Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás / KAP-RD16-1-24

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
mezőgazdasági termelő, aki a 3.1.1. pont szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés kedvezményezettje

Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás / KAP-RD16-1-24


A pályázati felhívás címe:
Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR II. pillér):
Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP-RD16-1-24

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD16_I01_INS_76 kódszámú, Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR II. pillér): Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás című beavatkozása szolgál.
Ez a beavatkozás a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 76. cikkén alapul.
A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
A kedvezőtlen időjárási jelenségek és a klímaváltozás okozta termelői károk kezelése, valamint a termelői öngondoskodás elősegítése és további fenntartása érdekében az időjárási kockázatokból fakadó, 20%-os hozamcsökkenést elérő mezőgazdasági károkat fedező növénybiztosítási szerződések kötésének ösztönzése a biztosítási díjainak támogatásán keresztül.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívás vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása egyben kifizetési kérelemnek (a továbbiakban: támogatási kérelem) is minősül.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az az egységes kérelmet benyújtó, aktív mezőgazdasági termelő, aki a 3.1.1. pont szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés kedvezményezettje.

2.2. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására a 2024-2027 közötti időszakban van lehetőség.
Támogatási kérelmet a 2024. évtől évente a 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében, annak benyújtására nyitva álló időszakon belül, az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint kell benyújtani.

2.3. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett kedvezményezett nyújthat be.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
Egy kedvezményezett évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy
a) a 3.1.1. pont szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződést kíván kötni,
b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,
c) hozzájárul ahhoz, hogy az egységes kérelmében a használatában lévő terület vonatkozásában feltüntetett adatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint az IH nevében közreműködő szervezet továbbítsa a vele szerződő biztosítónak, valamint
d) a 3.1.1. pont szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződésében szereplő növénykultúrák vonatkozásában az ajánlattételt követően az egységes kérelemben bejelentett adatváltozásról tájékoztatja az érintett biztosítót.
A támogatási kérelem benyújtására és módosítására az egységes kérelem rendelet előírásait kell alkalmazni.
A támogató a döntéshozatalt megelőzően az egymásnak ellentmondó adatok, tények, körülmények, valamint a benyújtott iratok tartalmának tisztázása érdekében a KAP törvény 20. §-a szerint
megkeresést intéz az érintett biztosítóhoz.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást az adott évi egységes kérelemre vonatkozó "Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához" című dokumentum, valamint az adott évi egységes kérelem benyújtásáról szóló közlemény díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás jogcím tájékoztatója tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

3.1. Támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot elérő mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.
A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben (a továbbiakban: Mkk. tv.), valamint az e felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés (a továbbiakban: biztosítási szerződés) díjához - mint megvalósulás során felmerülő költség - nyújtott támogatás.
A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítások:
Az "A" típusú mezőgazdasági biztosítás - csomagbiztosítás
"A" típusú biztosítási fedezetbe vonható kultúrák:
A módozatban figyelembe vehető fajok jegyzékét a felhívás 2. melléklete tartalmazza.
Az "A" típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f) őszi fagykár,
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár.
A "B" típusú mezőgazdasági biztosítás
A "B" típusú biztosítási fedezetbe vonható kultúrák:
A "B" típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a felhívás 2. mellékletében meghatározott fajok vonatkozásában köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
i) jégesőkár,
j) téli fagykár,
k) őszi fagykár,
l) viharkár,
m) aszálykár,
n) mezőgazdasági árvízkár, g) felhőszakadás kár, h) tavaszi fagykár.
A "C" típusú mezőgazdasági biztosítás
A "C" típusú biztosítási fedezetbe vonható kultúrák:
A "C" típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a felhívás 2. mellékletében meghatározott fajok vonatkozásában köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
o) jégesőkár,
p) aszálykár,
q) mezőgazdasági árvízkár,
r) téli fagykár,
s) tavaszi fagykár,
t) őszi fagykár,
u) felhőszakadás kár,
v) viharkár.
https://kap.mnvh.eu/news/2024-03-14/101258/megjelent-mezogazdasagi-kockazatkezelesi-rendszer-mkr-ii-piller

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem