülő adók vagy járulékok kifizetésére. Továbbá a költségvetési támogatás nem használható bankköltség fedezésére. Eszközbeszerzés esetén, ha ez nem szolgálja közvetlenül a projekt célját, akkor a költségvetési támogatás terhére történő elszámolásra nincs lehetőség.

5. A pályázati dokumentáció
A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
a) hiteles másolatban harminc napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételről,
b) eredetiben a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját,
c) eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről,
d) a pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot,
e) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről,
f) saját forrás meglétét igazoló bankszámlakivonatot, hitelígérvényt vagy szerződést,
g) előleg igénylése esetén a pályázó nyilatkozatát arról, hogy felhatalmazza a támogatót beszedési megbízás benyújtására ,
h) Pályázati adatlapot, ami minden pályázó által kitöltendő (1. melléklet),
i) Adatlapot (1/A. vagy 1/B. vagy 1/C. vagy 1/D. melléklet),
j) Megvalósítási ütemtervet (2. melléklet),
k) Részletes tételes költségvetést (3. melléklet) a EuropeAid-hez benyújtott költségvetési terv Külügyminisztériumtól igényelt támogatással kiegészített változatát, amelyben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási módját, ezen belül:
ka) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
kaa) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és
kab) az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét,
l) A pályázó képviselője által cégszerűen aláírt pályázói nyilatkozatot (4. melléklet),
m) A Knytv. 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot (a közzétételi kérelmet csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve összeférhetetlensége fennáll) (5. illetve 6. melléklet),
n) a EuropeAid-hez benyújtott pályázat anyagát,
o) írásbeli igazolást arról, hogy a projekt elnyerte a EuropeAid támogatását, melyet az EU pályázatára benyújtani tervezett vagy elbírálás alatt álló pályázat esetében a Külügyminisztériummal kötendő támogatási szerződés megkötését megelőzően kell benyújtani,
p) a pályázó szervezet bemutatását (fő célkitűzések, tevékenységi körök),
q) a pályázó szervezet projektben betöltött szerepét és az általa megvalósítandó tevékenységek bemutatását (a pályázati kiírásban megjelölt jogcím alapján igényelhető költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetését, melyet a pályázati adatlap keretében is kérünk rövidített formában feltüntetni),
r) a nemzetközi fejlesztés területén megvalósított referencia projektek rövid bemutatását.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja
Kérjük, hogy a pályázatokat lehetőség szerint Calibri betűtípussal, 11-es betűmérettel készítsék el.
A pályázatok beérkezése folyamatos, a benyújtás határideje: 2014. március 31.
A 2014. március 31-ei postai bélyegzővel feladott pályázatok szabályszerűen beérkezettnek tekintendőek abban az esetben, ha 2014. április 8-áig megérkeznek a megadott címre.
A 2014. március 31-ét követően postára adott vagy 2014. április 8-át követően beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA MIATT IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!
A pályázatot és valamennyi, a pályázati kiírásban előírt dokumentumot magyar nyelven, egy eredeti példányban, minden oldalon szignáltan vagy aláírtan, és egy példányban elektronikus (CD) formában, zárt borítékban, kódszámmal ellátva kizárólag postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, Pályáztatási és Közbeszerzési Főosztály, “NEFE EU önrész pályázat”, 1027 Budapest, Bem rkp. 47.
A pályázat kódszámát - KüM-2014-2 - minden benyújtott anyagon kérjük feltüntetni.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költség a pályázót terheli.

7. A pályázatok elbírálása
7.1. A pályázatok elbírálásának szempontjai különösen:
a) A projekt illeszkedése a magyar NEFE politika fő célkitűzéseihez;
b) A magyar nem kormányzati szervezet projekt-megvalósításban játszott szerepe;
c) A projekt magyar NEFE partnerországhoz történő kapcsolódása előnyt jelent.
7.2. A pályázat elbírálása során a Külügyminisztérium Munkabizottsága együttesen figyelembe veszi, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben:
a) illeszkedik a magyar külkapcsolati stratégiához (http://www.kormany.hu/download/a/cb/60000/kulpolitikai_strategia_20111219.pdf),
b) alkalmas az előirányzat céljának megvalósítására,
c) felel meg a pályázati kiírásban megfogalmazott konkrét követelményeknek,
d) erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,
e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elősegítésére,
f) költséghatékony,
g) biztosít saját forrást.
7.3. A Külügyminisztérium Munkabizottsága a pályázat benyújtásától számított harminc, vagy a hiánypótlás határidejének lejártától számított tizenöt napon belül teszi meg a javaslatát a döntéshozatalra jogosultnak a költségvetési támogatás odaítélésére.
7.4. A Külügyminisztérium az eredményről a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban értesíti a pályázót, valamint a döntés eredményét közzéteszi a kormányportálon (http://www.kormany.hu).
7.5. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.
7.6. A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg. A Külügyminisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb költségvetési támogatást nyújtson.

8. Hiánypótlás
8.1. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy alkalommal a pályázót - a jelen pályázati kiírás 5. pontjában meghatározottak vonatkozásában - hiánypótlásra hívja fel azzal, hogy a jelen pályázati kiírás 4. valamint 5. és 6. mellékletében foglalt nyilatkozat illetve közzétételi kérelem csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.
8.2. A pályázati kiírás 4. mellékletében foglalt pályázói nyilatkozat csatolása nélkül a benyújtott pályázat érvénytelen.
8.3. A nyilatkozat és közzétételi kérelem (5 és 6. melléklet) csatolása nélkül a pályázat érvénytelen, figyelemmel a Knytv. 14. §-ára. (A nyilatkozattal és közzétételi kérelemmel kapcsolatos segédlet a jelen pályázati kiírás 6/A. mellékletében található).
8.4. A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.

9. Érvénytelen pályázat
Érvénytelen az a pályázat:
a) amely nem felel meg a pályázati kiírásnak;
b) amelyet nem a jelen pályázati kiírás 1. mellékletét képező adatlapon nyújtottak be;
c) amelyhez a jelen pályázati kiírás 4. mellékletében foglalt nyilatkozatot nem csatolták;
d) amelyhez a jelen pályázati kiírás 5. mellékletében foglalt nyilatkozatot, és érintettség fennállása esetén a 6. mellékletében szereplő kérelmet nem csatolták, figyelemmel a Knytv. 14. §-ára;
e) amelyet 2014. március 31-ét követően adtak postára vagy 2014. április 8-át követően érkezett be a Külügyminisztériumhoz.

10. A támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetőség
10.1. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 90. §-ban foglaltak az irányadók.
10.2. Az Ávr. hivatkozott rendelkezésének megfelelően a pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
10.3. A kifogással élő pályázó, vagy a támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban együtt: kifogást tevő) a kifogást írásban nyújthatja be a külügyminiszternek.
10.4. A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) a kifogást tevő aláírását.
10.5. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított harminc napon belül lehet benyújtani.

11. A jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás visszatérítése
Az előleget igénylő nyertes pályázók legkésőbb a támogatási szerződés aláírásakor kötelesek átadni valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájukra vonatkozó, a Külügyminisztérium javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet és a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását arról, hogy a pályázótól befogadták a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelő - a Külügyminisztériumot a pályázó bankszámlái ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazottként megjelölő és csak a Külügyminisztérium hozzájárulásával visszavonható - felhatalmazó levelet. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is. A Külügyminisztérium az elszámolás elfogadásának tényéről értesítést küld a pályázónak, egyúttal megadja a hozzájárulást a felhatalmazó levél visszavonásához.

12. Egyéb rendelkezések
12.1. Egyéb, a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Knytv., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az Áht., az Ávr., valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók.
12.2. A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium Pályáztatási és Közbeszerzési Főosztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: pako@mfa.gov.hu).
12.3. A Külügyminisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást a beérkezési határidő előtt visszavonja.
12.4. A pályázati kiírás és annak mellékletei letölthetők a kormányportálról (http://www.kormany.hu).

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik a mellékletei (együttesen: pályázati kiírás). Ezek együttesen tartalmazzák a pályázathoz szükséges valamennyi feltételt. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a jogszabálymutatóban szereplő jogszabályok az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum