Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az "art" minősítésűnek besorolt filmalkotások 2018. évi támogatása
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
01/15/2019
Érvényes:
01/15/2019
Tárgymutató:
"art" minősítésűnek besorolt filmalkotások 2018. évi támogatása
Pályázhat:
Az Mktv. 25., 26. és 26/A. §-a szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Filmiroda által kiadott határozattal véglegesen "art" minősítés besorolással valamint 20-21/B. §-a alapján korhatár besorolással rendelkező és a 12/A. §-a szerint a 31/B. § (1) bekezdése alapján megállapított kulturális követelményeknek megfelelő, 2018. január 1.-2018. december 31. között bemutatott filmalkotásoknak az Mktv. 19/K., 19/M. illetve 28. §-a szerint nyilvántartásba vett forgalmazói
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati kiírás
az "art" minősítésűnek besorolt filmalkotások 2018. évi támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 17. §-a alapján az "art" minősítésűnek besorolt filmalkotások forgalmazásának támogatására.

A pályázat kiírója (támogató):
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat célja:
Az "art" minősítésűnek besorolt filmalkotások forgalmazásának támogatása.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:
A pályázat keretösszege a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. mellékletében a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/11/1 "Filmszakmai támogatások" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat jogcímcsoportján rendelkezésre áll. A pályázatok támogatására 31 800 000 forint fordítható. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 100%.

Igényelhető támogatás:
Art filmenként legfeljebb 2 000 000 forint, de az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontjának figyelembe vétele mellett, a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a támogatás összegének az elszámolható költségeken belüli aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásokra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában filmgyártásra megállapított támogatási arányokat.

A támogatás formája:
Nem visszatérítendő támogatás.

A finanszírozás módja:
A támogatás felhasználásának ütemezésétől függően támogatási előleg, vagy a támogatott tevékenység elvégzéséről szóló beszámoló elfogadását követő finanszírozás.

A pályázók köre:
Az Mktv. 25., 26. és 26/A. §-a szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Filmiroda által kiadott határozattal véglegesen "art" minősítés besorolással valamint 20-21/B. §-a alapján korhatár besorolással rendelkező és a 12/A. §-a szerint a 31/B. § (1) bekezdése alapján megállapított kulturális követelményeknek megfelelő, 2018. január 1.-2018. december 31. között bemutatott filmalkotásoknak az Mktv. 19/K., 19/M. illetve 28. §-a szerint nyilvántartásba vett forgalmazói.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely a korábbi években az EMMI illetve jogelődjei, vagy a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt., továbbá a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vagy más támogató (mozgóképszakmai célok támogatását végző szervezet vagy intézmény) által nyújtott támogatással nem számolt el illetve az elszámolását a támogató nem fogadta el - ideértve a pályázó vezető tisztségviselőjét, tulajdonosát és az általuk vezetett gazdálkodó szervezetet is a pályázat benyújtását megelőző 3 évben felhasznált közvetlen támogatással -, vagy vele szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik; továbbá aki nem felel meg az Mktv. II. Fejezet IV. Címében (12-15. §) foglalt előírásoknak.
Az Mktv. 14/A. § (1) bekezdése alapján továbbá nem nyújtható közvetlen támogatás a támogató támogatásokról döntő tisztségviselőjének, valamint annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójának továbbá olyan pályázó szervezetnek, amelyben a fenti személy képviseletre jogosult vezető tisztségviselő, vagy abban a Ptk.-nak a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint többségi befolyást biztosító tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A megvalósítás időszaka: 2018. május 1.-2019. március 31.

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. január 15.

Pályázati díj, saját forrás:
A pályázat benyújtásához pályázati díjat nem kell fizetni.

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Elszámolható költségek köre:
Az elszámolható költségek körét a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet szabályozza, amely szerint az igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez vehető igénybe:
1. hagyományos és digitális kópiagyártás és sokszorosítás költsége
2. feliratozás, szinkronizálás, fordítás költsége,
3. hagyományos és digitális filmkópiák szállítási költsége,
4. díszbemutató, sajtóvetítés terembérleti díja,
5. alkotók szállás- és utazási költsége,
6. reklám-, PR-, és marketing költség,
7. kiadvány szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége, valamint
8. egyéb, a forgalmazással kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el).

El nem számolható költségek köre különösen:
a) a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
c) nem az adott filmalkotás forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek kiadásai,
d) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
e) társasági adó, helyi adó, vámköltség, illeték, különadó,
f) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
g) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
h) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
i) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is).

A pályázat tartalmi elemei:
1. Pályázati adatlap
2. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó dokumentumok (és fontosabb tudnivalók):
a.) költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete),
b.) a 2018. január 1.-2018. december 31. közötti időszakban bemutatott art besorolású filmalkotásokra vonatkozó, statisztikai adatokat tartalmazó táblázat,
c.) jogi dokumentáció (a Pályázati felhívás melléklete szerint),
d.) aa filmalkotást tartalmazó adathordozó (DVD, pendrive).

A pályázati adatlap, a költségkalkuláció letölthető a http://www.kormany.hu oldalról.

A támogatás odaítélésénél figyelembe vett szakmai kritériumok:
- a terjesztés területi, időbeli lefedettsége,
- elsődlegesen az "art" mozikban történő terjesztés,
- a teljesített előadásszám és a nézőszám aránya,
- a forgalmazás bevétele, kiadása,
- a filmalkotás kulturális, oktatási tartalmi értékei.

A pályázat benyújtásának módja:
A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap és minden csatolt melléklet) egy nyomtatott példányban postai úton kérjük feladni.

A pályázat benyújtásának helye:
Postacím: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
A borítékra szükséges ráírni a pályázat rövid címét ("ART FILM 2018").

A pályázat elbírálásának határideje:
A rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázatonkénti elosztásáról a döntést a támogató legkésőbb 2019. február 28-ig hozza meg.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:
A támogató a pályázatok befogadását követően, szükség szerint - e-mailben - hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. A hiánypótlás benyújtására a felszólítás megküldését követő 5 munkanapon belül van lehetőség. A határidő lejártát követően nincs lehetőség a hiánypótlás teljesítésére.
(A pályázónak olyan értesítési e-mail címet kell megadnia, amelyet naponta ellenőriz.)

Formailag nem megfelelő pályázatnak tekintendő különösen:
- a határidő után benyújtott
- az adatlap nélkül érkezett
- a hiányosan / pontatlanul kitöltött
- a kötelezően csatolandó mellékletek nélkül benyújtott
- a kötelezően csatolandó mellékleteket hiányosan / pontatlanul benyújtott pályázat.

Értesítés:
Az EMMI a támogatási döntés meghozatalát követő 20 munkanapon belül írásban (e-mail) tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről.

Jogorvoslat:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-a szerint a pályázati döntéssel szemben a pályázó a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az EMMI Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztályára nyújthat be kifogást. A kifogást a tárca 30 napon belül elbírálja. Az eredményről a tárca a kifogás benyújtóját írásban értesíti.

Szerződéskötés:
A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó (kedvezményezett) a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap és melléklete tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 75. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a valamint az Mktv. 14. és 14/A. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

A támogatás folyósítása:
A támogatás felhasználásának ütemezésétől függően a támogatás folyósítására egy összegben támogatási előlegként vagy a támogatott tevékenység elvégzéséről szóló beszámoló elfogadását követően a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.
A szakmai beszámoló szöveges részből és összesítő statisztikai táblázatból áll.
A szakmai beszámoló szöveges részében ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait a támogatott tevékenység megvalósítási időszakára nézve, a vonatkozó filmalkotások forgalmazásának teljesülését a tervezetthez képest, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).
A beszámolóhoz meg kell adni a támogatott filmalkotások teljesített forgalmazói adatait is.

A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:
1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számla, pénztárbizonylat, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.);
2. a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát.

Biztosíték, közbeszerzés
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50/A. § a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
Az Ávr. 84. §-a és a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 52. sora szerint biztosíték lehet a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
Az Áht. 52. §-a alapján a költségvetési támogatás felhasználása - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kötött.
Az Ávr. 91/A. §-a szerint a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.
Ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség, nyilvánossági követelmények:
Az Áht. 54. §-a értelmében a támogató a költségvetési támogatás felhasználását ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. A kedvezményezett és a szerződő felek kötelesek a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett vagy a szerződő fél az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.
Az Ávr. 100. §-a alapján a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás felhasználását jogszabályban, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során e szervek adatot igényelhetnek a Kincstár által működtetett monitoring rendszerből. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor. Az ellenőrzés során a támogató ellenőrzi a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. A támogató a támogatási szerződésben a bizonylatok száma tekintetében magasabb mértéket is meghatározhat.
Az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerint ha a 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a költségvetési támogatás egyéb - a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett vagy a jogszabályban, támogatási szerződésben rögzített - feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak.
Az Áht. 56/B-56/D. §-a alapján a kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról. A támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik
a) a támogatási igényhez kapcsolódóan a támogatási igény benyújtója nevére, a támogatási igény céljára és az igényelt támogatás mértékére, a pályázati kiírás tárgyára,
b) a támogatási döntéshez kapcsolódóan a döntéshozó személy megnevezésére, és a támogatás megállapított mértékére,
c) a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre
vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről.
A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével törölhetők. A monitoringrendszerben nyilvántartott adatok kereshetőségét támogatási program, támogatási igény benyújtója, támogatás összege, döntéshozatalra jogosultak szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét bárki számára, ingyenesen biztosítani kell. Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. Az adatok megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Az EMMI Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztálya, Halmai Róbert robert.halmai@emmi.gov.hu e-mail címen.Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum