A mikrovállalkozásként működő hentesüzletek támogatása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek: a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján igazoltan mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg); b) 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek; c) tevékenységüket Magyarországon végzik; d) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú - "Hús- és hentesáru kiskereskedelme" tevékenység szerepel; e) a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú - "Hús- és hentesáru kiskereskedelme" tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak; f) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás); g) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt

A mikrovállalkozásként működő hentesüzletek támogatása


A Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. évi
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A mikrovállalkozásként működő hentesüzletek támogatására
A Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató), mint támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a hentesüzletek támogatásának biztosításáról szóló 1656/2022. (XII. 22.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeihez történő hozzájárulás érdekében, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
d) a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet;
e) a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 2/2022. (III. 30.) AM utasítás (a továbbiakban: 2/2022. (III. 30.) AM utasítás);
f) a hentesüzletek támogatásának biztosításáról szóló 1656/2022. (XII. 22.) Korm. határozat;
g) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;
h) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet).

1. A pályázati támogatás célja
A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

2. A támogatás forrása
A jelen pályázattal meghirdetett támogatás forrását a Kvtv., XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/04 alcím alatti "Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok" fejezeti kezelésű előirányzaton belül "A hentesüzletek támogatása" szakmai keretösszegből felhasználható 4 000 000 000 forint képezi. Az Agrárminisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívás érvényességi ideje alatt (pályázatok beadási határideje) a jelen pályázati felhívás szerinti pályázható keret összegét az Ávr.-ben meghatározott esetekben, vagy kormányzati intézkedés alapján módosítsa.

3. A támogatás az 1. pontban meghatározott céllal egyezően az alábbi költségekre igényelhető
A támogatás olyan működési költségek fedezetére használható a következők szerint, amelyek kifejezetten a jelen pályázati felhívás szerinti támogatott időszakon belül keletkeztek:
a) Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);
b) Helyiségbérlet díja;
c) Munkabér és járulékai.
A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más költségek támogatásból való finanszírozása nem támogatható.
A támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázó nevére és székhelyére, vagy nevére és a hentesüzlet címére kiállított számla fogadható el.

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre (a továbbiakban: Pályázó)
Pályázatot azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján igazoltan mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg);
b) 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek;
c) tevékenységüket Magyarországon végzik;
d) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú - "Hús- és hentesáru kiskereskedelme" tevékenység szerepel;
e) a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú - "Hús- és hentesáru kiskereskedelme" tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;
f) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás);
g) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

5. Nem pályázhatnak:
a) egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek,
b) önkormányzatok,
c) baráti társaságok,
d) közalapítványok,
e) civil társaságok,
f) köztestületek,
g) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei, h) pártok.

6. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás általános csekély összegű támogatásnak minősül, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai szerint nyújtható.
A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak az irányadók.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
Nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatás
a) olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a következő esetekben:
ca) ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
d) harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre, nevezetesen az exportált mennyiségek támogatására, valamint értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;
e) importáru helyett belföldi áru használatához;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás számára teherszállító jármű megvásárlására.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 114., 2012.4.26., 8.o.) meghatározott felső határig halmozható.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon a pályázati felhívás melléklete szerint - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két üzleti évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A támogatási összeg a jelen Felhívás 7. pontjában írtak szerint egy összegben kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára. A támogatás felhasználását utólagosan kell igazolni.

7. Az elnyerhető támogatás mértéke
Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege - a forrás erejéig - 3 000 000 forintig, abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül, 3 500 000 forintig terjedhet.
Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. pontban meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrás a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kerül felosztásra.

8. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
8.1. Egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok számától. "Egy és ugyanazon vállalkozásnak" minősülő vállalkozások csak egy pályázat benyújtására jogosultak.
8.2. A Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
8.3. A Pályázó által megadott e-mailcímmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, bankszámlaszám, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli!
8.4. A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a hentestamogatas.hoi.hu honlapról.
8.5. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és jelen Felhívásban foglaltak szerinti módon, a 9. pontban foglalt mellékletekkel együtt postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként is meg kell küldeni a Támogató, 1223 Budapest, Park utca 2. címére.
8.6. A pályázati adatlap elektronikus kitöltéséhez a pályázónak előzetes regisztrációt követően azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A regisztráció elvégzésére az elektronikus pályázati felület megnyitását követően lesz lehetősége. Ezt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség!)
8.7. A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére, kitöltésére és a pályázat benyújtására, véglegesítésére legkésőbb 2023. február 20-án 08 óra 00 perctől 30 naptári napig, de legkésőbb 2023. március 20-án 23 óra 59 percig van lehetőség.
8.8. A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, cégszerű aláírással el kell látnia, majd az aláírt példányt a kötelező mellékletekkel, vagy a bizonyító iratokkal együtt a pályázati adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 1223 Budapest, Park u. 2. címre egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott küldeményként kell elküldenie. A borítékon a következőket kell feltüntetni: "Hentestámogatás 2023".
8.9. A pályázónak a pályázati dokumentáció lapjait sorba rendezve, és külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie (tűzőgép kapcsok, gemkapcsok, műanyag tasakok genotherm mellőzendőek), valamint tartalmaznia kell folyamatos oldalszámozást. A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok az elektronikus kitöltési felületen megtalálhatók, a pályázati adatlap véglegesítése után nyomtathatók és aláírhatók.

9. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázat az elektronikus adatlapból és a mellékletekből áll.
A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható!
A pályázathoz a pályázati adatlap mellett az alábbi mellékleteket kell csatolni:
Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített példányban (aláírással és dátummal ellátva):
a) cégkivonat, illetve tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum, amellyel a pályázó igazolja, hogy a tevékenységi köre a TEÁOR 4722 számú - "Hús-, húsáru kiskereskedelme" - szakágazat végzéséről szól;
b) igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adatbázisban szerepel vagy 15 napnál nem régebbi nemleges ("nullás") adóigazolás, amelyet a köztartozásmentes adózóról adatbázisban történő szereplés helyett állítottak ki;
c) nyilatkozat arról, hogy a pályázó húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari terméket készít;
d) nyilatkozat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon a pályázati felhívás melléklete szerint - a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két üzleti évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról és összegéről;
e) társas vállalkozás esetén a pályázó képviseletére jogosult személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját, vagy az aláírás-minta hitelesített másolatát; egyéni vállalkozás esetében két tanú által hitelesített, teljes bizonyító erejű dokumentum a pályázó aláírás-mintájára vonatkozóan.

10. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok
10.1. A 9. pontban felsorolt mellékletekkel kapcsolatban hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
10.2. Támogató a formai szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázat beérkezését követő hatvan naptári napon belül a hiányok megjelölésével, egy alkalommal 15 naptári napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót és egyben figyelmezteti, hogy ha a hiánypótlást a kitűzött határidőn belül nem vagy ismételten hiányosan nyújtja be, a pályázat elutasításra kerül.
10.3. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, erről a Támogató - az elutasítás indokolásával együtt - igazolható módon, a hiánypótlási határidő lejártát, vagy a nem megfelelően teljesített hiánypótlás beérkezését követő 10 naptári napon belül írásban köteles értesíteni a pályázót.
10.4. A Felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok nem jogosultak támogatásra.
10. 5. Formai és tartalmi szempontból kizáró okok:
a) a pályázó nem tartozik a 4. pont szerinti kedvezményezettek körébe;
b) a hiánypótlási felhívást követően hibásan, hiányosan, nem előírt formátumban, vagy határidő után benyújtott pályázat, illetve ha a pályázat feltételeként előírt és a pályázathoz csatolt nyilatkozatot a pályázó visszavonja;
c) ha a pályázat a jelen Felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban;
d) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
e) a pályázóval szemben fennállnak az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok;
f) a pályázó által igényelt támogatási összeg meghaladja az 1407/2013/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott keretösszegből a pályázó rendelkezésére álló szabad összeget.
g) 6. Döntéshozatal
A befogadott pályázatok kapcsán a támogatásra vonatkozó döntést a Támogató javaslata alapján a Miniszter hozza meg és közli a Támogatóval.
h) 7. A megszülető döntés lehet: támogatás, vagy elutasítás.
i) 8. A Miniszter a határidőig benyújtott pályázatokról a benyújtás rendelkezésére álló utolsó napot, azaz a benyújtási határidőt követő 90 naptári napon belül dönt.
j) 9. A támogatási döntés eredményéről - annak meghozatalát követő 15 naptári napon belül - a Támogató írásban értesíti a pályázót.
k) 10. A nyertes pályázók névsorát és az elnyert támogatás összegét a Miniszter a kormányzati portálon, a Támogató a saját honlapján a döntést követő 5 naptári napon belül közzéteszi.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem