Meghosszabbítva 2023.10.01-ig

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése / VP6-7.2.1.4-17

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre az MVH-nál vezetett ügyfél-nyilvántartásba vett ügyfél

FELHÍVÁS
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései


A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseit célozza.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki vidéki településeken élők életminőségének javítását, a fenntarthatóság növelését olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, valamint természetes személyek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 1. célterület esetében maximálisan 6,2 millió forint, illetve 2. célterület esetében maximálisan 50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. (A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.)
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a tanyán lévő életfeltételek javulásához,
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a tanyák infrastrukturális fejlesztéséhez,
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók.
A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz, illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
3 Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8,23 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:
1. célterület: 2 milliárd forint;
2. célterület: 6,23 milliárd forint;
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma
- 1. célterület esetében: 330-400 db;
- 2. célterület esetében: 130-200 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 15-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1248/2016. (V.18.) számú Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben intézkedés szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):
a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
- villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
- kútfúrás;
- vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
- háztartási törpe-vízmű.
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
- egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre az MVH-nál vezetett ügyfél-nyilvántartásba vett ügyfél.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:
- 1. célterület esetében:
Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
- 2. célterület esetében:
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:
- amennyiben tanyás térségeken kívül helyezkedik el a fejlesztés helyéül szolgáló település,
- amennyiben a tanyás települések belterületén helyezkedik el a fejlesztendő ingatlan,
- amennyiben olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás:
a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
ii. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.
Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatás:
a) ha a támogatás összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
c) ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.
Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás:
Nem releváns.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 5. naptól 2022. november 12. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz zárása: 2017. május 2.
Második szakasz zárása: 2017. június 2.
Harmadik szakasz zárása: 2017. július 3.
Negyedik szakasz zárása: 2017. október 2.
Ötödik szakasz zárása: 2018. január 2.
Hatodik szakasz zárása: 2018. április 3.
Hetedik szakasz zárása: 2018. július 3.
Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 3.
Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 2.
Tízedik szakasz zárása: 2019. április 4.
Tizenegyedik szakasz zárása: 2019. július 4.
Tizenkettedik szakasz zárása: 2019. október 4.
Tizenharmadik szakasz zárása: 2020. január 3.
Tizennegyedik szakasz zárása: 2020. április 3.
Tizenötödik szakasz zárása: 2020. május 4.
Tizenhatodik szakasz zárása: 2020. augusztus 6.
Tizenhetedik szakasz zárása: 2020. október 6.
Tizennyolcadik szakasz zárása: 2021. január 6.
Tizenkilencedik szakasz zárása: 2021. április 6.
Huszadik szakasz zárása: 2021. május 6.
Huszonegyedik szakasz zárása: 2021. július 4.
Huszonkettedik szakasz zárása: 2021. szeptember 7.
Huszonharmadik szakasz zárása: 2021. november 6.
Huszonnegyedik szakasz zárása: 2022. január 7.
Huszonötödik szakasz zárása: 2022. március 8.
Huszonhatodik szakasz zárása: 2022. május 9.
Huszonhetedik szakasz zárása: 2022. július 10.
Huszonnyolcadik szakasz zárása: 2022. szeptember 11.
Huszonkilencedik szakasz zárása: 2022. november 12.
Harmincadik szakasz zárása: 2022. december 12.
Harmincegyedik szakasz zárása: 2023. január 9.
Harminckettedik szakasz zárása: 2023. február 6.
Harmincharmadik szakasz zárása: 2023. március 6.
Harmincnegyedik szakasz zárása: 2023. április 3.
Harmincötödik szakasz zárása: 2023. május 8.
Harminchatodik szakasz zárása: 2023. június 5.
Harminchetedik szakasz zárása: 2023. július 3.
Harmincnyolcadik szakasz zárása: 2023. augusztus 7.
Harminckilencedik szakasz zárása: 2023. szeptember 4.
Negyvenedik szakasz zárása: 2023. október 1.
A támogatási kérelmet kizárólag az MVH elektronikus felületén, elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.
Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
Értékelési szakaszonként ugyanazon tevékenységre, egy megvalósítási helyre csak egy támogatási kérelem nyújtható be. Ugyanazon megvalósítási helyre kizárólag egy támogatást igénylő számára hagyható jóvá támogatás.
A felhívásra értékelési szakaszonként egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszakban a támogatást igénylő ugyanazon megvalósítási helyre vonatkozóan kétszer nem nyújthat be támogatási kérelmet ugyanarra a tevékenységre.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;
- 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem