Logisztikai Park cím

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Díj
Pályázhat
Vállalkozások
Pályázhat
- intermodális logisztikai park, - regionális logisztikai park és - helyi logisztikai park

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"LOGISZTIKAI PARK" CÍM VISELÉSÉRE


I. A pályázat célja
A tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról szóló 161/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 4. § (1) pontja alapján az iparügyekért felelős miniszter pályázatot ír ki a "Logisztikai Park" cím elnyerésére.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon a "Logisztikai Park" cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek a vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó befektetési környezetet teremtenek, korszerű telephely kialakításával és emelt szintű szolgáltatások nyújtásával.

A Korm. rend. szerint logisztikai park: logisztikai bázisú, legalább 60%-ban logisztikai (raktározási, szállítmányozási) kapacitásokra építő, elsősorban piac által vezérelt, olyan infrastruktúrával ellátott terület, ahol az alapszolgáltatások legfontosabb csoportja közvetlenül kötődik a logisztikához, illetve szolgáltatási tevékenység zajlik, továbbá a logisztikai, az ipari, az önkormányzati és a befektetési szereplők között integrált az együttműködés.

A Logisztikai Park cím viselője jogosult a jogszabályokban meghatározott támogatást igényelni, illetve a jogszabályokban vagy pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatásra, kedvezményre pályázni. A Logisztikai Parkok esetében a címhez kapcsolódóan a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítása egyszerűsített eljárásrenddel valósul meg. A cím megszerzése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást. A vállalkozás, amely a telephelyén vagy fióktelepén végzett tevékenységből származó teljes éves nettó árbevételének legalább 60 százalékát raktározási és szállítmányozási tevékenységből szerzi, a telephely területének nagysága eléri a 3 ha-t, és a fedett raktározási kapacitása legalább 3 000 m2, 2025. január 1-jétől kizárólag az e pályázati kiírás alapján megszerzett Logisztikai Park cím birtokában végezhet logisztikai tevékenységet az adott telephelyen.

II. A pályázók köre
A "Logisztikai Park" cím elnyerésére pályázhat a logisztikai parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból megfelelő stratégiát kidolgozó
- gazdasági társaság,
- helyi önkormányzat vagy
- helyi önkormányzatok társulása
(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő területtel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel rendelkezik és a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelel.

Nem pályázhat a "Logisztikai Park" cím elnyerésére olyan szervezet, amely
a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;
b) saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulása);
c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét - a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül - nem teljesítette.
d) olyan gazdálkodó szervezet, amely jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, kényszertörlés, végelszámolás, felszámolás vagy más, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll; valamint
e) olyan helyi önkormányzat, amely ellen jogerős végzés alapján a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti eljárás indult.

III. A pályázati feltételek
III. 1. Általános feltételek:
(1) A Logisztikai Park cím elnyerésének feltétele, hogy a pályázó rendelkezik a tervezett parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal vagy a területen jelenleg is a logisztikai park cím elnyeréséhez szükséges jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tevékenység folyik.
(2) A pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a helyi önkormányzat támogató nyilatkozatával a logisztikai park létrehozásának vonatkozásában, kivéve abban az esetben, ha a pályázat már meglévő létesítmény részére kérelmezi a logisztikai park címet.
(3) A logisztikai parknak legalább 3 hektár nagyságúnak kell lennie és legalább 3000m2 fedett raktárral kell rendelkeznie. A logisztikai park a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata szerinti ipari, gazdasági terület, amely rendelkezik a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó végleges ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül.
(4) Ha a a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, a pályázónak rendelkeznie kell a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési beavatkozási tervvel, továbbá a pályázónak igazolnia kell, hogy rendelkezik a környezetvédelmi kármentesítés elvégzéséhez szükséges forrásokkal.

A Logisztikai Parkok kategóriái:
- intermodális logisztikai park,
- regionális logisztikai park és
- helyi logisztikai park.

III. 2. A Logisztikai Parkok kategóriához kapcsolódó speciális követelmények:
(1) Az intermodális logisztikai parkra vonatkozó követelmények:
a) a terület nagysága el kell, hogy érje a 15 ha-t, területe legfeljebb 3 telephelyen lehet, melyeknek azonos településen belül kell lenniük,
b) legalább 10 000 m2 fedett raktározási kapacitással, vagy 10 000 TEU intermodális forgalommal kell rendelkeznie,
c) Fényeslitke és Záhony térségében a kiépített raktározási kapacitásnak legalább 10 000 m2-nek kell lennie, a szabadtéri tároló felületének, rakodóponkjának legalább 50 000 m2-nek kell lennie, vagy éves vasúti átrakásának (normál-széles, széles-normál, vasút-közút) legalább a 100 000 tonnát vagy a 10 000 TEU-t el kell érnie,
d) több telephelyes működés esetén a telephelyek között tulajdonosi kapcsolatnak kell fennállnia, és a működést meghatározó írásos megállapodással kell rendelkeznie,
e) rendelkeznie kell I. típusú Vámudvarral vagy vámügynöki szolgáltatással.
f) egy településen csak egy intermodális logisztikai park cím adható ki, kivéve, ha a címadományozást a Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanács egyhangú döntése ezt engedélyezi.

(2) A regionális logisztikai parkra vonatkozó követelmények:
a) a terület nagysága el kell, hogy érje a 10 ha-t, azonos településen belül legfeljebb 3 telephelyen alakítható ki, a területnek rendelkeznie kell legalább 2 közlekedési ágazati kapcsolatnak, pl. közút/vasút, közút/víz, de nem elvárt, hogy vasúti vagy vízi forgalma legyen.
b) több telephelyes működés esetén a telephelyek között tulajdonosi kapcsolatnak kell fennállnia, és a működést meghatározó írásos megállapodással kell rendelkezni,
c) rendelkeznie kell I. típusú Vámudvarral, vagy biztosítani kell a vámügynöki szolgáltatást,
d) legalább 5000 m2 fedett raktározási kapacitással kell rendelkeznie,
e) Fényeslitke és Záhony térségében legalább 5000 m2 raktározási kapacitással kell rendelkeznie, a kiépített szabadtéri tároló felületének, rakodóponkjának legalább 25 000 m2-nek kell lennie, és éves vasúti átrakása (normál-széles, széles-normál, vasút-közút) legalább az 50 000 tonnát el kell, hogy érje.

(3) A helyi logisztikai parkra vonatkozó követelmények:
a) a terület nagyságának el kell érnie a 3 ha-t, területe legfeljebb 3 telephelyen lehet, melyeknek azonos településen belül kell lenniük
b) legalább 3 000 m2 fedett raktározási kapacitással kell rendelkeznie.

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
1) Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően kitöltött pályázati adatlapon és formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező mellékletek hiánytalan csatolásával lehet. Az adatlap "Kérelem" oldalát külön, a "Nyilatkozatok" táblázat részt is cégszerűen aláírva, szkennelve szintén be kell benyújtani (aláíró csak az lehet, aki(k)nek a hiteles aláírási címpéldányát becsatolták).
2) A pályázati útmutató, a pályázati adatlap és a formanyomtatvány a kormány honlapjáról (www.kormany.hu) letölthető. Az adatlap és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtatható.
3) Az 1) bekezdés szerinti kitöltött pályázati adatlapot és formanyomtatványt szerkeszthető formátumban, az előírt kötelező mellékleteket, valamint a már megvalósult beruházásról készült nagy felbontású fényképet, vagy a tervezett beruházás látványtervének nagyfelbontású képét elektronikus úton kell benyújtani az iparipark@gfm.gov.hu e-mailcímre.
4) A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.

5) A pályázatok beadási határideje: folyamatos

6) A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Ágazatfejlesztési Főosztálya az iparipark@gfm.gov.hu e-mailcímen keresztül ad információt.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem