Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása / NTP-HHTDK-23

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai, intézetei (karok és intézetek esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával)

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel
és a lebonyolítási feladatok ellátása / NTP-HHTDK-23


PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ
"Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint
tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok
ellátása" c. kiíráshoz
A pályázati kategória kódja: NTP-HHTDK-23
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programjáról szóló 1110/2023. (III. 30.) Korm. határozat;
vonatkozó rendelkezéseivel.

A Nemzeti Tehetség Program kiemelt területei közé tartozik a nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi, művészeti és sportversenyek támogatása.
A Nemzeti Tehetség Program 2023-2024. évi cselekvési program I. 2. pontja alapján: a Program támogatási területei közé tartozik hazai és nemzetközi versenyeken, konferenciákon való részvétel, valamint hazai versenyek megrendezésének támogatása.

1. A pályázat célja
1.1. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, valamint a hazai tudományos diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 128 000 000 Ft, azaz százhuszonnyolcmillió forint ("A" komponens: 108 millió Ft, "B" komponens: 20 millió Ft), a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete, XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20/9/1 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

3.3. A pályázaton az "A" komponens esetében legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 2 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

3.4. A pályázaton a "B" komponens esetében legalább 400 000 Ft, illetve legfeljebb
1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbiak szerint:
- 2 fő esetén 400 000 Ft pályázott összeg,
- 3 fő esetén legfeljebb 600 000 Ft pályázott összeg,
- 4 fő esetén legfeljebb 800 000 Ft pályázott összeg,
- 5 vagy annál több fő esetén legfeljebb 1 000 000 Ft pályázott összeg.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. "A" komponens:
I. Kötelezően megvalósítandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
1. A kiemelkedő képességű hallgatók TDK-munkáját elősegítő, az előírt tananyagon túlmutató, legalább 20 órás felkészítő kurzusok (amelyek az érintett felsőoktatási intézmény kurzuskínálatában nem szerepelnek) szervezése az intézmény/kar oktatóinak, kutatóinak, más szakembereknek a bevonásával.
2. Kari és/vagy intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferencia szervezése.

II. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
1. A tudományos, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok szervezése a TDK-zó hallgatók számára.
2. A TDK-zó hallgatók hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele.
3. A TDK-zó hallgatók tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése.
4. Rendezvények, tanácskozások szervezése a TDK-zó hallgatók számára (a TDK- konferencián kívül, pl. TDK-orientációs nap, TDK-sok bemutatkozása, toborzó esemény).
5. Kötetlen beszélgetéssel egybekötött - legalább egy meghívott külső szakértő, vagy korábbi Pro Scientia Aranyérmes, és/vagy OTDK helyezett által tartott - szakmai előadás szervezése, lebonyolítása TDK-zó hallgatók számára.

4.2. "B" komponens:
FIGYELEM! A "B" komponens önmagában nem pályázható és nem támogatható!

I. Kötelezően megvalósítandó program:
1. Legalább 2 középiskolás bevonása a TDK-munkába.

II. Az ehhez kapcsolódó támogatható feladatok (legalább három választása kötelező):
1. Oktatói mentorálás személyesen és online;
2. Hallgatói mentorálás személyesen és online;
3. Szakmai látogatások szervezése/lebonyolítása;
4. Csoportos foglalkozások szervezése (bevont középiskolások és a programot segítő oktatók, hallgatók, Pro Scientia Aranyérmesek);
5. Középiskolás TDK-konferencia szervezése az intézményben/karon;
6. Középiskolások intézményi/kari TDK-konferencián való részvétele (akár pályamunkával, akár érdeklődőként);
7. Felkészítés pályázatok írására, benyújtására;
8. Alapvető kommunikációs ismeretek tanítása (írás, előadás).

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázatok, melyek az "A" komponens esetében legalább három vagy több kiegészítő tevékenység megvalósítását vállalják; a "B" komponens megvalósítását is vállalják.
A nem támogatható tevékenységek köre:
- hallgatói, oktatói, tutori ösztöndíj,
- a támogatás továbbpályáztatása,
- a Tanítsunk Magyarországért programmal összefüggő rendezvények szervezése, a hallgatói mentorálási tevékenység, általános iskolai tanulói-tanári tevékenység.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai, intézetei (karok és intézetek esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
amely(ek) az NKTK elektronikus pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

FIGYELEM! Az EPER a legtöbb népszerű böngészőben használható, mint pl. Mozilla Firefox, Edge, Opera. Fejlesztői ajánlás szerint a legalkalmasabb a Mozilla Firefox. Más böngésző használata adat- és funkcióvesztéssel járhat!
A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok" elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER szerinti jogi státuszok valamelyikének kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítványi fenntartású intézmény (Pl. alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmény)
Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. gazdasági társaság fenntartásában lévő felsőoktatási intézmény)
Egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény)
Személyek egyéb közössége (pl. felsőoktatási intézmény kara, intézete)

5.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, illetve az Áht. 48/B § alapján összeférhetetlensége megállapítható;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy a hatósági engedély kiadása iránti kérelmét az illetékes hatósághoz nem nyújtotta be;
- a támogatói okirat kiadásának feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. július 1. és 2024. augusztus 31. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és a Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 12. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2023. október 12-én - 23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), az NKTK nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben.
Az EPER használatához segítséget nyújt a www.nktk.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.

Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Az NKTK minden a pályázattal kapcsolatos üzenetet az EPER-ben továbbít a pályázó részére. Az EPER-ben továbbított üzenetet a regisztrációban megadott e-mailcímre is megküldi az NKTK, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/nemzeti-tehetseg-program/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem