A Magyar Tudományos Akadémia által kiválónak elismert kutatóhely

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- Magyarországi székhellyel rendelkezik. - Folyamatos önálló működési ideje legalább 5 teljes naptári év a pályázat benyújtását megelőző év december 31. előtt (ha a vállalkozás szervezeti egysége pályázik, működésének jogfolytonosságát 5 évre visszamenőleg igazolni szükséges). - A vállalkozás alap- vagy főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódva kutatás-fejlesztési tevékenységet végez. - Az adóbevallása és/vagy a KSH jelentése szerint a pályázat benyújtását megelőző 5 évben igazolt K+F tevékenységet folytat(ott) magyarországi telephely(ek)en. - A vállalkozás keretében működő kutatóhely az elmúlt 10 évben olyan termék, eljárás vagy szolgáltatás fejlesztésében játszott szerepet, amelyikben az adott kutatóhely meghatározó innovációt valósított meg

A Magyar Tudományos Akadémia által kiválónak elismert kutatóhely


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLTAL
KIVÁLÓNAK ELISMERT KUTATÓHELY (MTA
KIVÁLÓ KUTATÓHELY)" MINŐSÍTÉS
MEGSZERZÉSÉRE VÁLLALKOZÁSOK KERETÉBEN
MŰKÖDŐ KUTATÓHELYEK SZÁMÁRA

A Magyar Tudományos Akadémia évtizedek óta az MTA doktora címmel ismeri el az egyéni tudományos kiválóságot. 2021-ben az MTA első alkalommal hirdette meg az MTA Kiváló Kutatóhely pályázatot az egyetemek és a kutatóintézetek, illetve kutatóközpontok keretében működő kutatóhelyek számára, melynek eredményeként 2022-ben 95 kutatóhely nyerte el az MTA Kiváló Kutatóhely minősítést. Elérkezett az idő arra, hogy a tudományos kiválóság elismerését az MTA a vállalkozások keretében működő kutatóhelyekre is kiterjessze.
A kutatóhelyek minősítési rendszerét az MTA Kutatóhelyeket Minősítő Tanácsa dolgozta ki, amelyben valamennyi nagy tudományterület képviseltette magát. Az új minősítési rendszer a vállalkozások keretében működő kutatóhelyek sajátosságait figyelembe vevő, egységes szempontrendszer alapján értékeli a kutatóhelyeket.
A minősítés megalapításával és működtetésével a legkiemelkedőbb magyar kutatóhelyeknek méltó elismerést, a feltörekvőknek reális perspektívát, az érdeklődő hazai és külföldi döntéshozóknak döntési alapul is szolgáló objektív helyzetképet, a hazai tudomány kiválóságában érdekelt társadalomnak pedig tájékozódási lehetőséget kívánunk adni.
A Magyar Tudományos Akadémia az "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítés elnyerését a vállalkozások keretében működő kutatóhelyek számára a most először kiírt pályázattal kívánja lehetővé tenni.

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
Az MTA által meghirdetett jelen pályázati felhívás elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson a magyar tudományos életben kutatási tevékenységet folytató vállalkozások keretében működő, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezeti egységek számára magas színvonalú kutatómunkájuk elismerésére, egyúttal tudományos teljesítményük nemzetközi mérce szerinti megméretésére.
Az MTA ezzel a minősítéssel szándékozik elérni, hogy ne csak az egyes kiemelkedő kutatók, hanem a kiváló kutatóhelyek, kutatói közösségek is nagyobb figyelmet kapjanak. Ugyanakkor példát állít azon kutatóhelyek elé, amelyek magas színvonalú, eredményes kutatások megvalósítására törekszenek. A minősítést megszerző kutatóhelyek az MTA által meghirdetett pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek.

2. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

2.1. A pályázatot benyújtók
A jelen felhívásra a vállalkozás az alábbi feltételekkel nyújthat be pályázatot:
- Magyarországi székhellyel rendelkezik.
- Folyamatos önálló működési ideje legalább 5 teljes naptári év a pályázat benyújtását megelőző év december 31. előtt (ha a vállalkozás szervezeti egysége pályázik, működésének jogfolytonosságát 5 évre visszamenőleg igazolni szükséges).
- A vállalkozás alap- vagy főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódva kutatás-fejlesztési tevékenységet végez.
- Az adóbevallása és/vagy a KSH jelentése szerint a pályázat benyújtását megelőző 5 évben igazolt K+F tevékenységet folytat(ott) magyarországi telephely(ek)en.
- A vállalkozás keretében működő kutatóhely az elmúlt 10 évben olyan termék, eljárás vagy szolgáltatás fejlesztésében játszott szerepet, amelyikben az adott kutatóhely meghatározó innovációt valósított meg. Meghatározó innovációnak minősül a kutatóhely kutatás-fejlesztési eredménye, a szabadalom, know-how alkalmazása vagy technológiatranszfer alapján a termék hozzáadott értékét és/vagy saját, szerződött vagy kapcsolt vállalkozáson keresztül történt forgalomba hozatal esetén a hasznosításból származó árbevételt érdemben befolyásoló innováció.

További feltételek:
- A pályázat beadását megelőző év december 31-én a legalább napi 6 órában alkalmazott kutatók, illetve kutatási tevékenységet is végző oktatók száma vállalkozás vagy annak szervezeti egysége esetében legalább 5 fő, és nem haladja meg a 250 főt.
- A kutatóhelyen a K+F munkatársak közül legalább egy fő rendelkezik PhD-vel vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, a 25 főnél nagyobb létszámú kutatóhelyek esetében a K+F munkatársak legalább 4%-a rendelkezik PhD-vel vagy azzal egyenértékű fokozattal, vagy a K+F munkatársak között van hazai akadémikus (MTA rendes vagy levelező tag) vagy az MTA doktora címmel rendelkező kutató.

2.2. A pályázat területi hatálya
Jelen felhívásra Magyarország területén működő vállalkozás vagy vállalkozás önálló szervezeti egysége pályázhat mint kutatóhely.

3. A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK ÉS BÍRÁLATI SZEMPONTOK

3.1. Általános szabályok a pályázat elkészítésével kapcsolatban
A benyújtandó pályázat nyelve angol. Az egyes pályázati részeket az alábbiakban megadott bírálati kritériumok szerint a pályázó kutatóhely (vállalkozás) maga tölti ki. A pályázatot a megadott határidőig az MTA Egységes Pályázati Keretrendszer (EPK) felületén található pályázati felületen kell beadni, illetve a beadandó dokumentumokat PDF-formátumban feltölteni a pályázati útmutató szerint.
A pályázatban "év" alatt minden esetben egy naptári év - január 1-jétől december 31-ig - értendő.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatot az elektronikus felületen legkésőbb 2023. október 31. 12.00 óráig kell a fent megadott módon benyújtani az MTA Titkárságára.

Postai benyújtási határidő
A papíralapú eredeti, a kutatóhely képviselője/vezetője által hivatalos módon - aláírási címpéldányt mellékelve - aláírt nyomtatott pályázói nyilatkozatot postai úton legkésőbb a határidő napján, 2023. október 31-i postabélyegzővel kell feladni.

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat (pályázati adatlap/nyilatkozat aláírva) egy példányban, postai úton is eljuttatja a pályázó az alábbi címre:
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Köztestületi Igazgatóság
Stratégiai Osztály
1051 Budapest
Nádor utca 7.
Kérjük, a borítékra nyomtatott nagybetűkkel, jól láthatóan írják rá: MTA KIVÁLÓ KUTATÓHELY PÁLYÁZAT.
Ha a pályázói nyilatkozatot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) d) pontjában meghatározott, azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés-szolgáltatással (AVDH vagy más, minősített személyes elektronikus aláírás) látták el, akkor nem szükséges papíralapon megküldeni. (A nyilatkozat elektronikusan feltölthető az EPK-ba, vagy elküldhető e-mailben.)
Ha a pályázat formai ellenőrzése során az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóságának Stratégiai Osztálya megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek, - a beadási határidő lejárta előtt beérkezett pályázatok esetében - hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail-címen. Hiánypótlásra a visszajelzést követően egy alkalommal 5 munkanapon belül van lehetőség.
A jelentkezési felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, a beadási határidő lejártáig hiányosan benyújtott és határidőre nem pótolt vagy a formai követelményeknek más módon meg nem felelő jelentkezések érvénytelennek minősülnek, és nem kerülnek elbírálásra.
A pályázat befogadásáról az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóságának Stratégiai Osztálya a pályázó részére értesítést küld.

3.2. Bírálati szempontok
3.2.1. A pályázó kutatóhely innovációs tevékenységének értékelése (összesen maximum 400 pont)
3.2.1.1. Az elmúlt 5 évben beadott és megadott szabadalmak/oltalmak (maximum 100 pont)
A kutatóhely az elmúlt 5 évben sikeresen használt iparjogvédelmi eszközöket az innováció szellemi tulajdonjogának védelmére. Azok az iparjogvédelmi eszközök vehetők figyelembe, amelyek beadásakor a megnevezett feltalálók listájában szereplő személyek több mint 25%-a a kutatóhely alkalmazottja volt. Ebben a pontban a vizsgáló országokban megadott, azonos bejelentésen alapuló szabadalmakat, használati mintaoltalmakat, ipari mintaoltalmakat vagy növényfajta-oltalmakat értékelik. A kutatóhely méretét az értékelők a kutatóhely statisztikai K+F alkalmazottainak létszáma alapján veszik figyelembe.
3.2.1.2. A pályázat kiírását megelőző 5 évben sikeresen használt iparjogvédelmi eszközök hasznosítása (maximum 400 pont)
Használatba vétel után, amennyiben az adott eszköz hasznosításából származó árbevétel eléri a minimum 10 M Ft-ot.
Az innovációs eszközök hasznosítását az eredmény- (vagy árbevétel-) alapú innovációs érték, az eredetiség/újszerűség, a társadalmi hasznosság, illetve egyéb szempont (pl. piaci részesdés növelése, kiemelkedő exportteljesítmény stb.) alapján ítélik meg.
A 3.2.1.1. és a 3.2.1.2. pontban legfeljebb 400 pont adható.
3.2.2. Az elmúlt 5 évben született 10 legkiválóbb eredeti tudományos közlemény/mű kiválósága (maximum 200 pont)
A kutatóhely 10 legfontosabb, MTMT-ben szereplő eredeti tudományos közleménye/műve a pályázat kiírását megelőző 5 évből, melyet a bírálók pontoznak, figyelembe véve a tudományos mű tartalmát, eredetiségét, a megjelenés helyét, a mű tudományos visszhangját, valamint azt, hogy a kutatóhelynek mennyire jelentős a részvétele a munkában. Az értékelés során nemzetközi szinten a top 1%, top 10%, top 20% és top 50% percentilis értékek alapján történik a pontozás.
A nemzetközi szint meghatározása a Scopus nemzetközi adatbázisban szereplő publikációk idézettségi adatainak adott évben és adott tudományterületen releváns percentilis értékben megadott idézettségi adatainak figyelembevételével történik.
Csak olyan műért lehet pontot adni, melyben a bírálók véleménye alapján a kutatóhely dolgozóinak jelentős hozzájárulása volt (a szerzők több mint 25%-a a kutatóhely alkalmazottja; a kutatóhely alkalmazottja első/utolsó/levelező szerző).
Megosztott első vagy utolsó szerző esetén akkor tekinthető jelentősnek a kutatóhely hozzájárulása, ha a publikációban vagy az első szerzőknek, vagy az utolsó szerzőknek legalább a fele a pályázó kutatóhely alkalmazottja.
3.2.3. Az elmúlt 10 évben egyetemeken vagy állami fenntartású kutatóhelyeken folyó K+F munka támogatásának kiválósága (maximum 100 pont)
Értékelés az egyetemek, állami fenntartású kutatóhelyek kutatásainak támogatása alapján, figyelembe véve a vállalkozás méretét. A vállalkozás méretének jellemzésére használt paraméter a pályázat kiírását megelőző 5 naptári év átlagos éves árbevétele.
Az értékelésnél figyelembe veszik az egyetemek és kutatóintézetek közvetlen támogatásának és kutatási megbízásainak összértékét, az egyetemekkel és az állami fenntartású kutatóhelyekkel közös pályázatok összértékét, valamint a kutatóhely K+F alkalmazottainak részvételét a PhD-képzésben.
3.2.4. A kutatóhely PhD-vel vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkező, illetve hazai akadémikus K+F alkalmazottai arányának kiválósága (maximum 200 pont)
A K+F alkalmazottak minősítésének összehasonlíthatósága érdekében a pontozás a PhD- fokozatú, az MTA doktora és a hazai akadémikus címmel rendelkező munkatársak aránya alapján történik.
3.2.5. Nemzetközi vagy hazai innovációs díjak kiválósága, amelyekben a kutatóhely vagy alkalmazottja az elmúlt 10 évben a kutatóhelyen végzett tevékenységéért részesült (maximum 100 pont)
Figyelembe vett díjak: R&D 100 Award, Magyar Innovációs Alapítvány által adományozott Innovációs Nagydíj, az Innovációs Nagydíjjal együtt osztott díjak (pl. Ipari Innovációs Díj, SZTNH díja, NKFIH díja stb.), Gábor Dénes-díj, Jedlik Ányos-díj, Akadémiai Szabadalmi Nívódíj.
Egyéb hazai vagy nemzetközi innovációs díj esetén mellékelni kell a díj rövid ismertetését, illetve internetes elérhetőségét.

4. A NYERTES PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI ÉS MÓDJA
- A pályázatok értékelését a Tanács megbízásából a tudományos osztályok és eseti tudományos bizottságaik közreműködésével hazai és külföldi bírálók végzik.
- A különböző szakterületeken tevékenykedő kutatóhelyek bírálata egymással nem összevetve történik. Például a számítástechnikai és informatikai, valamint a gyógyszeripari pályázatok egymással nem összevetve kerülnek elbírálásra.
- A tudományos bizottságok rangsora, valamint a tudományos osztályok javaslata alapján a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács előkészíti a végső döntési javaslatot, és továbbítja az MTA Elnökségének a minősítés odaítélése és döntéshozatal céljából.

5. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SORÁN A SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
- A pályázó által megadott, a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása és annak eredményeként minősítő okirat kibocsátása céljából az MTA Titkárságán belül a Köztestületi Igazgatóság kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkársága szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában részt vevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
- A személyes adatkezelés jogalapja az MTAtv.-ben meghatározott közfeladat ellátása a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján, miszerint az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
- A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a kivalosag@titkarsag.mta.hu e-mailcímre jelezheti.
- Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal impresszumában, a "Hasznos információk" cím alatt, az "Adatkezelési tájékoztató" pontra kattintva érhető el.

A Támogató tájékoztatja a leendő nyertes pályázókat, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a döntéshozó személy, valamint testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkársága Stratégiai Osztályának munkatársa ad tájékoztatást a kivalosag@titkarsag.mta.hu e-mail-címen, illetve a 06 (1) 411­6366 telefonszámon.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem