A szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
szakképzési centrumok

A szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szakképzés program
SM01-1 VET
A szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása" című komponens komponenselemeit végrehajtó szakképzési centrumok

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETEI, CÉLJA ÉS HÁTTERE
1.1. A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtásának keretei
Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakában a programkomponensek és a komponens elemek kiválasztásához (továbbiakban: ÁPU) című
dokumentummal együtt nyújt tájékoztatást a pályázat benyújtásához kapcsolódó általános információkról, feltételekről és szabályokról.
A Svájci - Magyar Együttműködési Program (a továbbiakban: Együttműködési Program) végrehajtásának alapvető szabályozási, szervezeti és általános elvi kereteit, horizontális szempontjait és célrendszerét az ÁPU 1. fejezete tartalmazza.

1.2. A pályázati felhívás célja
Az Együttműködési Program átfogó célkitűzése a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, a gazdasági növekedés és a szociális partnerség erősítése, a (fiatalokat érintő) munkanélküliség csökkentése; továbbá a Svájci Államszövetség és Magyarország, mint kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok építése és tovább erősítése. A Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) nevesíti a megvalósítandó intézkedéseket. Ennek egyike a "Szakképzési program Magyarországon" című támogatási intézkedés, mely program keretében kerül megvalósításra.
A Keretmegállapodással és a Szakképzés 4.0 Stratégiával összhangban meghatározott programterületi célok a következők: a szakmai oktatás és a szakmai oktatásban történő vizsgáztatás szemléletének megújítása, a duális szakképzés megerősítése a kkv-k programokba történő bevonásán keresztül, a szakképzési centrumokban megvalósuló pályaorientáció és az életpálya tanácsadás fejlesztése, a szakképzés minőségének, valamint a szakképzés munkaerő-piaci jelentőségének fokozása érdekében.
A program kódja: SM01-VET.
A program két komponensből áll. Az első komponens (SM01-1 VET) keretében módszertani fejlesztés valósul meg a projektalapú szakmai oktatás bevezetése érdekében, míg a második komponens (SM01-2 VET) a pályaorientáció megerősítését szolgálja. A két komponens önálló pályázati felhívásokban kerül meghirdetésre.
Jelen pályázati felhívás a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § a) bekezdéssel összhangban a Szakképzési program Magyarországon c. támogatási intézkedés SM01-1 programkomponensében meghatározott fejlesztések önálló komponens elemek megvalósításával történő végrehajtására irányul.
Az SM01-1 VET "A szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása" című programkomponens (a továbbiakban: SM01-1 programkomponens) célja a szakképzési centrumok szakképző intézményeiben és az intézmények duális vállalati partnereinél folyó szakmai oktatás módszertani megújulásának biztosítása a szakképzésben tanuló diákok kompetenciáinak fejlesztése és munkaerőpiaci esélyeinek növelése, valamint az oktatók szakmai oktatási­módszertani felkészültségének fejlesztése érdekében. A fejlesztés közvetlen célja, hogy a komponenselemet megvalósító szakképzési centrumok intézményeinek és a duális képzési partnereiknek a gyakorlatába épüljön be a projektalapú oktatás és vizsgáztatás módszertana, valamint, hogy a projektalapú oktatás és vizsgáztatás módszertanának bevezetése a szakképzésben tanulók munkaerőpiacon elvárt kompetenciáinak fejlesztéséhez és a magas szintű szakmai tudás gyakorlatalapú elsajátításához járuljon hozzá.

Az SM01-1 programkomponens tervezett elemei
a) a jelen pályázati felhívás 5. fejezetében leírt, támogatható szakmai tevékenységek (1-5. pontig) megvalósítása,
b) a pályázó szervezet bevonja a hátrányos helyzetű járásokban található szakképző iskoláit a fejlesztés megvalósítása során,
c) partnerségi együttműködés kialakítása a támogatható szakmai tevékenységek megvalósítása érdekében az alábbi szakmai szervezetekkel:
a. legalább egy egyházi, szakképző intézmény fenntartójával,
b. a pályázó szervezet székhelyével azonos régióban található legalább egy szakképzési centrummal.
d) partnerségi együttműködés kialakítása a támogatható tevékenységek megvalósítása érdekében legalább egy civil szervezettel,
e) a szakmai tevékenységek megvalósítása érdekében menedzsment kialakítása,
f) a programkomponens elem nyilvánosságának biztosítása (részletes szabályokat az ÁPU 4.1.1. és a felhívás 18. fejezete tartalmazza).
A tervezett SM01-1 programkomponens komponens elemeinek - a jelen felhívás alapján kiválasztott Kedvezményezettek és partnereik és/vagy együttműködő partnereik által történő - megvalósítása biztosítja az Együttműködési Program átfogó- és a szakképzési programterületre kitűzött céljainak elérését.
Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság programkomponens operátori feladatkörében szakmailag támogatja a módszertani fejlesztések egységes szakmai elvárások szerint történő megvalósítását, koordinálja a komponens elemek megvalósítását végző szakképzési centrumok szakmai munkáját a Felhívás 5. Támogatható tevékenységek c. fejezetében meghatározott feladatok végrehajtása során. (további információk: lásd. 6. fejezet 6.7 Együttműködésre vonatkozó elvárások c. alpont)

1.3. A pályázati felhívás háttere
Jelen pályázati konstrukciót az Együttműködési Program szakképzési területén nevesített, az SM01-VET program előkészítéséért és megvalósításáért felelős IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IKK Zrt.) hirdeti meg az SM01-1 programkomponens elemeit végrehajtó szakképzési centrumok kiválasztására.

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A pályázati felhívás alapján igényelhető támogatás forrását a Keretmegállapodás biztosítja.
A pályázati felhívás alapján megpályázható keretösszeg: 1 796 307 459 Ft.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható vissza nem térítendő támogatás formájában.
A támogatásban részesülő komponens elem végrehajtók várható száma 3-5 db.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1. A pályázat benyújtására jogosultak körének meghatározása
A támogatást igénylők körének meghatározására vonatkozó általános előírásokat az ÁPU 3.1 fejezete, a partnerekre vonatkozó feltételeket az ÁPU 3.2 fejezete tartalmazza.
A pályázati felhívás keretében támogatási kérelmet az a szakképzési centrum (GFO 312) nyújthat be, amely:
a) a Kulturális és Innovációs Minisztérium (továbbiakban: KIM) fenntartásában áll,
b) székhelye az alábbi régiók valamelyikében található:
- Észak-magyarországi régió
- Észak-alföldi régió
- Dél-dunántúli régió;
c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja a jelen pályázati felhívás 6. fejezet 6.7 alpontjában kötelezően előírt partnerségi feltételek teljesítését a partnerségi megállapodás(ok) benyújtásával.
A támogatást igénylő szakképzési centrum a kötelezően előírt partnerek mellett további Partnert, Partnereket és/vagy Együttműködő partnert, Együttműködő partnereket is bevonhat a komponens elem megvalósításába.
Partnerként és/vagy Együttműködő partnerként az alábbi, a fent felsorolt magyarországi régiók valamelyikében székhellyel vagy telephellyel rendelkező intézményeket, vagy szervezeteket vonhatják be a pályázatot benyújtó szakképzési centrumok:
d) a KIM fenntartásában álló további szakképzési centrumok (GFO 312);
e) állami fenntartásban álló szakképzési centrumok, szakképző intézmény fenntartója (GFO 312, 311);
f) nem állami fenntartásban lévő szakképző intézmények fenntartója (GFO 517, 525, 551, 552, 557, 558, 559, 572, 573);
Partnerként és/vagy Együttműködő partnerként az alábbi, magyarországi székhellyel rendelkező intézményeket, vagy szervezeteket vonhatják be a pályázatot benyújtó szakképzési centrumok
g) civil szervezetek (GFO 517, 529, 563, 565, 569);
h) Felsőoktatási intézmények (GFO 312, 563, 599) abban az esetben vehetnek részt, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.
A támogatásban részesülő partner(ek)nek az ÁPU szerinti általános támogathatósági kritériumoknak meg kell felelnie.
A partnerségi megállapodásban rögzíteni kell a felek közötti együttműködés szabályait, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint azt, hogy a benyújtott pályázat támogatása esetén a komponenselemet a benyújtott pályázati dokumentációban meghatározott módon valósítják meg.
A partnerségi megállapodásban biztosítani kell azt, hogy a megállapodással ne alakuljon ki a felek között a közbeszerzési törvény hatálya alá eső, illetve egyéb alvállalkozói jogviszony. A Partner a komponenselem megvalósításához nyújtott támogatásból kizárólag a saját felmerült, elszámolható költségei tekintetében részesülhet. A komponenselem végrehajtásáért a támogatási szerződést megkötő Kedvezményezett szervezet viseli a teljes körű felelősséget.
A partnerségi megállapodás tehát nem keletkeztet egyetemleges felelősséget a felek közt.

3.2. A jogosultság gazdasági feltételei
Nem releváns.

3.3. Pályázat benyújtására nem jogosult szervezetek köre
Nem jogosult pályázatot benyújtani azon szervezet:
a) amely nem a KIM fenntartásában álló szakképzési centrum; (csak támogatást igénylő esetében)
b) amely nem rendelkezik igazoltan érvényes székhellyel vagy telephellyel az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, vagy a Dél-dunántúli régió területén; (kivétel a civil szervezetek és a Felsőoktatási intézmények)
c) amely nem rendelkezik magyar adószámmal;
d) amelynek valamely vezető tisztségviselője a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés előkészítőként részt vett, illetve a támogatási döntést hozó vagy a döntéshozatalban közreműködő személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
e) amelynek lejárt esedékességű, 60 (hatvan) napot meghaladó adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
f) amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott költségvetési támogatásokra vonatkozó követelményeknek;
g) amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb — a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
h) amely ellen a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság jogerősen megállapította - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvénnyel összhangban - bűncselekmény elkövetését;
i) amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, valamint a 8. § szerinti érintettségét megalapozó körülményre
vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.

3.4. A támogatás igénylésének egyéb általános feltételei
A támogatás igénylésének további általános feltételeit az ÁPU 3.3 fejezete tartalmazza.

3.5. A támogatásban nem részesíthetők köre
A támogatásban nem részesíthető az ÁPU 3.1 fejezete alatt található szervezet, továbbá különösen
a) az a szervezet, amely olyan tevékenységet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a pályázati kiírásban megfogalmazott szakmai célokkal nincs összhangban;
b) az a szervezet, amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint annak jogelődszervezete, az Adó- és pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) által indított eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában;
c) olyan jogalany, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,
d) olyan szervezet, amellyel szemben bírósági eljárás folyik a pályázat benyújtásának időpontjában;
e) olyan tevékenység, amely az uniós jog megsértéséhez vezetne.
A támogatást igénylő a pályázat mellékleteként csatolandó nyilatkozatával (jelen pályázati kiírás 3. melléklete szerinti minta alapján) igazolja, hogy nem állnak fenn a pályázó szervezet és bevont partnere(i) esetében sem a felhívás 3.3, 3.5 pontjában meghatározott kizáró feltételek, továbbá nyilatkozik a 3.4 pont szerinti feltételek vállalásáról.

4. IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS
4.1. Igényelhető támogatás formája, összege, finanszírozás módja
A támogatás pénzügyi feltételeire vonatkozó előírásokat az ÁPU 5. fejezete tartalmazza.
A jelen pályázati felhívás alapján igényelhető támogatás 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek összege egy komponenselem esetében minimum 300 000 000 Ft, maximum 598 000 000 Ft.
A programkomponens keretében nyújtott támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
A tevékenységek megkezdéséhez 25% előleg igényelhető, ezt követően a felmerült költségek elszámolása utófinanszírozással, 6 havonta benyújtásra kerülő előrehaladási jelentés és az ezekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek szerint történik.
A támogatásigénylés általános feltételeire vonatkozó általános előírásokat az ÁPU 3.3 fejezete tartalmazza. Az előleg igénylésére vonatkozó további előírásokat jelen pályázati felhívás 14.3 fejezete tartalmaz.

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A 6.5. alpont kivételével valamennyi fő- és altevékenység megvalósítása kötelező a támogatást igénylő szakképzési centrum és/vagy bevont partnere(i) számára.

1. Tevékenység Egységes módszertan kidolgozása a projektalapú oktatás és vizsgáztatás bevezetése érdekében a svájci tapasztalatra építve
1.1. Módszertani kézikönyv és útmutató kidolgozása
- A projektalapú oktatás és vizsgáztatás egységes, ágazati szintű (ágazatspecifikus) módszertani kézikönyvének és útmutatójának kidolgozása legalább 5 ágazatra kiterjedően duális vállalati partnerekkel való együttműködés keretében.
- Az ágazatspecifikus módszertani kézikönyv és útmutató kidolgozásában részt vevő helyi szintű szakmai munkacsoport felállítása, működtetése, szakmai fejlesztési munka elvégzése.
- Szakértői konzultációk megvalósítása hazai szakértők, köztük a duális vállalatok által delegált szakemberek együttműködésével.
1.2. Tanulmányutak szervezése, megvalósítása
A szakképzési centrumok oktatói, intézményvezetői, duális partnerek részére a projektalapú oktatás jó gyakorlatának megismerését elősegítő svájci szakmai tanulmányutak szervezése, részvétel a tanulmányutakon (tanulmányutak előkészítése, megvalósítása).
1.3. Jó gyakorlat gyűjtemény készítése
Jó gyakorlat gyűjtemény készítése a projektoktatás hazai jó gyakorlatai alapján, valamint a svájci partnerintézmények jó gyakorlataiból.

2. Tevékenység - A projektalapú oktatás és vizsgáztatás bevezetésének támogatása a szakképző intézményekben
2.1. Ágazatspecifikus továbbképzések kifejlesztése és a képzések megvalósítása
Az 1.1 pontban meghatározott és kifejlesztett új módszertan alapján gyakorlati ismeretszerzésen alapuló ágazatspecifikus továbbképzések kifejlesztése és a képzések megvalósítása (képzések engedélyeztetése, képzések szervezése, megtartása, szükséges adminisztráció elvégzése) a szakképzést folytató iskolák vezetői és szakmai oktatói számára, amelyek keretében megismerik a projektalapú oktatás és vizsgáztatás egységes módszertanát.
2.2. Ágazati szintű projektfeladat minták és vizsgafeladatok kidolgozása
Ágazati szintű projektfeladat minták és vizsgafeladatok kidolgozása vállalati szakemberek bevonásával.
2.3. Pilot programok végrehajtása
- Az 1.1 pont szerinti új módszertan kipróbálása és bevezetésének támogatása érdekében pilot programok végrehajtása.
- A pilot programok végrehajtásának, a végrehajtás keretrendszerének, alkalmazott módszertanának meghatározása (pl. iskolák kijelölése, ütemezés kidolgozása, iskolák munkatársainak felkészítése, egységes módszertan kialakítása stb.).
- Pilot programok végrehajtása a kijelölt szakképző intézményekben, amelynek keretében az új módszertan alapján a pilot program zárásaként az intézményekben bevezetésre kerül a projektalapú oktatás módszertana.

3. Tevékenység - Duális vállalati partnerekkel való együttműködés, a projektalapú oktatás és vizsgáztatás egységes módszertanának megismertetése a duális vállalatokkal
3.1. Workshopok, szakmai egyeztetések megszervezése és megvalósítása
- Workshopok, szakmai egyeztetések tematikájának, szakmai tartalmának összeállítása a duális képzésben résztvevő vállalatok bevonásával.
- Workshopok, szakmai egyeztetések megszervezése és megvalósítása a duális képzésben részvevő vállalkozások számára, akár az új módszertan fejlesztésében résztvevő, vagy az új módszertant már alkalmazó duális vállalati szakemberek bevonásával, a projektalapú oktatás és vizsgáztatás megismertetése érdekében.
3.2. Intézményi ágazati mentorok foglalkoztatása
A duális vállalati partnerek projektalapú oktatás bevezetésében történő támogatása mentorok segítségével.
3.3. Együttműködési megállapodások megkötése
A projektalapú oktatás bevezetése érdekében együttműködési megállapodások megkötése a duális képzésben résztvevő vállalkozásokkal.
3.4. Ágazatspecifikus szakmai továbbképzés fejlesztése és megvalósítása
A duális képzésben közreműködő vállalati szakemberek számára ágazatspecifikus szakmai/módszertani továbbképzés fejlesztése és megvalósítása.

4. Tevékenység - Mentorálásban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók számára, a projektalapú oktatás során a csoportmunkát támogató informatikai eszközök beszerzése
4.1. Mentorálásban részesülő hátrányos helyzetű tanulók számára a projektalapú oktatás során a csoportmunkát támogató informatikai eszközök beszerzése

5. Tevékenység - Támogató rendszer kialakítása a hátrányos helyzetű diákok projektoktatásban és vizsgáztatásban való sikerességének előmozdítására
5.1. Tanulói mentori rendszer kialakítása és működtetése
- A hátrányos helyzetű tanulók projektvizsgára való felkészülését segítő mentori rendszer létrehozása, mentorok felkészítése, a hátrányos helyzetű és/vagy speciális oktatási szükségletű tanulók mentorálása a komponenselem megvalósításának időszakában a tanulói lemorzsolódás megakadályozása érdekében.
- A mentoráláshoz szükséges kompetenciafejlesztő eszköztár meghatározása, szükség esetén beszerzése.
5.2. Projektalapú ágazati innovációs programok szervezése
- A készségfejlesztést, a tehetséggondozást támogató és /vagy hátránykompenzációt célzó projektalapú ágazati programok - versenyek, táborok - szakmai programjainak kidolgozása, megszervezése és megvalósítása a fejlesztéssel érintett régiókban.
- A tanulók ösztönzése a programokban való részvételre például pedagógiai és közösségformáló módszerekkel, tanulói díjakkal.

6. Tevékenység - Horizontális tevékenységek
6.1. Projektmenedzsment tevékenység
- Projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása.
- Projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs (pl.: projekt koordinátor, projekt munkatárs, projekt asszisztens, stb.) munkatársak alkalmazása.
6.2. A komponenselem szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek:
Szakmai vezető alkalmazása.
6.3. Kommunikációs tevékenységek
- A fejlesztések eredményeit bemutató tájékoztató rendezvények szervezése, valamint további kommunikációs tevékenységek a fejlesztési eredmények széleskörű terjesztése érdekében.
- A szakképző intézmények tapasztalatait megosztó rendezvények szervezése a fejlesztésben közvetlenül részt nem vevő, nem állami és egyéb állami fenntartásban lévő szakképzési centrumok és szakképző intézmények számára.
- Az ágazatspecifikus projektfeladat és vizsgafeladat minták, a jó gyakorlat gyűjtemény elérhetőségének, megosztásának biztosítása (pl. tájékoztató felület létrehozása, a kedvezményezettek honlapfejlesztése, hogy alkalmassá váljon a fejlesztésekkel kapcsolatos információk és az eredménytermékek megosztására).
- Egyéb kommunikációs tevékenységek - pl. szakmai eredménytermékek nyomtatott formában történő megjelenésének biztosítása.
- Kommunikációs szakember foglalkoztatása.
6.4. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek
A Kommunikációs és arculati kézikönyv, valamint az ÁPU 4.1.1 pontjában meghatározott elvárások szerint a felhívás 18. fejezetében meghatározott kötelező tevékenységek ellátása.
6.5. Választható tevékenység
A fejlesztés céljainak elérését és a vállalt indikátorok teljesítését szolgáló egyéb, a támogatást igénylő szervezet által meghatározott szakmai tevékenység.
6. A VÉGREHAJTÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM
A komponens elem végrehajtása a támogatási szerződésben meghatározott napon indul. A komponens elem megvalósítására rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap.
A komponens elem megvalósításának be kell fejeződnie legkésőbb 2027. december 31-ig.
A komponens elem megvalósulásának dátuma a komponens elem keretében megvalósított utolsó tevékenység fizikai teljesítésének napja, melynek végső dátumát a támogatási szerződés rögzíti. A megvalósulás dátuma egyben az elszámolhatósági időszak zárónapját is jelenti, vagyis - amennyiben a támogatási szerződés ettől korábbi időpontot nem határoz meg - legkésőbb az e dátumig felmerült költségek minősülnek elszámolhatónak.

7. ELSZÁMOLHATÓ, VALAMINT EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A komponens elem végrehajtására vonatkozó elszámolhatósági feltételekkel kapcsolatos
a) általános információkat az ÁPU 4.2 fejezete
b) az elszámolásra vonatkozó általános és részletszabályokat, a költségek elszámolhatóságának részletes szabályait és a beszerzésekkel kapcsolatos szabályokat a Végrehajtási útmutató és annak mellékletét képező Elszámolási segédlet tartalmazza.
Kizárólag a támogatási szerződésben rögzített kezdő és záró dátum közötti időszakban keletkezett, a támogatható tevékenységek végrehajtásához szorosan kapcsolódó költségek elszámolására van lehetőség. A zárójelentés és záró kifizetési kérelem benyújtását követően felmerült költségek nem számolhatók el.
A felmerült költségeket a felhívás 5. fejezetében meghatározott tevékenységekhez rendelt altevékenységek szerinti bontásban szükséges megtervezni és benyújtani a CHRIS felületen kialakított pályázati adatlapon. A felmerült költségek a költségkategórián belül az alábbi költségsorokhoz rendelhetőek hozzá:
c) Személyi költségek,
d) Irodai és adminisztratív költségek,
e) Külső szakértelem és kapcsolódó szolgáltatások,
f) Tájékoztatás és kommunikáció,
g) Utazás és szállás,
h) Eszközök és IT rendszer,
A komponens elem esetében előkészítési költségek elszámolására nincs lehetőség, azaz a pályázat benyújtása előtt végzett előkészítő tevékenység, ilyen pl. a pályázat benyújtásához szükséges közbeszerzési terv, kommunikációs terv elkészítésének költségei nem elszámolhatók.
A komponens elem megvalósítása során a felhívás 5. Támogatható tevékenységek 1-5. pont szerinti szakmai tevékenységek végrehajtása során felmerülő anyagköltséget az adott tevékenységhez kapcsolódóan szükséges tervezni és elszámolni.
A szakmai megvalósítást segítő munkatársak (pl. oktatók, mentorok, szükség esetén külső szakértők) költségét az adott szakmai tevékenységhez szükséges tervezni arányosan, az egyes szakmai tevékenységek elvégzésének arányában.
A pályázat költségvetésében bemutatott költségtételek piaci árnak való megfelelését legalább 1 db árajánlat vagy publikus árlista benyújtásával szükséges alátámasztani.

8. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Az Elszámolási Segédlet 2.3 pontjában felsorolt költségek.

9. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A pályázat benyújtásának általános feltételeire vonatkozó előírásokat az ÁPU 6.1 fejezete tartalmazza.
9.1. A pályázat benyújtásának módja
Az SM01-1-VET jelű pályázat pályázati adatlapjának és a szükséges mellékleteinek benyújtása elektronikusan, az Együttműködési Program pályázói felületén, a CHRIS rendszeren keresztül a 11.3 pontban meghatározott formai követelményeknek megfelelő módon és a jelen pályázati felhívás 11.5 pontjában meghatározott határidőig lehetséges.
A pályázati adatlapot és mellékleteket magyar nyelven szükséges kitölteni.
A CHRIS rendszer pályázói felülete és felhasználói kézikönyve az együttműködési program hivatalos honlapján (www.svajcialap.hu) keresztül a https://chris-system.hu oldalon érhető el.

11.5. A pályázat benyújtásának határideje
A jelen pályázati felhívás elektronikus benyújtásának határideje: 2024. június 20. 12:00 óra.

11.6. Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok
A kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályokat és információkat az ÁPU 1.7 fejezete tartalmazza. Kérjük, olvassák el figyelmesen, mert a pályázatok ellenőrzési, értékelési és megvalósítási szakaszában is kizárólag elektronikus úton történik a támogatást igénylők kiértesítése.

11.7. Kiegészítő tájékoztatás kérése
A pályázattal kapcsolatban magyar nyelven, írásban további kérdéseket lehet feltenni, illetve bővebb információ kérhető a
svajcialapvet@szechenyiprogramiroda.hu e-mailcímen. Az e-mail tárgyában kérjük az "SM01-1 VET" pályázati jel feltüntetését. A kérdéseket a Közreműködő Szervezet a beérkezést követő 3 munkanapon belül kiegészítő tájékoztatásként válaszolja meg e-mailben.
A kért kiegészítő tájékoztatást a közreműködő szervezet csak abban az esetben garantálja a pályázat benyújtási határideje előtt, ha a kérés legkésőbb a pályázat benyújtási határidőt megelőző 5. munkanapon megtörténik. A támogatást igénylő szakképzési centrum kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre.
A Programkomponens Operátor felhívja a figyelmet, hogy a fentebb megadott módon történő tájékoztatás kizárólag kiegészítő jellegű információkat tartalmaz, és nem jelenti a jelen pályázati felhívás megváltoztatását.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem