Baromfi állatjóléti támogatás / VP3-14.1.4 - 22

Határidő
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
az a termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási tv. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval

Baromfi állatjóléti támogatás / VP3-14.1.4 - 22


FELHÍVÁS
Az állatjóléti intézkedések megvalósítására
A Felhívás címe: Baromfi állatjóléti támogatás
A Felhívás kódszáma: VP3-14.1.4 - 22

Magyarország Kormányának Felhívása a mezőgazdasági termelők részére az állatjóléttel kapcsolatban biztosított kifizetések érdekében.
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az állattartást és/vagy tenyésztést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
a Felhívás feltételeinek megfelelő támogatás igénylőt normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hozzáadott érték növelése (az állattartás fejlesztése a cél azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók) céljának eléréséhez

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja A Felhívás célja a baromfi ágazat támogatása. Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: állatjóléti rendelet) előírásain túlmutató, a baromfiágazat számára lefektetett állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva kerültek kialakításra.
Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem az ágazat hatékonyságának további növelésére.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor, a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3A vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
3A: Az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba, a minőségrendszerek a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén.
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500 db. 1.3.
A támogatás háttere Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A támogatás az 1305/2013/EU rendelet 33. cikk (3) bekezdése alapján nyújtható.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1- 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A támogatás kötelezettségvállalásokból áll. Jelen Felhívásban biztosított források eléréséhez a támogatást igénylő köteles valamennyi vállalt kötelezettségnek eleget tenni.
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A támogatást igénylő vállalja tyúk (ezen belül tojóállományok és vágócsirke), gyöngytyúk, pulyka, liba, vagy kacsa (továbbiakban: baromfi) állományok tartását. Ezen egyedek után állategységenként a kötelezettségvállalási időszak végéig meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a Felhívásban meghatározott kötelezettségeket vállalja és azoknak eleget tesz.
Támogatott tevékenységek:
A) célterület: Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség
A kötelezettség betartása érdekében a kedvezményezett köteles a támogatásba bevont állományok esetében - az alkalmazott technológiai sajátosságok figyelembevételével - a jogszabályokban és a technológiai leírásokban előírtnál 10%-kal nagyobb férőhelyet biztosítani.
B) célterület: Mechanikai sérülés megelőzése
A kedvezményezett köteles a jogszabályi előírásokon túlmutató fajspecifikus követelmények biztosításával (pl.: több etető és itatóhely biztosítása, hosszabb ülőrúd, hőmérséklet, páratartalom, fény-előírások stb.) megelőzni a mechanikai sérülések kialakulását.
C) célterület: Takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítása
A kedvezményezett köteles a jogszabályban foglalt előírásokon túlmutató vállalásokat teljesíteni.
D) célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása - tenyészállatok esetén
A kedvezményezett köteles gondoskodni az alacsony mikotoxintartalmú, összetett takarmányok beszerzéséről és azok etetéséről a támogatott tenyészetben.
E) célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása - árutermelő állományok esetén
A kedvezményezett köteles gondoskodni az alacsony mikotoxintartalmú, összetett takarmányok beszerzéséről és azok etetéséről a támogatott tenyészetben.
Az "A" és a "B" célterület ugyanazon kategória esetében, ugyanazon állomány vonatkozásában egyszerre nem választható.
A támogatott tevékenységek részletes leírását a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete tartalmazza.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási tv. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55.§-ában foglaltakra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (19) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50.§-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz. Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként szerepel, valamint a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz, és betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján - előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF kizáró okok listája című részben foglaltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. A támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani a Kincstár honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) az alábbi ütemezés szerint:
2022. november 15. és 2022. december 15. között
2023. szeptember 15. és 2023. október 15. között
2. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
3. A támogatási kérelmen az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:
a) az állattartóhoz kapcsolódó ügyfél-azonosító adatok,
b) a tenyészetet azonosító adatok, (tenyésztetkód(ok)
c) állatlétszám, melyre a támogatás igénylésre kerül
d) az állatjóléti kötelezettségvállalások igénylése,
e) a többletpont beszámításhoz szükséges információk.
4. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat (6.1. fejezetben részletezve) elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

5. Forráskimerülés esetén az IH vezetője külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

6. A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
7. A támogatási kérelem, valamint kifizetési igénylés meghatalmazott általi benyújtásának szabályait az ÁÚF tartalmazza.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1414-22-baromfi-llatjlti-tmogats-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem