A Magyar Államkincstár kijelölt használatában álló 1054 Budapest, Vadász utca 16. szám alatti ingatlanban működő konyha, étterem üzemeltetése

Határidő
Érvényes
Kategória
Minden más
Pályázhat
bárki

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Államkincstár kijelölt használatában álló
1054 Budapest, Vadász utca 16. szám alatti ingatlanban működő konyha, étterem üzemeltetése

Kiíró neve: Magyar Államkincstár
Székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Postacím: Budapest, 1909
Adószám: 15329970-2-41
e-mailcím: keomley-horvath.zsolt@allamkincstar.gov.hu
Telefon: +36-1-327-3525, +36-20-419-6190

1. Pályázati felhívás tárgya
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kiíró) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyílt pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró kijelölt használatában álló, 1054 Budapest, Vadász utca 16. szám alatti épületben található főzőkonyha és munkahelyi étterem üzemeltetésére, 3 évre szóló határozott idejű üzemeltetési szerződés keretében. A rendelkezésre bocsátandó helyiségek az épület alaprajzán kiemelt és a területkimutatásban felsorolt helyiségek (2/a. és 2/b. számú mellékletek.) Az éttermi szolgáltatást a Pályázó kiszállítással is biztosíthatja.

2. A Pályázat célja
Alapvető cél, hogy a Magyar Államkincstár és a kincstári engedéllyel rendelkező költségvetési szervek, Magyar Nemzeti Bank dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű éttermi szolgáltatást vehessenek igénybe a Magyar Államkincstár épületén belül.

3. Üzemeltetési feltételek
A Kiíró a főzőkonyhát, éttermet és kiszolgáló helyiségeket üzemképes állapotban lévő gépekkel, használható berendezésekkel, megfelelő bútorzattal, közüzemi hálózati csatlakozásokkal (elektromos áram, gáz, víz, csatorna, zsírfogó, hűtés, fűtés, légtechnika) bocsátja a pályázó rendelkezésére. Kiíró vállalja, hogy a pályázat elbírálása után a főzőkonyhát a pályázat nyertesével átvizsgálja, és a Kiíró költségvetési helyzetét figyelembe véve a berendezések műszaki állapotát biztosítja, a legalapvetőbb műszaki problémákat megoldja.

A Kiíró - az eddigi tapasztalataira tekintettel - az étterem eredményes működtetése érdekében a rendelkezésre bocsátott területért bérleti díj címén megfizetendő díj megajánlását nem kéri. A szolgáltatás első 3 hónapjában - a napi étkezők számának növelése érdekében a nyertes pályázónak nem kell fizetnie átalányt.

A nyertes pályázó kötelezettsége a szolgáltatás 4. hónapjától a Kiíró által a szerződésben meghatározott átalánydíj megfizetése, amely tartalmazza a műszaki üzemeltetési költségeket. (Fűtés-hűtés, rendszeres/időszakos rovarírtás, szellőző rendszer tisztítása-karbantartása, területen lévő épületelemek karbantartása-javítása, duguláselhárítás.)

A Kiíró az átalánydíj fizetéstől - a víz- és csatornadíj kivételével - eltekint, amennyiben a napi étkezők száma a 200 főt nem haladja meg. A Vadász u. 16. szám alatti étterem látja el a Hold u. 4. és Hold u. 7. szám alatti kincstári épületekben dolgozókat is. A dolgozók összlétszáma a három épületben kb. 900 fő. Kiíró álláspontja szerint a napi étkezők száma 200 fő felett reális lehet, megfelelő szolgáltatási színvonal mellett. A napi étkezők számát a nyertes pályázóval kötött üzemeltetési szerződés szerint a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül megvizsgálják, és ennek alapján terheli a továbbiakban átalánydíj fizetési kötelezettség a nyertes pályázót. A napi étkezők számáról a nyertes pályázó a Magyar Államkincstár Vagyongazdálkodási és Ellátási Főosztályát hetente tájékoztatja.

Az átalányíj nem tartalmazza a szerződés időtartama alatt a speciális konyha gépészet, a konyhatechnológiai eszközök, berendezések és konyhagépek megfelelő műszaki állapotához, üzemképességéhez szükséges és előírt karbantartási, javítási munkákat, melyet a Pályázó maga köteles viselni.

A zsírfogók negyedévenkénti tisztítása a Kiírót terheli.

Az átalánydíj és a közüzemi díjak nagyságrendjéről a helyszíni bejárás során ad Kiíró tájékoztatást a Pályázóknak.

A Pályázót terheli továbbá a bérleményre vonatkozó, a lentebb részletezett, továbbszámlázott közüzemi díjak.

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő, továbbszámlázott közüzemi és egyéb kiadások részletezése:
- vízfogyasztás- és csatorna használat díja, amely a napi ételadagok, a konyhában dolgozók számának figyelembe vételével kerül kiszámításra
- az önálló fővonali telefonhasználat költsége
- villamos energia (külön mérőórák alapján) díja,
- gázenergia (külön mérőóra) díja

A telefon, áram, gáz egyedileg mérhető, a tényleges kiadások a mérőórákkal mért mennyiség alapján havonta utólag, tárgyhót követő hónapban kerül kiszámlázásra.

4. A pályázat tartalmi követelményei
4.1. A pályázatnak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia:
1. A Pályázó adatai (gazdasági társaság esetén: cég neve, cégjegyzékszáma, székhelye, adószáma, képviselője; egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozó neve, a vállalkozói igazolvány/hatósági nyilvántartási száma, székhelye, adószáma;
2. A kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme
3. Rövid cégismertető, különösen a pályázat tárgya szerinti tevékenységről
4. Referenciaigazolás, ami tartalmazza az elmúlt négy év jelenleg is folyamatban lévő, de legalább egy éves időtartamú szerződés alapján munkahelyi, vagy éttermi szolgáltatásait, minimum 100 adag/nap főzési kapacitás teljesítésével. Ez a pályázat érvényességének feltétele.
A referenciaigazolás minimum tartalmi elemei: a Pályázó neve, címe; a nyilatkozatban ismertetett étterem vagy/és büfé helye; az üzemeltetési tevékenység ismertetése, (különösen az étterem vagy büfé befogadóképessége); az adott étterem vagy büfé Bérlő általi üzemeltetése kezdő és befejező időpontja év, hónap nap pontossággal meghatározva; kitérve arra, hogy a megjelölt időintervallumban az üzemeltetés folyamatos volt.
5. A pályázatot benyújtó által működtett referenciahelyszín megadása. Ennek célja, hogy a megadott referenciahelyszínen a Kiíró személyesen meg tudjon győződni a szolgáltatás feltételeiről, minőségéről, melyet az értékelés során külön a jelen felhívásban foglaltak szerint figyelembe vesz. A Kiíró előre be nem jelentett időpontban keresi fel a referenciahelyszínt.
6. Három hetes éttermi minta menükínálat, menü ára (a menü ára a szerződéskötést követő 6 hónapig nem módosítható, utána a Kiíró egyetértésével emelhető)
7. Három hetes beárazott (tervezett eladási ár) a’la carte étlap tervezete
8. Catering szolgáltatás árajánlat, amely az alábbi szolgáltatás típusokat tartalmazza:
a) Kávészünet (ásványvízzel, kávéval) Ft/fő
- ásványvíz
- kávé
b) Kávészünet (ásványvízzel, kávéval, sós pogácsával) Ft/fő
- ásványvíz
- kávé (10 dkg)
- sós pogácsa (10 dkg, nem lehet gyorsfagyasztott)
c) Kanapé szendvics ára, ami nem része a pályázat értékelésének.
9. A konyha és étterem üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv
10. HACCP minőségbiztosítás megléte

4.2. A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok
a) a gazdasági társaságra vonatkozóan a Kiíró a cégjegyzéki nyilvántartási adatokat ellenőrzi. Amennyiben a korábban közzétett adatokban változás állna be, a Pályázónak be kell adnia a Cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelem másolati példányát.
b) Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány egyszerű másolata, hatósági nyilvántartási adatok igazolására kiállított okirat és az egyéni vállalkozó részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya pdf formátumban
c) A pályázatban szereplő, nyilatkozatot aláírók aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának egyszerű másolata;
d) Nyilatkozat arról, hogy a Kiíró által a dolgozók részére biztosított Szép Kártyát elfogadja, valamint a bankkártyával való fizetés lehetőségét biztosítja;
e) Az alkalmazni kívánt személyzet létszámára, összetételére vonatkozó elképzelés bemutatása;
f) Mindazon hatósági engedélyek és bizonyítványok egyszerű másolata, amelyek az étkeztetési szolgáltatás szabályszerű gyakorlásához a jogszabályokban előírt módon szükségesek;
g) HACCP minőségbiztosításról nyilatkozat, hogy azt a pályázat elnyerése esetén a Kiíró részére az étterem és büfék megnyitásának napjáig bemutatja;
h) Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó 2018., 2019. 2020. és 2021. években évi legalább egy referencia-helyszínt üzemeltetett (a pontos helyszín megjelölésével) és az esetleges szerződésbontásra nem a Pályázó felelősségi körében felmerült okból került sor;
i) Nyilatkozat arról, hogy az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés megkötését kizáró ok nem áll fenn [2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés], továbbá átlátható szervezetnek minősül [2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja]

5. Catering szolgáltatásra vonatkozó követelmények
Pályázó feladata a Kiíróval együttműködésben, illetve a Kiíró utasításai alapján a rendezvényekhez kapcsolódó catering szolgáltatás teljes körű előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Ennek alapján a Pályázó köteles:
- A rendezvényeket a Kiíró által meghatározott szakmai kritériumok szerint, megfelelő minőségben, szakértelemmel, határidőre megszervezni és lebonyolítani, a célcsoport igényeinek szem előtt tartása mellett.
- Az egyes szolgáltatásokhoz a megrendelt eszközökről, és a szükséges személyzetről a Pályázónak kell gondoskodnia. Pályázó biztosítja a szükséges szerviz-eszközpark rendelkezésre állását is (kávéfőző, termosz, desszertes tányérok, kávéscsésze és alj, teáscsésze és alj, kanál, tálca, kancsó, illetve egyéb, a fogyasztáshoz szükséges eszközök).
- A pályázó 1 fő koordinátort/kapcsolattartót jelöl ki, aki a Kiíró által kijelölt személlyel (napi szinten) tartja a kapcsolatot.
- A pályázó vállalja a rendezvény befejezése után a helyszínek rendbetételét, az eszközök és a maradékok elszállítását.
- A catering szolgáltatással kapcsolatos elvárás, hogy az egységárat minimum 10 fős rendezvényre adják meg.
- Az esetek nagy részében a rendezvények előtt 30 perccel szükséges az ellátás bekészítése. Amennyiben 1 nap több, akár 3-4 rendezvény is van, amelyekre eltérő időpontokban várja el Kiíró az ellátást, szükséges a több alkalommal történő szállítás, mert a Kiíró nem tudja megoldani a hidegtálak és egyéb hűtést igénylő ételek tárolását. A pályázó elsősorban a Hold utca 4., Hold utca 7., illetve a Vadász utca 16. szám alatti irodaházakban tartott rendezvényekhez biztosít ellátást, viszont a néhány esetben a a Váci út 188. számú helyszínekre is ki kell szállítani rendezvényi ellátást. A feltét jó minőségű sonkából, szalámiból, sajtból vagy körözöttből álljon és tartalmazzon a szendvics zöldséget is. (vegetáriánus választék biztosítása)

6. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő) és ajánlati kötöttség
A pályázatot 2022. augusztus 8. napján 24.00. óráig kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A Pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a pályázatot.
Ajánlati kötöttség
A pályázó az ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a Kiíró a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

7. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot cégszerűen aláírva, magyar nyelven, kizárólag elektronikusan a Pályázó nevének megjelölésével, valamint az alábbi tárggyal kell benyújtani:

"Pályázat:
A Magyar Államkincstár kijelölt használatában álló, 1054 Budapest, Vadász utca 16. szám alatti ingatlanban működő konyha, étterem üzemeltetése"

A pályázatot az alábbi elektronikus címre kell megküldeni:
keomley-horvath.zsolt@allamkincstar.gov.hu

A pályázatról tájékoztatást ad:
név: Keömley-Horváth Zsolt főosztályvezető - Vagyongazdálkodási és Ellátási Főosztály
Telefon: +36-1-327-3525, +36-20-419-6190

8. Konzultációval egybekötött helyszíni bejárás helye, időpontja
A Kiíró az eredményes eljárás érdekében konzultációval egybekötött helyszíni bejárást biztosít a Pályázók részére, melynek helye és időpontja:
- 1054 Budapest, Vadász utca 16. helyszínen 2022. augusztus 2. napján 10. és 11. óra között és 2022. augusztus 3. napján 10. és 11 óra között

9. Kiegészítő tájékoztatás kérés, hiánypótlás lehetősége
Kiegészítő tájékoztatás kérés
A pályázati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal összefüggésben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a 7. pontban feltüntetett e-mailcímre lehet eljuttatni legkésőbb a pályázati határidő lejárta előtti 4. munkanapig. A kiegészítő tájékoztatást a Kiíró a pályázati határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg.

A Kiíró egy hiánypótlási lehetőséget biztosít a Pályázók részére az elbírálási határidőn belül. A Pályázónak lehetősége van önkéntes hiánypótlásra legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlattételi határidő lejárta után hiánypótlásra kizárólag a Kiíró írásos felhívására (e-mail) van lehetőség. Ez esetben a hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje legfeljebb a hiánypótlási felhívás kiküldésétől számított 5 (öt) nap lehet.

10. Eredményhirdetés ideje: Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatételi határidő lejártát követő, hiánypótlás esetén az utolsó hiánypótlást követő 10 munkanapon belül írásban értesíti a Pályázókat.

11. Étterem nyitásának tervezett időpontja: 2022. szeptember 15 napja.

12. A pályázatok elbírálásának módja, a pályázati eljárás eredményének megállapítása
A Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Pályázó ajánlatát fogadja el győztes ajánlatként.
Az elbírálás szempontjai:
- a pályázat érvényességének vizsgálata, a kiírásban szereplő és az ajánlattételhez szükséges nyilatkozatok, okmányok teljes körű megléte,
- a pályázat tartalmának értékelése,
- az elbírálás elsődleges szempontja a vállalt szolgáltatás minősége, illetve az étlap ár-érték aránya
- ételválaszték,
- a referenciahelyen szerzett tapasztalat értékelése.

Érvényes a pályázat, amennyiben
- a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott helyen, ajánlattételi határidőig nyújtották be;
- a pályázat a pályázati felhívásban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel;
- Pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 43. §-ban foglaltak szerint megtartja

Eredménytelen a pályázati felhívás:
- az ajánlattételi határidőig nem érkezett érvényes pályázat;
- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek;
- a Kiíró döntése alapján eredménytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi Pályázó érdekét súlyosan sértő cselekményt követett el
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az azonos értékű ajánlatot benyújtott Pályázókkal további tárgyalásokat folytasson a legkedvezőbb összegű ajánlat elérése érdekében.
A pályázat elbírálása nem nyilvános.
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

13. Kiíró fenntartott jogai
A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy:
- a jelen pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja,
- a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
- bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a Pályázók megfelelő értesítése mellett módosítsa,
- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Az üzemeltetés műszaki és működtetési feltételei
2/a. számú melléklet: A munkahelyi étterem és konyha alaprajza
2/b. számú melléklet: Konyha - Étterem területkimutatás
3. számú melléklet: Ételadagok minimális mennyisége
http://www.allamkincstar.gov.hu/aktuális
2_a melléklet alaprajz.pdf2_b Területkimutatás.pdf3. sz. melléklet ételadagok mennyisége.docxHirdetmény Vadász utca.docxVégleges 07.19.  Vadász étterem pályázat.docx
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem