Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

Határidő
Érvényes
Pályázhat
nappali tagozatos, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025


A PROGRAM keretei, feltételei:
A Program időtartama: várhatóan 2024. szeptember 1. és 2025. március 31. közt összesen 5 hónap (az ösztöndíj-megállapodásban és az egyéni ütemtervben rögzített ütemezés szerint).
Az ösztöndíjasok létszáma: évenként legfeljebb 20
Az ösztöndíj mértéke: nettó 100 000 Ft/hó/fő
Jelentkezési határidő: 2024. június 16.
Elbírálás határideje: legkésőbb 2024. július 31.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Fővárosi Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.

A pályázati kiírásnak formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

A formailag érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket a főpolgármester által felkért legalább 4 tagú bíráló bizottság hallgatja meg. A bíráló bizottság egyik tagját a választott téma szerint illetékes fogadó szervezettől kell felkérni. Az ösztöndíjak odaítélésénél értékelési szempont különösen a jelentkező szakmai kompetenciája, érdeklődési köre, illetve a fogadó szervezet által megjelölt valamely témával összefüggő kutatási terve.

A bizottság javaslatának figyelembevételével az ösztöndíjak odaítéléséről a főpolgármester dönt. A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására egy alkalommal, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni a kifogást emelő nevét, értesítési címét, valamint azokat az indokokat - a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést -, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelésről a Budapest Ösztöndíjprogramra pályázók és a Programban résztvevők részére készült adatkezelési tájékoztató ad részletes tájékoztatást, mely a https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=2047 oldalon megtalálható.
A pályázati anyagok - a sikeres pályázatok kivételével - megsemmisítésre kerülnek:
a) kifogás hiányában: a kifogásra nyitva álló 10 napos határidőt követően azonnal,
b) kifogás esetén: a jogorvoslati eljárás lezárását követő 30 napon belül.

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

A pályázat során benyújtandó iratok:
1. Pályázati adatlap
2. Fényképes önéletrajz
3. Motivációs levél legfeljebb 3 gépelt oldal terjedelemben
A motivációs levélnek tartalmaznia kell a szakmai kompetenciákat, érdeklődési köröket, illetve a fogadó szervezeti egységek által megjelölt valamely témával összefüggő kutatási terv összefoglalását is.
4. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy ennek hiányáról (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)
5. Nyilatkozat büntetlen előéletről és cselekvőképességről, az adatkezelési tájékoztató megismeréséről, tudomásulvételéről, adatkezeléshez való hozzájárulásról, valamint annak tudomásulvételéről, hogy az ösztöndíjban nem részesülők pályázati anyaga megsemmisítésre kerül (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)
Ezen iratok eredetben történő bemutatására a meghallgatásokon kerül sor.

Az elbírálás során eredetben bemutatandó iratok továbbá:
1. 30 napnál nem régebbi aktív hallgatói jogviszony-igazolás;
2. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok);
3. A jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félév súlyozott tanulmányi átlagáról a felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatala által kiadott, hitelesített (lepecsételt) igazolás (törzslap/teljesítésigazolás/tárgyteljesítési lap stb.).

Pályázat célja
a) a pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjas betekintést nyerjen a Fővárosi Önkormányzat, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve a Fővárosi Önkormányzat közfeladatot ellátó, közszolgáltatást végző gazdasági társaságai (a továbbiakban: fogadó szervezetek) tevékenységébe, megismerhesse a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét;
b) hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához és
c) hozzájáruljon a fogadó szervezetek szakember-utánpótlásának biztosításához.
Jogosult pályázók köre
A Budapest Ösztöndíjprogram keretében pályázat benyújtására az a nappali tagozatos, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató jogosult, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
a) valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel az ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonyban áll,
b) büntetlen előéletű,
c) cselekvőképes,
d) a jelentkezését megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja a 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot,
e) angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú, szóbeli és írásbeli típusú vagy komplex nyelvtudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik,
f) vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján a kutatási feladatait havonta legalább 80 órában, ebből havonta legalább 40 órát a fogadó szervezetnél eltöltve ellátja;
g) vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a fogadó szervezet által előre megadott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentor írásbeli indoklással értékel;
h) vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat részben vagy egészben, az elszámolás függvényében visszafizeti.
Benyújtás helye
szemelyzeti@budapest.hu
Benyújtás határideje
2024.06.16.
Benyújtás formai feltételei
Jelentkezés módja:
A pályázatot 2024. június 16-án éjfélig lehet benyújtani elektronikus úton, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztályának címezve, a szemelyzeti@budapest.hu e-mailcímre megküldve. A tárgyban kérjük megjelölni: "Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025".

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem