A tartós munkanélküliség elleni küzdelem innovatív megközelítése / ESF-SI-2024-LTU-01

Határidő
Érvényes
Pályázhat
jogi szervezetek

A tartós munkanélküliség elleni küzdelem innovatív megközelítése / ESF-SI-2024-LTU-01


Európai Szociális Alap Plusz Társadalmi Innováció Plusz Kezdeményezés
A tartós munkanélküliség elleni küzdelem innovatív megközelítése
ESF-SI-2024-LTU-01
Pályázati feltételek

ABSZTRAKT
Pályázati azonosító: Az Európai Szociális Alap litván ügynöksége (a továbbiakban mint: Támogatást nyújtó hatóság) az Európai Bizottság képviseletében megbízott szervezetként valósítja meg az Európai Szociális Alap Plusz Társadalmi Innováció Plusz kezdeményezést.
A nyílt pályázati felhívás címe: A tartós munkanélküliség elleni küzdelem innovatív megközelítése.
A nyílt pályázati felhívás közzétételének dátuma: a közzététel napja a Pályázati felhívásban található.
Határidő: 2024.09.30., közép-európai nyári idő [CEST] szerint 17:00 óra.
A pályázati felhívás előirányzott teljes támogatási költségvetése: 23 000 000 euró.
A támogatás formája: egyösszegű támogatás.
A projekt várható időtartama: 36 hónap.
A támogatás összege: A támogatás becsült nagysága: projektenként 1 000 000 euró és 3 000 000 euró között (ez azonban nem zárja ki az egyéb összegeket kérelmező pályázatok benyújtását/kiválasztását), amely a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 80%-át teheti ki. Legalább 20% társfinanszírozásnak az uniós költségvetéstől eltérő forrásból kell származnia.
A pályázati felhívás hivatalos weboldala: https://www.esf.lt/lt; https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/esf-social-innovation
Benyújtással kapcsolatos tudnivalók: A pályázatokat közvetlenül a Támogatást nyújtó hatóság által kezelt eSINNIS elektronikus portálon és adatcsere-rendszeren ((e) Társadalmi Innovációs Információs Rendszer) (a továbbiakban: "a Portál") keresztül, online kell benyújtani.
A Portál linkje a Pályázati felhívásban található.
Segítségkérés: LTU@esf.lt

SZÓJEGYZÉK
PÁLYÁZÓ - a pályázatot benyújtó jogi személy (szervezet). A Koordinátor szerepét a pályázó tölti be.
TÁRSULT PARTNEREK - olyan jogi személyek, amelyek részt vesznek a projektben, de nem jogosultak költségek felszámítására vagy hozzájárulások igénylésére.
KEDVEZMÉNYEZETTEK - a Támogatási megállapodás aláíró felei (akár közvetlenül, akár egy csatlakozási formanyomtatvány útján). Közösen hozzá kell járulniuk a projekt zökkenőmentes és sikeres végrehajtásához (azaz, a projekt rájuk eső részét megfelelően kell végrehajtaniuk, meg kell felelniük a Támogatási megállapodás szerinti saját kötelezettségeiknek, valamint támogatniuk kell a koordinátort a kötelezettségei teljesítésében).
TÁRSPÁLYÁZÓK - a projektben részt vevő olyan jogi személyek, amelyek aktívan közreműködnek a projekt végrehajtásában és anyagi kötelezettségeket vállalnak (például, hogy munkaerőt vesznek fel vagy egyéb költségeket viselnek).
KONZORCIUM - két vagy több szervezet által létrehozott társulás, amelynek célja egy közös projektben részt venni és erőforrásaikat egyesíteni a közös projektcélok elérése érdekében.
KOORDINÁTOR - az a szervezet, amely a Támogatást nyújtó hatóság központi kapcsolattartó pontja és a Konzorcium képviselője.
MUNKÁLTATÓ - a jelen Pályázati felhívás keretében olyan szervezet (pályázó vagy társpályázó), mely a tartósan munkanélküli emberek számára elhelyezkedést biztosít, és a Pályázati felhívás feltételeinek megfelelően (lásd a 2.4. szakaszt) a támogatásból fizet nekik díjazást.
ESZA ügynökség - Az Európai Szociális Alap litván ügynöksége, az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) Társadalmi Innováció Plusz (TI+) kezdeményezés megvalósításáért felelős Irányító hatóság. A jelen Pályázati felhívás az ESZA-ügynökségre Támogatást nyújtó hatóságként is hivatkozhat.
TARTÓSAN MUNKANÉLKÜLI SZEMÉLY - aktív munkaképes korú személy, aki legalább 12 hónapja munkanélküli, függetlenül attól, hogy hivatalosan regisztrált-e a nemzeti foglalkoztatási szolgálatnál (a jelen Pályázati felhívás célcsoportja).
EGYÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS - az egyszerűsített költségelszámolási módszerek olyan formája, amely a pályázat eseti elbírálása során kerül meghatározásra a benyújtott Részletes költségvetési táblázat alapján és a tevékenységekről és/vagy teljesítményekről, valamint azok teljesítéséről szóló, előre meghatározott megállapodási feltételeknek megfelelően.
PORTÁL - az ESZA+ által kezelt elektronikus portál és adatcsere rendszer.

ÁLLAMI SZERV - bármilyen olyan jogi személy, amely a nemzeti jog szerint állami szervként jön létre. Az alább felsorolt kritériumok teljesülése NEM elegendő bizonyíték arra, hogy egy szervezet állami szervnek minősül:
- A szervezet küldetése vagy tevékenysége általános érdeket szolgál (közfeladat).
- A szervezet részvényei egy állami szerv tulajdonában vannak (akkor is, ha az állami tulajdon az alaptőke 100%-át teszi ki).
- A szervezet állami finanszírozásban részesül.
- A szervezetet az állam felügyeli vagy ellenőrzi.
Az állami szervezetek a tevékenységeik egy része vagy többsége során a magánjog szerint járhatnak el, vagy annak hatálya alá tartozhatnak, azzal, hogy a fennállásukra és működésükre a közjog irányadó.
DÍJAZÁS - A jelen Pályázati felhívás céljából a "díjazás" fogalmába beletartozik a foglalkoztató által a tartósan munkanélküli személy részére a foglalkoztatásból származó valamennyi, a foglalkoztató által fizetendő díjazás (beleértve a nemzeti jog szerint alkalmazandó munkabéradót is). Hatálya egyéb természetbeni kártérítésre nem terjed ki.

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ - "céljait és eszközeit tekintve egyaránt társadalmi jellegű tevékenység, ideértve különösen azt a tevékenységet, amely új (termékekre, szolgáltatásokra, gyakorlatokra és modellekre vonatkozó) elképzelések kifejlesztésével és végrehajtásával kapcsolatos, amely egyidejűleg elégít ki társadalmi igényeket és hoz létre új társadalmi kapcsolatokat vagy együttműködéseket közjogi szervezetek, civil társadalmi szervezetek vagy magánszervezetek között, és ezáltal jótékony hatást gyakorol a társadalomra, és fokozza a társadalom cselekvési képességét" (2.1. cikk) (az ESZA+ Rendelet 2. 1 cikke (8) bekezdése szerint).

1. A Pályázati felhívás célja, Tevékenységek és Eredmények
1.1. A Pályázati felhívás célja
A jelen pályázati felhívás célja a pályázók ösztönzése a tartósan munkanélküliek munkaerő-piaci integrációját és társadalmi befogadását és visszafogadását elősegítő, bizonyított és ígéretes társadalmi innovációk átvétele vagy kiterjesztése érdekében.
A projektek várhatóan mindhárom kulcsfontosságú területet lefedik:
(1) együttműködés a helyi munkaerő-piaci szereplőkkel, valamint a helyi munkáltatók és közösségek közötti partnerkapcsolatok;
(2) a tartósan munkanélküliek mobilitásának (feltérképezés és elérés) javítása (beleértve a legsúlyosabb akadályokkal küzdő, például fogyatékkal élő munkanélkülieket is); és
(3) személyre szabott, elérhető és befogadó megközelítés alkalmazása a tartósan munkanélküliek esetében.

1.2. Tevékenységek
A pályázóknak olyan tevékenységet kell javasolniuk, amely hatékonyan szolgálja a Pályázati felhívás célját, és biztosítja, hogy megfelelően lefedjék a hat előre meghatározott és kötelező tevékenységi kategóriát (az alábbiakban 1-től 6-ig félkövérrel szedve), és be kell mutatniuk, hogy a kiválasztott tevékenységek hogyan járulnak hozzá a 2.3. szakaszban vázolt várt eredmények eléréséhez. A jelen Pályázati felhívás alapján odaítélt projektek keretében megvalósított tevékenységek eredményeként minden konzorciumnak tovább kell fejlesztenie egy vagy több, már bevált vagy ígéretes innovatív, a jelen Pályázati felhívás célját szolgáló megközelítést.
A korábbi kezdeményezések (amint azt az 1.4. szakasz bemutatja) több olyan tevékenységet is bemutattak, amelyek hasznosnak bizonyultak a tartós munkanélküliség kihívásainak kezelése során. A pályázók a tanulságok alapján tudják megtervezni projekttevékenységeiket.
A pályázóknak olyan projekteket kell javasolniuk, amelyek magukban foglalják az alábbi hat előre meghatározott kötelező tevékenységkategóriát. Minden egyes kategória példamutató tevékenységeket tartalmaz, a pályázók azonban javasolhatnak új tevékenységeket vagy további tevékenységi kategóriákat is, amelyek kiegészítik ezeket a példákat, feltéve, hogy megfelelnek a Pályázati felhívás céljának.

1. Például az együttműködés és a kapacitásfejlesztés erősítése:
- A kiemelt érdekelt felek kapacitásának fejlesztése a tartósan munkanélküliek javát szolgáló innovatív megközelítés/modell megvalósítása érdekében. Az érdekelt felek ösztönzése arra, hogy a hagyományos elérési és motivációs módszereken túlmutató, személyre szabott támogatást nyújtsanak az álláskereséssel esetleg felhagyó tartós munkanélküliek sajátos kihívásainak kezeléséhez.
- A foglalkoztatási politika különböző szereplői közötti együttműködés elősegítése (például helyi foglalkoztatási bizottságok felállítása, egyéb kapcsolatrendszeri struktúrák vagy helyi/regionális/nemzeti szintű hivatalos/nem hivatalos megállapodások révén).

2. Például a helyi közösségekkel és munkáltatókkal való partnerség ösztönzése:
- A közösség által irányított munkahelyteremtő kezdeményezések támogatása, amelyek hozzáadott értéket teremtenek a közösség számára, ugyanakkor a tartós munkanélküliség kihívásait is kezelik. Ez a tartósan munkanélküli személyek képességeihez igazodó, személyre szabott munkalehetőségek biztosításával érhető el (például közösségi kertek, viszonteladó üzletek, újrahasznosítási kezdeményezések, kerékpárjavító szolgáltatások, kiszállítások, mobil és/vagy szociális élelmiszerboltok, varróklubok és egyéb kezdeményezések útján).
- Együttműködés a helyi munkáltatókkal a tartósan munkanélküli személyek számára megfelelő munkalehetőségek felkutatása, a befogadó és hozzáférhető felvételi gyakorlatok előmozdítása, valamint a készségfejlesztés és a munkahelyi képzés támogatása érdekében.
- A társadalmi vállalkozói vagy közösségi szolgálat elemeit is tartalmazó képzési programok kidolgozása, amelyekben a tartósan munkanélküli személyek kamatoztathatják képességeiket a helyi szükségletek kielégítése vagy társadalmi ügyekhez való hozzájárulás során.
- Helyi vállalkozásokkal és szervezetekkel való együttműködés olyan innovatív munkamegosztás vagy rugalmas munkarend kialakítása érdekében, amelyek előnyben részesítik a befogadást, a munka és a magánélet egyensúlyát és a közösségi szerepvállalást.
- Olyan mentorprogramok létrehozása, amelyek a tartósan munkanélküli személyeket tapasztalt szakemberekkel vagy a közösség vezetőivel állítják párba, akik útmutatást, támogatást és kapcsolatépítési lehetőségeket tudnak kínálni.

3. A célcsoport feltérképezéséhez és megszólításához kapcsolódó tevékenységek például az alábbiak:
- A tartósan munkanélküli személyek célcsoportjára irányuló kutatási tevékenységek, beleértve a legsúlyosabb akadályokkal küzdő, például fogyatékkal élő munkanélkülieket is (piackutatás, ehhez kapcsolódó kutatás és kiértékelés, a célcsoport igényeit feltérképező kutatás, megfelelő módszertan stb.)
- A célcsoportok, szükségleteik, a foglalkoztatásuk útjában álló akadályok, a szükséges támogatás és a már rendelkezésre álló támogatás feltérképezése a kiegészítő megoldások megvalósítása céljából.
- A tartósan munkanélküli személyek megszólítása, beleértve az elérhetőség és a tipikus elérési intézkedésekbe való bevonás akadályaival küzdőket is, motiválás és iránymutatás nyújtása számukra.

4. A tartósan munkanélküli személyek támogatása, valamint a foglalkoztathatóság és a társadalmi befogadás javítása például személyre szabott támogatás és útmutatás révén:
- Személyre szabott támogatás nyújtása a tartósan munkanélküli személyek sajátos kihívásainak kezelésére, a motivációra, az egyéni tanácsadásra, a munkahelyi képzésre, a hozzáférhetőségre és más fontos szempontokra összpontosítva. Biztosítani kell, hogy a fogyatékkal élő személyek munkához jussanak, dolgozhassanak, vagy előrrébb lépjenek (ún. "észszerű munkahelyi integráció" a foglalkoztatásban).
- Nagy hangsúlyt fektet az általános és átadható készségek fejlesztésére a tartósan
munkanélküliek munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének és versenyképességének javítása érdekében.
- A munkanélküliek aktív bevonását célzó intézkedéseket hajt végre a személyre szabott szolgáltatások nyújtása révén. A személyre szabott szolgáltatások közé tartozik a hozzáférhető és befogadó esetkezelés, az egymást támogató csoportok, a kísérői segítségnyújtás stb.
- Coaching szolgáltatások kidolgozása, amelyek központi szerepet játszanak mind a munkavállalók, mind a munkáltatók támogatásában, és hozzájárulnak a zökkenőmentes integrációhoz, a fogyatékossággal élő személyek ésszerű alkalmazkodásához, a hatékony konfliktuskezeléshez és a készségfejlesztéshez. Ezenkívül a színvonalas, hosszú távú coaching elősegíti a munkavállalók folyamatos fejlődését, ösztönzi a képzési programban való részvételt, és a végeredményben az elbocsátások csökkentését szolgálja.
- Folyamatos mentorálás és útmutatás biztosítása, amely segít nekik a munkahelyi kihívások leküzdésében, a karrierépítési lehetőségek kihasználásában és a munkahelyi stabilitás megőrzésében.
- Folyamatos támogató szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek célja a foglalkoztatási szakasz során felmerülő szükségletek vagy akadályok kezelése.
- Együttműködik a munkáltatókkal a támogató és befogadó munkakörnyezet kialakítása érdekében.
- Folyamatos, személyre szabott támogatás nyújtása a tartósan munkanélküliek önbizalmának és képességeinek megerősítése érdekében, ezáltal javítva elhelyezkedési esélyeiket a normál munkaerőpiacon.

5. Például különböző munkalehetőségek ajánlása a tartósan munkanélküliek számára:
- Társadalmi vállalkozások alapítása vagy fejlesztése (csak díjazási költségek), amelyek tartósan munkanélküli személyeket foglalkoztatnak olyan tevékenységek végzéséhez, amelyek bevételt termelnek a társadalmi ügyek (részleges) finanszírozására.
- Támogatott foglalkoztatást biztosít a tartósan munkanélküliek számára. A támogatott foglalkoztatás a gazdasági lehetőségek és az erősebb munkaerőpiac motorja. Mérsékelheti a munkavállalás strukturális akadályait, például a munkaerőpiacon tapasztalt diszkriminációt, és a munkavállalók, a munkáltatók és a közösségek sajátos igényeihez igazítható és méretezhető.
- Munkahelyteremtési és/vagy job carving lehetőségek. A munkakör létrehozása, módosítása vagy átalakítása úgy, hogy a munkát akár egy fogyatékkal élő személy is el tudja végezni, miközben a munkáltató követelményeinek is megfelel.

6. A kölcsönös tanulási eseményeken való részvétel
A társadalmi innováció európai kompetenciaközpontja (melyet az ESZA+ TI+ kezdeményezés keretében hoztak létre) által szervezett kölcsönös tanulási eseményeken való részvétel kötelező. A tervek szerint a projektek megvalósítási időszakában 5-6 kölcsönös tanulási eseményre kerül majd sor (legfeljebb 3 esemény helyszíni (az előzetes tervek szerint Vilniusban, Párizsban és Brüsszelben), a többi online).

1.3. Eredmények
A pályázónak a projektek során az ajánlott eredmények elérésére kell összpontosítania, különösen a következő területekre (kérjük, vegye figyelembe, hogy a lista nem teljeskörű):

1. A tartós munkanélküliség csökkentésére fenntartható megoldásokat kínáló résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztése:
- Fokozott együttműködés és kapacitásépítés a foglalkoztatási politika különböző szintű szereplői között, elősegítve a hatékony partnerségek kialakítását és az erőforrásmegosztást.
- Az érdekelt felek kapacitásának növelése a tartós munkanélküliség sajátos kihívásaira irányuló személyre szabott, innovatív, befogadó megközelítések megvalósítása érdekében.

2. Az érdekeltek sokféleségének és együttműködésének növelése a tartós munkanélküliség kezelésében, például:
- A tágabb értelemben vett (pl. a projekt végrehajtásában nem feltétlenül közvetlenül részt vevő) kapcsolatrendszerek közötti együttműködés elősegítése, beleértve a helyi közösségeket és kormányzati szervezeteket, a tartós munkanélküliség kihívásainak közös kezelése érdekében.
- A társadalom és az érdekelt felek nagyobb tudatossága és ismerete helyi/regionális/országos szinten az innovatív megközelítésekről, amelyek elősegítik a készségfejlesztést és a tartós munkanélküliség által támasztott kihívások kezelését.
- A közösség megszilárdítása azáltal, hogy a tartósan munkanélküliek új készségekkel és lehetőségekkel felvértezett aktív állampolgárokká válnak.

3. A tartós munkanélküliség csökkenése a projekt által megcélzott területen, például:
- A projektben részt vevő, majd a munkaerőpiacra visszatérő tartósan munkanélküliek száma növekedett.

4. A személyre szabott coaching szolgáltatások kibővített formái a tartósan munkanélküliek számára, például:
- Személyre szabott, elérhető és befogadó coaching szolgáltatások fejlesztése, amelyek egyéni útmutatást és támogatást nyújtanak a tartósan munkanélküliek számára, sajátos igényeik és kihívásaik figyelembevétele mellett.
- Innovatív megközelítések alkalmazása a tartósan munkanélküli személyek motivációjának, készségfejlesztésének és álláskeresési stratégiáinak fejlesztésére irányuló személyre szabott coaching területén.
- A tartósan munkanélküli személyek jobb foglalkoztathatósága és versenyképessége azáltal, hogy felvérteződnek a megfelelő készségekkel.

2. Rendelkezésre álló költségvetés és társfinanszírozási arány - A támogatás formája - Költségek támogathatósága - Költségkategóriák - Kettős finanszírozás
2.1 Rendelkezésre álló költségvetés és társfinanszírozási arány
A Pályázati felhívás előirányzott költségvetése 23 000 000 euró. A Támogatást nyújtó hatóság fenntartja a jogot, hogy ne ossza ki a jelen Pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló összes támogatást, vagy hogy a Pályázati felhívás költségvetését megemelje (adott esetben az ESZA+ TI+ kezdeményezés keretében létező többi pályázati felhívásból származó támogatások átcsoportosítása útján). A végső döntés meghozatalára a beérkező pályázatok és az értékelésük eredményeinek figyelembevételével kerül sor.
A támogatás előirányzott várható mértéke 1 000 000 euró és 3 000 000 euró között van projektenként (ez azonban nem zárja ki az egyéb összegeket kérelmező pályázatok benyújtását/kiválasztását). A megítélt támogatás összege lehet alacsonyabb, mint a kért összeg.
E Pályázati felhívás keretében az uniós támogatás nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 80%-át. Legalább 20% társfinanszírozásnak az uniós költségvetéstől eltérő forrásból kell származnia. A más uniós programokból származó támogatásokat nem lehet nemzeti társfinanszírozási forrásként felhasználni.

2.3. A támogatás formája
Az e Pályázati felhívás keretében nyújtott támogatás formája egy összegű támogatás. Az egyösszegű kifizetések a teljes projektre (a teljes egyösszegű támogatás) és egyes munkacsomagonként külön-külön kerülnek megállapításra az ESZA+ TI + kezdeményezés keretében nyújtott egyösszegű hozzájárulások felhasználására vonatkozó szabályok szerint (a szabályok megismeréséhez tekintse meg a Pályázati feltételek igazoló dokumentumait).
2.3.1 Az egyösszegű támogatás kezelése (a pályázat felépítése és az egyösszegű kifizetés meghatározása)
Az egyösszegű kifizetések a pályázó által benyújtott Részletes költségvetési táblázat (a mintához lásd a Pályázati feltételek 1. mellékletét), a kért összegek Támogatást nyújtó hatóság általi elbírálása és a 80%-os támogatási arány alapján kerülnek megállapításra.
Valamennyi projekttevékenységet munkacsomagokra kell osztani. A pályázóknak meg kell jelölniük a szükséges erőforrások és a munkacsomagok közötti összefüggést:
- A pályázóknak be kell nyújtaniuk egy Részletes költségvetési táblázatot (a Pályázati feltételek 1. melléklete), amely megadja az egyes költségkategóriák költségbecslését munkacsomagonként, valamint egy munkacsomagon belül, kedvezményezettenkénti bontásban.
- A Részletes költségvetési táblázat csak olyan költségeket tartalmazhat, amelyek a tényleges költségek tekintetében elszámolhatók, és nem tartalmazhat a jelen Pályázati felhívás keretében el nem számolható költségeket. A jelen Pályázati felhívás keretében alkalmazandó költségelszámolhatósággal kapcsolatos követelményeket a Pályázati feltételek 3.3. szakasza mutatja be.
- A becsült költségeknek a tényleges költségekkel összhangban kell lenniük. A költségbecslésekkel szemben elvárás, hogy:
- a bevett gyakorlatokkal összhangban készüljenek,
- észszerűek legyenek és ne legyenek túlzóak,
- a javasolt tevékenységekkel összhangban, és azokhoz szükségesek legyenek.
Az egyösszegű kifizetés a megfelelő munkacsomag teljesítéséhez kapcsolódik. Egy munkacsomag csak akkor minősül teljesítettnek és az annak megfelelő egyösszegű kifizetésre csak akkor kerül sor, amikor a munka egészének végrehajtása/valamennyi elérendő eredmény elérése megtörtént a Támogatási Megállapodásban szereplő Projektleírásnak megfelelően (lásd a Pályázati Feltételek 2. mellékletét).
A projekt átfogó leírását koherens munkacsomagokba kell szervezni:
- A munkacsomagok számát megfelelően indokolni kell (egyéb munkacsomagok mellett a projekt legalább három kötelező munkacsomagot kell, hogy tartalmazzon: Projektkoordinációs/menedzsment munkacsomag, terjesztési és kommunikációs munkacsomag, valamint a tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatása munkacsomag (a 2.4. szakaszban részletezettek szerint).
- Egy munkacsomagnak tartalmaznia kell az általa lefedett összes tevékenység és elérendő eredmény leírását, azokra a kedvezményezettekre és társult partnerekre lebontva, akik az adott munkacsomaghoz hozzájárulnak.
- Az egyes munkacsomagok célkitűzéseit, tevékenységeit és ellenőrizhető eredményeit az általános projektcélkitűzésekkel összhangban kell bemutatni.
- A hosszú időtartamú munkacsomagokat (pl. koordinációra/menedzsmentre, terjesztésre vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatása) a jelentéstételi időszakok mentén több rövidebb időtartamú munkacsomagra lehet felosztani.
- Az egyes munkacsomagokban több tevékenység/eredmény is szerepelhet. Az eredmények között a koordinátornak kötelező elérendő eredményként be kell nyújtania egy Zárójelentést "Tanulságok és jövőbeli tervek" címmel, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- A projekt áttekintése;
- A projekt eredményeinek és hatásának elemzése és értékelése;
- Az érintett intézmények és érdekelt felek strukturált visszajelzései;
- Tanulságok és ajánlások az innovatív megközelítés jövőbeli alkalmazásához;
- Utókövetési tevékenységek és hosszú távú fenntarthatósági stratégia az innovatív megközelítés bevezetéséhez.
Annak elősegítése érdekében, hogy a társadalmi innovációk átadásra és/vagy elterjesztésre kerüljenek szerte Európában a legjobb gyakorlatok kibővítése révén, a megvalósított projektek zárójelentései közzétételre kerülnek egy, az ESZA+ TI+ kezdeményezés céljára létrehozott weboldalon. A "Tanulságok és jövőbeli tervek" című zárójelentés ajánlott mintáját/útmutatásait a Pályázati feltételek 7. melléklete tartalmazza.
A projekt elérendő eredményeinek kezelése a Portálon keresztül történik, és azokat a Támogatási Megállapodás 1. melléklete határozza meg.

2.4 Költségek támogathatósága és költségkategóriák
a) Támogatható költségkategóriák
Az egyösszegű hozzájárulások a következő támogatható költségkategóriákra nyújthatók:
A. Közvetlen személyi költségek:
A.1 Alkalmazottak (vagy ezzel egyenértékű személyek) személy hónapok
B. Beszerzési költségek:
B.1 Utazás és megélhetés utazásonként vagy naponta
B.2 Egyéb áruk, munkák és szolgáltatások
C. Egyéb költségek
C.1 Támogatott foglalkoztatás
D. Közvetett költségek

A költségek akkor támogathatók, ha:
1. a kedvezményezetthez hozzárendelhetők;
2. a projekt végrehajtási időszak időtartamához kapcsolódnak (kivéve a projekt zárójelentésének benyújtásával kapcsolatos költségeket);
3. a támogatható költségkategóriákba tartoznak;
4. a projekt céljának megvalósításához és eléréséhez kapcsolódnak és szükségesek;
5. azokat a kedvezményezett általános költségelszámolási gyakorlatának megfelelően állapították meg;
6. az alkalmazandó nemzeti és uniós jogszabályoknak, valamint az alkalmazandó nemzeti jog szerinti számviteli és közbeszerzési szabályoknak megfelelnek;
7. észszerűek és indokoltak, továbbá a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelnek, különös tekintettel a gazdaságosság és a hatékonyság terén.
A közvetett költségeket a pályázatban az összes elszámolható közvetlen költség 7%-ának megfelelő átalány szerint kell meghatározni (azaz az A+B+C kategóriák teljes összege).
A költségvetési kategóriákat és a költségek támogathatósági szabályait a Támogatási megállapodás rögzíti (6. cikk és 2. melléklet).

b) Nem elszámolható költségek és járulékok
Az alábbi költségek vagy járulékok nem kerülhetnek elszámolásra a jelen Pályázati Felhíváshoz kapcsolódóan:
1. A kedvezményezett által megfizetett, tőkehozamhoz és osztalékhoz kapcsolódó költségek;
2. Adósság és adósságszolgálati költségek;
3. Jövőbeli veszteségekre vagy adósságokra képzett céltartalék;
4. Fizetendő kamatok;
5. Árfolyamveszteség;
6. A kedvezményezett bankja által a Támogatást nyújtó hatóság általi átutalásokhoz kapcsolódóan felszámolt bankköltségek;
7. A túlzott vagy meggondolatlan kiadások;
8. Levonható vagy visszatérítendő áfa (a hatóságként eljáró közintézmények által megfizetett áfa-t is beleértve);
9. A Támogatási Megállapodás felfüggesztése alatt végrehajtott tevékenységekhez kapcsolódóan felmerülő költségek vagy hozzájárulások;
10. Harmadik felek által nyújtott természetbeni hozzájárulás;
11. Az állami (vagy regionális/helyi) közigazgatási szervek alkalmazottaihoz kapcsolódó költségek vagy hozzájárulások, olyan tevékenységeket illetően, amelyek a közigazgatás
szokásos tevékenységeinek részét képezik (azaz nem kizárólag a támogatás miatt kerülnek elvégzésre).

2.5 Kettős finanszírozás
Az EU-s költségvetésből történő kettős finanszírozás szigorúan tilos. Az egyes projektek az EU-s költségvetésből kizárólag EGY támogatásban részesülhetnek, és ugyanazon költségek az EU-s költségvetésből semmilyen körülmények között nem finanszírozhatók kétszer.

4. Ütemterv - Határidők - A projekt időtartama
Ütemterv és határidők (tájékoztató jellegű)
A pályázatok benyújtási határideje
2024. szeptember 30., közép-európai nyári idő [CEST] szerint 17:00 óra
A pályázatok elbírálási határideje
2024. október-2025. január
Az elbírálás eredményeire vonatkozó tájékoztatás
2025. február
A Támogatási Megállapodás aláírásának dátuma
2025. április
A projektek kezdőnapja és időtartama
A projekt indikatív időtartama 36 hónap. A projekt tényleges kezdő időpontja az alábbi lehet:
- az azon napot követő nap, amikor a két fél közül a második a Támogatási megállapodást aláírta, vagy
- az azon napot követő hónap első napja, amikor a két fél közül a második a Támogatási megállapodást aláírta, vagy
- a Támogatási megállapodásban szereplő felek által megállapított más időpont.

3. A pályázatok elfogadhatóságának feltételei és a dokumentumok
A pályázatot online kell kitölteni, és az egyéb igazoló dokumentumokkal együtt elektronikus úton, a Portálon keresztül kell benyújtani a jelen Pályázati feltételek 4. fejezetében megadott határidőig. A nem a Portálon keresztül vagy a határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elfogadásra.

A Portálhoz a Pályázati Felhívásra vonatkozó weboldalon keresztül lehet hozzáférni. A pályázatok benyújtása kétlépcsős folyamat:
1. Felhasználói fiók létrehozása. A Portál használatához a pályázónak felhasználói fiókot kell létrehoznia.

2. A pályázat benyújtása (a pályázati sablonok a Pályázati feltételek 3. sz. mellékletében találhatók)
A pályázatot, a Pályázati feltételekhez csatolt mellékleteket és igazoló dokumentumokat a rendelkezésre bocsátott adatlapok kitöltésével kell benyújtani, kivéve, ha a pályázati felhívás ettől eltérően rendelkezik. A pályázatnak teljesnek kell lennie, és valamennyi bekért információt - beleértve a Pályázati Feltételekhez csatolt mellékleteket és egyéb igazoló dokumentumokat - tartalmaznia kell. A szükséges dokumentumok listáját a Pályázati Feltételek 4. sz. melléklete tartalmazza.
A pályázatoknak olvashatónak és hozzáférhetőnek kell lennie. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a pályázathoz használt oszlopokban a karakterszám korlátozott, így a tömör és pontos fogalmazás javasolt.
A dokumentumokat a vonatkozó Pályázati Felhívás alá kell feltölteni a Portálon, ellenkező esetben a pályázat esetleg hiányosnak és így elfogadhatatlannak minősülhet.
A pályázat benyújtásakor a pályázónak meg kell erősítenie, hogy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a társpályázók nevében eljárjon. A pályázónak igazolnia kell továbbá, hogy a pályázatban megadott információk helyesek és teljesek, valamint, hogy az EU támogatás elnyerése feltételeinek megfelelnek (különös tekintettel a támogathatóságra, pénzügyi és operatív kapacitásra, kizárási kritériumokra stb.).
Egy későbbi szakaszban a pályázóktól további dokumentumok is bekérésre kerülhetnek (jogi személy és bankszámla igazolása, pénzügyi kapacitás ellenőrzése stb.).
Ajánlott a pályázatot jóval a határidő lejárta előtt kitölteni, az utolsó pillanatban felmerülő technikai problémák elkerülésére. Az utolsó pillanatban való benyújtás során felmerülő problémák, pl. a hálózat túlterheltsége, a pályázó saját felelőssége, és nem használható a Pályázati felhívás határidejének meghosszabbítására irányuló kérelem alapjául.
A pályázat benyújtását követően a pályázó visszaigazoló e-mailt kap (feltüntetve a pályázat benyújtásának dátumát és időpontját). Ha nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, az azt jelenti, hogy a pályázat NEM került sikeresen benyújtásra. Ha a jelentkező úgy véli, hogy a jelentkezés sikertelensége a Portál hibás működésének tudható be, javasolt a következő e-mailcímen: IThelp@esf.lt haladéktalanul panaszt benyújtani, ismertetve a körülményeket és csatolva a pályázat másolatát (és lehetőség szerint képernyőképeket, amivel bizonyítható a Portál hibás működése, vagy a pályázó pályázat benyújtására tett kísérletei).
https://www.esf.lt/en/events/146/info-session-of-the-call-innovative-approaches-tackling-long-term-unemployment/event-305

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem