A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése / VP2-4.1.4-16

Határidő
2022. 10. 04., 2022. 12. 30.
Érvényes
Pályázhat
mezőgazdasági termelő

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése / VP2-4.1.4-16


FELHÍVÁS
A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására
A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők mezőgazdasági üzemeinek gazdasági teljesítmény növelésének, szerkezet átalakításának és modernizáció ösztönzésének, illetve a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat megelőzés és -kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül2 dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 3 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az utófinanszírozású tevékenységekre megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1,5 milliárd Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztési céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
- a kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év átlaglétszámát fenntartják, vagy az üzleti tervben vállalt mértékben növelik;
- energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén teljesítik a felhívás keretében előírt energiahatékonyság javulási követelményt.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A globális klímaváltozás hatásai napjainkban már érzékelhetőek és hazánkra is komoly hatást fejtenek ki, számos új nehézséggel szembesítve a gazdákat. Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelmű változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és csapadékviszonyokban. Az utóbbi három évtized során a napi maximum-hőmérséklet drámai mértékben emelkedett, mellyel párhuzamosan csökken az éves csapadék-mennyiség is. A klímaváltozás következtében a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása is szélsőségesebbé, kiszámíthatatlanabbá válik. Gyakori, hogy egy adott éven belül ugyanazon a területen egyszerre jelentkezik vízelvezetési és vízpótlási (öntözési) igény. Az egyenlőtlen csapadékeloszlás és az egyre gyakoribbá váló aszályok miatt a mezőgazdaság klímaváltozásnak való kitettsége nő. A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása. A jelen felhívás célcsoportjába azon mezőgazdasági termelők tartoznak, akik fejlesztési eredményei hozzájárulnak a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének növekedéséhez, valamint figyelemmel vannak a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban IH)5 hirdeti meg az 1248/2016. (V.18.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.1.4. számú, a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
b) geotextíliák elhelyezése,
c) tározó terek vízzáró szigetelése,
d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
e) partvédő művek, földművek kialakítása.
II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
b) szűrőmező kialakítása,
c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.
III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
a) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
c) szükséges átemelők,
d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.
IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
új öntözőgépek telepítése,
új csővezetékek,
jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
automatizált öntözőtelepek kialakítása,
az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
talajszondák telepítése,
szivattyútelepek felújítása,
c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
e) földmedrű csatornák burkolása.
V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
öntözőgépek,
szivattyúk,
szűrők,
csővezetékek,
szerelvények,
távvezérlő rendszerek,
meteorológiai állomás,
talajszondák,
d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatást nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;
a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évének - egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági 19 termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc_biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év - fiatal mezőgazdasági termelő esetében a lezárt üzleti év - vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a 14. sz. szakmai melléklet tartalmazza); Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
c) aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét a Kincstár által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
Ugyanakkor felhívjuk azon pályázók figyelmét, akik korábban ŐCSG nevében nyújtottak be támogatási kérelmet, hogy ŐCSG esetében további kötelezettség, hogy legkésőbb az első 20 kifizetési kérelem - vagy előleg igénylése esetén az arra vonatkozó kérelem - benyújtásakor mellékelni kell, a projekt megvalósítására vonatkozó, Őstermelők Családi Gazdasága tagjainak együttműködési megállapodását. Megállapodás hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt - Felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő - egyszemélyes Kedvezményezettje. E kötelezettség be nem tartásához külön jogkövetkezmény fűződik, amely a Felhívás 11. számú mellékletében található.
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás (lásd: Fogalomtár) keretében is van lehetőség.
3. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
4. Termelői csoport, termelői szervezet és öntözési közösség esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:
- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
- legalább 50%-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemméretettel való rendelkezést.
5. Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában és a tagjain keresztül (a termelői csoportra, a termelői szervezetre és az öntözési közösségre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2022. október 4.
2022. december 30.
A támogatási kérelem benyújtásának módja:
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított dokumentum esetén olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - EMVA esetén fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Forráskimerülés esetén az IH vezetője a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők, valamint az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági 22 termelők tekintetében külön-külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-414-16-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem