Deák Ferenc Ösztöndíj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon működő államilag elismert felsőoktatási intézmény osztatlan jogász képzésén tanulmányokat folytató hallgató

Deák Ferenc Ösztöndíj


Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 74/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) közreműködésével, 2024. június 28-i megjelenéssel nyílt pályázatot (a továbbiakban: pályázat) hirdet a

Deák Ferenc Ösztöndíj
(a továbbiakban: ösztöndíj)
elnyerésére.

A Korm. rendeletben és a Deák Ferenc Ösztöndíj Működési Szabályzatában (a továbbiakban: működési szabályzat) foglaltak alapján a pályázati felhívás (a továbbiakban: pályázati felhívás) szabályai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.
A jelen pályázati felhívás, a működési szabályzat, és az azok részét képező személyes adatok kezelésének szabályait tartalmazó adatkezelési tájékoztató az Igazságügyi Minisztérium https://kormany.hu/igazsagugyi-miniszterium/deak-ferenc-osztondij honlapján is elérhető.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a Magyarországon kiemelkedő tanulmányi eredményt és közéleti teljesítményt felmutató joghallgatók anyagi támogatása, amellyel a közigazgatás személyi állományának jövőbeli bővítése, utánpótlása, a leendő kollégák szakmai felkészítése is megvalósulhat.

2. A pályázat tárgya
A pályázat tárgya a jogászi hivatásrendet választó hallgatók ösztöndíjjal történő támogatása azon félévekben, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya aktív, és amely hallgatók a szak elvégzéséhez szükséges kreditpontok Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja szerint meghatározott számát már teljesítették, kiemelkedő tudományos, szakmai és közéleti teljesítménnyel rendelkeznek, tanulmányi átlaguk eléri vagy meghaladja a jelen pályázati felhívásban rögzített értéket, továbbá vállalják ösztöndíjszerződés megkötését, a pályázati felhívásban és az ösztöndíjszerződésben meghatározott beszámoló elkészítését, valamint a Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott Deák Jogászképzési Fórum rendezvényein, az Igazságügyi Minisztérium által időszakosan előírt megbeszéléseken, a miniszter által előírt képzéseken és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett szakmai programokon való részvételt.

3. A pályázat forrása
A pályázat forrása az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében az ösztöndíj finanszírozására elkülönített keret.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
4. A pályázók köre
A pályázat benyújtására az a Magyarországon működő államilag elismert felsőoktatási intézmény osztatlan jogász képzésén tanulmányokat folytató hallgató (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
a) igazolja, hogy
aa) hallgatói jogviszonya fennáll,
ab) a tanulmányi átlaga eléri vagy meghaladja a jelen pályázati felhívásban rögzített értéket, ac) a szak elvégzéséhez a kötelező tantárgyakból összegyűjteni szükséges kreditpontok legalább 60%-át teljesítette, és
b) vállalja, hogy
ba) ösztöndíjszerződést köt,
bb) jelen pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben és a működési szabályzatban meghatározott beszámolót készít, valamint
bc) részt vesz az Igazságügyi Minisztérium által időszakosan előírt megbeszéléseken, a miniszter által előírt képzéseken és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett szakmai programokon.
továbbá
c) megfelel a jelen pályázati felhívásban és a működési szabályzatban foglalt egyéb feltételeknek.

5. A pályázat benyújtási határideje
A 2024/2025. tanév első félévétől kezdődően létesíthető ösztöndíjas jogviszony vonatkozásában a pályázat elektronikus formában, ennek hiányában papír alapon, postai úton történő benyújtási határideje: 2024. július 31.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig e-mailen benyújtásra vagy ennek hiányában papír alapon postára adásra kerül. A postára adást a pályázó eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. Ebben az esetben a benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

6. A pályázat benyújtása
6.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot a pályázó aláírásával ellátva elektronikus úton az alább megjelölt elektronikus levelezési címre, ennek hiányában papír alapon kell benyújtani az alábbi postai levelezési címre.
A pályázatot az alábbi levelezési címekre kell megküldeni:

Elektronikus levelezési cím:
deakosztondij@im.gov.hu

Postai levelezési cím:
Igazságügyi Minisztérium
1051 Budapest, Nádor utca 22.
1357 Budapest, Pf.: 2.
A pályázat benyújtásakor - postai feladás esetén a borítékon, elektronikus benyújtás esetén az e­mail tárgyában - kérjük feltüntetni a következőt: "Deák Ferenc Ösztöndíj - jelentkezés".

6.2. A pályázat benyújtásának folyamata
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
1. pályázati adatlap és adatkezelési nyilatkozat,
2. magyar nyelvű önéletrajz,
3. idegen nyelvenként a - pályázati felhívás nyelvtudás értékelési táblázata szerinti - legmagasabb részpontszámú nyelvvizsga-bizonyítványok másolatai,
4. magyar nyelvű motivációs levél (legfeljebb egy oldal terjedelemben),
5. a pályázat benyújtásáig teljesített valamennyi félévenkénti halmozott (kumulált) súlyozott tanulmányi átlag és a teljesített kreditek igazolásának a felsőoktatási intézmény által kiállított másolati példánya, továbbá a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített leckekönyv másolata, vagy elektronikus leckekönyv másolata,
6. a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolásának másolati példánya,
7. szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolati példányai,
8. egyéb szakmai és közéleti teljesítményt igazoló dokumentumoknak a felsőoktatási intézmény vagy egyéb szervezet által kiállított vagy igazolt másolati példányai.
https://kormany.hu/igazsagugyi-miniszterium/deak-ferenc-osztondij

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem