Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Építő közösségek - (A-B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése / TÁMOP- 3.2.3/A-B-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
04/05/2013, 04/30/2013
Érvényes:
04/30/2013
Tárgymutató:
új tanulási formák kialakulásának elősegítése (A-B) / TÁMOP- 3.2.3/A-B-12/1
Pályázhat:
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri Hivatal
326 Többcélú kistérségi társulás
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
351 Országos nemzetiségi önkormányzat
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 Egyházi intézmény
555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
951 Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP- 3.2.3.B-12/1 jelű „Építő közösségek” - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése” című konstrukció „A” komponensének beadási határidejét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. április 30-ig meghosszabbította.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Építő közösségek" - B) A korszerű, többfunkciós
(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló
közösségi programok, együttműködések, új tanulási
formák kialakulásának elősegítése c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP- 3.2.3/B-12/1

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás egyes komponensei eltérő eljárásrenddel kerül kiírásra: az A) és B) komponensek könnyített eljárásrenddel, a C) komponens egyfordulós eljárásrenddel. Ennek következtében az egyes komponensekre külön Pályázati útmutató vonatkozik.

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A pályázati konstrukció fő célja - a Tudomány - Innováció - Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva, szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv (továbbiakban: ÚSZT) általános céljaihoz -, a TIOP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban:ÚMVP) keretében támogatott vagy létrejövő többfunkciós közművelődési intézmények (Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, Agórák, Agóra Pólusok) multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása. Ezzel az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k), Agórák és Agóra Pólusok helyi társadalomba történő beágyazódását, széleskörű használatát szolgáló programok, közművelődési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-fejlesztések létrehozása.
A pályázati kiírás másik kiemelt célja, hogy a fentiekhez megfelelő háttértámogatást biztosítson a pályázat benyújtására jogosult IKSZT címbirtokosok, valamint az Agóra és az Agóra Pólus intézmények részére, hogy azok a helyi társadalom megújulásának, a vidék kulturális fejlődésének motorjai és központjai legyenek.
Ennek érdekében a konstrukció elősegíti az IKSZT-kben, Agóra, Agóra Pólusokban a program- és szolgáltatás-bővülést eredményező tartalomfejlesztést, szakmai-módszertani anyagok és programok kidolgozását, valamint az IKSZT címbirtokos szervezetek, Agóra, Agóra Pólus intézmények tevékenységének szakmai koordinációját, hálózatosodását. A C komponens továbbá olyan módszertani kezdeményezések számára kínál támogatott tevékenységeket, amelyek elősegítik a helyi sokféleség éltetése és fejlesztése mellett a szakpolitika egységes érvényesülését.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 1 000 000 000 Forint a következő eloszlásban: a keret 70%-a (azaz 700 000 000 Ft) az A) és B) komponensek, a további 30%-a (300 000 000 Ft) pedig a C) komponens támogatására kerül elkülönítésre. Amennyiben a C) komponensre megítélt támogatás nem éri el a teljes rendelkezésre álló keretet, illetve a beérkezett pályázatok nem érik el a támogatáshoz szükséges ponthatárt, a fennmaradó keret az A) és B) komponensre pályázók támogatására fordítandó. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatot benyújtani jogosult szervezetek
A) komponens: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatott, használatbavételi engedéllyel rendelkező IKSZT-t működtető IKSZT címbirtokos szervezetek. Az a szervezet minősül pályázat benyújtására jogosult IKSZT címbirtokosnak, aki a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott fejlesztések vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé benyújtotta az utolsó kifizetési kérelmét a Pályázati útmutató 17. számú mellékletében található lista szerint és az IKSZT beruházáshoz kapcsolódóan - amennyiben a beruházás építési engedély- vagy bejelentésköteles - jogerős használatba vételi engedéllyel is rendelkezik.
B) komponens: Az Agóra, Agóra Pólus fejlesztés keretében létrehozott/felújított és a pályázat benyújtásakor a beruházáshoz kapcsolódóan jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező közművelődési intézmények, vagy azok fenntartói.
Az önállóan pályázó (de fenntartóval rendelkező) intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat (15. számú melléklet) szükséges.
C) komponens:
Pályázatot nyújthatnak be
- az 1/2007 (I. 9) Korm. rendelet 1. § (2) és 2. § -ában foglalt közművelődési, könyvtári, továbbá a közösségfejlesztéssel összefüggően módszertani feladatokat ellátó intézmények, szervezetek vagy ezek fenntartói, önállóan vagy konzorciumi formában. (A konzorciumban vagy az intézmény, vagy a fenntartó vehet részt, mindkettő együttesen nem.)
Kizárólag konzorciumi tagként pályázhatnak:
Egyéb, a 2011. évi CLXXV. Törvény 2. §. 6. pontjának megfelelő közművelődési, könyvtári, továbbá az ifjúságfejlesztéssel, illetve a közösségfejlesztéssel összefüggően módszertani feladatokat ellátó szervezetek és/vagy ezek fenntartói, amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
- A szervezetet 2010. január 1. előtt jegyezték be
- A szervezet alapító okirata szerint országos hatáskörű.
- A szervezetnek legalább egy, általa lebonyolított, befejezett országos közművelődési, könyvtári vagy közösségfejlesztő program megvalósítását kell igazolnia. A program lebonyolítását igazoló dokumentációt csatolni kell a pályázat benyújtásakor.
Az önállóan pályázó (de fenntartóval rendelkező) intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat (19. számú melléklet) szükséges. Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a projektet megvalósító fenntartott intézmény fejlesztésére fordítható.
Jogi Forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi (a Pályázati útmutató B1.1 pontjában foglaltaknak megfelelő) szervezet pályázhat (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012.(IV. 16.) KIM rendelet alapján):
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri Hivatal
326 Többcélú kistérségi társulás
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
351 Országos nemzetiségi önkormányzat
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 Egyházi intézmény
555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
951 Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása
Konzorciumra vonatkozó feltételek
A jelen kiírás C) komponensének keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 17/C számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A támogatás folyósítása konzorciumi tagonként történik.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorcium legalább 2, legfeljebb 4 tagú.
- A konzorcium összetétele csak a B1.1 pontban előírtak szerinti lehet.
Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A) és B) komponensek
1. Kötelező szakmai tevékenységek
A) komponens
1. szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához (a pályázattal ennek kivonatát kell benyújtani a 12/A mellékletben)
2. közművelődési és közösségi programok és tevékenységek szervezése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében
3. Olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, és közösségfejlesztő könyvtári programok szervezése
A Támogatható tevékenységeket részletesen az A) és a B) komponensre vonatkozó Pályázati útmutató C1.1. pontja tartalmazza.
B) Komponens
a) Agóra
1. tevékenység: Szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához
2. tevékenység: A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elterjedése érdekében a pályázatban a támogatható tevékenységeket és foglalkozási formákat úgy kell megválasztani és összeállítani, hogy ezek biztosítsák Az Agóra célközönsége számára az Agóra-programban megfogalmazott fő funkciók (közösségi, élmény, szolgáltató) komplex érvényesülését (ld. TIOP 1.2.1 Pályázati útmutató A1 és A2 pontja).
A Támogatható tevékenységeket részletesen az A) és a B) komponensre vonatkozó Pályázati útmutató C1.1. pontja tartalmazza.
b) Agóra Pólus
1. tevékenység: Szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához
2. tevékenység: A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elterjedése érdekében a pályázatban a támogatható tevékenységeket és foglalkozási formákat úgy kell megválasztani és összeállítani, hogy ezek biztosítsák Az Agóra Pólus közönsége számára az Agóra Pólus-programban megfogalmazott fő célok megvalósulását. Ezek közül különösen a pólus-tematika megismerését, a modern tudománynépszerűsítést, a pályaválasztási tanácsadás kötődését a helyi fejlesztésekhez, az önkormányzatok, az ipar és a felsőoktatás dinamikus együttműködését (TIOP 1.3.3 08/1. Pályázati útmutató A1, A2 pontjai).
A Támogatható tevékenységeket részletesen az A) és a B) komponensre vonatkozó Pályázati útmutató C1.1. pontja tartalmazza.
2. Tájékoztatás, nyilvánosság
3. Horizontális elvek érvényesítése
4. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenység
C) Komponens
Az IKSZT-k és Agóra, Agóra Pólus intézmények számára végzett alábbi tevékenységcsoportok támogathatóak:
1. Kötelező szakmai tevékenységek
I. Előkészítés tevékenységei
II. Tartalomfejlesztés
III. Módszertani támogatás
A Támogatható tevékenységeket részletesen a C) komponensre vonatkozó
Pályázati útmutató C1.1. pontja tartalmazza.
2. Könyvvizsgálat
3. Tájékoztatás, nyilvánosság
4. Horizontális elvek érvényesítése
5. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenység Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások
A) komponens
A projektet megvalósító intézmény munkatársainak a támogatható szakmai tevékenységekkel kapcsolatos akkreditált képzéseken való részvétele. A tevékenység kizárólag abban az esetben támogatható, ha a munkatárs még nem vett részt azonos típusú támogatott képzésen.
C) komponens
IKSZT munkatársak kulturális szakmai továbbképzése
Nem támogatható tevékenységek köre
A Pályázati útmutatók C1. pontjában felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, jelen konstrukcióban nem elszámolható illetve azok a konkrét tevékenységek, amelyekre a pályázó az NFT I., ÚMFT illetve egyéb pályázati forrásból már kapott támogatást, nem támogathatóak.
Projekt területi korlátozása
A projekt megvalósításának helyszíne kizárólag Magyarország területén, de a Középmagyarországi régión kívül lehet.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási kategóriák:
A) és B) komponensek:
- Az IKSZT-k, Agóra, Agóra Pólus intézmények szolgáltatásfejlesztése esetében a támogatás csekély összegű (de minimis) .
- a szakmai munkatársak képzése pedig csekély összegű (de minimis), vagy képzési támogatásként vehető igénybe.
C) komponens:
- Nem állami támogatás formájában.
Támogatás összege
A) komponens
Az igényelhető támogatás összege: legalább 3 000 000 Ft, de legfeljebb 5 000 000 Ft lehet.
B) komponens
Az igényelhető támogatás összege: legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet.
C) komponens
Az igényelhető támogatás összege: legalább 60 000 000 Ft, de legfeljebb 300 000 000 Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A) és B) komponensek
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és jogosultsági kritériumok
2. Projekt-kiválasztási kritériumok
C) komponens
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és jogosultsági kritériumok
2. Egyéb követelmények
3. Tartalmi értékelési kritériumok

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A) és B) komponensek esetén:
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. §-ának (10)-(11) bekezdései alapján, amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NFÜ honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett pályázatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
C) komponens esetén:
Jelen komponensre nem vonatkozik.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A) és B) komponensek:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip file-ban csatolt Projekt Adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. A kitöltő program által generált egységes nyilatkozatot a Pályázónak papír alapon kell benyújtania, melyet a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően kell aláírnia!
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a kitöltő programból generált, kinyomtatott és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt egységes nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Kódszám: TÁMOP-3.2.3.B-12/1 (A vagy B komponens)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C"
épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát TAMOP-3.2.3.B-12/1 (A komponens/B komponens), a Pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ugyfelszolgalat@nfu.gov.hu
honlap: http://www.nfu.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tízedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása
- az A) komponensre pályázók számára 2013. január 21 és április 30. között,
- a B) komponensre pályázók számára 2013. január 14 és április 5. között
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása a megjelölt időszakban folyamatosan történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is..
C) komponens
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Doc, Xls, illetve Pdf formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 1/C mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (1/C számú melléklet) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta1 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-3.2.3/B-12/1 (C komponens)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát TAMOP-3.2.3/B-12/1 (C komponens), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
elektronikusan: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
honlap: http://www.nfu.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak. A pályázatok benyújtása 2013. január 14-től április 5-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

Pályázati felhívást érintő módosítások (2013-02-18)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 127 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 1 198 kB)
Adatlap_A_B_komponensek_reszere (docx, 112 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum