Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása / KAP - RD09b - 1-24

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
Jogosultsági kritériumoknak megfelelő, dísznövény-kereskedelemmel vagy zöldterület­kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások

A pályázati felhívás címe:

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP - RD09b - 1-24

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST KAP - RD09b_R14_OGR_73 kódszámú Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása című beavatkozása szolgál.
Ez a beavatkozás a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervekhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 73. cikkén alapul.
A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
- A zöldterület kezeléssel foglalkozó vállalkozások valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. A díszkertész ágazatra jellemző, hogy kimagasló az egységnyi területen előállított termelési értéke és az egységnyi területen foglalkoztatottak száma. A termelés jelentős része vidéki térségben valósul meg, ugyanakkor a szolgáltatások iránti igény jellemzően a nagyobb településeken realizálódik. A növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen a díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek, a szolgáltatások színvonalának emelése.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
1) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás2 értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50%- ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek:
a) A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 4. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
b) Erdőgazdasági árbevétel vonatkozásában a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) szerint a 02
(Erdőgazdálkodás) tevékenységcsoportba sorolt tevékenységek vehetők figyelembe (a feltételnek való megfelelést a felhívás 13.1.2. 2. pontja szerint kell igazolni);
2) tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR’08 8130 - zöldterület­kezelés, TEAOR’08 4776 - dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR’08 4622 - dísznövény­nagykereskedelem;
3) mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely:
a) támogatási kérelme nem felel meg a felhívás célkitűzéseinek,
b) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25-től 2025. február 17-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. értékelési szakasz: 2024. év június hó 25.-2024. július 08.
2. értékelési szakasz: 2024 év július hó 09.-2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. év január hó 21.-2025. február 3
4. értékelési szakasz: 2025. év február hó 04.-2025. február 17.
2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
A kedvezményezett jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a kedvezményezett visszavonja, vagy elutasításra kerül, úgy a kedvezményezett jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.
A KAP Vhr. 70. § (1) bekezdése alapján, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a felhívást lezárhatja, és erről legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját megelőző ötödik napon közleményt tesz közzé hivatalos honlapján. A benyújtási lehetőség lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
Az eredetileg papíralapú dokumentumokat digitalizált (pl. pdf, jpeg) formában kell csatolni a kérelemhez. A feltölteni kívánt file-t, pedig annak tartalma alapján szükséges elnevezni. Elektronikus aláírással hitelesített dokumentum benyújtása az eredeti elektronikus formában szükséges.
A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr. 11. § - 12. § -a tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a "Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához" című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez
vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása:
1. Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése;
2. Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása (támogatható raktásátor, konténersátor telepítése is);
3. Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése;
4. Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.
II. Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület­
kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása:
1. Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése:
a) legfeljebb 1 darab, maximum 85 kW motorteljesítményű traktor;
b) önjáró csemetekiemelő gépek;
c) önjáró állítható emelő platformok;
d) önjáró eszközhordozók és adapterek.
2. Növényvédelem gépei:
a) motoros permetezőgépek (háti és talicskás kivitelben);
b) függesztett vagy vontatott növényvédő gépek;
c) hideg vagy meleg köd képzők.
3. Növénytermesztés speciális gépei:
a) bálabontó és földkeverő;
b) cserepezőgépek;
c) automatizált kihordó rendszerek;
d) kézi talajművelő gépek;
e) vetőgépek;
4. Növényápolás gépei:
a) akkumulátoros metszőollók;
b) akkumulátoros vagy benzinmotoros sövényvágók;
c) akkumulátoros vagy benzinmotoros láncfűrész;
d) magassági ágvágó;
e) tárcsás ágvágók.
5. Zöldterület kezelés gépei:
a) fű és pázsit kezelés gépei;
b) fűvetők és után vetők;
c) szárzúzók;
d) árokásók;
e) elektromos talicskák,
f) gyepfelszedők;
g) rönkaprítók, ágdarálók.
Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos előírásokat az ÁÚF tartalmazza.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
a) Projekt előkészítés:
- szakmai előkészítés
- közbeszerzés.
b) Mérnöki feladatok.
c) Projektmenedzsment.
d) A projekt részeként megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés (lásd: Fogalomtár) megvalósítása és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, a felhívás 9.4. pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével.
e) Áruszállításra, terepi munkavégzéshez használt, N1 járműkategóriába sorolt, gépjárművek beszerzése a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
f) Informatikai eszközök beszerzése.
g) A telephelyen nevelt, tárolt növények támrendszerének kialakítása.
h) Esővízgyűjtő rendszer kialakítása.
i) Tápoldatozó rendszer kiépítése.
j) Üzemen belüli anyagmozgatás (rakodógép, platós és vontató targoncák és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) gépeinek beszerzése;
k) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.
https://kap.hoi.hu/tarsadalmasitas/kap-rd09b-1-24-diszkerteszeti-agazat-kisvallalkozasainak-tamogatasa-1973


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem