Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása / CSP-CSBM-24

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a) Kisvállalatok: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 3. § (2) bekezdés szerinti gazdasági társaság (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal b) Középvállalatok a Kkvtv. 3. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaság (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 50-249 fő foglalkoztatottal c) Nagyvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal d) Költségvetési szervek (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, vármegyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény) e) Egyházi jogi személy (a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye) amelyek az EPER-ben regisztráltak. A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása / CSP-CSBM-24


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása"
(Kód: CSP-CSBM-24)
A Kulturális és Innovációs Minisztérium Családokért Felelős Államtitkára (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), alapján nyílt pályázatot hirdet családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:
a) a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, és/vagy
b) támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.
Abban az esetben, ha Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 6/2024. (II. 8.) NKTK főigazgatói utasításnak a csekély összegű támogatásra vonatkozó, 14-19. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.

1. A pályázat célja
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.
Mindezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a "Családbarát Munkahely" cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft, azaz Százmillió forint az alábbiak szerint: a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím; 9. Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 4. Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legfeljebb 5 000 000 Ft, azaz Ötmillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, de a Támogató fenntartja magának azt a jogot, hogy bizonyos esetekben a nyertes szervezet számára nem biztosít támogatást, csak a Családbarát Munkahely cím használatát teszi lehetővé.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a lehet. Saját forrás biztosítása nem szükséges.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie.
A támogatott tevékenységeket és a pályázaton igényelhető kiadástípusokat részletesen a Pályázati útmutató tartalmazza.
A támogatás használt eszköz vásárlására nem fordítható.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik a Pályázati útmutató 10. pontja szerint. Az Ávr. 87. § (1) bekezdése értelmében támogatási előleg folyósítása esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.
A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatói okirat kiadását és a folyósítási feltételek rendelkezésre állását követően 30 napon belül utalja át.

6. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2024. május 15. és 2025. június 30. közé eső időszak. Központi költségvetési szerv jogállással bíró Kedvezményezettek esetében az Ávr. 46. § (2) bekezdésének figyelembevételével a nyertes pályázatban foglalt program megvalósításának határideje 2024. május 15. és 2024. december 31. közé eső időszak.
A pályázati program megvalósítása a pályázó felelősségére a támogatási döntést, ill. a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően megkezdhető a pályázatban megjelölt támogatási időszakban, azonban a támogatás odaítélésére ez a tény garanciát nem jelent.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

8. Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5000 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a szervezet adószámát szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az EPER-ben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.

9. A pályázók köre
9.1 Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) Kisvállalatok: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 3. § (2) bekezdés szerinti gazdasági társaság (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal
b) Középvállalatok a Kkvtv. 3. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaság (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 50-249 fő foglalkoztatottal c) Nagyvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, valamint vállalatok fióktelepei, telephelyei) 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal
d) Költségvetési szervek (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, vármegyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény)
e) Egyházi jogi személy (a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye)
amelyek az EPER-ben regisztráltak. A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.
Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.
9.2 . A.) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatói okiratban foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) Kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, végrehajtási- illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg a 115/2021. (XIII. 10.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogatói okirat kiadása feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
k) akinek a pályázati programja nem a megadott időszakban valósul meg.
k.2. B.) Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

10. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben. Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező Pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.

11. A pályázatok benyújtásának határideje
Az elektronikus pályázatok beadási határideje: 2024. július 1. 23.59 óra

12. Lebonyolító
NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
1389 Budapest Pf.:122
Telefon: 06-1/550-2740
csp@nktk.hu

13. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok befogadására és érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra a Pályázati útmutató 7. pontjában meghatározottak szerint.
Amennyiben a Lebonyolító a hiánypótlás ellenőrzése során ismételten megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az elektronikus adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának, valamint ismertetve a kifogás benyújtása lehetőségének és módjának megjelölésével elektronikus értesítést küld (EPER üzenet formájában) a Pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 9. 1. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres mezők, illetve üres csatolt dokumentum(ok) esetében;
c) az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az EPER-ben;
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható be egyértelműen;
e) papír alapon benyújtott pályázat esetében;
f) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket.

14. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság a Pályázati útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére azonban nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és az okirat kiadására vonatkozó feltételeket.

15. A pályázók döntést követő kiértesítése
A kulturális és innovációs miniszter által aláírt támogatási döntési lista kézhezvételét követően a Lebonyolító 5 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2024. augusztus

16. a) A támogatói okirat kiadása
A Kedvezményezett részére a támogatói okirat kiadásához szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatói okiratot a Lebonyolító adja ki.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napos határidőt követő további 30 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból a támogatói okirat kiadására nem kerül sor.
A támogatói okirat kiadásával kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató 9. pontja tartalmazza.
b) A támogatás biztosítása az államháztartás központi alrendszerébe tartozó Kedvezményezettek részére
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó Kedvezményezettek esetében a támogatás biztosítása támogatói okirattal, kormányhatározat által, vagy megállapodás megkötésével történik.
A megállapodás megkötésével kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató 9. 3. pontja tartalmazza.

17. Nyilvánosság
A Kedvezményezett a támogatott feladat megvalósítása során - a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon - köteles a Kulturális és Innovációs Minisztériuma, a Családbarát Munkahely és a Családbarát Magyarország logójának, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Kedvezményezett a Támogató által elektronikusan rendelkezésre bocsátott logók feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a támogatói okirat hatálya alatt jogosult. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, illetve eseménnyel kapcsolatosan tervezett médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató, háttérbeszélgetés, stb.) a Családokért Felelős Államtitkár kommunikációs vezetőjét, valamint Családügyi Támogatási Főosztályt a támogatott esemény/rendezvény tervezett határnapját megelőző legalább 10 nappal korábban a kampany@kim.gov.hu és a csalad@kim.gov.hu email címeken tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál - amennyiben a fent megjelölt szervezeti egységek ezt igénylik - a sajtó és PR szakembereivel együttműködni.
A Kedvezményezett a kiadványok, könyvek tervének véglegesítése előtt látványterv megküldésére köteles elektronikus formában a Lebonyolító részére, melyet a Lebonyolító a Családokért Felelős Államtitkár illetékes szervezeti egysége felé továbbít jóváhagyás céljából.
Kiadványok (könyvek, cd, album, naptár stb.) támogatása esetében a Pályázó/Kedvezményezett vállalja a kiadvány 5 (öt) példányának a Támogató részére való ingyenes átadását, melyet az NKTK Pályázati Igazgatóság, Rendszertámogatási és Pályázatkezelési Osztály (1389 Budapest Pf.: 122.) részére küld meg.

18. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatói okirat és a Pályázati útmutató 12. pontja tartalmazza.

19. Kifogás benyújtása
Az Ávr. 102/D § (1) bekezdése értelmében az államháztartáson kívüli Kedvezményezettnek pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a Kedvezményezett a Lebonyolítónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

20. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az elektronikus pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető a www.emet.gov.hu honlapról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 550-2740-es telefonszámon, valamint a csp@nktk.hu e-mailcímen.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem