2024. évi Együttműködő Nemzet Program

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek

2024. évi Együttműködő Nemzet Program


Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak
és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2024. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázati kiírás célja
Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése. Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázat keretében támogatható célok
A pályázati kiírás keretében az alábbi célokra nyújtható be pályázat (egy pályázat keretében több pályázati cél is megvalósítható).
Működéssel, beruházással, eszközbeszerzéssel kapcsolatos támogatható célok:
- működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
- infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
- ingatlan-beruházások támogatása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
- szakmai kiadványok támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
Saját szervezésű programok, rendezvények megvalósításával kapcsolatos támogatható célok:
- magyar nyelvű köznevelési, oktatási-nevelési programok, magyar nyelvű szakképzéssel összefüggő programok támogatása;
- magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások támogatása;
- konferenciák, tanulmányi versenyek és tematikus táborok támogatása;
- magyar nyelvű szünidei, napközis iskolák programjainak támogatása;
- kulturális és hagyományőrző programok, rendezvények, fesztiválok támogatása;
- szórványprogramok támogatása;
- képzőművészeti és tematikus kiállítások támogatása;
- amatőr és hivatásos színházi, zenei és táncprodukciók támogatása;
- könyvvásár támogatása;
- kézműves foglalkozások, gyermekfoglalkozások megvalósításának támogatása;
- hitéleti, közösségi és szociális programok támogatása;
- egyházi programok és rendezvények megvalósításának támogatása;
- sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok támogatása;
- sport- és egészségmegőrző programok támogatása;
- sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának támogatása;
- ifjúsági és cserkészközösségek programjainak támogatása, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának támogatása;
- gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;

3. A pályázat benyújtásának feltételei
Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2024. évben a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 10/2024. (02.26.) számú határozata alapján Nemzeti Jelentőségű Intézményhez kapcsolódó támogatásban részesült. A Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

3.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 3.2. pontjában meghatározott feltételekkel:
- magyar nyelven (is) oktató intézmény, annak háttérintézménye;
- magyar nyelvű oktatást végző szervezet, kiemelten nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, művészetoktatási intézmény, kollégium, líceum);
- gyógypedagógiai módszertani intézmény;
- korai fejlesztő és gondozó központ;
- logopédiai intézet;
- konduktív pedagógiai intézmény;
- kulturális tevékenységet végző intézmény és szervezet, ideértve a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat, színházakat, szórakoztató intézményeket, azon intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget biztosítanak;
- egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények;
- sporttevékenységet végző intézmény, szervezet, amely létesítő okiratában szerepel sporttal kapcsolatos tevékenység;
- ifjúsági, illetve cserkészszervezet, amely létesítő okirata szerinti tevékenysége alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel, vagy tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik;
- minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási, kulturális, illetve cserkész tevékenység;
- gazdaszervezetek;
- közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmények, szervezetek.

3.2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be a 2021. december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, illetve ukrajnai (ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) székhelyű:
- civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, egyéb nonprofit szervezet, melyek létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával;
- egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

3.3. A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot
- politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet;
- gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy;
- egyéni vállalkozó;
- állami fenntartású intézmény;
- települési, területi és nemzetiségi önkormányzat és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény;
- azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy jelen pályázati kiírásban meghatározott, a pályázat benyújtására előírt beadási határidő leteltéig nem tett eleget a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) felé fennálló lejárt elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségének;
- az a pályázó, amely jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően az Alap terhére kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit - neki felróható okból - nem teljesítette, ide értve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
- azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
- azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

4. Támogatható kiadások
A pályázat keretében kizárólag az alábbi, a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban - azaz 2024. március 15. és 2025. március 14. között - keletkezett költségek számolhatóak el az Általános útmutató a 2024. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Működéssel és beruházással kapcsolatos kiadások:
- bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (bruttó bérköltség, személyi megbízási jogviszony bruttó díja, tiszteletdíj, honorárium, munkaadót terhelő járulékok);
- anyagbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzése, előfizetése);
- fűtő- és tüzelőanyagok beszerzése;
- étkezéssel, étkeztetéssel összefüggő kiadások;
- közüzemi díjak;
- bérleti díjak;
- karbantartási és javítási szolgáltatások;
- utazással, kiküldetéssel (napi díj), szállítással összefüggő költségek;
- kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
- banki költségek;
- működéssel kapcsolatos adók (kivétel az 5. pontban felsoroltak);
- szállásköltség;
- reprezentációs költségek;
- média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek;
- buszprogram működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. iskolabusz);
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó költségek;
- könyvkiadáshoz kapcsolódó költségek;
- szakmai kiadványokhoz kapcsolódó költségek;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének költségei;
- kéziratkészítés költsége;
- épület, építmény építése;
- ingatlan felújítása;
- új gépjármű beszerzése;
- használt gépjármű beszerzése;
- eszközök vásárlása, előállítása;
- ügyviteli-és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla létrehozásának támogatása) költségei.
Programokkal és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások:
- a program, rendezvény megvalósításával közvetlenül összefüggő kiadások;
- a programhoz, rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjak;
- a programmal, rendezvénnyel kapcsolatos utazási, szállás és szállítási költségek;
- a program, rendezvény szervezésével összefüggő étkezési költségek;
- a program, rendezvény kommunikációjával (reklám, média, nyomda) kapcsolatos költségek;
- anyagbeszerzési költségek;
- reprezentációs költségek;
- a program, rendezvény megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés.

5. Nem támogatható kiadások
- szociális célú tevékenységek támogatása;
- az anyaországba irányuló kirándulások szervezésének támogatása;
- élőállat beszerzés;
- egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
- alkohol, dohányáru;
- ingatlan vásárlása;
- késedelmi kamat, bírság;
- adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások);
- pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
- visszaigényelhető ÁFA;
- pályázatírás költségei;
- a támogatandó tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó szakértői és tanácsadói díjak;
- ösztöndíjak;
- pénzbeli adomány.

6. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

6.1. A teljes támogatási keretösszeg 2.000.000.000,- Ft

6.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 2.000.000,- Ft

6.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

6.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

6.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

6.6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

6.7. Amennyiben a pályázót a pályázati cél megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

7. A pályázatra vonatkozó határidők
7.1. Megvalósítási időszak: 2024. március 15. és 2025. március 14. között

7.2. A pályázati kiírás megjelentetése: 2024. március 4.

7.3. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. március 4.

7.4. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 3. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

7.5. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. április 15-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

8. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem