2022/2023. évi tanév első félévére ösztöndíj pályázata

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Budapesten működő alapfokú felső tagozatos, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozatos tanuló

2022/2023. évi tanév első félévére ösztöndíj pályázata


Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt pályázatot hirdet a 2022/2023. évi tanév első félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre az alábbi feltételek szerint

A pályázat kiírója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház Lebonyolítója: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása
A pályázat lebonyolításának ütemezése:
- a pályázat meghirdetésének dátuma: 2022. augusztus 23.
- a pályázatok beérkezésének határideje: 2022. szeptember 23. 16 óra
- hiánypótlások beérkezésének határideje: 2022. szeptember 30. 16 óra
- döntés a pályázatokról: 2022. október 14.
- a pályázók értesítésének határideje: 2022. október 21.
- a nyertes pályázókkal való szerződéskötés határideje: 2022. október 28.
- az első havi ösztöndíj utalásának határideje: 2022. november 10.

Az ösztöndíj összege, keretszáma, folyósítása:
- Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
- Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. szeptember hónaptól 2023. január hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.
- Az ösztöndíj megítéléséről szakértő bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
- Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára, amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
- Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas tanuló a pályázat benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg.

Pályázatot nyújthat be:
Budapesten működő alapfokú felső tagozatos, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozatos tanuló, amennyiben
- életvitelszerűen Budapesten lakik,
- a roma nemzetiséghez tartozik,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
- tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév (2021/2022-es) végén a 3,50 tanulmányi átlageredményt elérte, és nem volt elégtelen osztályzata,
- más forrásból a 2022/2023-as tanév első felére nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

Az elbírálás során előnyt jelent:
- minél magasabb tanulmányi átlag,
- ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, sportban kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi versenyen),
- tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület),
- a tanuló valamely budapesti székhelyű/telephelyű tanoda* programjában részt vesz.
*A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 38/B. § szerinti tanoda szolgáltatást nyújtó szervezet

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
kötelezően csatolandó dokumentumok:
1. a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP (letölthető: www.eszgsz.hu)
2. a tanuló 2021/2022-es tanév végi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
3. iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre,
4. a hátrányos helyzetet, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos határozat másolata,
5. az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint (letölthető: www.eszgsz.hu),
6. tanuló által kézzel írt, majd aláírt fogalmazása abban a témában, hogy miért jelentkezik az ösztöndíjra, mik a jövőbeli tanulmányi tervei, elképzelései arról, hogy mivel szeretne majd foglalkozni, illetve milyen tantárgyból/területen ért el kiemelkedő eredményt. A fogalmazás terjedelme: egy A/4-es oldal,
7. aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (letölthető: www.eszgsz.hu).
további csatolható dokumentumok:
- kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
- tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása,
- tanulói szerződés/igazolás a tanodai programban való részvételről.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.
A pályázatot egy példányban, papíralapon, zárt borítékban - személyesen, vagy postai úton - kell benyújtani az alábbi címre és megjelöléssel:
postai úton:
ÉSZGSZ
1555, Budapest 136.
Pf. 71.
"Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat"
vagy
személyesen:
ÉSZGSZ
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.
Titkárság hétfőtől péntekig 8-13 óra között

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
- a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
- a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
- a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül van lehetőség. Érdeklődni e-mailben lehet: romapalyazat@eszgsz.hu
http://eszgsz.hu/roma-osztondij-palyazat/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem