Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező, Budapest fővárosi színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2023. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Budapest fővárosi székhelyű professzionális színházművészeti vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely o nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá - a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá - nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező, Budapest fővárosi színház- és táncművészeti
előadó-művészeti szervezetek az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2023. évi szakmai program
megvalósításának és működésének támogatására


A pályázat kiírója (támogató): Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM)
A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET)
Pályázat benyújtásának feltétele: az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerbe (a továbbiakban: EPER) történő érvényes regisztráció (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx)

A regisztrációs nyilatkozatot az alábbi címre szükséges postai úton megküldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázati Igazgatóság
NKA Támogatások Osztálya
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.

A pályázat célja:
A KIM nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező, Budapest fővárosi székhelyű színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek
2023. március 1.-2024. február 29.
közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai program megvalósításának támogatására.
A jelen pályázat alapján nyújtott támogatás a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).) (a továbbiakban: 651/2014/EU rendelet) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján 315 millió Ft. A pályázati keretösszeg a KIM 2023. évi költségvetésében a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezetei kezelésű előirányzat 4 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) részfeladatán rendelkezésre áll.

A támogatásra fordítható keretösszeg kategóriák közötti megoszlása:
1. Színházi szervezetek: 150 000 000 Ft
2. Táncművészeti szervezetek: 85 000 000 Ft
3. Forgalmazói kategória:80 000 000 Ft
A beérkezett pályázatok és esetleges átcsoportosítások függvényében a kategóriák keretösszege módosulhat.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek:
A támogatás intenzitása legfeljebb 80% lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.).
Az 1/C alkategória szerinti színházi nevelési előadó-művészeti szervezetek és a 2. kategória szerinti táncművészeti előadó-művészeti szervezetek esetében a megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.

1. kategória: Színházi szervezetek
o 1/A alkategória: állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet
o 1/B alkategória: állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet
o 1/C alkategória: színházi nevelési előadó-művészeti szervezet

2. kategória: Táncművészeti szervezetek
o 2/A kategória: állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet
o 2/B kategória: állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet

3. kategória: Forgalmazó szervezetek
- 3/A Ernyőszervezet
- 3/B Produkciós szervezet
- 3/C Produkciós ház
- 3/D Befogadó színház
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a Budapest fővárosi székhelyű professzionális színházművészeti vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely
o nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
- a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági
nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
- nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló
5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják a KIM és az EMET részére.
A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra vonatkozó további meghatározások "Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei" fejezetben olvashatók.
Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Nem nyújthat be pályázatot:
o természetes személy;
o az a szervezet, amelynek székhelye nem Budapest Fővárosban van
o az a szervezet, amely a jelen pályázaton induló, 4. kategóriában szereplő ernyőszervezet tagja;
o a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet;
o az a szervezet, amely a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján nem szerepel előadó-művészeti szervezetként;
o állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet
o az a pályázó, aki az alábbi EMET által kezelt vagy bonyolított, lejárt határidejű támogatására vonatkozóan nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogató az elszámolást nem fogadta el:
- Emtv. 19 §: minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása
- Emtv. 20. §: kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása

A megvalósítás időszaka: 2023. március 1.-2024. február 29.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2023. március 1. -2024. március 30.
A támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló beérkezésének határideje 2024. március 30.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírásnak az EPER felületén történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, jelen pályázat esetében 2023. március 19.

Nevezési díj:
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.

Támogatható tevékenységek:
A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.
A jelen pályázati felhívás keretében támogatás a következőkhöz nyújtható:
a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,
b) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység.
c) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra.
Beruházási támogatás esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. A működési eredményt az elszámolható költségekből visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni. Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és ésszerű nyereséget fedező összeget.
A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
Ezt visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell biztosítani.
Azonos vagy részben azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

Igényelhető jogcímek
Működési költségjogcímek:
a) a kulturális intézmény, vagy projekt személyi jellegű ráfordítása
az időszakosan és rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkavégzésre irányuló jogviszony keretében meghatározott havi munkabére és annak közterhei (béren kívüli juttatás finanszírozására, továbbá jutalom, 13. havi bér kifizetésére támogatás nem igényelhető.)
b) a kulturális intézmény állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
- adminisztrációs költség (pl. irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
- közüzemi díj
- kommunikációs költség maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5%-a (pl. telefon-, internet előfizetése. Telefon előfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársasággal kötött szerződés, illetve a hivatalos telefontársaság által kiállított számla fogadható el. Közvetítő bevonása nem lehetséges.)
- karbantartási díjak - ide tartozik a fénymásolók, számítógépek rendszeres, illetve eseti kisjavítása, karbantartása, illetve az infrastruktúrával rendelkező
pályázóknál a tűzjelző-, fény-, és egyéb színpadtechnikai rendszerek karbantartása és a helyiségeinek takarítása, tisztasági festése (felújítása nem.), valamint a takarításhoz kapcsolódó higiéniai anyagköltségek díja
c) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
ca) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének költsége,
- helyiség bérleti díja
cb) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,
- az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések)
- biztosítási költség (utazási vagy eszköz)
cc) a marketing költsége
- reklám és PR-költség
d) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség
- művészek, közreműködők díjának számlás kifizetése
- szolgáltatás vásárlás (pl. könyvelés, infrastruktúrával rendelkező pályázó esetén a takarítási költség).
Szakmai program megvalósításra igényelhető költségjogcímek:
a) a kulturális intézmény, vagy projekt személyi jellegű ráfordítása
- közreműködők munkabére, megbízási díja, annak közterhei
- művészek tiszteletdíja, annak közterhei
b) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
ba) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
- szerzői, alkotói jogdíj, annak közterhei vagy számlás kifizetése
bb) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,
- előadásban/színpadon megjelenő jelmezköltség (próbán használt jelmez nem)
- előadásban/színpadon megjelenő díszletköltség (próbán használt díszlet, díszletelem nem)
- előadásban/színpadon megjelenő kellék-, rekvizitumköltség (próbán használt kellék, rekvizitum nem)
- utazási költség
- egyéb anyagköltség (kizárólag a bemutatott/játszott produkcióban megjelenő, fotóval/DVD-vel igazolt anyag)
c) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség
- szállítási díj
- szállásköltség (IFA nem igényelhető és számolható el)
- egyéb szolgáltatás vásárlás,
- verseny, nevezési díj
- közreműködők, művészek megbízási díja, tiszteletdíja és annak közterhei vagy számlás kifizetése

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem