A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Önkormányzatok
Pályázhat
azon települési önkormányzat pályázhat, amely a Kstv. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint 2016. július 1-től a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást továbbra is biztosítja, és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.2. jogcím szerinti támogatásról szóló elszámolást hiánytalanul teljesítette, az esetlegesen kimutatott visszafizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.2. jogcím szerinti támogatásról szóló, bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a miniszter jóváhagyta

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás
helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása


Pályázati kiírás
2023.

Pályázati kiírás
2023.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.2. jogcíme alapján
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatására, összhangban
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.),
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet,
a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.),
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXIL törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. július 1-től továbbra is ellátó helyi önkormányzat esetében a Kstv. 10. § (5) bekezdésben előírt térítésmentes ellátáshoz a Kstv. 10. § (10) bekezdés alapján 2023. évre vonatkozóan igényelhető összeg biztosítása előfinanszírozás keretében, valamint a 2022. évi beszámoló ellenőrzését követően fennálló, a 2022. évben támogatási előleggel nem fedezett igényrész biztosítása vissza nem térítendő támogatás formájában a közszolgáltatónak az ellátásért felelős önkormányzaton keresztül.

2. Pályázók köre
A támogatásra azon települési önkormányzat pályázhat, amely a Kstv. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint 2016. július 1-től a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást továbbra is biztosítja, és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.2. jogcím szerinti támogatásról szóló elszámolást hiánytalanul teljesítette, az esetlegesen kimutatott visszafizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.2. jogcím szerinti támogatásról szóló, bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a miniszter jóváhagyta.

3. Támogatás forrása
A forrás biztosítása a költségvetési törvény 3. melléklet 2,1.2. jogcím szerinti, illetve az e jogcímre a költségvetési törvény 20. § (2) bekezdése alapján szükség szerint átcsoportosításra kerülő előirányzat terhére történik.

4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke
Amennyiben a települési önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatói szerződése 2023. január I-jén hatályos, a támogatás mértéke a szolgáltató adatai, illetve számítása alapján az önkormányzat által becsült, a Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanoknál a 2023, évben tervezett térítésmentes tevékenységre vonatkozó, a helyi önkormányzat rendeletében a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapotra meghatározott közszolgáltatási díjjal figyelembe vett Összeg. A támogatás összegét a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti, továbbá az előző évi támogatás elszámolását követően az előző évi tényadatok alapján elismert, előző évben meg nem igényelt összeg növeli.
Amennyiben a települési önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatói szerződése a 2022. évben megszűnt, és 2022. évi beszámolójának ellenőrzését követően többlettámogatás illeti meg, az előző évi támogatás elszámolását követően az előző évi tényadatok alapján elismert, előző évben meg nem igényelt összeg.

6. Pályázatok elektronikus benyújtása
1.
a) Amennyiben a Pályázó települési önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatói szerződése 2023. január 1-jén hatályos, akkor a Pályázó az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen elérhető Pályázati Igénylő Adatlap I. pontjában nemmel nyilatkozik, és a Pályázati Igénylő Adatlapon rögzíti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyévi térítésmentes ellátásához szükséges becsült adatok szerinti igényét. Szintén a Pályázati Igénylő Adatlapon, pdf formátumban feltölti a jelen pályázati kiírás 7, pontjában felsorolt dokumentumokat. Ezt követően lezárja pályázatát, ezzel egyidejűleg a pályázat állapota az ebr42 rendszerben "Lezárva" státuszra változik.
b) Amennyiben a Pályázó települési önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatói szerződése a 2022. évben megszűnt, akkor a Pályázó a Pályázati Igénylő Adatlap I. pontjában igennel nyilatkozik. A Pályázati Igénylő Adatlapon az előző évi támogatás elszámolását követően az előző évi tényadatok alapján elismert, előző évben meg nem igényelt támogatási összeg, azaz az igényelt támogatás Összege a 2022. évi elszámolás alapján automatikusan töltődik a Pályázati Igénylő Adatlap III. pontjába. A Pályázó a Pályázati Igénylő Adatlap II. és V. pontjának kitöltését követően lezárja a pályázatát, ezzel egyidejűleg a pályázat állapota az ebr42 rendszerben "Lezárva" státuszra változik.
2. A lezárást követően az ebr42 rendszer automatikusan generál egy "Nyilatkozat" megnevezésű űrlapot, melyet a Pályázó az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölt, majd az iratkezelő szakrendszerében iktatja.
3. Az iktatott Nyilatkozatot a Pályázó polgármestere (vagy a Pályázó belső szabályzata szerint a polgármester helyettesítésére jogosult személy) az Application Service Provider elektronikus információs rendszerben, vagy egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben (pl.: e-szigno, GOVCA) elektronikusan aláírja. Az elektronikus aláírás idöbélyegzője szerinti napon az elektronikusan aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, a visszatöltő felületet lezárja, ezzel az ebr42 rendszerben a pályázat állapota "Benyújtott" státuszra változik. Ugyanezen a napon az elektronikusan aláírt Nyilatkozatot a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható "ÖTF" elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül (KRID azonosító: 434024334) elektronikus úton megküldi a Kincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.
4. A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, lezárása és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.
A pályázat benyújtásának határideje 2023. április 3.
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtására nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Pályázati Igénylő Adatlapon feltöltendő dokumentumok
(Abban az esetben, ha a Pályázó települési önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatói szerződése 2023. január 1-jén hatályos.)
1. Amennyiben a Pályázati Igénylő Adatlapban (az "Ör. szerinti díj [Ft]" oszlopban) rögzített díj az önkormányzati rendeletből nem beazonosítható, vagy az ellátás gyakoriságának jogszabályban előírt változása miatt eltérő díj szerepel, annak számítással alátámasztott indoklását tartalmazó, eredetiben, vagy elektronikusan aláírt dokumentum pdf formátumban.
2. A közszolgáltató nyilatkozata, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ebr42 rendszer Pályázati Igénylő Adatlapján rögzített adatokat megismerte, és azok a valóságnak megfelelnek. (A nyilatkozat kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva, majd pdf formátumban szkennelve készített dokumentum).
3. A Pályázó önkormányzat polgármesterének az alábbiakra vonatkozóan tett, eredetiben, vagy elektronikusan aláírt nyilatkozata pdf formátumban:
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. július 1-i állapot szerinti díját tartalmazó hatályos helyi rendelet a Nemzeti Jogszabály tár bán elérhető,
- az ön kormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja (Ávr. 75. § (2)).
Figyelem! Az ebr42 rendszer mindhárom sor esetében 1-1 db pdf formátumú dokumentum feltöltését teszi lehetővé.

8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi.
Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással (7. pontban foglaltakkal) megegyezően, elektronikus úton kell teljesíteni.
Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (ERID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.
A Belügyminisztériumba történő beérkezés legkésőbbi időpontja:
2023. április 21.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, az ok megjelölésével az Igazgatóság a Pályázót elektronikusan értesíti, hogy pályázata érvénytelen,

9. Pályázat elbírálása, döntés
Egyedi felülvizsgálatot követően a benyújtott pályázatokról a miniszter legkésőbb
2023. június 15-ig dönt.
A döntést alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje
A miniszter döntéséről, a támogatás feltételeiről a nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntéstől számított 5 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.

11. Támogatás folyósítása
A miniszter a támogatói okiratok aláírását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy Összegben folyósítja.
A Kedvezményezett a részére utalt teljes támogatási Összeget a beérkezést követő 2 munkanapon belül köteles tovább utalni a közszol gáltató (k)nak. Az utalásokról szóló bankszámla kivonatok hiteles másolatait (banki igazolásokat) azok megérkezését követő 2 munkanapon belül köteles megküldeni a támogatói okiratban előírt módon az ön kormányzatok ért felelős minisztérium, mint Támogató részére.

12. A támogatás felhasználása, elszámolása és ellenőrzése
A támogatási előleg a kéményseprő-ipari közszolgáltató 2023. január 1-töl a közszolgáltatási szerződés lejáratáig, de legkésőbb 2023. december 31-ig a Kstv. 10. § (5) bekezdésben előírt térítésmentes ellátás során a Kstv. 10. § (10) bekezdés alapján felmerülő költségek fedezetére használható fel. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
A 2022. évi beszámoló ellenőrzését követően elfogadott a 2022. évben támogatási előleggel nem fedezett igényrész a kéményseprő-ipari közszolgáltató 2022. január 1-jétöl, a közszolgáltatási szerződés lejáratáig, de legkésőbb 2022. december 31-ig, a Kstv. 10. § (5) bekezdésben előírt térítésmentes ellátás során a Kstv. 10. § (10) bekezdés alapján felmerülő költségek fedezetére használható fel.
A támogatás jogszerű felhasználásáért a Kedvezményezett felelős.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
A támogatás elszámolásának elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrendje megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.
A Kedvezményezett 2024. január 31-éig beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 rendszeren keresztül az Elszámoló Adatlap kitöltésével, valamint a beszámolóhoz szükséges dokumentumok feltöltésével.

A beszámolóhoz szükséges dokumentumok:
- Az igényléstől való eltérés esetén szöveges indokolása eredetiben, vagy elektronikusan aláírt dokumentum pdf formátumban.
- A közszolgáltató nyilatkozata, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ebr42 rendszer Elszámoló Adatlapjában rögzített adatokat megismerte, és azok a valóságnak megfelelnek, (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva, majd pdf formátumban szkennelve).
- A sormunka térítésmentes elvégzését igazoló tanúsítványok és a kéménytűz vagy szén- monoxid-szivárgás káreseményt követő helyszíni műszaki vizsgálatok ellenőrzött összesítő táblázatát szerkeszthető Excel formátumban. Az összesítőben ki kell mutatni a Kstv. 10. § (5) bekezdés alapján előzetes írásbeli értesítés szerinti harmadik időpontban elvégzett munkából befolyt összeget.
- Amennyiben az összesítőben nincs a Kstv. 10. § (5) bekezdés alapján kimutatva az előzetes írásbeli értesítés szerinti harmadik időpontban elvégzett munka, illetve a munkából befolyt összeg, a Közszolgáltató nyilatkozata, miszerint harmadik időpontban elvégzett munka nem volt, vagy arról, hogy a támogatásban csak a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti egy lakásos ingatlanoknál elvégzett, megrendelt munkát számolt el. (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva, majd pdf formátumban szkennelve).
- Az Elszámoló Adatlapon kimutatott visszafizetési kötelezettségének és kamatainak teljesítését igazoló banki bizonylat hiteles másolata pdf formátumban szkennelve.
Az Igazgatóságnak a beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben (ÖNEGM rendszer) történő felülvizsgálatára 10 munkanap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az Igazgatóság elektronikus úton hivatali kapun keresztül, a felülvizsgálati adatlap csatolásával értesíti a minisztert.
A beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról a miniszter dönt, mely döntésének megalapozásához a Kedvezményezettet további dokumentumok benyújtására szólíthatja fel. A támogatás fel használásról készített elszámolásról szóló döntéséről írásban értesíti a Ked vezm én yezettet.
A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a Kedvezményezett a költségvetési támogatás összegét az Áht. 53/A. §-a, 60/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a figyelembevételével, az ott rögzítettek szerinti ügyleti kamattal, illetőleg késedelmes fizetés esetén késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.
A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a) a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe;
b) a Kedvezményezett azt nem a megjelölt feladatra használta fel;
c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
d) Kedvezményezett jelen támogatói okiratban rögzített beszámolási kötelezettségének nem tett eleget;
e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban és jelen okiratban rögzített kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
1) a Kedvezményezett a támogatásra vonatkozó valamely feltételt egyéb módon súlyosan megszegett;
amely esetek bármelyikében a Támogató az Áht. 53/A. § (1) bekezdése alapján jogosult a költségvetési támogatást visszavonni.
A miniszter a támogatói okirat Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján elektronikus úton küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek. A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései, valamint a támogatói okirat tartalmazza.
A 2023. december 31-e előtt megszűnő közszolgáltatási szerződések esetén a szerződés megszűnést követő 15 napon belül a közszolgáltató végelszámolást készít, mely alapján a Kedvezményezett a megszűnéstől számított 30 napon belül benyújtja a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolót a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrend szerint.
A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához fordulhatnak, (illetékes munkatárs: Zsuzsanna. lente(d, bm.gov.hu: telefon:06-1/441-1860)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem