Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának vissza nem térítendő támogatása / DARGAYATTILA2018
Kiíró:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
Határidő:
12/06/2018
Érvényes:
12/06/2018
Tárgymutató:
gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának vissza nem térítendő támogatása / DARGAYATTILA2018
Pályázhat:
szinopszist, illetve pályázatot kizárólag olyan, a mozgóképszakmai hatóság által az Mktv. 28. §-ának (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett magyarországi székhellyel/telephellyel rendelkező jogi személy (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be, amely a pályázat benyújtásakor igazoltan rendelkezik a filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogokkal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, illetve kiíró) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, illetve lebonyolító) az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében
háromszakaszos pályázati eljárást hirdet általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának elő- és utófinanszírozás keretében történő, vissza nem térítendő támogatására.
A pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) alapján nyújtható támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül, melyre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezései alkalmazandók, amelyeket az ÁPF VI. fejezetének 26. pontja tartalmaz.

1. A pályázati eljárás
1.1. Az eljárás célja
1.1.1. A jelen pályázati eljárás (a továbbiakban: eljárás) célja az Mttv.-ben, illetve a Közszolgálati Kódexben rögzített közszolgálati elvek és normák alapján maradandó kulturális értéket képviselő animációs sorozatok és animációs TV-filmek mint közszolgálati célú műsorszámok (a továbbiakban: filmalkotás(ok)) gyártásának támogatása. A támogatás nyújtásával összefüggésben a Médiatanács, az Alap, illetve harmadik személy a támogatott filmalkotás tekintetében semmilyen jogot nem szerez.
1.1.2. A kiíró célja, hogy a támogatás révén megszülető értékes és magas színvonalú filmalkotások elsőként valamely magyarországi országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató műsorában kerüljenek bemutatásra, legkésőbb az 1.4. pontban rögzített bemutatási határidőig. A pályázati eljárás szempontjából a Médiatanács nem tekinti elsőként történő bemutatásnak a Magyar Filmhéten történő bemutatást.
1.1.3. A jelen eljárásban támogatásban részesülhetnek
a) az olyan gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok, amelyek a Médiatanács által 2011 óta meghirdetett animációs filmek gyártását célzó pályázati eljárásokban legalább két részre már nyertek el támogatást, és amelyek közül egy epizód már elkészült, továbbá e tekintetben az Alap a megvalósításáról szóló beszámolót a pályázat beadásának időpontjáig elfogadta. A pályázónak a sorozatot a támogatott részek figyelembevételével, azokkal összhangban 13 részesre kell kiegészítenie azzal, hogy az egyes részek hosszának meg kell egyeznie az utolsóként támogatott rész(ek) hosszával. Már elkészült epizódok támogatására jelen eljárásban pályázat nem nyújtható be (a továbbiakban: animációs sorozat);
b) a Médiatanács által korábban a DARGAYATTILA pályázaton már támogatott és a pályázat beadásának időpontjában már elkészült és az Alap által már lezárt ellenőrzésű teljes (1-13 részes) sorozatok további epizódjainak gyártása. A pályázónak a sorozatot további, legfeljebb 13 résszel, a korábban támogatott részek figyelembevételével, azokkal összhangban összesen 26 részesre kell kiegészítenie azzal, hogy az egyes részek hosszának meg kell egyeznie a DARGAYATTILA pályázaton korábban már támogatott rész(ek) hosszával. Már elkészült epizódok támogatására jelen eljárásban pályázat nem nyújtható be (a továbbiakban: animációs sorozat folytatása);
c) a Médiatanács által korábban a DARGAYATTILA pályázaton már támogatott és az Alap által, a pályázat beadásának időpontjáig lezárt ellenőrzésű teljes sorozatok keretjátékának, illetve összekötő részeinek forgatókönyvi, hangi, esetlegesen módosított zenei változatának elkészítése, és azok egész estés, minimum 52, maximum 90 perc hosszúságú animációs TV-filmekké alakítása (a továbbiakban: animációs TV-film).
1.1.4. A filmalkotásokat HD minőségben, legalább 1080i felbontásban és 16:9-es képméretarányban kell elkészíteni.

1.2. Az eljárás menete
1.2.1. A jelen eljárás három egymásra épülő szakaszból áll. Az első szakaszban a pályázó a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap és a filmalkotás dramaturgiai leírását tartalmazó szinopszis (a továbbiakban együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő beküldésével jelentkezhet a pályázati eljárásra, az ÁPF II. fejezetének 12. pontjában és a jelen felhívásban rögzítettek szerint. A második szakaszban a konzultáció zajlik, a harmadik szakaszban pedig a pályázatot kell benyújtani a pályázati felhívás 2.2. pontjában felsorolt hatályos és aktuális mellékletekkel együtt, a jelen felhívás 2.1. pontjában rögzítettek szerint.
1.2.2. A pályázónak a szinopszisához előzetes, vázlatos látványtervet/figuratervet kell mellékletként csatolnia legfeljebb 20 Mbyte terjedelemben.
1.2.3. A pályázó az eljárás első szakaszában
a) animációs sorozat és animációs sorozat folytatása esetében egy, epizódonként legfeljebb 1 oldalas szinopszist (1 db pdf/jpeg),
b) a Médiatanács által korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké történő alakítása esetében egy, legfeljebb 2 oldalas szinopszist (1 db pdf/jpeg)
adhat be.
1.2.4. A pályázati kérelem űrlapon csak a szinopszis űrlapon ’tervezett’ megjelöléssel ellátott adatok módosíthatóak.
1.2.5. Az Alap a bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) szinopszisokra vonatkozó értékelését követően, az 1.4. pontban rögzített határidőig e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akik szinopszisuk alapján részt vehetnek az eljárás második szakaszában konzultáción, illetve a harmadik szakaszban pályázatot nyújthatnak be.
1.2.6. Amennyiben a bizottság a pályázó által benyújtott szinopszis alapján konzultációt és pályázat benyújtását javasolta, úgy ez a bizottsági javaslat kizárólag a jelen eljárásban jogosít pályázat benyújtására.
1.2.7. A bizottság szinopszisokra vonatkozó értékelését követően, az 1.4. pontban rögzített határidőig értesítést kap minden olyan pályázó, akinek szinopszisa érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas, vagy akinek benyújtott szinopszisa alapján a 3.2.4. pont szerinti szempontokra tekintettel, a bizottság nem javasolta a konzultációt és a pályázat benyújtását.
1.2.8. A bizottság az 1.2.3. pont szerinti pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be. A konzultáció pontos időpontjáról a pályázó e-mailben kap értesítést. A konzultáció napja és időpontja nem módosítható.
1.2.9. A konzultáció során kizárólag a producernek és a rendezőnek áll módjában a szinopszist és annak megvalósíthatóságát a bizottság előtt szóbeli meggyőzés útján védeni, erősíteni. A pályázó a konzultációra a filmalkotással kapcsolatban a szinopszis beadása óta keletkezett újabb figura- és látványterveket, esetleges dramaturgiai módosításokat és animációs teszteket magával hozhat, elősegítve a bírálóbizottság döntését. Lehetőségük van továbbá a filmalkotás költségvetésének realitásáról, annak esetleges módosításáról konzultálni. A konzultációról konzultációs jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a bizottság esetleges módosítási javaslatait. A konzultációs jegyzőkönyvet a producer, a rendező és a bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal látják el.
1.2.10. A konzultációt követően a pályázat benyújtásával kapcsolatos újabb értesítést az Alap nem küld. A felhívás 1.4. pontjában rögzített beadási időszakban, a beadási határidőig, a felhívásban foglalt feltétekkel és mellékletek csatolásával kell a pályázatot az Ügyfélkapun keresztül (https://tarhely.gov.hu) beküldeni.
1.2.11. A bizottság a konzultációkon elhangzottak, valamint a pályázatok értékelése alapján tartalmi értékelést magában foglaló írásos ajánlást készít a Médiatanács részére az 1.4. pontban rögzített határidőig a pályázatok támogathatóságára vonatkozóan.
1.2.12. A Médiatanács a bizottság ajánlása alapján hozza meg döntését a pályázatok támogatásáról legkésőbb az 1.4. pontban rögzített határidőig.
1.2.13. A Médiatanács döntéséről az Alap 5 napon belül - az ajánlás csatolásával - elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok
1.3.1. A Médiatanács a jelen eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására 200 000 000 Ft-ot különít el.
1.3.2. A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelem űrlapon rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a tervezett összköltség 70%-át (támogatott ráfordítási arány), továbbá
a) a Médiatanács által már támogatott animációs filmek további epizódjai gyártásának támogatása esetében (animációs sorozat) az egy epizódra jutó támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó ugyanazon sorozatának korábbi epizódjaira elnyert összegek közül az egy epizódra jutó legalacsonyabb értékű támogatás összegénél,
b) a Médiatanács által korábban DARGAYATTILA pályázaton már támogatott és az Alap által lezárt ellenőrzésű teljes (13 részes) sorozatok további epizódjainak gyártása esetén (animációs sorozat folytatása) az egy epizódra jutó támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó ugyanazon sorozatának a DARGAYATTILA pályázaton elnyert egy epizódra jutó támogatás összegénél,
c) a Médiatanács által korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké történő alakítása esetén (animációs TV-film) a 20 000 000 Ft-ot.

1.4. Az eljárás időbeli ütemezése
A jelen eljáráshoz tartozó eljárási időpontok, határidők a következők:
a szinopszis beadási időszaka/határideje (1. szakasz) a pályázati felhívás megjelenésének napja 2018. december 6. 12:00:00
a szinopszis értékelésének határideje 2019. január 11.
értesítés a konzultáció időpontjáról és a harmadik szakaszban való indulás lehetőségéről 2019. január 18.
a konzultáció időszaka (2. szakasz) 2019. január 21.-február 1.
a pályázat beadási időszaka/határideje (3. szakasz) 2019. február 2.-február 21. 12:00:00
a bizottsági ajánlás elkészítésének határideje 2019. március 29.
a Médiatanács döntésének határideje 2019. április 9.
a filmalkotás befejezési és átadási határideje sorozat esetén 2020. augusztus 15.
egész estés animációs filmalkotás esetén 2020. április 15.
a beszámoló benyújtásának határideje sorozat esetén 2020. szeptember 29.
egész estés animációs filmalkotás esetén 2020. június 1.
a filmalkotás bemutatásának határideje sorozat esetén 2021. február 28.
egész estés animációs filmalkotás esetén 2020. október 31.

1.5. A pályázók köre
1.5.1. A jelen eljárásban szinopszist, illetve pályázatot kizárólag olyan, a mozgóképszakmai hatóság által az Mktv. 28. §-ának (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett magyarországi székhellyel/telephellyel rendelkező jogi személy (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be, amely a pályázat benyújtásakor igazoltan rendelkezik a filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogokkal.
1.5.2. A jelen eljárásban egy pályázó egy szinopszist, illetve egy pályázatot nyújthat be
a) vagy az 1.1.3. a) pont szerinti animációs sorozat,
b) vagy az 1.1.3. b) pont szerinti animációs sorozat folytatása,
c) vagy az 1.1.3. c) pont szerinti animációs TV-film kategóriában.
1.5.3. A jelen eljárásban egy rendező kizárólag egy filmalkotás létrehozásában vállalhat szerepet.
1.5.4. Az 1.1.3. pontban megjelölt kategóriáknak megfelelő, a megvalósításról szóló beszámolót az Alap a pályázat benyújtásának időpontjáig már elfogadta.
1.5.5. Az ÁPF I. fejezet 5.5. pontja szerinti vállalkozás támogatásban nem részesülhet.
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?p=downloads&parent=5324&m1=34
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum