2024. évi Együttműködő Nemzet Diaszpóra Program

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- civil szervezet (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezetet is), nonprofit gazdasági társaság, valamint egyéb nonprofit szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával; - egyházi jogi személy, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

2024. évi Együttműködő Nemzet Diaszpóra Program


A diaszpórában található magyar szervezetek, magyar nyelvű oktatást és cserkésztevékenységet
végző szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2024. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázati kiírás célja
Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal fennálló kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. Jelen pályázati kiírás célja továbbá a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A pályázati kiírás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázat keretében támogatható diaszpóra szervezetek és célok
A diaszpórában működő, hazai joga szerint nyilvántartásba vett civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények, valamint hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák, cserkészcsapatok működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek és programjainak, rendezvényeinek támogatására nyújtható be pályázat (egy pályázat keretében több pályázati cél is megvalósítható), ezen belül:
- működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek);
- a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
- infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása;
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása;
- magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása;
- magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
- magyar nyelvű oktatási-nevelési programok támogatása;
- konferenciák, tanulmányi versenyek és tematikus táborok támogatása;
- kulturális és hagyományőrző programok, rendezvények, fesztiválok támogatása;
- amatőr és hivatásos színházi, zenei és táncprodukciók támogatása;
- képzőművészeti és tematikus kiállítások támogatása;
- könyvvásár;
- kézműves foglalkozások, gyermekfoglalkozások megvalósításának támogatása;
- hitéleti, közösségi és szociális programok támogatása;
- egyházi programok és rendezvények megvalósításának támogatása;
- sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok támogatása;
- sport- és egészségmegőrző programok támogatása;
- sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának támogatása;
- ifjúsági és cserkészközösségek programjainak támogatása, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának támogatása;
- gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;
- értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása;
- közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakításával és erősítésével kapcsolatos programok támogatása;
- oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás támogatása;
- taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása;
- cserkész tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése;
- szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása;
- oktatók béréhez való hozzájárulás támogatása;
- oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
- pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása;
- a magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása;
- anyanyelvi oktatással kapcsolatos programok szervezéséhez való hozzájárulás;
- a hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása;
- gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;
- tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A cserkészcsapatot és/vagy hétvégi magyar iskolát fenntartó szervezetek esetében szintén egy pályázat nyújtható be azzal, hogy a pályázatban a cserkészcsapatot és/vagy hétvégi magyar iskolát érintő támogatás is beépíthető a pályázatba legfeljebb a támogatási keretösszegig azzal a feltétellel, hogy a fenntartó szervezet vagy az intézmény létesítő okiratából megállapítható a fenntartásra irányuló jogviszony fennállása, vagy a fenntartó szervezet és az intézmény között együttműködési megállapodás jött létre.
Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2024. évben a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 10/2024. (02.26.) számú határozata alapján Nemzeti Jelentőségű Intézményhez kapcsolódó támogatásban részesült. A Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

3.1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző, 2021. december 31-e előtt bejegyzésre került (hazai joga szerint nyilvántartásba vett):
- civil szervezet (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezetet is), nonprofit gazdasági társaság, valamint egyéb nonprofit szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával;
- egyházi jogi személy, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

3.2. A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot
- politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet;
- gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy;
- egyéni vállalkozó;
- azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy jelen pályázati kiírásban meghatározott, a pályázat benyújtására előírt beadási határidő leteltéig nem tett eleget a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) felé fennálló lejárt elszámolási, vagy visszafizetési kötelezettségének;
- az a pályázó, amely jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően az Alap terhére kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit - neki felróható okból - nem teljesítette, ide értve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
- azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
- azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

4. Támogatható kiadások
A pályázat keretében kizárólag az alábbi, a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban - azaz 2024. március 15. és 2025. március 14. között - keletkezett költségek számolhatóak el az Általános útmutató a 2024. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Működéssel és beruházással kapcsolatos kiadások:
- bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (bruttó bérköltség, személyi megbízási jogviszony bruttó díja, tiszteletdíj, honorárium, munkaadót terhelő járulékok);
- anyagbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzése, előfizetése);
- fűtő- és tüzelőanyagok beszerzése;
- étkezéssel, étkeztetéssel összefüggő kiadások;
- közüzemi díjak;
- bérleti díjak;
- karbantartási és javítási szolgáltatások;
- utazással, kiküldetéssel (napi díj), szállítással összefüggő költségek;
- kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
- banki költségek;
- működéssel kapcsolatos adók (kivétel az 5. pontban felsoroltak);
- szállásköltség;
- reprezentációs költségek;
- média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek;
- buszprogram működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. iskolabusz);
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó költségek;
- könyvkiadáshoz kapcsolódó költségek;
- szakmai kiadványokhoz kapcsolódó költségek;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének költségei;
- kéziratkészítés költsége;
- épület, építmény építése;
- ingatlan felújítása;
- eszközök vásárlása, előállítása;
- ügyviteli-és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla létrehozásának támogatása) költségei.
Saját szervezésű programokkal és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások:
- a program, rendezvény megvalósításával közvetlenül összefüggő kiadások;
- a programhoz, rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjak;
- a programmal, rendezvénnyel kapcsolatos utazási, szállítási és szállás költségek;
- a program, rendezvény szervezésével összefüggő étkezési költségek;
- a program, rendezvény kommunikációjával (reklám, média, nyomda) kapcsolatos költségek;
- anyagbeszerzési költségek;
- reprezentációs költségek;
- a program, rendezvény megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés.

5. Nem támogatható kiadások
- szociális célú tevékenységek támogatása;
- új gépjármű beszerzése;
- használt gépjármű beszerzése;
- élőállat beszerzése;
- egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
- alkohol, dohányáru;
- ingatlan vásárlása;
- késedelmi kamat, bírság;
- adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások);
- pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
- visszaigényelhető ÁFA;
- pályázatírás költségei;
- a támogatandó tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó szakértői és tanácsadói díjak;
- ösztöndíjak;
- pénzbeli adomány.

6. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

6.1. A teljes támogatási keretösszeg 500 000 000 Ft

6.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 500 000 Ft-5 000 000 Ft

6.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

6.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

6.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

6.6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

6.7. Amennyiben a pályázót a pályázati cél megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

7. A pályázatra vonatkozó határidők

7.1. Megvalósítási időszak: 2024. március 15. és 2025. március 14. között

7.2. A pályázati kiírás megjelentetése: 2024. március 4.

7.3. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. március 4.

7.4. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 3. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

7.5. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. április 15-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

8. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem