Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése - EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 / HU07PA16-A1-2013
Kiíró:
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
Határidő:
05/21/2014
Érvényes:
05/21/2014
Tárgymutató:
városi épített örökség megőrzése / HU07PA16-A1-2013
Pályázhat:
- Központi költségvetési szervek (GFO 31);
- Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38);
- Nonprofit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699);
- Alapítványok (GFO 56);
- Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559);
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572);
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327);
- Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);
- Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 951)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Városi épített örökség megőrzése
c. intézkedéséhez
Kódszám: HU07PA16-A1-2013

Jelen pályázati felhívás az "Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára vonatkozóan" c. dokumentummal (továbbiakban: Útmutató) együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Jelen konstrukcióra vonatkozó feltételeket jelen pályázati felhívás tartalmazza, mely egyes esetekben hivatkozik az Általános pályázati útmutatóra tekintettel arra, hogy az abban meghatározott feltételek - amennyiben attól való eltérés nem megengedett - jelen konstrukcióra is vonatkoznak. A pályázati felhívás és az Általános pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes támogatott projektekre vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint mellékletei illetve ezek dokumentumai esetén a Program Operátor (PO) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.egtalap.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEI
A1. A fejlesztési program háttere
Magyarország épített kulturális öröksége nemzetközi összehasonlításban is rendkívül gazdag, elemei nemzeti és helyi identitásunk meghatározó részét képezik, alapvető fontosságúak a jólét és a gazdasági kilátások szempontjából, valamint jelentős hozzáadott értéket képviselnek a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés terén. Ugyanakkor az állam és a helyi közösségek korlátozott teherviselő képessége miatt elmaradó állagmegóvási és helyreállítási munkák következtében az épített örökség állapota rendkívül leromlott. Sok esetben az épületállomány alul- vagy egyáltalán nem hasznosított, így nem tud méltó funkciót betölteni a helyi közösség életében. Ez pedig áttételesen visszahat a közösségek összetartó erejére, településeink népességmegtartó erejére és a társadalmi folyamatokra.
A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A három ország népességi és gazdasági súlya arányában járul hozzá a támogatási alaphoz. A 2009-14-es időszakban rendelkezésre álló 993.5 millió eurós költségvetés 94 százalékát Norvégia adja, Izland részesedése közel 5 százalék, Liechtenstein hozzájárulása 1 százalék. Magyarország az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretéből 70,10 millió euró támogatásban részesül.
A programterület célja a városi épített és kulturális örökség, valamint a kapcsolódó táji örökség megőrzése és bemutathatóvá tétele, valamint a kulturális örökséghez való hozzáférés javítása. Emellett fontos szempont az is, hogy a különböző területek gazdasági-társadalmi fejlettsége közötti különbségek a kulturális javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása által csökkenjenek.
Fontos szempont a közösségek szemléletformálása, az örökség, mint lehetőség integrálása a köztudatba, az örökségi elemek "élhető" hasznosítását hirdető pozitív üzenetek terjesztése, az ezekhez szükséges oktatások, képzések (tanműhelyek, szakvezetések) integrálása a projektekbe, és ezeken keresztül az örökségi helyszíneknek közösségformáló erőként való hasznosítása, a tehetséggondozás és a társadalmi felzárkózás elősegítése.
A program lehetőséget teremt a gazdasági fenntarthatóság szempontjának szem előtt tartásával az objektumok teljes körű hasznosításának megtervezésére és a kulturális örökség elemek olyan tartalmakkal való bővítésére, melyek nem csak megengedik, de ösztönzik is a műemlékek hasznosítását, beépítését a mindennapi életbe, azt hirdetve, hogy az örökség és annak megőrzése egyfajta erőforrás és hasznosítási lehetőség is.
A "Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása" programterület további célja, hogy az egyes kulturális örökségi elemek megőrzésén, helyreállításán túl működő kapcsolatok épülhessenek ki a Magyarországon kulturális örökségvédelem területén tevékenykedő szervezetek és a donor országokban - Norvégia, Izland, Liechtenstein - található hasonló szervezetek között. Ennek megfelelően a projektek keretében a donor partnerség preferált.
A kétoldalú kapcsolatok kialakítása és erősítése érdekében jelen Pályázati Felhívás mellett a Kétoldalú Kapcsolatok Programszintű Alapja biztosít további forrásokat.
A2. Alapvető cél
A felhívás alapvető célja a városi életforma színtereiként szolgáló leromlott állapotú országos műemléki védelem alatt álló épített kulturális örökségi értékek és kapcsolódó táji környezetük hiteles és fenntartható megújítása, kulturális funkcióiknak megerősítésével és nagyközönség számára elérhetővé tételével, ezáltal enyhítve a társadalmi egyenlőtlenségeket.
A fentiek elérése érdekében az épített kulturális örökség megőrzése és fenntartható használata városi térségekben olyan megalapozott módon kell, hogy megvalósuljon, amely segíti a valódi szükségleteken alapuló társadalmi befogadást a kulturális és közösségi javakhoz való hozzáférésen keresztül.
Ezért a felhívás keretében támogatandó projekteknek szükséges megfelelniük az alábbiaknak:
1) A felújítási munkák során szem előtt kell tartani azt a célt, hogy a fejlesztendő ingatlan kulturális és/vagy közösségi funkciója megerősítésre kerül, vagy új kulturális és/vagy közösségi funkció kerüljön kialakításra.
2) A felújítási munkák során szem előtt kell tartani azt a célt, hogy a fejlesztendő ingatlan széles körben elérhetővé tegye a kulturális javakat, különös tekintettel a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokra.
A felhívás keretében támogatandó projektek a felhívás céljaihoz való hozzájárulás alapján kerülnek rangsorolásra. Az értékelés során az alábbi szempontokhoz való hozzájárulás különösen fontosak:
- A fejlesztés a 311/2007 (XI. 17.) Korm. rendelet alapján leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű kistérségben vagy a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetű településen valósul meg
- A fejlesztéssel érintett kulturális örökségi érték állapota leromlott és alulhasznosított
- A fejlesztéssel érintett településen a kulturális szolgáltatások korlátozottak
- A fejlesztési terv kidolgozottságának koherenciája
- A kialakítandó funkciók sokfélesége
- A társadalmi befogadásért tett erőfeszítések
- A társadalmi és kulturális sokféleség elősegítése (különös tekintettel a roma, zsidó és multikulturális örökségre), különösen a hátrányos helyzetűek kulturális javakhoz való hozzáférhetőségének javítása - Környezeti fenntarthatósági szempontok
- A projekt tervezésében és megvalósításában aktívan részt vesz donor országbeli és/vagy hazai partner
A3. Pályázók köre
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- Központi költségvetési szervek (GFO 31);
- Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38);
- Nonprofit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699);
- Alapítványok (GFO 56);
- Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559);
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572);
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327);
- Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);
- Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 951).
Amennyiben a pályázó központi költségvetési szerv, akkor a projekt keretében kizárólag meglévő és működő kulturális funkcióval rendelkező intézmények fejlesztése lehetséges.
A4. Partnerek köre
A projektek megvalósítása során lehetőség van partnerek bevonására. Partnerrel közös projektmegvalósítás esetén a pályázathoz csatolni szükséges legalább a partner szándéknyilatkozatát és a pályázatban be kell mutatni a partner közreműködését, valamint a partnerre eső költségeket és támogatási igényt.
A projektben partnerként Magyarországon vagy a donor országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt.
Magyarországi partnerek esetében a lehetséges szervezeti formák megegyeznek az A3 pontban megadott lehetséges szervezeti formákkal (GFO kódok).
Donor országban székhellyel rendelkező partnerek esetében a jogállásra vonatkozó kategóriák a következők:
- Központi költségvetési szervek
- Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezetek
- Független nonprofit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények
A5. Rendelkezésre álló forás és a támogatás mértéke
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 000 000 euró, azaz 1 133 600 000 Ft. A tervezési árfolyam 283,4 Ft /euró.
Jelen felhívás támogatási forrását az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja a Kulturális és természeti örökség megőrzése, bemutatása és hozzáférhetőségének javítása c. program keretében.
A pályázat keretében működési támogatásnak nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás az Európai Bizottság SA.35368 (2012/N) számú döntésének megfelelően kulturális célú támogatás jogcímén folyósítható.

B. A PÁLYÁZAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
B1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt keretében az alábbi tevékenységek mindegyike kötelezően megvalósítandó.
Projekt partnerek kizárólag a 2-5) pontokban meghatározott támogatható tevékenységeket valósíthatják meg.
1) Az alapvető céloknak megfelelő ingatlan kulturális funkcióinak megerősítéséhez és a nagyközönség számára elérhetővé tételét szolgáló megújításához és amennyiben releváns kapcsolódó táji környezetük hiteles megújításához szükséges átalakítás, bővítés, felújítás és/vagy helyreállítás valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.
2) Az ingatlan megújításához, kulturális és közösségi funkciójának fenntartásához, kialakításához és széles körben hozzáférhetővé tételéhez kapcsolódó saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztés.
3) Projektmenedzsment: A projekt megvalósításához kapcsolódó adminisztratív (folyamatkövetési, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos) és projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek, beleértve a donor partnerekkel közös Magyarországon vagy donor országban megvalósuló bilaterális tevékenységeket.
4) Nyilvánosság biztosítása az Útmutató 3.1.2. pontjában foglaltak szerint.
5) Projektszintű könyvvizsgálat.
Az egyes nagyobb kötelező tevékenységek kisebb szakmai tevékenységekre tagolódnak, amelyek összetétele projektenként változhat, de minden esetben szükségesnek és indokoltnak kell lenniük a projekt megvalósításához.
B2. A projekt tartalmára vonatkozó előírások
B2.1. A projekt tartalmára vonatkozó technikai előírások
1. Az intézkedés keretében kizárólag Magyarországon található 10 000 fő feletti lakosság számú városi rangú településen megvalósuló fejlesztések támogathatóak. A lakosságszám megállapítása a KSH által kiadott 2013-as közigazgatási helynévkönyv
(http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=15906&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU) alapján történik.
2. Kizárólag országos műemléki védettség alatt álló épület helyreállítása/felújítása támogatható. Amennyiben a védelem alatt álló objektumhoz szervesen kapcsolódik zöldfelület, annak helyreállítását/rekonstrukcióját és a környezet rendezését és bemutatását is biztosítani szükséges.
3. Amennyiben releváns, a pályázónak a pályázat beadásakor rendelkeznie kell hatályos építési engedéllyel és ennek másolatát a pályázathoz csatolnia szükséges.
4. A projekt által érintett ingatlannak minden esetben per- és igénymentesnek kell lennie, ez alól kivételt képez a projekt megvalósításához és fenntartásához megfelelő szolgalmi jog.
5. A fejlesztéssel érintett ingatlan a következő tulajdonviszonyokkal rendelkezhet, amelyet a pályázat beadásakor kell igazolnia:
a) A pályázó kizárólagos tulajdonában van.
b) A fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona, és az ingatlan a projekt megvalósulásáig a pályázó kizárólagos tulajdonába kerül (ingatlan vásárlás, átadás).
c) A fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem kerül a pályázó tulajdonába, de a projekt megvalósításához és a megvalósítást követő fenntartási kötelezettségek teljesítéséhez a pályázó megfelelő jogosultsággal rendelkezik (bérlet, használat, vagyonkezelési vagy haszonbérleti megbízás).
6. A pályázónak igazoltan legalább egy teljes lezárt működési évvel kell rendelkeznie.
7. A projektmenedzsmentet ellátó személyeknek meg kell felelnie minimálisan az alábbi feltételek egyikének:
a. legalább 3 év tapasztalat építési projektek pénzügyi lebonyolítása terén
b. legalább 3 év tapasztalat kulturális örökségvédelem területén.
Egy személy több feltételt is teljesíthet.
B2.2. A projekt tartalmára vonatkozó minőségi előírások
1. Építési vagy örökségvédelmi hatósági engedélyköteles tevékenység esetében, amennyiben a jogszabályok szerint az adott esetben szükséges az építéstörténeti kutatási dokumentáció, a tervtanácsi vélemény és a Lechner Lajos Tudásközpont által kiadott vélemény, a pályázatban be kell mutatni az ezekben megfogalmazott szempontok figyelembevételét valamint mellékletként a kiadott véleményt csatolni szükséges.
2. Az elektronikus pályázati űrlapon megfelelően be kell mutatni, hogy az esélyegyenlőségi (fogyatékkal élők, ellátáshiányos térségben élők, kirekesztéssel érintett társadalmi csoportok), a környezettudatossági és a jó kormányzási szempontok hogyan érvényesülnek a pályázó szervezetben és a projektben.
3. A projekt kidolgozása során figyelembe kell venni a társadalmi-kulturális sokszínűség megőrzésének lehetőségeit, különös tekintettel a roma, zsidó és multikulturális örökségre.
4. A projekt eredményeként létrehozott fejlesztés esetében fontos szempont a hozzáférhetőség minél szélesebb társadalmi rétegek számára történő biztosítása/bővítése figyelembe véve az egyes társadalmi csoportok élethelyzetét, igényeit és lehetőségeit. A projekt eredményeként fejlesztett szolgáltatásoknak ezt is biztosítani szükséges.
5. A projekt eredményeként létrehozott fejlesztés esetében fontos szempont a fenntarthatóság, ezért a pályázatban szükséges bemutatni a bevételeket (beleértve a fenntartói hozzájárulásokat) és a tervezett üzemeltetési költségeket. A projekt eredményeként keletkező minden bevételt a létrejött fejlesztés működtetésére, fenntartására kell fordítani.
6. Az ingatlannak könnyen megközelíthetőnek kell lennie személygépjárművel és közösség közlekedési eszközökkel is, az épületnek városképileg meghatározónak kell lennie.
7. A projekt megvalósítása során eleget kell tenni a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

D. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
D.1 A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
A projektjavaslat magyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismertetővel, kizárólag az online rendszerből készült pályázati űrlapon nyújtható be. Donor partner bevonása esetén a projekt adatlap magyar és angol nyelven is benyújtandó. A projektadatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projektadatlapot elektronikusan kell benyújtani, a pályázói felület a nora.norvegalap.hu címen érhető el. A mellékletek mindegyike elektronikusan valamint a 12. Pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító eredeti nyilatkozat a 6. műszaki tervdokumentáció másolatban 1-1 példányban papíralapon is benyújtandó.
A projektcsomagot zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a VÜ címére ajánlva kell beküldeni.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további információk szerepelnek az Útmutató 5.1. pontjában.
Benyújtás helye:
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program
Városi épített örökség megőrzése
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően a VÜ megkezdheti a befogadási szempontok ellenőrzését, de kizárólag a páláyzati határidő lejártát követően köteles arra!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
Benyújtás ideje:
A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2014. február 21-től 2014. május 21. 24 óráig.
Határidőn belüli benyújtásnak számít, ha az elektronikus benyújtás a pályázati felhívásban meghatározott határidőig megtörténik, illetve a postai úton benyújtandó dokumentumok tekintetében a postai bélyegző dátuma legkésőbb az erre meghatározott határidő napja.
D.3 További információk
Az EGT és Norvég Alapok hivatalos honlapja a http://www.egtalap.hu, illetve http://www.norvegalap.hu weboldalon elérhető. Itt találhatóak az egyes pályázatokra vonatkozó információk, az elektronikus pályázói felület, az Alapokra vonatkozó alapvető jogszabályok, szabályozások, útmutatók és egyéb információk.
A VÜ által működtetett ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideó u. 16/A
e-mail cím: culture@egtalap.hu
telefonszám: +36-1-999-4400
Donor partnerekkel történő együttműködés esetén a Donor Program Partner és a donor országok közreműködő szervezetei nyújtanak tájékoztatást a potenciális donor partnerekről.
A Donor Program Partner elérhetőségei:
Riksantikvaren - The Directorate for Cultural Heritage in Norway
Dronningensgate 13
Pb. 8196 Dep.
0034 Oslo
telefonszám: + 00 47 22 94 04 00
e-mail cím: postmottak@ra.no
További donor országok kapcsolattartó pontjai:
Minjastofnun Íslands / The Cultural Heritage Agency of Iceland / Islands kulturarvsstyrelse
Agnes Stefánsdóttir
Suđurgata 39
101 Reykjavík
telefonszám: 5701300
e-mail cím: agnes@minjastofnun.is
Senior Advisor to the Minister of Cultural Affairs
Government - Principality of Liechtenstein
Kerstin Appel-Huston
Regierungsgebäude
Peter-Kaiser-Platz 1,
P.O. Box 684 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
telefonszám: +423 236 60 24
e-mail cím: Kerstin.Appel@regierung.li
http://www.norvegalap.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum