A Városi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása / VCA-KP-1-2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány a) amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás közzétételének napjáig (2023. szeptember 1.) nyilvántartásba vett, b) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott - lakosságszáma 5000 fő feletti

A Városi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása / VCA-KP-1-2024


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Városi Civil Alap keretében
civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatása”
című/
alprogramhoz
A pályázati kiírás kódszáma: VCA-KP-1-2024
Pályázati kategóriák kódszáma:
VCA-KP-1-2024/1
VCA-KP-1-2024/2
VCA-KP-1-2024/3
VCA-KP-1-2024/4
VCA-KP-1-2024/5

1. Bevezető
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága
A 2021 márciusában a Városi Civil Alap keretében, a „civil közösségek tevékenységének támogatása” címmel megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány a támogatási programot 2023-ban ismételten elindítja.
A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.

1.2. A pályázati kiírás célja
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Városi Civil Alap keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.

1.3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás összege 4 800 000 000,- Ft, amelynek fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 16. Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoport terhére biztosítja.

2. A támogatható tevékenységek
2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (VCA-KP-1-2024/1)
- Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
- Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
- Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagy önkormányzat által alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
- Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.
Ha a beruházással érintett - nem a pályázó tulajdonában lévő - ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok - a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában - támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.
Az a pályázó, aki a 2021. és a 2022. évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2024. évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.

2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2024/2)
 Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 12 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.
Kivétel: 12 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.
Az a pályázó, aki a 2021. és a 2022. évi Városi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2024. évi Városi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

2.3. Civil szervezetek működési, valamint eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2024/3)
- A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége (bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
- A civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
- Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
- Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár).

2.4. Civil szervezetek működési, valamint programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2024/4)
- A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége (bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
- A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;
- A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.

2.5. Civil szervezetek működési, valamint kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2024/5)
- A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége (bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
- Kommunikációs tevékenység fejlesztése;
- Szervezeti arculat kialakítása;
- Honlap fenntartása, üzemeltetése;
- Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
- A pályázó kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a médiamegjelenésekre.

2.6. A támogatott tevékenység időtartama 2024. január 1.-2025. december 31.

2.7. Fenntartási kötelezettség
Járműberuházás támogatása, működési, valamint eszközbeszerzési támogatás, működési, valamint programszervezési támogatás illetve működési, valamint kommunikációs tevékenység támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

2.8. Biztosítéknyújtási kötelezettség
Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a Kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás közzétételének napjáig (2023. szeptember 1.) nyilvántartásba vett,
b) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott - lakosságszáma 5000 fő feletti.

3.2. A pályázat benyújtásának határideje és módja
- A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani. A benyújtandó dokumentumok körét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
- A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2023. szeptember 1. 10 óra 00 perc-2023. október 2. 12 óra 00 perc
- A pályázó a pályázatát a benyújtási határidő végéig visszavonhatja. A pályázat visszavonását az erre vonatkozóan benyújtott kérelemnek megfelelően a BGA Zrt. a NIR-ben rögzíti, és a tudomásulvételről elektronikus úton visszajelzést küld a pályázónak.
- A pályázat benyújtásához pályázati díj megfizetése nem szükséges.

Pályázattal kapcsolatos további információk
A pályázati kiírás és az Útmutató letölthető a www.bgazrt.hu, valamint a https://civil.info.hu/ honlapról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 795 9601 telefonszámon, a
vca@bgazrt.hu e-mailcímen, valamint a mindenkori Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokos szervezetektől kaphatnak.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem