A játékkaszinók és online kaszinók játékadója 3%-ának játékosvédelmi vagy karitatív célra támogatásként

Határidő
Érvényes
Pályázhat
gazdasági társaság; civil szervezet; köztestület; központi költségvetési szerv; helyi önkormányzat

A játékkaszinók és online kaszinók játékadója 3%-ának játékosvédelmi vagy karitatív célra támogatásként


T Á J É K O Z T A T Ó
a játékkaszinók és online kaszinók játékadója 3%-ának játékosvédelmi vagy karitatív célra támogatásként történő 2022. évi felhasználásáról
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 22. § (5) bekezdése alapján az I. Országgyűlés fejezet 26. cím, 1. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága alcím kiadási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését, amely bekezdés alapján a játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítani. E rendelkezés alkalmazásában játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat (zöld szám) fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése. Az előirányzat felhasználható a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: SZTFH rendelet) végrehajtására. Az előirányzat felhasználása a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hatáskörébe tartozik.

A játékkaszinók és online kaszinók játékadója 3%-ának játékosvédelmi vagy karitatív célra támogatás nyújtásaként történő felhasználása a fenti előirányzat terhére a következő jogszabályok szerinti pénzügyi és számviteli szabályok alapján történik:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatköre teljesítésekor figyelembe veszi a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit. A Hatóság az érintettek személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján közfeladatainak ellátása érdekében kezeli.

GYAKORLATI TUDNIVALÓK
2022. költségvetési évben a költségvetési törvény 22. § (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzaton a játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-ának játékosvédelmi vagy karitatív célra felhasználható támogatás keretösszege 279 000 000 Ft, amely összeg a 2022. költségvetési évben a költségvetési törvény előírása alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága kiadási előirányzatából kerül biztosításra.
A támogatás a támogatási igény (a továbbiakban: kérelem) benyújtásával a támogató egyedi döntése alapján kibocsátott támogatói okirat, illetve támogatási megállapodás (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) útján biztosított.

Kérelem benyújtására a következő szervezetek jogosultak:
gazdasági társaság;
civil szervezet;
köztestület;
központi költségvetési szerv;
helyi önkormányzat.

A kérelem benyújtásához a jelen Tájékoztató mellékleteit (Adatlap és Költségterv) kell kitölteni és 1 eredeti példányban beadni:
1. elektronikus úton a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának Hivatali Kapujára (KRID azonosító: SZTFH-469506375) vagy az sztfh@sztfh.hu email címre, vagy
2. postai úton a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Jogi Főosztálya számára (a főosztály és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága eljárásban részt vevő szervezeti egységei, a továbbiakban együtt: SZTFH) az 1538 Budapest, Pf. 547. címre.

A támogatási kérelmet 2022. szeptember 7. napjáig kérjük benyújtani. Amennyiben a 2022. évi keretösszeg terhére az ezen határidőben benyújtott kérelmek alapján kiadott támogatói okirat szerinti támogatási összeg a keretösszeget nem éri el, az SZTFH a rendelkezésre álló különbözetre vonatkozóan 2022. évben újabb támogatási eljárást írhat ki.
A támogatói döntések meghozatalára valamint azoknak megfelelően a támogatói okirat kiadására legkésőbb 2022. október 15-ig kerül sor. A támogatói okirat alapján meghatározott játékosvédelmi programot 2022. december 31-ig kell megvalósítani és ennek során a támogatási összeget 2022. december 31-ig lehet felhasználni. Kivételes esetben a program teljesítésének határideje - a támogatói okirat módosításával - 2023. március 31-ig meghosszabbítható. 1 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet

Az Szjtv. 35. § (4) bekezdéséhez és az SZTFH rendelet végrehajtásához kapcsolódóan a 2022. évben kiemelten - de nem kizárólagosan - az alábbi témakörök támogathatók:
I. az SZTFH rendelethez kapcsolódó játékosvédelmi tájékoztatás intenzívebbé tétele (pl. tájékoztató kampány szervezése, tájékoztató füzetek kiadása a szervezői tájékoztatási kötelezettség támogatására, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó tájékoztatás biztosítása);

II. addiktológiai, játékosvédelmi, családvédelmi szervezetek SZTFH rendelet végrehajtásához kapcsolódó tevékenységéhez kiegészítő forrás biztosítása (a szerencsejátékkal kapcsolatos káros mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése);

III. játékszervezők és addiktológiai, játékosvédelmi, családvédelmi szervezetek SZTFH rendelet szerinti együttműködésének, illetve a játékosvédelmi, családvédelmi és az egészségügyi ellátórendszerbe tartozó szolgáltatók együttműködésének ösztönzése (pl. a kóros játékfüggőséggel érintett játékosok "beterelése" az egészségügyi vagy szociális ellátórendszerbe);

IV. az SZTFH rendelet szerinti játékosvédelmi eszközök, különösen a SZTFH rendelet 22-24. § szerinti emelt szintű ösztönző eszközök szervezői alkalmazásának intenzívebbé tétele (pl. egyéni tétmaximum technikai feltételeinek megteremtéséhez támogatás, szerencsejáték eszközön játékosvédelmi programok, figyelmeztető jelzések telepítésének támogatása).
2022. évben a kiemelt és egyéb témakörök esetén is javasolt a játékosvédelmi program személyes kontaktust nem igénylő (pl. online, telefonos) elemeinek erősítése. A 2022. évben a fentieken túl hangsúlyosan javasolt kezelni a tervezett programokban az online szerencsejáték káros hatásainak feltárásával és ismertetésével, a 18-35 év közötti fiatalokkal, a problémás játékos (szerencsejáték szenvedélybeteg) miatt érintett családokkal, illetve a problémás játék vagy kóros szerencsejáték függőség miatt nehéz anyagi helyzetbe került játékos függőségből való visszaterelésével kapcsolatos feladatokat.
A kérelem érdemi ügyintézésre történő befogadásáról, vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül tájékoztató levél készül. Az érdemi ügyintézésre befogadásról szóló tájékoztató levél kiadása nem jelenti a kérelem elfogadását, az kizárólag a kérelem érdemi vizsgálata megkezdésének igazolására szolgál. Ha a Kérelmező a támogatási kérelmet hibásan, hiányosan nyújtotta be, és ezek a hibák olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók, az SZTFH hiánypótlásra felhívó levelet küld a Kérelmező részére. A kérelem kijavítására egy alkalommal van lehetőség.
A kérelem érdemi vizsgálata alapján a kérelem elfogadásra vagy elutasításra kerül, az érdemi döntésről a kérelem előterjesztőjét az SZTFH írásban értesíti.

A Kérelmező a támogatói döntésről szóló tájékoztató kézhezvételét követően a támogatói döntés kibocsátásához szükséges alábbi dokumentumokat küldi meg az SZTFH részére:
1) A Kérelmező (a továbbiakban: Kedvezményezett) hatályos létesítő okiratának, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumának eredeti vagy közjegyzővel hitelesített másolati példánya.
2) A Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata.
3) A támogatói döntésről szóló tájékoztatóhoz csatolt, a támogatói okirat kibocsátásához szükséges mellékleteket 1 eredeti példányban kitöltve (a Támogatás igénylőjének nyilatkozata, Nyilatkozat de minimis támogatásról, Nyilatkozat bankszámláról, Felhatalmazó levél, stb.).
Az 1. és 2. pont alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.

Az Ávr. 81. §-a alapján nem részesülhet költségvetési támogatásban, aki:
a) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d) a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, vagy
e) a támogatói döntés kibocsátása feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem -teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
f) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
g) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek,
h) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés előkészítőként részt vett,
i) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester - az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével -, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
j) a h) és az i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
k) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével a h) és i) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
l) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben a h)-j) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervezetének tagja,
m) a kérelem benyújtásakor, illetve a támogatói döntés kibocsátásakor az állami adóhatóságnál nyilvántartott, esedékessé vált és meg nem fizetett adó-, illeték-, vám-, illetve járuléktartozással rendelkezik, kivéve, ha annak megfizetésére halasztást kapott vagy részletfizetési engedéllyel bír (ez utóbbi körülmény fennállását hitelt érdemlően igazolni szükséges).

A kérelem elfogadása esetén a támogatás felhasználásához támogatói döntés kibocsátása szükséges. A támogatói döntést az SZTFH bocsátja ki.
A támogatói döntésben:
előlegre vonatkozó rendelkezés előírható;
a támogatás rendelkezésre bocsátása egyösszegű kifizetéssel történik.
A támogatói döntés kibocsátásához a támogatási jogviszonyhoz kapcsolódó biztosítékként - amennyiben biztosítékmentesség esete nem áll fenn - a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat benyújtása szükséges a támogatói döntésről szóló előzetes tájékoztatás alapján.

A Kedvezményezett elszámolási kötelezettsége teljesítése érdekében köteles a támogatói döntésben meghatározott időpontig szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a költségvetési támogatás felhasználásáról. A szakmai beszámolóban a Kedvezményezett köteles számot adni a támogatói döntés céljának megvalósulásáról.
Az SZTFH, mint támogató és a Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a Kedvezményezett beszámolójának elfogadásától számított legalább 10 évig megőrizni.

A játékosvédelmi vagy karitatív célra fordítandó 2022. évi támogatási kérelmek beadásával és a támogatói döntések kibocsátásával kapcsolatos kérdések esetén a jfo@sztfh.hu e-mailcímen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

 

Adatlap a támogatás igényléséhez

Költségterv

 


 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem