Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2024 / NEAN-KP-1-2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a) alapítvány, valamint b) egyesület, ideértve a szövetséget

Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás
civil szervezetek részére 2024 / NEAN-KP-1-2024


NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Nemzeti összetartozás kollégium
Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Új nemzedékek jövőjéért kollégium

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2024.
Pályázati kiírás kódja:
NEAN-KP-1-2024
Meghirdetés dátuma: 2024. június 24. 10:00 óra

A pályázat benyújtásnak határideje: 2024. július 24. 14:00 óra
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
b) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
e) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
f) a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet,
g) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao. tv.)
alapján - kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) útján benyújtható - pályázatot hirdet civil szervezetek részére működésük támogatása céljából, a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel.

[FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
FIGYELEM! A pályázati kiíráshoz kapcsolódik a pályázati dokumentáció részeként „A Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató az adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2024.” című dokumentum (a továbbiakban: Pályázati útmutató), amely letölthető a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a www.bgazrt.hu oldalakról.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása; a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, a nemzeti összetartozás erősítésének, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül.

2. A támogatható tevékenységek
A kedvezményezett a támogatást a működési költségeinek fedezésére fordíthatja.

3. A támogatás céljára rendelkezésre álló forrás mértéke
A támogatások céljára rendelkezésre álló forrás összege 742 526 160 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcím előirányzata [ÁHT: 332995] biztosítja.
A rendelkezésre álló forrás a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra az alábbi táblázatban foglaltak szerint:
Közösségi környezet kollégium (NEAN-KP-1-2024/1)
148 505 232
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (NEAN-KP-1-2024/2)
148 505 232
Nemzeti összetartozás kollégium (NEAN-KP-1-2024/3)
148 505 232
Társadalmi felelősségvállalás kollégium (NEAN-KP-1-2024/4)
148 505 232
Új nemzedékek jövőjéért kollégium (NEAN-KP-1-2024/5)
148 505 232

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatott tevékenység időtartama
Közösségi környezet kollégium
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
2024.07.24. 14:00

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.
2024.07.24. 14:00

Nemzeti összetartozás kollégium
A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek.
2024.07.24. 14:00

Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek.
2024.07.24. 14:00

Új nemzedékek jövőjéért kollégium
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer­
megelőzés területén működő civil szervezetek.
2024.07.24.
14:00

FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben a NIR-ben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak és azokat az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

5. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre
5.1. Pályázatot nyújthat be a Magyarországon 2023. december 31-éig nyilvántartásba vett
a) alapítvány, valamint
b) egyesület, ideértve a szövetséget
5.2. Nem nyújthat be pályázatot
a) a szakszervezet,
b) a párt,
c) a párt által alapított alapítvány,
d) a párt részvételével létrehozott egyesület,
e) a kölcsönös biztosító egyesület,
f) a közalapítvány,
g) az egyházi jogi személy,
h) a civil társaság,
i) határon túli civil szervezet.

6. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 10 000 Ft.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 750 000 Ft.
A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolási kötelezettség mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik.
A támogatási intenzitás mértéke 100%.
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

7. Elszámolható költségek
7.1. A támogatás terhére elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, a beszámoló benyújtásának határnapjáig pénzügyileg is teljesült, a kedvezményezett működésével összefüggő költségek számolhatóak el, melyek teljesítési időpontja a megvalósítási időszakba esik. A támogatásból elszámolható költségek vonatkozásában költségvetési soronként példákat a Pályázati útmutató tartalmaz.
7.2. A támogatás terhére el nem számolható költségek köre
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 24/2023. (08.30.) sz. döntése alapján az alábbi költségek nem számolhatóak el:
a) Beruházási kiadások:
aa) Ingatlan beruházással
ab) Gépjárművel (kivétel: a fogyatékkal élők kerekesszékei, mopedjei)
ac) Játékgéppel
kapcsolatos kiadások
b) Felújítási kiadások:
ba) Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl. élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása, kivétel: önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzat által alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő, vagy egyházi tulajdonú ingatlan felújítása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat, gazdasági társaság vagy egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte)
bb) Gépjármű felújítás költsége (pl. élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere)
c) Adók:
ca) Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
cb) Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
cc) Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
cd) Visszaigényelhető áfa
d) Jogkövetkezmények:
da) Bírságok, büntetések
db) Késedelmi pótlék/kamat
dc) Kötbér
e) Személyi jellegű kifizetések:
ea) Tiszteletdíjak
eb) A szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
ec) Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
ed) Segélyek
ee) Pénzbeli díjak
f) Adósságszolgálat teljesítése:
fa) Hitel-, kölcsön törlesztése
fb) Pénzügyi lízing törlesztése
g) Dohányáruk
h) Alkohol tartalmú italok

8. A pályázatok benyújtása
8.1. A pályázat benyújtásának helye és módja
A pályázatot kizárólag elektronikusan, a NIR-en keresztül lehet benyújtani, magyar nyelven.
FIGYELEM! A NIR-t a https://nir.bgazrt.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel.
A pályázat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, ha a NIR-ben minden kötelezően kitöltendő mező kitöltésre és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A NIR formai hibák és a kötelezően megadandó adatok hiánya esetén nem engedi a pályázat benyújtását és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a pályázó részére.

A pályázat benyújtását a NIR felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem