2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Önkormányzatok
Pályázhat
magyarországi székhelyű települési és vármegyei önkormányzat

2024. évi Testvértelepülési programok
és együttműködések támogatása című pályázati kiírás


2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2024. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja
Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

2. A pályázati kiírás tárgya
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések (a továbbiakban: program) támogatása, így különösen: magyarországi helyi (települési, vármegyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között
a) meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése;
b) a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásának támogatása;
c) a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó program támogatása;
d) a testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósításának támogatása;
e) az anyaországba, vagy a fent megjelölt országokban található külhoni régióba irányuló, magyar-magyar kapcsolatok erősítését szolgáló kirándulások szervezésének támogatása;
f) új testvértelepülési kapcsolatok kiépítése.

A jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
3. Támogatható kiadások
A pályázat keretében a 2. pont szerinti programok lebonyolításának a megvalósítási időszakban - azaz 2024. március 15. és 2025. március 14. között - keletkezett költségei: a programokhoz közvetlenül kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, személyi kifizetések és azok járulékai, számolhatóak el az Általános útmutató a 2024. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére című dokumentum (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

4. Nem támogatható kiadások
- a támogatási cél megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó kiadások;
- egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
- élőállat beszerzés;
- pályázatírás költségei;
- beruházások és egyéb - anyagbeszerzésnek nem minősülő - tárgyi eszközök beszerzése;
- alkohol, dohányáru;
- késedelmi kamat, bírság;
- a támogatandó program, rendezvény megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szolgáltatások, szakértői és tanácsadói díjak;
- pénzbeli adomány;
- adótartozás, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).

5. A pályázat benyújtására jogosultak köre
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény figyelembevételével jelen pályázati kiírásra magyarországi székhelyű települési és vármegyei önkormányzat (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be pályázatot.

6. Együttműködő határon túli helyhatóság
A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli helyhatósággal együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.
7. A megvalósítandó programok helyszíne
A támogatott tevékenységeket a 2. pont szerinti programban részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikének területén kell megvalósítani.

8. A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot
- azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy jelen pályázati kiírásban meghatározott, a pályázat benyújtására előírt beadási határidő leteltéig nem tett eleget a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) felé fennálló lejárt elszámolási, vagy visszafizetési kötelezettségének;
- az a pályázó, amely jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően az Alap terhére kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit - neki felróható okból - nem teljesítette, ide értve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
- azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
- azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

9. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

9.1. A teljes támogatási keretösszeg: 500 000 000 Ft

9.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 500 000 Ft-2 000 000 Ft

9.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

9.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

9.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

9.6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

9.7. Amennyiben a pályázót a pályázati cél megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges
közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

10. A pályázatra vonatkozó határidők

10.1. Megvalósítási időszak: 2024. március 15. és 2025. március 14. között

10.2. A pályázati kiírás megjelentetése: 2024. március 4.

10.3. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. március 4.

10.4. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 3. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

10.5. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. április 15-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

11. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem