Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása / UK_GYAK_17
Kiíró:
Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
06/01/2017
Érvényes:
06/01/2017
Tárgymutató:
hazai nyári gyakorlat az Egyesült Királyságban tanuló magyar egyetemistáknak
Pályázhat:
a) gazdasági társaságok (GFO: 11X és 226), amelyek
o legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá és
o Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN EGYETEMI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ MAGYAR HALLGATÓK HAZAI NYÁRI GYAKORLATÁNAK TÁMOGATÁSA
KÓDSZÁM: UK_GYAK_17

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.
Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet az "Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása" címmel.
Jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja az Egyesült Királyság egyetemein tanuló tehetséges magyar állampolgárságú diákok számára hazánkban működő vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységéhez kapcsolódó nyári gyakorlati lehetőség biztosítása, melynek során a gyakornokok alkalmazhatják megszerzett tudásukat, megismerhetik a vállalat működését és ötleteikkel hozzájárulhatnak a vállalat sikeréhez, illetve megismerkedhetnek a hazai munkaerőpiac által kínált lehetőségekkel.
A pályázat keretében az NKFI Hivatal hozzájárul a gyakornokok foglalkoztatásának költségeihez. A gyakornokot fogadó vállalkozás (továbbiakban: fogadó intézmény) pályázhat az NKFI Hivatalhoz a gyakornok megbízási szerződés szerinti megbízási díjára és annak munkaadót terhelő járulékaira vagy munkaszerződés szerinti munkabérére és annak munkaadót terhelő járulékaira.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésekben megvalósuló innováció támogatása) címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 25 millió forint.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma összesen 20-25 darab. E szám indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra fogadó intézményként támogatási kérelmet nyújthatnak be
a) gazdasági társaságok (GFO: 11X és 226), amelyek
o legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá és
o Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. A támogatást igénylőkkel szemben támasztott további feltételek a Felhívás mellékletét képező pályázati útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 6. pontjában találhatóak.
3.2. A projekt területi korlátozása
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
- Kutatás-fejlesztéshez szükséges emberi erőforrás biztosítása, kutató-fejlesztői utánpótlás és képzés, tehetséggondozás. Az Egyesült Királyságban tanuló magyar állampolgárságú BSc, BA, MSc, MA (beleértve az osztatlan) képzésben tanuló hallgató vagy PhD hallgató magyarországi nyári gyakorlat keretében történő foglalkoztatása. A támogatási szerződés megkötésekor a hallgatói jogviszonyt igazolni kell.
4.2 A támogatási kérelem és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással kapcsolatos elvárások
A projekt keretében
- a résztvevő gyakornokok ellátják a nyári gyakorlat során rájuk bízott feladatokat a vállalkozás belső szabályzatainak megfelelően és a gyakorlat végén rövid beszámolót készítenek, melyet a vállalkozás által kijelölt mentor aláír
- a fogadó intézmények gondoskodnak arról, hogy a nyári gyakorlaton résztvevők versenyképes tudást kapjanak, új készségeket sajátítsanak el, érdemben közreműködhessenek egy projektben, továbbá biztosítanak egy mentort (a továbbiakban: projektvezető), aki napi szinten foglalkozik a diákokkal és a gyakorlat végén a gyakornokok beszámolóját aláírja és benyújtja az NKFI Hivatal részére.
Egy vállalkozás maximum 5 gyakornok foglalkoztatására igényelhet támogatást. Minden egyes gyakornok esetén külön támogatási kérelem benyújtása szükséges. Ugyanazon gyakornok foglalkoztatására egyidejűleg csak egy támogatási kérelem nyújtható be, és ugyanazon gyakornok foglalkoztatása csak egyszer részesíthető támogatásban.
4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához kapcsolódó határidők
A projekt futamideje maximum 3 hónap (azaz a nyári gyakorlat időtartama minimum egy hónap - maximum 3 hónap lehet a június 15 és szeptember 30 közötti időszakban), vagyis a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a kezdő időpontot követő 3 hónapon belül, de legkésőbb szeptember 30-ig.
A projekt költségeinek elszámolása a projekt - támogatási szerződésben rögzített - kezdetének dátumától lehetséges.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 4. pontja tartalmazza

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás összege: támogatási kérelmenként az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege maximum 1 300 000 Ft.
A támogatási kérelem keretében kizárólag a hallgató nyári gyakorlat idejére szóló megbízási díját és járulékait vagy munkabérét és járulékait lehet elszámolni.
Az elszámolható támogatási összeg összesen maximum 1 300 000 Ft, azaz gyakornokonként a támogatás összege 3 hónapra összesen maximum 1 300 000 Ft lehet (munkaszerződés esetén heti 40 órás foglalkoztatásra vonatkozóan), 3 hónapnál rövidebb idejű foglalkoztatás esetén ezt az összeget arányosan csökkenteni kell. A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.
Előleg: Az NKFI Hivatal az Útmutatóban az előlegre vonatkozóan előírt feltételeknek megfelelő projektek esetén az elszámolható költségekhez a támogatás 85%-ának megfelelő előleget biztosít. Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.
A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 2. pontjában találhatók.

6. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a támogatási kérelem beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket.
A 14 pontos szakmai küszöböt el nem érő támogatási kérelmek nem támogathatóak.
A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:
- a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;
- a pályamű támogatása csökkentett összeggel,
- a pályamű támogatása csökkentett összeggel és csökkentett tartalommal;
- a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján;
- a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
A forráshiány miatt elutasított támogatási kérelmek tartaléklistára kerülnek.
Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a támogatási kérelemben megjelölt kapcsolattartót az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. § (1) bekezdése szerint.

7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet a fogadó intézmény nyújtja be.
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 8. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül egy példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás). A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek a kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (UK_GYAK_17), a támogatást igénylő nevét és címét.
7.2 A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat papír alapú példányának személyes benyújtására nincs lehetőség!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00
7.3 A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől lehetséges. A támogatási kérelmek értékelése egyszerűsített eljárásrendben történik szakaszos elbírálással.
A kitöltő program élesítéséről közlemény jelenik meg a http://www.nkfih.gov.hu oldalon.
Értékelési határnapok: 2017. május 4., 2017. június 1.
Végső beadási határidő: 2017. június 01.
Az egyes beadási határidőkig benyújtásra kerülő támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.
7.4 A pályázati Felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2017/egyesult-kiralysagban-egyetemi-tanulok-nyari-gyakorlat/egyesult-kiralysagban

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum