A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések / VP6-19.2.1.-61-4/1-21

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Egyéb egyesület (529) Helyi önkormányzat (321) Közalapítvány (561) Egyéb alapítvány (569) Polgárőr egyesület (526) Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)

A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések
/ VP6-19.2.1.-61-4/1-21


HELYI FELHÍVÁS
A helyi felhívás címe:
A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-61-4/1-21
Magyarország Kormányának felhívása a(z) A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit szervezetek (államháztartáson belül és kívül) támogatása: a(z) a települések közbiztonságát szolgáló tevékenységek, melyekkel biztonságosabbá tehető a belterületi közúti forgalom érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelését. A cél elérését a Kormány A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit szervezetek (államháztartáson belül és kívül) együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Helyi Akciócsoport(a továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 200 000-3000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a lakosság szubjektív, biztonságérzetét szolgáló települési kezdeményezések céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A közbiztonság és az életminőség színvonala szerves kapcsolatot alkot. Fontos, hogy a térségünkben élők biztonságban érezhessék magukat. A bűncselekmények megelőzése érdekében fontos az olyan személyi és tárgyi feltételek biztosítása, amelyek hozzájárulnak a közrend biztosításához, a lakossági biztonságérzet javításához.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40551895 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 6-15 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretében a(z) Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport hirdeti meg a HACS és a VP Irányító Hatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a(z) Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület munkaszervezetéhez a 72/497-496, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 péntek 8.00-12.00 -óráig fogadják hívását.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Tevékenység rövid megnevezése
Köz- és közlekedés biztonságot szolgáló beruházások, eszköz, gép, berendezés beszerzése
Megfigyelő rendszerek létrehozása, új polgárőrségek kialakítása, illetve a meglévő polgárőrségek technikai felszereltségének fejlesztése, továbbá gyalogos-átkelők kialakítása, -fekvőrendőrök, korlátozó táblák, sebességmérők kihelyezése.
Közbiztonságot szolgáló beruházások
A polgárőrségek létesítéséhez, működéséhez kapcsolódó építési és infrastrukturális fejlesztések.

4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alkalmazandók.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Egyéb egyesület (529)
Helyi önkormányzat (321)
Közalapítvány (561)
Egyéb alapítvány (569)
Polgárőr egyesület (526)
Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az egy kedvezményezett által felhasználható forrás a program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HACS IH-val kötött Együttműködési Megállapodásában rögzített fejlesztési forrásainak 20%-át.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre.
Az ÁÚF Kizáró okok listája című részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:
a) A projekt tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban.
b) A támogatást igénylő - a projekt megvalósítása céljából - jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
c) A projekt olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2023. 06. 30 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2023. 04. 30
- 2022. 11. 25
- 2023. 06. 30
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az Irányító Hatóságnak is megküldi.
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
A helyi támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.2. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem