A Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása / KTÜ-KP-1-2023

Határidő
Érvényes
Pályázhat
olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vagy települési önkormányzat (a továbbiakban: üzemeltető), amely - a Belügyminisztérium által 2022. január 1. napján kezelt adatok alapján 2000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú kistelepülésen - kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és - az üzletre vonatkozóan a támogatás igénylőjének a támogatási igény benyújtását megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből származott

A Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása
/ KTÜ-KP-1-2023


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
a kistelepülési üzletek működési
támogatása
című
alprogramhoz
A pályázati kiírás kódszáma: KTÜ-KP-1-2023

1. Bevezető
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága
A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a Magyar Falu Program.
A Magyar Falu Program célja a kistelepülések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a napi fogyasztási cikkekhez való hozzáférésre, a helyi kisboltok fennmaradásának támogatására és ehhez kapcsolódik a 2023. évi Magyar Falu Program új programeleme a kistelepülési üzletek működésének támogatása.

1.2. A pályázati kiírás célja
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról szóló 1539/2022. (XI. 14.) Korm. határozat alapján a kistelepülési
élelmiszerüzletek támogatására, a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás érdekében.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) vesz részt.

1.3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás összege 3 000 000 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím biztosítja.

1.4. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok
A támogatás az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, amit "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret" című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: Válságközlemény) 2.1. szakaszának szabályaival, továbbá az azzal kapcsolatos támogatási programot jóváhagyó SA.104850 számú határozatban és az azt módosító Európai Bizottsági határozatokban foglalt rendelkezésekkel összhangban nyújt a Támogató.
A Válságközlemény 2.1. szakasza szerinti támogatással (a továbbiakban: válságtámogatás) kapcsolatos támogatási döntés csak a válságtámogatás részletszabályainak a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletben történő hatálybalépését követően hozható.
Az állami támogatásokra vonatkozó további szabályokat a pályázati kiírás 1. Melléklete tartalmazza.

2. A támogatás felhasználása
2.1. Támogatási tevékenység
A támogatás felhasználása során kizárólag a kedvezményezettek által üzemeltetett, jelen pályázatban támogatást nyert kistelepülési üzletek üzemeltetésével, a napi fogyasztási cikkek forgalmazásával összefüggően elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

2.2. A támogatott tevékenység időtartama
2022. augusztus 1.-2023. július 31.

2.3. A pályázók kötelező vállalásai
Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatással érintett kistelepülési üzletet a támogatás folyósításától számított 12 hónapon keresztül üzemelteti, és biztosítja a napi fogyasztási cikkekhez való hozzáférést.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be
3.1.1. az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vagy települési önkormányzat (a továbbiakban: üzemeltető), amely
- a Belügyminisztérium által 2022. január 1. napján kezelt adatok alapján 2000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú kistelepülésen
- kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és
- az üzletre vonatkozóan a támogatás igénylőjének a támogatási igény benyújtását megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből származott,
vagy
3.1.2. az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, amely a Gazdaság­újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II.
3.1.3. Korm. rendelet alapján fejlesztési támogatásban részesült, a támogatással érintett üzletre vonatkozóan.

3.2. A pályázatból kizártak köre
Nem pályázhat az üzemeltető:
- ha köztartozása, vagyis esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van,
- olyan üzlet vonatkozásában, amelynek napi fogyasztási cikkeket forgalmazó árusítóterében dohányárut értékesítenek, vagy szeszesital kimérést végeznek,
- olyan üzlet vonatkozásában, amely napi fogyasztási cikkeket nem forgalmaz,
- olyan üzlet vonatkozásában, amely a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül nyitott meg, kivéve, ha a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján új üzlet nyitásához támogatásban részesült, vagy
- ha a Válságközlemény alapján kizáró ok Kizáró ok: az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás (lásd a pályázati kiírás 1. Melléklete) áll fenn vele szemben.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
- A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.
- A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
- A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2023. január 12. 10.00 óra-2023. január 31. 23.59 óra
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy üzletre csak egy pályázat nyújtható
be.
- A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig visszavonhatja.
- A pályázat benyújtásához pályázati díj megfizetése nem szükséges.

3.4. A pályázat befogadása és formai ellenőrzése
A pályázat formai ellenőrzését a BGA Zrt. a pályázat elektronikus beérkezését követően kezdi meg. A BGA Zrt. a pályázatot befogadja, ha
- a pályázó a 3.3. pontban megjelölt benyújtási határidőn belül nyújtotta be a pályázatát,
- a pályázó a 3.1. pontban meghatározott jogosulti körbe tartozik, és
- a kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő formátumban és határidőben benyújtásra kerültek.
A pályázat érvénytelen, ha
- a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve támogatási céllal nyújtotta be,
- a pályázó nem tartozik a 3.1. pontban meghatározott jogosulti körbe, vagy
- a pályázó vagy a támogatási igénnyel érintett üzlet a 3.2. pontban meghatározottak alá tartozik.
Figyelem: a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

3.5. Hiánypótlás
Ha a pályázó a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatók, a BGA Zrt. egy alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására.
A hiánypótlást a pályázónak elektronikus úton kell benyújtania a NIR-en keresztül. A hiánypótlás benyújtására a hiánypótlási felhívás elektronikus kézbesítését követő öt napon belül van lehetőség.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

4.2. Elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás minimális mértéke
Üzletenként: 1 millió forint
Az elnyerhető támogatás maximális mértéke
Üzletenként: 3 millió forint

4.3. Az elszámolható költségek:
A támogatással érintett üzlet üzemeltetésével összefüggő működési költségek, a 4.4. pontban kizárt költségek kivételével, például:
- az üzletben foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának időpontját megelőzően már fennállt (nem számolható el a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján 2022-ben és 2023-ban támogatott munkáltatói közteher);
- az üzlet helyét biztosító ingatlan bérleti díja;
- könyvelői díj, könyvvizsgálói díj (nyilatkozathoz);
- könyvelés díja;
- ügyvédi díj (aláírás minta készítéséhez);
- áram, víz, fűtés költségei;
- karbantartási költség;
- áruszállítás költségei;
- posta, telefon, Internet előfizetés, irodaszer, tisztítószer költségek.

4.4. A nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik a 2.1. pontban meghatározott tevékenységhez. Ilyen nem elszámolható költség különösen
a) saját tulajdonban lévő ingatlanon bérleti díja;
b) kamattartozás kiegyenlítése;
c) hitelkamat;
d) hiteltúllépés költsége;
e) egyéb pénzügyforgalmi költségek;
f) deviza-átváltási jutalék;
g) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
h) bírságok, kötbérek és perköltségek;
i) sikerdíj;
j) tanácsadás költségei;
k) projektmenedzsment költségei;
l) prémium, pénzbeli jutalom;
m) végkielégítés;
n) élőállat vásárlás;
o) szeszesital, dohánytermék költségei;
p) árukészlet költsége;
q) a társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységekkel összefüggő költségek;
r) beruházási, felújítási költségek;
s) tárgyi eszköz beszerzés;
t) gépjármű üzemanyag költség.
A megítélt támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
áfa visszaigénylésre jogosult pályázó a beszámolójában csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltetheti.

5. A támogatási döntés
5.1. A pályázat elbírálása, értesítés a támogatási döntésről
A pályázat tartalmi értékelését követően a Támogató a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejáratától számított 60 napon belül dönt, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás. A támogatási döntésről történő tájékoztatást a BGA Zrt. a döntéstől számított 5 napon belül elektronikusan küldi meg a pályázó részére.

5.2. A pályázat tartalmi értékelésének szempontjai
A támogatási döntést megalapozó értékelési szempontok:
- pályázat indokoltsága, megalapozottsága;
- az üzletben postapartneri szolgáltatás is működik, vagy ilyen szolgáltatás nyújtására szerződéssel rendelkezik;
- az üzlet árusítótere eléri, vagy meghaladja a 80 m2-t;
- egyedüli működő élelmiszerüzlet a településen;
- egy legalább 10 ezer fős településtől közúton 16 km-nél távolabb elhelyezkedő kistelepülés;
- az egy üzletre jutó lakosságszám 500 főnél kevesebb;
- a támogatási összeg meghatározása során a benyújtott pályázatok száma.

5.3. A támogatási jogviszony létrejötte és a támogatás folyósítása
A támogatási jogviszony a támogatói okirat BGA Zrt. által történő kiadásával és a kedvezményezettel való közlésével jön létre. A Támogató a támogatói okirathoz kapcsolódóan általános szerződési feltételt alkalmaz, amelyben meghatározza a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési és adatszolgáltatási kötelezettséget.
A támogatást a BGA Zrt. a folyósítási feltételek rendelkezésére állását követő hat napon belül, egy összegben, 100%-os támogatási előlegként átutalja a kedvezményezett pályázatban megadott fizetési számlájára.

A támogatói okirat kibocsátásához a következő mellékleteket szükséges egy eredeti példányban benyújtani postai úton:
a) Általános nyilatkozat, kék színű tollal, cégszerűen aláírva (NIR-ből letölthető);
b) A kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója által ellenjegyzett, az BGA Zrt. javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt;
c) A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata;
d) Jegyzői nyilatkozat (NIR-ből letölthető);
e) Könyvelői, könyvvizsgálói nyilatkozat (NIR-ből letölthető);
f) A pályázati kiírás 2. Melléklete szerinti nyilatkozat (Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról, NIR-ből letölthető).
A fenti dokumentumokat az alábbi levelezési címre kell megküldeni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti Együttműködési Alap és civil támogatások igazgatóság
1253 Budapest, Pf. 36.
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot.
https://bgazrt.hu/megjelent-a-magyar-falu-program-kereteben-a-kistelepulesi-uzletek-mukodesi-tamogatasa-cimu-palyazati-kiiras/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem