Csoóri Sándor Alap

Határidő
Érvényes
Pályázhat
két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok

Csoóri Sándor Alap


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) nyílt pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2023. (X.16.) KIM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
vonatkozó rendelkezéseivel.
A támogatás az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak, mivel a támogatott tevékenység nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek.

1. A pályázat célja
A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2024. évben 1 834 000 000 Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázharmincnégymillió forint, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet, XX. KIM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása, 6. Csoóri Sándor Alap jogcím TÁMOGATÁS forrásaként áll rendelkezésre (ÁHT azonosító: 368 839).

3. A támogatás formája
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

3.3. A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A nyílt pályázati eljárásban elnyerhető támogatás altémái és mértéke

4.1. Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
Rendelkezésre álló keretösszeg a 4.1. és 4.2. kategóriában összesen: 940 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-MO-2024
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Magyarországon működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országos jelentőségű szakmai képzéseken, rendezvényeken való részvétel költségeire, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, népviselet beszerzésére, készíttetésére és javíttatására, kisértékű eszközök beszerzésére, hang- és fénytechnikai szolgáltatás vásárlására, terembérleti díjra.
Elszámolható költségjogcímek CSSP-NEPTANC-MO-2024 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- utazási költség (az utazási költség nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget);
- népviseletek beszerzése, készíttetése, javíttatása;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközbeszerzés;
- hang és fénytechnikai szolgáltatás vásárlása;
- terembérleti díj;
- reklám és PR költség.

4.2. Határon túli néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
Rendelkezésre álló keretösszeg a 4.1. és 4.2. kategóriában összesen: 940 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HT-2024
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a határon túli (Kárpát-medencében és Moldvában), néptáncegyüttesek pályázhatnak lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országon belüli, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, népviselet beszerzésére, készíttetésére és javíttatására, kisértékű eszközök beszerzésére, hang- és fénytechnikai szolgáltatás vásárlására, terembérleti díjra, reklám és PR költségekre.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-NEPTANC-HT-2024 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- utazási költség (az utazási költség nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget);
- népviseletek beszerzése, készíttetése, javíttatása;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközbeszerzés;
- hang és fénytechnikai szolgáltatás vásárlása;
- terembérleti díj;
- reklám és PR költség.

4.3. Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-TANCHAZ-2024
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 300 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 2 500 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500 000 Ft
Az altémában pályázatot nyújthatnak be a minden esetben élőzenés szolgáltatással működő, a támogatási időszak alatt minimum 8 alkalommal megrendezendő, nyilvánosan meghirdetett, nyílt hazai és külhoni táncházak és folkklubok, közművelődési szervezetek, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát bemutató komplex programjainak támogatására. Előnyt élveznek a néptáncoktatást biztosító táncházak, autentikus népzenei koncertek és előadások együttesének átgondolt koncepcióján alapuló sorozatok, melyekben a táncházakat egyéb programok - kézművesség, népmese, daltanítás, néprajzi előadás stb. - egészítik ki. A támogatás kérhető az oktatói, előadói tiszteletdíjakra, élő népzenei szolgáltatás igénybevételére, az oktatók és előadók útiköltség térítésére, hangtechnikai szolgáltatás díjára.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TANCHAZ-2024 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- oktatók, előadók utazási költségtérítés;
- hangtechnikai szolgáltatás vásárlása;
- terembérleti díj,
- reklám és PR költség.

4.4. A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 226 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás:
a) Infrastruktúra fejlesztés (beruházás) esetén: 5 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-B-2024
E pont szerint támogatás kérhető a tudásátadás céljából működtetett, népi kézműves alkotóház, nyitott műhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely felújítására, infrastruktúra kialakítása.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TARGYALKOTO-B-2024 altémában:
- felújítási kiadások (építőipari kivitelezés költségei, C fősoron elszámolható költség, melybe nem tartozik az épület/helyiség tervezése és építése);
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközbeszerzés;
- nagyértékű (200 000 Ft feletti) eszközbeszerzés;
- reklám és PR költség.
b) Szakmai munka támogatása esetén: 5 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2024
E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából népi kézműves kurzusokra, szakkörökre, művészeti csoportokra, foglalkozássorozatokra,
műhelyfoglalkozásokra, kiállítások lebonyolítására, rendezvényekre, konferenciákra és azokon való részvételre.
Előnyt élveznek az utánpótlás neveléssel kapcsolatos tevékenységeket tartalmazó pályázatok.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2024 altémában:
- eszközbeszerzés (kisértékű 200 000 Ft alatti eszköz);
- alapanyag beszerzése;
- bérleti díj (helyiség, technikai eszköz);
- oktatók, előadók, szakmai közreműködők tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként); tanfolyam részvételi díja;
- szállás és étkezés költsége (az igényelt/elnyert támogatás maximum 20%-ig);
- oktatók, előadók, szakmai közreműködők utazási költségtérítés;
- utazási költség (személy- és teherszállítás pl. buszköltség, installáció, kiállítási anyag szállítása);
- reklám és PR költség.
c) Mester és Inas program támogatása esetén: 500 000 Ft/mester
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-MI-2024
E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából a népi kézműves inas programra, amelyet 35 év alattiak számára a Népművészet Mesterei,
Népművészet Ifjú Mesterei és/vagy Gránátalma díjas népi iparművészek biztosítanak. A programnak minimum 50 órásnak kell lennie.
Maximum 5 fő tiszteletdíjára (Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere és vagy Gránátalma díjas népi iparművész) lehet pályázatot benyújtani.
A programban résztvevő inasok alkotásai a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett kiállításon kerülnek bemutatásra.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TARGYALKOTO-MI-2024 altémában:
- oktatói tiszteletdíj (Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere és vagy Gránátalma díjas népi iparművész dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kiadásként);
- reklám és PR költség.

Legalacsonyabb igényelhető támogatás mindhárom altéma esetében: 300 000 Ft
A 4.4. a), b), c) altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő népi
kézművességgel foglalkozó szervezetek kérhetnek támogatást.
A pályázat mellékleteként csatolni kell a pályázó székhelyéhez területileg legközelebb lévő Népművészeti Egyesületek Szövetsége tagszervezeteivel vagy a Hagyományok Házával kötött szakmai együttműködési megállapodást. (A szakmai együttműködési megállapodás sablonja a pályázati kiírás 1. számú melléklete.)

Egy pályázó mindhárom altémára egy-egy pályázatot nyújthat be! Az altéma a), b) és c) pontjait a benyújtásnál külön-külön altémaként kérjük figyelembe venni!

4.5. Népzene-oktatási programok megvalósítása
A pályázati kategória kódja: CSSP-ZENEOKTAT-2024
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 223 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 4 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázni lehet a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezeteknek, közművelődési intézményeknek olyan egész éves népzene-oktatási programok megvalósítására, melyek az autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítést tekintik fő céljuknak. A népdalkörök és citerazenekarok a szakmai vezetőjük oktatói tiszteletdíjára a 4.6. altémánál nyújthatnak be pályázatot. A támogatás kérhető az oktatói szállás- és tiszteletdíjakra; meghívott előadók tiszteletdíjára, szakmai továbbképzésekre, szakmai táborokban való részvételre, az oktatást segítő kiadványok és kisértékű eszközök beszerzésére; hangszervásárlásra és hangszerfelújításra; oktatók utazási költségére, reklám és PR költségre. Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.
A testület kiemelten javasolja az olyan népzeneoktatási műhelyek támogatását, amelyek vállalják a népi cimbalom és/vagy a tárogató huzamosabb idejű oktatását.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-ZENEOKTAT-2024 altémában:
- oktatók, előadók szállás- és tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű
kifizetésként);
- szakmai továbbképzések, táborok részvételi díja;
- kiadványok beszerzésének költsége;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzése;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) új és használt hangszerek beszerzése,
hangszerfelújítás (hangszervásárlásra és -felújításra az igényelt/elnyert támogatás maximum 50 % fordítható);
- hangszerfelújítás költsége mint szolgáltatás;
- oktatók, előadók utazási költségtérítés;
- nagyértékű (200 000 Ft feletti) új és használt hangszerek beszerzése;
- reklám és PR költség.

4.6. Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPZENE-2024
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 145 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 1 200 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek támogatást igényelhetnek oktatói tiszteletdíjakra; szakmai továbbképzésekre, oktatási segédanyagok vásárlására, kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszerbeszerzésre és hangszerfelújításra; tanuláshoz, gyűjtéshez szükséges kisértékű technikai eszközök beszerzésére, egységes fellépőruha készíttetésére; demoanyag készítésére, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, reklám és PR költségre.
Aki a 4.5 Népzeneoktatás altémánál nyújt be pályázatot, az itt nem pályázhat! Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.

Elszámolható költségvetési jogcímek a CSSP-NEPZENE-2024 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű
kifizetésként);
- szakmai továbbképzések, táborok részvételi díja;
- oktatási segédanyagok beszerzése;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzése (pl.: új és használt
hangszerek, laptop, projektor, erősítő, mikrofon stb.) (hangszervásárlásra és - felújításra az igényelt/elnyert támogatás maximum 50 %-a fordítható);
- demoanyag készítésének költsége (pl.: stúdió bérleti díj, hangtechnika bérleti
díj);
- oktatók, előadók utazási költségtérítés (az útiköltség nem tartalmazhatja a
szállás és az étkezés/élelmiszer költséget);
- egységes fellépőruha beszerzése, készíttetése;
- reklám és PR költség.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek/csoportok nyújthatnak be pályázatot:
a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt, amelyek az NKTK elektronikus pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
FIGYELEM! A regisztráció során kérjük, hogy a megfelelő jogi státusz feltüntetését és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt az EPER Felhasználói kézikönyv, amely az alábbi oldalon található:
https://emet.gov.hu/app/uploads/2020/11/EPER_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv_v57. pdf
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény
Egyesület
Egyházi fenntartású intézmény (kivéve egyházi jogi személy) Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Gazdasági társaság
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény (kivéve
önkormányzat)
Szövetkezet
Kistérségi Társulás
Személyek egyéb közössége (a pályázati kiírás vonatkozó,
releváns részében)
Figyelem! Kizárólag a fent megjelölt táblázatban felsorolt jogi státusszal nyújtható be pályázat.

5.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
a) a benyújtott pályázatában a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
c) nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
d) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy az engedélybeszerzése érdekében a szükséges jogi lépéseket nem tette meg;
e) a támogatói okirat kiadásának feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja
f) a 2019., 2020., 2021 illetve a 2022. évben támogatásban részesült, és a 2019. 2020. és 2021. évi támogatása az EPER rendszerben nincs lezárt státuszban, valamint a támogatott 2022. évi pályázatának az elszámolása az EPER rendszerben nincs legalább beérkezett státuszban.

5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

5.4. Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2024. július 1. és 2025. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, tevékenység, illetve projekt megvalósul.

5.5. FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) a támogatási időszakban illetve a
Pályázati Kiírás 17.2. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
6.1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. 05.16
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza „megkezdett” maradt), az NKTK nem tekinti beérkezettnek, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

7. Benyújtható pályázatok száma
7.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb két altémában nyújthat be támogatási igényt, amely alól kivételt képez 4.4. pontban szereplő tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása kategória, ahol mindhárom altémára 1-1 pályázat nyújtható be.

8. A pályázatok benyújtásának módja, mellékletek benyújtása

8.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER rendszeren keresztül. Az elektronikus pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy jelen a teljes pályázati folyamat tekintetében az elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld az NKTK az EPER-ben, amely üzenet továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mailcímre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, amelyek elsőként EPER-ben az „olvasatlan” fülre kerülnek.

8.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx weblapon regisztrálnia kell magát az EPER-be, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem