A tartósan álláskeresők komplex felmérésének és fejlesztésének támogatásával kiegészülő munkakipróbálási pilot program / TARTÓS/2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
olyan munkáltatók pályázhatnak, akik megfelelnek az alábbiaknak: 1. a munkakipróbálás lehetőségét legalább 5 fő súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére biztosító munkáltató, és 2. Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amely az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működik: a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság (közkereseti társaság - GFO 116, betéti társaság - GFO 117, korlátolt felelősségű társaság - GFO 113 vagy részvénytársaság - GFO 114), b) a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep (GFO 226), c) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (GFO 231)

A tartósan álláskeresők komplex felmérésének és fejlesztésének
támogatásával kiegészülő munkakipróbálási pilot program / TARTÓS/2024


Az OFA Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
"A tartósan álláskeresők komplex felmérésének és fejlesztésének
támogatásával kiegészülő munkakipróbálási pilot program" címmel
(Pályázati azonosító: TARTÓS/2024)
1. Program háttere, indokoltsága
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) célja általánosságban a foglalkoztatás elősegítése, a munkaerőpiaci kihívásokra proaktívan reagálva olyan programok, projektek végrehajtása, amelyek hatékony megoldást nyújtanak a munkaerő-piaci folyamatokra.
Az OFA Nonprofit Kft. fontos hivatásának tekinti, hogy szakmai segítségével olyan programok valósuljanak meg, amelyek lehetővé teszik a minél nagyobb számú, munkára képes és kész, továbbá kompetens munkaerő foglalkoztatását a nyílt munkaerőpiacon.
Magyarország Kormányának célja, hogy 2030-ra a 15-64 éves korosztály foglalkoztatási rátája elérje a 85 százalékot a jelenlegi 80 százalékról, ezzel Magyarország az unió élvonalába kerülhet.
A Kormány a vállalkozások munkaerőigényének kielégítését elsődlegesen a hazai munkaerőtartalék aktivizálásával, a hazai álláskeresők - köztük a hosszú ideje nem dolgozók - munkába állásának segítésével, ösztönzésével kívánja elősegíteni. Ennek érdekében ez a program a hosszú ideje az álláskeresők nyilvántartásában szereplők elhelyezkedésére egy új támogatási formát próbál ki a gyakorlatban. A támogatás célja, hogy arra ösztönözze a vállalkozásokat, hogy a tartósan álláskeresők számára egyénre szabott fejlesztési programot indítsanak, ami lehetővé teszi készségeik komplex, több szempontú felmérését és fejlesztését, a motiváció erősítését, illetve a munkára kész és képes álláskeresők esetében segíti a nyílt munkaerőpiaci álláshelyek közül a megfelelő munkakör és munkahely kiválasztását.

2. Program célja
"A tartósan álláskeresők komplex felmérésének és fejlesztésének támogatásával kiegészülő munkakipróbálási pilot program" (a továbbiakban: program) átfogó célja:
- a magyarországi munkaerőhiány enyhítése, a foglalkoztatás növelése,
- a munkaerőpiaci tartalékok kiaknázása, ezzel hozzájárulva Magyarország versenyképességének növeléséhez,
- a hosszú ideje nem dolgozó, tartós álláskeresők visszaintegrálása a munkaerőpiacra, részükre segítség nyújtása munkába állásuk érdekében.
A közvetlen cél:
- A vállalkozások munkaerőigényének kielégítése a hazai munkaerő-kínálat bővítése révén, részükre segítségnyújtás a megfelelő munkaerő kiválasztásában.
- A tartósan álláskereső egyén a három hónapos munkakipróbálási időszak végén hosszú távon elhelyezkedjen annál a vállalkozásnál, ahol a munkakipróbálás lehetőségét biztosították számára, vagy más nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatónál.
A fenti célok eléréséhez elengedhetetlen kétirányú ösztönzés, egyrészt a munkáltatói oldal, másrészt a munkavállalói oldal motiválása, különböző eszközökkel.

3. A program célcsoportjai
- A súlyosan hátrányos helyzetű, hosszú ideje nem dolgozó regisztrált álláskeresők - akik komplex felmérésben, fejlesztésben, a kompetenciáiknak megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedésben és munkában maradást ösztönző juttatásban részesülhetnek.
- A tartósan álláskeresőt alkalmazó munkáltatók (vállalkozások) - akik a munkakipróbálás céljából alkalmazott személyek után bértámogatásban, valamint a mentorálást végző szakemberek után bérköltség- támogatásban részesülhetnek.
A támogatás szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló az a személy, aki: a) legalább 24 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b) legalább 12 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, és
- 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
- nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
- 50 éven felüli személy; vagy
- egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
- Magyarország valamelyik etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.
Amennyiben az álláskeresőként való nyilvántartás az alábbiakban felsorolt esetek valamelyike miatt került szüneteltetésre:
Az álláskereső:
- foglalkoztatási osztály által támogatott képzésben vett részt, vagy
- rövid, 120 napot meg nem haladó időtartamú kereső tevékenységet folytatott (kivéve alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony), vagy
- - az időtartamtól függetlenül - közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
- önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesített,
az a) és b) pontban meghatározott időtartam vonatkozásában az álláskeresőkénti nyilvántartás szünetelése előtti és utáni álláskeresőként nyilvántartott időszak együttesen (összevonva) figyelembe vehető.
Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Program felhívására benyújtott pályázatoknak a hatályos európai uniós és magyar jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása a Pályázó feladata és felelőssége.

4. A pályázók köre
A pályázati program keretében kizárólag olyan munkáltatók pályázhatnak, akik megfelelnek az alábbiaknak:
1. a munkakipróbálás lehetőségét legalább 5 fő súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére biztosító munkáltató, és
2. Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amely az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működik:
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság (közkereseti társaság - GFO 116, betéti társaság - GFO 117, korlátolt felelősségű társaság - GFO 113 vagy részvénytársaság - GFO 114),
b) a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep (GFO 226),
c) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (GFO 231).

5. A támogatás forrása
A program keretében nyújtott támogatások forrása a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet 1. Foglalkoztatási támogatások cím 2023. évi központi kerete.
Rendelkezésre álló keret: 1 705 650 000 Ft

6. A pályázat területi korlátozása
A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország.

7. Pályázat tartalma
A program pilot jelleggel indul, rövidtávú "inkubátor" programként, amelyben a vállalkozások lehetőséget biztosítanak a tartósan álláskereső célcsoport részére - a célcsoport-tagok munkaerőpiaci reintegrációjának támogatása érdekében -
- munkavégző-képességük és egyéb kompetenciáik felmérésére,
- személyre szabott fejlesztésre,
- munkára képes és kész állapot esetén többféle munkakör kipróbálására,
- beilleszkedésük és munkában tartásuk érdekében mentorálási támogatásra.
A program
- ösztönözi a munkáltatókat a megfelelő munkaerő kiválasztásában, felvételében és alkalmazásában - ezzel "a megfelelő embert a megfelelő helyre" elv érvényesül, valamint hozzájárul a vállalkozások munkaerőigényének kielégítéséhez,
- lehetőséget biztosít a hosszú ideje a munkaerőpiacon kívül tartózkodó személynek abban, hogy munkavégzés és adott munkakör szempontjából kulcsfontosságú kompetenciáinak felmérését követően - ami kiegészül egészségi állapotának és a munkára való alkalmasságának vizsgálatával -, személyre szabott kompetenciafejlesztésben részesüljön, továbbá munkára kész és képes állapot esetén egy mentorálással egybekötött támogató közegben, motivációját erősítve, kipróbálhassa magát újra a munka világában, különböző munkakörökben adott munkáltatónál, vagy akár több munkáltatónál is, ezen felül ösztönözze őt a beilleszkedésre és munkában maradásra.

8. A támogatás odaítélésének feltételei
A pályázati program keretében támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki
1. a pályázat beadásakor
- rendelkezik két lezárt üzleti évvel és a két lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozásból származó jövedelem) nem negatív, és
- legalább 3 fő munkavállalót teljes munkaidőben foglalkoztat,

2. hosszabb távú foglalkoztatás céljával vállalja legalább 5 fő - jelen felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő - súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső legalább napi 6 órás foglalkoztatását, 3 hónap munkakipróbálási lehetőséget nyújtva, amely időszak alatt
- programba vonást követően felméri az álláskereső munkára képes és kész állapotát kompetenciamérésekkel, ezt követően
- személyre szabottan fejleszti,
- lehetőséget biztosít számára többféle munkakör kipróbálására,
- mentorálja a munkába állás, beilleszkedés és munkában maradás érdekében, ezen felül
- helyszíni ellenőrzés céljából fogadja az OFA Nonprofit Kft. munkatársát, együttműködő magatartást tanúsítva igazolja a támogatói okiratban vállalt kötelezettségeit.

3. vállalja a fentiek szerinti súlyosan hátrányos helyzetű álláskeresők felvételét legkésőbb a támogatói okirat kiadásától számított 60 napon belül,

4. tudomásul veszi, hogy a felvételre kerülő munkavállalók esetében a jelen felhívás 3. pontjában a célcsoportra vonatkozóan meghatározott feltételeknek való
megfelelést a Pályázati felhívás 1. számú melléklete alapján igazolni szükséges,

5. tudomásul veszi, hogy a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók felmérésében, fejlesztésében, mentorálásában közreműködő szakemberek (munkavállalók) személyi feltételeire a 100/2021. (II.27.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 2. pontjában
foglaltak az irányadók,
vállalja az alábbi dokumentációk pontos vezetését:
- dokumentáció a munkaerő felméréséről:
o kompetenciák (készség, képesség, attitűd, tudás),
o munkaalkalmasság,
- a gyakorlati munkakörhöz kötődő kompetencia- és készségfejlesztés dokumentációja,
- a tartós álláskeresők foglalkoztatását igazoló munkaszerződések,
- jelenléti ívek, bérek kifizetését igazoló dokumentumok a munkakipróbálás és a továbbfoglalkoztatás idejére, a munkában tartás igazolására,
- a fejlesztő, mentoráló személyek szakmai önéletrajza, a program során nyújtott támogatásuk beszámolója.

7. vállalja, hogy a felvett súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső munkavállalójának munkaviszonyát a munkakipróbálás időtartama alatt működésével összefüggő okból felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg,

8. tudomásul veszi, hogy a munkakipróbálás időszakának leteltét követően a szerződésszerű teljesítés alapján a Támogató felülvizsgálja a továbbfoglalkoztatás tekintetében a támogatói döntést,

9. tudomásul veszi, hogy a pályázat támogatása esetén a megítélt támogatási összegen felül többlet támogatás igénybevételére nincs lehetőség,

10. tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás azon munkavállalóhoz kapcsolódóan, akinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti egyszerűsített módon létesített munkaviszonya állt fenn a Pályázó munkáltatónál (mezőgazdasági-, turisztikai idénymunka, alkalmi munka),

11. vállalja, hogy közreműködik és segítséget nyújt a felvett súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalójának az ösztönző támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok Támogató felé történő benyújtásában,

12. vállalja, hogy a Támogató kérésére adatokat szolgáltat a támogatással és a projekt megvalósításával kapcsolatban (különösen például a támogatás keretében létrejött munkaviszonyokról, a betöltött munkakörökről, a munkáltató foglalkoztatotti létszámáról, továbbá a projekt keretében megvalósuló felmérésekről, fejlesztésekről és a mentorálások tapasztalatairól).

13. vállalja, hogy a program keretében felvett új munkavállalóktól beszerzi a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy foglalkoztatásukkal összefüggésében keletkezett dokumentumokat (a továbbadott támogatással összefüggő munkaadó együttműködési kötelezettségek teljesítése céljából), a munkáltató postai úton az OFA Nonprofit Kft. felé továbbítja. Az adatkezelés tudomásulvételéről szóló nyilatkozat jelen felhívás 2. számú melléklete.

14. vállalja, hogy a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók felvétele a vállalkozásnál a foglalkoztatottak létszámának nettó növekedését eredményezi a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. Tudomásul veszi, hogy azon súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló(k) felvétele után lehet támogatást megállapítani, akinek felvételével a nettó létszámnövekedés teljesül. A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. A nettó létszámnövekedés kiszámítására vonatkozó útmutató a pályázati adatlap részét képezi (9. pont).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot - annak mellékleteivel együtt - 2 külön lefűzött példányban (egy eredeti és egy másolati példány) papíron, valamint egy 1 példányban elektronikus adathordozón (pendrive), zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként kell benyújtani az OFA Nonprofit Kft.-hez.
2 kg alatti küldemény esetén az alábbi címre:
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1301 Budapest, Postafiók 84
2 kg feletti csomag esetén az alábbi címre
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 80. II. emelet
!!!!Felhívjuk a figyelmüket, hogy az OFA Nonprofit Kft. kizárólag a postai úton benyújtott pályázatokat fogadja be, az egyéb úton (pl. futárszolgálat igénybevételével, vagy személyesen hozott) beérkező pályázatokat nem veszi át!
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó zárt borítékon jól láthatóan tüntesse fel:
- "PÁLYÁZAT"
- a pályázó nevét,
- a pályázó címét, és
- a pályázati azonosítót: TARTÓS/2024
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására az OFA Nonprofit Kft. a honlapján történő erre vonatkozó közlemény megjelentetését követően biztosít lehetőséget. A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló közlemény megjelentetéséig a pályázatok benyújtására a fent leírtak szerint van lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2024. április 22-től 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani.
A pályázati dokumentáció letölthető az OFA Nonprofit Kft. honlapjáról (www.ofa.hu).
A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. A pályázat felfüggesztéséről szóló döntést az OFA Nonprofit Kft. honlapján közzéteszi.
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázati kiírást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. §-ban rögzítettek szerint jogosult módosítani.
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást harmadik személy részére nem ad (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek és a törvényi kötelezettség kivételével) nem ad.
https://ofa.hu/program/a-tartosan-allaskeresok-komplex-felmeresenek-es-fejlesztesenek-tamogatasaval-kiegeszulo-munkakiprobalasi-pilot-program

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem