Állattartó telepek fejlesztésének támogatása / KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
- Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek - Állami elismeréssel rendelkező együttműködések

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása / KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24


A pályázati felhívás címe:
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24
1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD01a_E01_FRM_73 kódszámú, Mezőgazdasági üzemek fejlesztése című, a RD01c_E01_FRM_73 kódszámú, Mezőgazdasági üzemek zöld beruházásainak támogatása című, az RD01d_E01_FRM_73 kódszámú, Mezőgazdasági üzemek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében című, illetve RD01e_E01_FRM_73 kódszámú Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával című beavatkozásai szolgálnak.
E beavatkozások a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 73. cikkén alapulnak.
A felhívás a beavatkozásokban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
- Állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával.
- Állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításával, technológiáinak korszerűsítésével, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kialakításával csökken az ágazat energiafelhasználása.
- Állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása, levegő minőségének javítása, a felszíni és felszínalatti vizek terhelésének csökkentése.
- A járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése.
- Olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be valamennyi célterület esetén:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 9. mellékletben megadott, 348,93 forint/euró árfolyammal számolt 2020. évi STÉ adatok az irányadók);
- A növénytermesztéssel összefüggő üzemméret számítás alapja támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes kérelme (a továbbiakban: EK
kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 6. mellékletét képező "Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról" című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy EK kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a kedvezményezett székhelye/lakhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 6. melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylőkedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
- Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a kedvezményezetthez, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre. Amennyiben fenti állatokkal nem rendelkezik, a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9.mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.
Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport és termelői szervezet, illetve termelői integrációs szervezet) a 2.1.1 a) és b) pontokban meghatározott feltételek igazolása nélkül mezőgazdasági termelőnek minősül.
Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 2.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül is teljesítheti. Ebben az esetben, a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
A szociális szövetkezeteknek a 2.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.
Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely:
a) támogatási kérelme nem felel meg a felhívás célkitűzéseinek;
b) azonos megvalósítási hely kapcsán a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.1.-20 kódszámú, Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című, vagy a VP2-4.1.1.9-21 kódszámú, Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez;
c) a KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24 kódszámú "Állattartó telepek megújításának támogatása" című felhívás keretében már támogatásban részesült és végleges támogatási okirattal rendelkezik;
d) a KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24 kódszámú "Állattartó telepek megújításának támogatása" című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van;
e) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének1,
f) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül2.
2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 30. napjától 2025. március 17. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. értékelési szakasz: 2024. július 30.-2024. augusztus 12.
2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13.-2024. augusztus 26.
3. értékelési szakasz: 2025. február 18.-2025. március 03.
4. értékelési szakasz: 2025. március 04.-2025. március 17.
2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
A kedvezményezett jelen felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely több célterületre is vonatkozhat. A kedvezményezett eltérő értékelési szakaszokban benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet támogatásban.
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. §. (2) bekezdés c) pontja szerint kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.
A KAP Vhr. 70. § (1) bekezdése alapján, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a Nemzeti Irányító Hatóság a felhívást lezárhatja, és erről a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját megelőző ötödik napon közleményt tesz közzé hivatalos honlapján. A benyújtási lehetőség lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
Az eredetileg papíralapú dokumentumokat digitalizált (pl. pdf, jpeg) formában kell csatolni a kérelemhez, a feltölteni kívánt file-t, pedig annak tartalma alapján szükséges elnevezni. Elektronikus aláírással hitelesített dokumentum benyújtása az eredeti elektronikus formában szükséges.
A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr 11. § - 12. § -a tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a "Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához" című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A kedvezményezettek csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott (új telep létesítése esetén tartani tervezett) állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatási kérelem abban az esetben kerülhet jóváhagyásra, ha tartalmaz legalább egy elfogadható, a 3.1.1 pontban felsorolt önállóan támogatható tevékenységet.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)

2. Baromfitartó telepek korszerűsítése - Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a baromfitartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok
eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Baromfitartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

3. Sertéstartó telepek korszerűsítése - Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a sertéstartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok
eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése)
b) Sertéstartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

4. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)
b) Szarvasmarhatartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

5. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Juh- és kecsketartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

6. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése - Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok
eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) - Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

1. Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
Az energiahatékonyság javulással járó tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek jellegükből adódóan az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozását szolgálják:
a) Meglévő épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. (pl. szigetelés, nyílászárócsere).
b) Meglévő épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
c) Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
d) Meglévő beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
a) napkollektorok alkalmazása,
b) napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
c) biomassza alapú rendszerek telepítése,
d) hőszivattyús rendszerek telepítése,
e) geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása,
f) anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása,
g) szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása.
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés, technológia, létesítmény - a biogázüzemek kivételével - termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét (vagyis az előállított energiamennyiség nem lépheti túl a mezőgazdasági üzem éves energiafogyasztását).
A megvalósítandó biogázüzem energiatermelő kapacitása meghaladhatja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét.
Amennyiben a biogázüzem termelési kapacitása meghaladja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigényt (vagyis a biogázüzem az előállított energia továbbadási, értékesítési céljával kerül kialakításra), úgy a felhívás 3.2 fejezetében szereplő állami támogatásokat figyelembe kell venni.

3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) - Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
A célterület alapján olyan tevékenységek megvalósítása a cél, melyek által csökken az ammónia és/vagy az ÜHG gázok kibocsátása, javul a levegő minősége, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelése.
a) Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása)
Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán (= zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli - beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (=a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!
b) Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)

4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása,
sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)
1. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása - Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
a) Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek.
b) Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.
A támogatható tevékenységeket a felhívás 12. melléklete tartalmazza.
2. Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából:
Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, az alábbi megoldások valamelyikével:
a) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben, valamint a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló a Tanács 2008/120/EK irányelvében (2008. december 18. )
előírthoz képest legalább 20%-kal nagyobb férőhely biztosítása.
b) A 2008/120/EK irányelvben szereplő értékhez képest legalább 15%-kal nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt:
- többlet szalma biztosítása,
- levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése,
- a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás,
A pályázati felhívás címe:
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24
1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD01a_E01_FRM_73 kódszámú, Mezőgazdasági üzemek fejlesztése című, a RD01c_E01_FRM_73 kódszámú, Mezőgazdasági üzemek zöld beruházásainak támogatása című, az RD01d_E01_FRM_73 kódszámú, Mezőgazdasági üzemek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében című, illetve RD01e_E01_FRM_73 kódszámú Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával című beavatkozásai szolgálnak.
E beavatkozások a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 73. cikkén alapulnak.
A felhívás a beavatkozásokban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
- Állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával.
- Állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításával, technológiáinak korszerűsítésével, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kialakításával csökken az ágazat energiafelhasználása.
- Állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása, levegő minőségének javítása, a felszíni és felszínalatti vizek terhelésének csökkentése.
- A járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése.
- Olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be valamennyi célterület esetén:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 9. mellékletben megadott, 348,93 forint/euró árfolyammal számolt 2020. évi STÉ adatok az irányadók);
- A növénytermesztéssel összefüggő üzemméret számítás alapja támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes kérelme (a továbbiakban: EK
kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 6. mellékletét képező "Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról" című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy EK kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a kedvezményezett székhelye/lakhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 6. melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylőkedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
- Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a kedvezményezetthez, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre. Amennyiben fenti állatokkal nem rendelkezik, a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9.mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.
Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport és termelői szervezet, illetve termelői integrációs szervezet) a 2.1.1 a) és b) pontokban meghatározott feltételek igazolása nélkül mezőgazdasági termelőnek minősül.
Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 2.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül is teljesítheti. Ebben az esetben, a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
A szociális szövetkezeteknek a 2.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.
Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely:
a) támogatási kérelme nem felel meg a felhívás célkitűzéseinek;
b) azonos megvalósítási hely kapcsán a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.1.-20 kódszámú, Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című, vagy a VP2-4.1.1.9-21 kódszámú, Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez;
c) a KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24 kódszámú "Állattartó telepek megújításának támogatása" című felhívás keretében már támogatásban részesült és végleges támogatási okirattal rendelkezik;
d) a KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24 kódszámú "Állattartó telepek megújításának támogatása" című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van;
e) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének1,
f) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül2.
2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 30. napjától 2025. március 17. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. értékelési szakasz: 2024. július 30.-2024. augusztus 12.
2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13.-2024. augusztus 26.
3. értékelési szakasz: 2025. február 18-2025. március 03.
4. értékelési szakasz: 2025. március 04.-2025. március 17.
2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
A kedvezményezett jelen felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely több célterületre is vonatkozhat. A kedvezményezett eltérő értékelési szakaszokban benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet támogatásban.
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. §. (2) bekezdés c) pontja szerint kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.
A KAP Vhr. 70. § (1) bekezdése alapján, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a Nemzeti Irányító Hatóság a felhívást lezárhatja, és erről a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját megelőző ötödik napon közleményt tesz közzé hivatalos honlapján. A benyújtási lehetőség lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
Az eredetileg papíralapú dokumentumokat digitalizált (pl. pdf, jpeg) formában kell csatolni a kérelemhez, a feltölteni kívánt file-t, pedig annak tartalma alapján szükséges elnevezni. Elektronikus aláírással hitelesített dokumentum benyújtása az eredeti elektronikus formában szükséges.
A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr 11. § - 12. § -a tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a "Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához" című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A kedvezményezettek csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott (új telep létesítése esetén tartani tervezett) állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatási kérelem abban az esetben kerülhet jóváhagyásra, ha tartalmaz legalább egy elfogadható, a 3.1.1 pontban felsorolt önállóan támogatható tevékenységet.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)

2. Baromfitartó telepek korszerűsítése - Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a baromfitartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Baromfitartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

3. Sertéstartó telepek korszerűsítése - Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a sertéstartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése)
b) Sertéstartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

4. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)
b) Szarvasmarhatartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

5. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Juh- és kecsketartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

6. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése - Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok
eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) - Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

1. Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
Az energiahatékonyság javulással járó tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek jellegükből adódóan az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozását szolgálják:
a) Meglévő épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. (pl. szigetelés, nyílászárócsere).
b) Meglévő épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
c) Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
d) Meglévő beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
a) napkollektorok alkalmazása,
b) napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
c) biomassza alapú rendszerek telepítése,
d) hőszivattyús rendszerek telepítése,
e) geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása,
f) anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása,
g) szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása.
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés, technológia, létesítmény - a biogázüzemek kivételével - termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét (vagyis az előállított energiamennyiség nem lépheti túl a mezőgazdasági üzem éves energiafogyasztását).
A megvalósítandó biogázüzem energiatermelő kapacitása meghaladhatja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét.
Amennyiben a biogázüzem termelési kapacitása meghaladja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigényt (vagyis a biogázüzem az előállított energia továbbadási, értékesítési céljával kerül kialakításra), úgy a felhívás 3.2 fejezetében szereplő állami támogatásokat figyelembe kell venni.

3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) - Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
A célterület alapján olyan tevékenységek megvalósítása a cél, melyek által csökken az ammónia és/vagy az ÜHG gázok kibocsátása, javul a levegő minősége, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelése.
a) Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása)
Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán (= zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli - beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (=a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!
b) Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)

4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása,
sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)

1. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása - Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
a) Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek.
b) Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.
A támogatható tevékenységeket a felhívás 12. melléklete tartalmazza.

2. Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából:
Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, az alábbi megoldások valamelyikével:
a) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben, valamint a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló a Tanács 2008/120/EK irányelvében (2008. december 18. )
előírthoz képest legalább 20%-kal nagyobb férőhely biztosítása.
b) A 2008/120/EK irányelvben szereplő értékhez képest legalább 15%-kal nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt:
- többlet szalma biztosítása,
- levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése,
- a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás,
- egészségi állapot monitorozása,
- részben tömör padlózat biztosítása.
A vállalások szerint növelt, biztosítani szükséges alapterületeket és a b) tevékenység esetében a további kötelezettségvállalásokhoz fűződő elvárásokat a felhívás ... melléklete tartalmazza.
A nagyobb férőhely biztosítására vonatkozó legalább 15%-os vagy legalább 20%-os vállalások, valamint a b) tevékenység esetében a további kötelezettségvállalások megvalósulását a támogatási kérelem benyújtási időpontjában fennálló állapot és a fenntartási időszak 1. évének viszonylatában kell igazolni.
https://kap.gov.hu/tarsadalmasitas/kap-rd01a-rd01c-rd01d-rd01e-1-24-allattarto-telepek-fejlesztesenek-tamogatasa-1980

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem