Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gyermekvédelmi támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók működési feltételeinek javítása
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
07/21/2017
Érvényes:
07/21/2017
Tárgymutató:
gyermekvédelmi támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók működési feltételeinek javítása
Pályázhat:
állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói
A kiíró(k) adatai


A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁST MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából és nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Lebonyolító) nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján.

1. A pályázat célja
A pályázat közvetlen célja a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása.

2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.
2.2. A felhívás során gépjárművásárlásra pályázható forrás az alábbiak szerint:
A támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére. A jármű műszaki jellemzőinek illeszkedniük kell a szolgáltatás feladatellátásához. A számla kiállításának időpontjában a használt gépjármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem lehet.

A pályázók köre:
- állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói
Az igényelhető támogatás mértéke:
- minimum: 2 000 000 Ft/pályázó
- maximum: 9 000 000 Ft/pályázó

3. Elszámolható költségek
- A pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült alábbi költségek fedezetére: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47. §-a szerint a gépjármű bekerülési értéke.
Nem támogatható ezen pályázat során semmilyen olyan költség, ami nem illeszkedik szakmailag a benyújtott pályázati programhoz, illetve a szolgáltatás szakmai feladatellátáshoz.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65/C. §-a szerint támogató szolgáltatást működtetnek, arra nézve jogerős bejegyzéssel rendelkeznek a szolgáltatói nyilvántartásban, illetve a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása a pályázat benyújtásáig jogerősen megtörtént.
4.2. Benyújtható pályázatok száma
A pályázati felhívásra a Fenntartó bejegyzett szolgáltatónként csak egy pályázatot nyújthat be.
4.3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel, illetve befogadással a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik,
- szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,
- szervezetnek támogató szolgáltatás esetében lejárt esedékességű, meg nem fizetett visszafizetési kötelezettsége áll fenn a Lebonyolító felé a pályázati finanszírozású időszakból,
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
- pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
- jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- a Knyt. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
- a dokumentumokat az előírt határidőig nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
- olyan szervezet, amely azonos tartalmú és célú beszerzés megvalósítására más központi költségvetésből származó forrásban, illetve európai uniós támogatásban részesült.
4.4. A költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából - az Ávr.-ben foglalt kivételekkel - a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
4.5. Pályázatazonosság esetén az érintett pályázatok elutasításra kerülnek.

5. A rendelkezésre álló keretösszeg
5.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 181 500 000 Ft, azaz száznyolcvanegymillió-ötszázezer forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 10. jogcímcsoport "Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat 1. számú részfeladatán rendelkezésre áll (ÁHT azonosító: 353784).

6. Támogatási időszak
6.1. A támogatási időszak: 2017. június 1.-2018. március 31. közé eső időszak.
7. A pályázatok benyújtásának határideje

7.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2017. június 21. 23:59 óra.
FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely határidőn belül, elektronikus úton a megadott e-mail címre megküldésre került.

8. A pályázat lebonyolítója
8.1. A pályázat lebonyolítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Lebonyolító). A pályázattal kapcsolatos további információkat az szgyf.gov.hu honlapon, valamint a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai biztosítanak.

9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a fejlesztesipalyazat@szgyf.gov.hu e-mail címre. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, valamennyi kérdésre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában.

10. A pályázat érvényességének vizsgálata és hiánypótlása
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem határidőn belül kerülnek megküldésre, a Lebonyolító nem tekinti benyújtott pályázatnak, és formai ellenőrzésnek sem veti alá.
10.1. A pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül a Lebonyolító megvizsgálja a pályázat érvényességét. A befogadás során vizsgálja, hogy
- a pályázat határidőn belül került-e benyújtásra,
- az igényelt támogatás nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető mértéket, valamint
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott igénylői körbe tartozik-e.
Amennyiben a Lebonyolító a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a fent felsorolt feltételeknek, a pályázó érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra. Erről a pályázó elektronikus úton kerül értesítésre.
10.2. Amennyiben a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Lebonyolító egy alkalommal elektronikus értesítésben lehetőséget nyújt a hiánypótlásra - tárhelyre érkezéstől számított - legfeljebb 8 napos határidő megjelölésével. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a
felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
11.1. A pályázatok értékelését a Bizottság a pályázati útmutatóban meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
11.2. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére azonban nincs lehetőség. A Támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

12. A pályázók döntést követő kiértesítése
Az emberi erőforrások minisztere döntésének kézhezvételét követően a Lebonyolító 1 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a Lebonyolító szgyf.gov.hu URL-címen elérhető honlapján kerülnek közzétételre.

13. Szerződéskötés
13.1. A kedvezményezettel a támogatási szerződést a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Lebonyolító köti meg.
13.2. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
13.3. A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (Ávr. 75. §; Áht. 50. §), illetve a Támogató/Lebonyolító által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés megkötésének napja, kivéve a Közzétételi és Összeférhetetlenségi Nyilatkozatot, amelyet a pályázathoz csatoltan kell benyújtani.
13.4. A költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.
13.5 A támogatásról szóló döntés - amennyiben a Támogató által megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható. Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében a Lebonyolító felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy a Támogató határozatának megfelelően módosítsa a pályázati programját. A pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg különbségével kell, hogy csökkentse a program teljes költségvetését. A módosítás során a felhívás által előírt tartalmi követelményeket be kell tartani, s a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírálása során - a felhívásban rögzített szempontoknak megfelelően - előnyként értékelt. A módosított költségvetést a Lebonyolító részére a szerződéskötési dokumentumok benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani. Szerződéskötésre csak a Támogató vagy a Lebonyolító által elfogadott módosítások esetén kerülhet sor.

14. A támogatás folyósítása
14.1. A pályázat előfinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású. A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül előre utalja át. A költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából azonban a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. Biztosíték a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk. Más költségvetési fejezetbe tartozó központi költségvetési szerv támogatott esetén a Támogatottat irányító szervének nyilatkozatát a visszafizetés biztosítékának kell tekinteni. .

15. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem
15.1 A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlettámogatás biztosítására.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
16.1. A pályázatban csak a támogatási időszakban lebonyolított, a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó költségeket alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
16.2. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét, elkészítésének szempontjait az EMMI rendelet, a támogatási szerződés, illetve a pályázati útmutató tartalmazza.
16.3. A Támogató nevében eljárva a Lebonyolító jogosult a pályázat céljának megvalósulását, annak benyújtott szakmai programhoz való illeszkedését, valamint a támogatás jogszerű és rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. A pályázó köteles az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.
16.4. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Áht. 53. § (3) bekezdésében előírt ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be.

17. Jogorvoslati lehetőség
17.1. Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján a támogatói döntés ellen a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
17.2. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a kifogást a Lebonyolító szervhez nyújtja be, aki azt a kifogás kézhezvételétől számított öt napon belül -
a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt - a fejezetet irányító szerv vezetőjének továbbítja (jelen esetben EMMI miniszter).

18. További információk
18.1. A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
18.2. A pályázat lebonyolítója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
18.3. A pályázati csomag dokumentumai letölthetők a Lebonyolító honlapjáról: szgyf.gov.hu.
http://www.szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/106021

Osszeferhetetlensegi_es_erintettsegi_nyilatkozat.docPalyazati_adatlap_2017_05_08.docIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum