Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-22-5

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 4.1.1. az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyerő, 4.1.2 várhatóan 2022. szeptember 1.-2023. augusztus 31. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyban álló azon személyek nyújthatnak be pályázatot, akiknek a pályázat benyújtásakor valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel 2022. szeptember 1.-2023. augusztus 31. közötti oktatói, kutatói munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya legkésőbb 2022. szeptember 1. napjáig várhatóan keletkezik.

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-22-5


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében meghirdetett
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz
2022/2023. tanév
Pályázati kód: ÚNKP-22-5

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Kezelő szerv) útján az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében, nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény,
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII.23.) Korm. rendelet,
- a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet),
- a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet
rendelkezéseivel.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A 2022/2023. tanévre kiírt Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: Bolyai+ Ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá a kutatóintézetek kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) az Új Nemzeti Kiválóság Program
Ösztöndíj Működési Szabályzata 1. számú mellékletében meghatározott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, valamint egyházi fenntartású vagy a Kormány által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény lehet.

2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

2.4. Az ösztöndíj összege: 100 000 Ft/hó/fő.

2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 12 hónap időtartamú jogviszony 2022. szeptember 1.-2023. augusztus 31. között.

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

4. Pályázat benyújtására jogosultak és az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő kötelező vállalások
4.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Jelen ösztöndíjpályázatra az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó,
4.1.1. az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyerő,
4.1.2 várhatóan 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyban álló azon személyek nyújthatnak be pályázatot, akiknek a pályázat benyújtásakor valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel 2022. szeptember 1.-2023. augusztus 31. közötti oktatói, kutatói munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya legkésőbb 2022. szeptember 1. napjáig várhatóan keletkezik.

4.2. Az ösztöndíjas időszak alatt teljesítendő kötelező vállalások:
4.2.1. A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi.
4.2.2. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázaton nyertes pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézményhez az MTA Bolyai János
Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervéhez kapcsolódó, azonban attól elkülönült, önálló, ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet nyújt be.
4.2.3. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében végzett kutatáshoz kapcsolódó alábbi kötelező tevékenységek közül legalább 1 teljesítése:
1. kutatási módszertanának leírása, legalább 3, legfeljebb 6 oldal terjedelemben és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy osztatlan képzésben)/doktori képzésben részt vevő hallgatóval, doktorvárományossal egy kutatói szeminárium1 keretében;
1 kutatói szeminárium olyan, legalább 6 fő részvételével megtartott, minimum 90 perces szakmai esemény, amelynek célja az adott témakör bemutatása és résztvevőkkel történő megvitatása. A kutatói szeminárium megtartását jelenléti ívvel kell igazolni, amelyhez mellékelni kell a megvitatott szakmai anyagot
2. a kutatás elméleti/nemzetközi szakirodalmat összefoglaló részének leírása és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy osztatlan képzésben)/doktori képzésben részt vevő hallgatóval, doktorvárományossal egy kutatói szeminárium1 keretében;
3. legalább 3 alkalmas, alkalmanként 90 percre kiterjedő szakkollégiumi vagy más oktatási kurzus megtartása a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói részére;
4. legalább két ismeretterjesztő cikk vagy interjú folyóiratban történő publikálása (tudományos vagy egyéb folyóiratban, például egyetemi lapban);
5. Kutatók Éjszakája önálló program megszervezése a témából;
6. a fogadó felsőoktatási intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen a kutatás vagy (rész)eredményei ismertetése.
4.2.4. Kötelező témavezetői feladatok ellátása az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézménynél:
- legalább 1 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktori hallgató témavezetése, vagy
- legalább 1 doktorvárományos témavezetése, vagy
- legalább 2 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben (osztatlan képzésben) résztvevő hallgató témavezetése, vagy Tudományos Diákköri dolgozatának témavezetése.
- A témavezető feladata az ösztöndíjas időszak alatt a hallgató, doktori hallgató, a doktorvárományos szakmai előrehaladásának támogatása, ÚNKP ösztöndíjas esetén a kutatási terve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás az ösztöndíjassal. Továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként témavezetői szakmai értékelés és konzultációs lap készítése.
- A témavezető feladatai keretében összesen legalább tíz alkalommal köteles személyes konzultációt folytatni az ösztöndíjas jogviszony alatt, amelyet konzultációs lap vezetésével és aláírásával mindkét fél igazol. A konzultációs lapot a szakmai záró beszámolóhoz csatolni szükséges.
- A témavezetői feladat magában foglalhatja az ÚNKP 2022/2023. tanév alábbi pályázati kiírásai keretében a fogadó felsőoktatási intézményben támogatást nyert ösztöndíjasok kutatási tevékenységének ellátását támogató témavezetői feladatokat is:
- "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
- “Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
- A Bolyai+ ösztöndíjas az ÚNKP ösztöndíjas témavezetői feladatainak ellátásáért témavezetői díjat nem vehet igénybe.
4.2.5. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében és a 4.2.2. pontban elért eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen ismerteti.

5. Kizáró okok
5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben az ösztöndíjszerződésében foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette,
- aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe. A Bolyai+ Ösztöndíj esetén az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj igénybe vehető.
- aki a Nemzeti Tehetség Program 2022. évi "Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" című pályázaton ösztöndíjban részesül,
- aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § a-c) pontja szerint összeférhetetlennek minősül azaz
a) aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) aki az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó

5.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. A rendelkezésre álló keretösszeg, támogatásban részesíthető pályázók száma
6.1. Jelen pályázati kiírás pályázatainak támogatására rendelkezésre álló keretösszeg tervezetten legfeljebb 700 000 000 Ft, azaz hétszázszázmillió forint, amelynek tervezett forrása a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. Kutatási Alaprész cím.

6.2. A Bolyai+ Ösztöndíj keretében támogatott létszámok meghatározásáról az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szakterületi kollégiumai rangsorának figyelembevételével, a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának döntési javaslata alapján a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt.

7. A pályázat irányítója, kezelő szerve és lebonyolítója
7.1. A pályázat szakmai irányítója az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

7.2 A pályázat kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

7.3. A pályázat lebonyolítója: a fogadó felsőoktatási intézmény.
A rektor a támogatásra javasolt pályázókról a Kezelő szerv útján támogatási javaslatot tesz a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter részére. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak minősítése, elfogadása vagy elutasítása. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátása.

7.4. A pályázat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján kerül közzétételre. Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter legkésőbb 2022. augusztus 24-ig dönt. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

8. Ösztöndíjas időszak
8.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5. pontjában meghatározott időszak.

8.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását. Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

9. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2022. május 2.-2022. június 30. között lehet benyújtani.

10. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot nyújthat be. Az ösztöndíj egyéni támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be.
Amennyiben a pályázó több fogadó felsőoktatási intézményhez pályázik, úgy a benyújtott ÚNKP Bolyai+ kutatási terveknek azonosnak kell lennie, azonban Bolyai+ Ösztöndíjat kizárólag egy fogadó felsőoktatási intézményben vehet igénybe.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye, a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok
11.1. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel RENDELKEZNEK, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzata 1. számú mellékletében felsorolt - a fogadó felsőoktatási intézmény által megadott - elektronikus felületen, elektronikusan kell benyújtani a 11.3 pontban részletezett dokumentumokat.

11.2. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel NEM RENDELKEZNEK, a fogadó felsőoktatási intézmény által megadott, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzata 1. számú mellékletében felsorolt e-mailcímre kell a 11.3. pontban ismertetett pályázati dokumentációt benyújtani.
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij/bolyai-felsooktatasi

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem