Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása / KAP - RD41-2-24

Határidő
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
A Nemzeti Irányító Hatóság által elismert LEADER Helyi Akciócsoportnak minősülő szervezet

A pályázati felhívás címe:

Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP - RD41-2-24

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD41_F08_INN_73. kódszámú, Az erdőgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát szolgáló beruházások (non-profit) című beavatkozása szolgál. Ez a beavatkozás a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 73. cikkén alapul.
E beavatkozás alapvető célja:
A gyors ütemben változó klimatikus adottságok és az ezzel összefüggő környezeti hatások miatt az erdőállományok komoly kihívásokkal néznek szembe. Az éghajlatváltozás sebessége meghaladja azt a mértéket, amelyhez a fafajok természetes folyamatok révén alkalmazkodni képesek, így aktív beavatkozások szükségesek. Az erdőállományok egészségi állapotát és ökoszisztéma szolgáltató képességét leginkább befolyásoló tényezők és az azokra adható fejlesztéspolitikai válaszok a következők: a fokozódó és egyre szélsőségesebbé váló abiotikus környezeti károsító körülmények és események (mint pl. vízhiány és aszály következtében kialakuló erdő- és vegetációtüzek, fagykárok és viharkárok) továbbá új biotikus kórokozók és károkozók elterjedésének ellensúlyozása azok ellenállóbb irányú helyreállításával.
A felhívás a beavatkozás erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása célterületéhez kapcsolódik.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívás vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása egyben kifizetési kérelemnek (a továbbiakban: támogatási kérelem) is minősül.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre, valamint támogatásban nem részesíthető területek
2.2.1. Az ÁÚF "Kizáró okok" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha az adott vállalkozás az erdőtüzek, természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárási jelenségek, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók, katasztrófaesemények és az éghajlatváltozással összefüggő események által okozott veszteségek vagy károk miatt vált nehéz helyzetben lévő vállalkozássá, valamint
b) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének.
2.2.2. Nem támogatható az az erdőrészlet:
- amelynek erdőgazdálkodójára az adott erdőrészletre vonatkozóan az erdészeti hatóság véglegessé vált döntésével bírságot állapított meg és a bírságolt cselekmény, az erdősítésre, az állománynevelésre, vagy a véghasználatra vonatkozó szabályokat megsértette, avagy ugyanezen tényállás alapján az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodót mulasztására figyelmeztette. a káresemény bekövetkeztétől a támogatási kérelem benyújtása évének végéig;
- amelyet érintően a természetvédelmi hatóság a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997.(II.20.) Korm. rendelet alapján véglegessé vált döntésével bírságot szabott ki az erdőgazdálkodóra a káresemény bekövetkeztétől a támogatási kérelem benyújtása évének végéig.
2.2.3. Ugyanazon terület vonatkozásában támogatást nem igényelhet
- az erdőgazdálkodó a Vidékfejlesztési Program (továbbiakban VP) vagy a KAP ST keretében telepített erdő esetében a telepítés elsőkivitelét követő két évben,
- az az erdőgazdálkodó, aki/amely a VP keretében meghirdetett "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" (VP5-8.3.1-17) vagy a KAP ST keretében meghirdetett "Az erdőpotenciált veszélyeztető biotikus és abiotikus károk megelőzése" (KAP- RD41-1-24) felhívás vonatkozásában a káreseményt követően támogatási jogosultsággal rendelkezik "fenyő tisztítási anyag eltávolítása" tevékenységre,
- az az erdőgazdálkodó, aki/amely a VP keretében meghirdetett "Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek" (VP5-8.6.2-16) vagy a KAP ST keretében meghirdetett "Fiatal erdők állománynevelésének támogatása" (KAP-RD40-1-24) felhívás vonatkozásában a káreseményt követően támogatási jogosultsággal rendelkezik "tisztítás" tevékenységre.

2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Támogatási kérelmet a 2024. évtől évente a 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében, annak benyújtására nyitva álló időszakon belül, az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint kell benyújtani.

2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton: ügyfélkapus azonosítást követően az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a KAP törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint a támogatási kérelem benyújtásának napján érvényes erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni.
Egy kedvezményezett évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A benyújtott egységes kérelemben módosításokat a tárgyévben meghirdetett benyújtási határidőig lehet megtenni. Az egységes kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén az egységes kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr. 11. § - 12. § -a, valamint az egységes kérelem rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a "Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához" című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Helyreállítási alaptevékenység:
a) Befejezett vagy annál idősebb korú állományban rész-erdőrészletként lehatárolható 50%-ot elérő, vagy az egész erdőrészlet faállományát ért, 70%-ot elérő károsítást követően az állomány helyreállítása mesterséges erdősítéssel.
b) Befejezett vagy annál idősebb korú állományban rész-erdőrészletként lehatárolható 50%-ot
elérő, vagy az egész erdőrészlet faállományát ért, 70%-ot elérő károsítást követően az állomány helyreállítása gyökérsarjaztatással .
c) Befejezett vagy annál idősebb korú állományban rész-erdőrészletként lehatárolható , vagy az egész erdőrészlet faállományát 50%-ban elérő károsítást követően az állomány helyreállítása pótlással
d) Folyamatos állományban 50%-ot elérő károsítást követően az állomány helyreállítása pótlással.
Amennyiben az a)-b) pontok esetében a károsítás egész erdőrészlet tekintetében nem éri el a 70%-ot, úgy a károsodott terület részterületként való lehatárolása indokolt.
Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.
https://kap.mnvh.eu/news/2024-03-20/094333/megjelent-az-erdopotencial-abiotikus-vagy-biotikus-karokozast-koveto

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem