Égig érő fű udvarzöldítési program

Határidő
Érvényes
Kategória
Környezetvédelem
Pályázhat
Budapest Főváros közigazgatási területén lévő olyan társasház, lakásszövetkezet (továbbiakban: Pályázó) pályázhat, amelynek lakóépületei zártudvaros, keretes vagy csatlakozó udvaros beépítésű zárt belső területtel rendelkeznek

Égig érő fű udvarzöldítési program

2023. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ADATLAP
társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek belső udvarainak zöldfelület fejlesztésére
A Fővárosi Önkormányzat fontos célkitűzése a város zöldfelületeinek növelése. A nagyfokú beépítettség miatt a lakóházak belső udvarainak zöldfelületi és rekreációs szerepe felértékelődik. A historikus városszövetben ezek a sokszor elhagyatott, alulhasznosított, kihasználatlan belső udvarok lehetőséget adnak a zöldfelületi fejlesztésre, kondicionáló és szabadtéri rekreációs lehetőséget nyújtó zöld terek kialakítására, a közösségi életre. Ezt a lehetőséget számos európai nagyváros mellett Budapest is felismerte.
A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által 2021-ben elfogadott Radó Dezső Terv partnerségi programjai között szerepelteti udvarzöldítési pályázat kiírásának célját a lakossággal való együttműködés, a környezeti szemléletformálás jegyében.
A fővárosi zöldfelületek növelése érdekében, a lakossággal való együttműködés erejében bízva Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Kiíró) 2023. évben negyedik alkalommal is pályázatot hirdet „Égig Érő Fű udvarzöldítési program” címmel társasházak, lakásszövetkezetek számára a belső udvarok zöldítésére.
A pályázat kiírásakor rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: bruttó 30 000 000 Ft.

1. A pályázók köre
Budapest Főváros közigazgatási területén lévő olyan társasház, lakásszövetkezet (továbbiakban: Pályázó) pályázhat, amelynek lakóépületei zártudvaros, keretes vagy csatlakozó udvaros beépítésű zárt belső területtel rendelkeznek.

2. A pályázattal elnyerhető támogatás
- Formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás a Pályázó által tervezett udvarzöldítési munkák megvalósítására.
- Támogatás mértéke: a projekt összköltségnek maximum 90%-a.
- Elvárt önrész: a projekt összköltségének minimum 10 %-a.
- Megpályázható összeg Pályázónként 800 000-3 500 000 Ft.

3. Támogatható munkák, támogatásra jogosult anyagok, eszközök, tevékenységek
A támogatásra kizárólag még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. A pályázat keretében
a) a Támogatási Szerződés megkötését követően megkezdett alábbi munkák számolhatók el:
- zöldfelület létesítésével kapcsolatos munkák - az elnyert támogatási összeg minimum 60%-ában: fák, cserjék, fűszernövények, kúszónövények, lágyszárúak, palánták, fűmag beszerzése és telepítése, termőföld, humusz, alginit, egyéb természetes talajjavító és tápanyagpótló szerek beszerzése és telepítése, bontási és földmunkák elvégzése);
- favédelmi, faápolási munkálatok elvégzése, ehhez szükséges eszközök beszerzése, szakember felfogadása;
- növénykonténerek, virágládák, illetve az ezek megépítéséhez szükséges alapanyagok beszerzése;
- futónövényekhez rács, háló, zöldfal létesítéséhez szükséges elemek beszerzése, illetve ezek kialakítása;
- csobogók, ivókút, esővízgyűjtő, drén beszerzése vagy kialakítása; csapadékvíz tárolás, visszatartás és helyben hasznosítás eszközei;
- öntözőrendszer kiépítése, modernizálása, bővítése;
- gyalogos burkolatok létesítése, alapanyagok beszerzése köztéri elemek készítéséhez, valamint kész kertibútorok, kiegészítők (pl. padok, asztalok, ágyások, madárodú, -etető és -itató, hulladékgyűjtő, komposztkeret, kerti csap, kerékpártároló) beszerzése;
- kerti szerszámok beszerzése vagy bérlése (gereblye, ásó, lapát, csákány, talicska, hulladékgyűjtő zsák), munkagépek bérlése (lap vibro, kerti henger stb.).
b) a pályázat megjelenését követően kiállított számlával igazolhatóan elszámolható legfeljebb a tervezett költségvetés 5%-áig és maximum 500 000 Ft összegben:
- szükséges műszaki vizsgálatok (pl. statika, talajmechanika) díja
- K jogosultsággal rendelkező tájépítész szakember által készített tervezés díja

4. Az érvényes pályázat megfelel az alábbi szempontok mindegyikének:
- kimutathatóan megnöveli a zöldfelületi arányt a fennálló állapothoz képest;
- legalább a támogatás 60%-a a zöldfelület-létesítési költség részaránya;
- fenntartható és költséghatékony megvalósítás, fenntartás;
- a Pályázó vállalja, hogy a kivitelezési munkálatokat követően legalább 12 hónapig gondoskodik a kialakított zöldfelület fenntartásáról és a beszerzett eszközök állagának megóvásáról;
- a Kiíró számára a terület megtekintésére lehetőséget biztosít.

5. Elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében:
- a Pályázó nagyobb önrészt vállal a minimum előírtnál;
- több pályázó közösen kialakított tervvel pályázik, amely az egész tömböt érintő koncepció kialakítását és a belső zöldfelületek összenyitását jelenti;
- zöldfelület fejlesztési terv tájépítész tervező bevonásával készült;
- magasabb a zöldfelület növelés aránya;
- a tervek közösségi tervezéssel jönnek létre - a lakóközösség tagjainak bevonásával, folyamatos, rendszeres közbenjárásával és közös javaslataik alapján, együtt alakítják ki az udvarzöldítési tervet, programot, amit az egyeztető gyűlésekről, megbeszélésekről készített jegyzőkönyvekkel/fotódokumentációkkal igazolnak;
- létrejönnek az udvaron új közösségi rekreációs funkciók - pihenést, testedzést, közösségi tevékenységet, játékot segítő eszközök (pl. testedző eszköz/ gép, nyugágy, ugróiskola felfestések, sakkasztal, padok, veteményes stb., bármi, ami felsorolt tevékenységhez szükséges lehet, azt segíti.);
- falra futó - lehetőleg közvetlen talajkapcsolattal rendelkező - növényekkel zöldfalak is keletkeznek;
- tetőkert létesül addig biológiailag inaktív tetőfelületen (udvarban található építmény - tároló, szaletli, esőbeálló, féltető stb.) vagy alápincézett, aláépített (pl. mélygarázs) udvarban;
- a belső tömb hosszabb ideig tartó megnyitása történik meg közhasználat céljára;
- újrahasznosított anyagok használata (recycling, upcycling) történik, a fenntarthatósági szempontok megjelennek a pályázatban (pl. komposztáló, csapadék helyben történő hasznosítása - esővízgyűjtő és öntözés, szikkasztó létesül);
- az udvar kialakítása illeszkedik stílusában, ritmusában, anyaghasználatában a ház építészeti kialakításához;
- biodiverz, fajgazdag növényállomány kialakítása valósul meg;
- madár - és rovarbarát növényalkalmazás és egyéb élővilág-barát megoldások kerülnek kialakításra (madáritató, odú, fészek, méh hotel, gyíkvár stb.).
- ha a pályázó társasház vagy lakásszövetkezet több albetétet tartalmaz;

6. A pályázathoz kapcsolódó határidők:
- Benyújtás határideje: 2024. március 4.
- A pályázatok elbírálása: 2024. május 31.
- A Támogatási Szerződés megkötése: 2024. június 30.
- Megvalósítási határidő: a támogatási szerződés megkötését követő 1 év.
- A Kiíró a pályázat benyújtása előtt konzultációs lehetőséget biztosít az érdeklődők számára. Konzultációra jelentkezni az egigerofu@budapest.hu email címen lehet a pályázat kihirdetésétől 2024. február 16-ig.

7. A pályázatok benyújtása és elbírálása
A pályázatokat kizárólag elektronikus formában az egigerofu@budapest.hu e-mail címre való elküldéssel lehet leadni 2024. március 4. éjfélig.
Határidőn túl pályázatot nem lehet a honlapra feltölteni. A beérkezett pályázatokra minden esetben egy visszaigazoló e-mailt küldünk azok sikeres beérkezéséről.
Hiánypótlás
Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát egyszeri alkalommal lehetősége van hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázót a Kiíró hiánypótlási felszólító e-mailben kéri fel. A hiánypótlást a hiánypótlásra felszólító e-mail megküldését követőn 5 munkanapon belül kell teljesíteni. A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására szintén csak e-mailben (egigerofu@budapest.hu) van mód.
A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a beérkezett pályázati anyag, illetve amennyiben szükséges helyszíni bejárások alapján Bírálóbizottság véleményezi, és tesz javaslatot a támogatás mértékéről dönteni jogosult Fővárosi Közgyűlésnek.
A Bírálóbizottság - a pályázati kiírás céljaival összhangban - jogosult nem csupán a teljes pályázatot, hanem annak egyes pályázati elemeinek megvalósítását javasolni.
A Bírálóbizottság a teljes támogatási keret felhasználása érdekében a 30 millió Ft-os támogatás teljes felhasználására tesz javaslatot, megjelölve azon pályázókat, akikkel szerződés kötését javasolja. A Bírálóbizottság 5 pályázatból álló tartalék listát is meghatározhat, arra az esetre, ha valamely pályázóval a támogatási szerződés megkötése a döntést követően meghiúsulna.
A benyújtott pályázatok bírálata alapján a támogatási szerződés megkötésére javasolt pályázók listáját a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá és dönt a támogatás mértékéről.

8. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1) Az ingatlan tulajdoni törzslapjának hiteles másolata és 60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajz;
2) jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a közös képviselő megválasztását, vagy a közös képviseletet ellátó cég megbízását;
3) a pályázaton való részvétel szándékáról, a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés aláírásáról szóló dokumentum (közös képviselő nyilatkozata, vagy közgyűlési határozat);
4) banki igazolás arról, hogy a társasház/lakásszövetkezet saját bankszámlával rendelkezik;
5) a projekttartalom koncepcióját bemutató vázlat vagy terv
- a jelenlegi és a tervezett állapotot bemutató, 1-1 darab felülnézeti ábrázolás északjellel, méretezéssel, értelmezhetőséget segítő feliratok és/ vagy jelmagyarázat feltüntetésével, műszaki leírással;
6) jelenlegi állapotot bemutató fotók (3-5 db);
7) Pályázat költségvetési terve és az udvar területi adatai a pályázati honlap szerinti táblázat kitöltésével;
8) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14.§ szerinti nyilatkozat eredeti példányban kitöltve (minta a felhívás mellékleteként csatolva/pályázati honlapról letölthető);
9) amennyiben a Pályázó kerületi támogatásban is részesül, és jelen pályázatban ugyanarra a munkára igényel további támogatást, a kerületi támogatásról nyilatkozat benyújtása szükséges a támogatási mérték megítéléséhez (A nyilatkozatban szerepeltetni kell: pályázat nevét, évét, a támogatott munka megnevezését, támogatás mértékét.);
10) amennyiben több társasház/ lakásszövetkezet az 5. pont 2. bekezdés szerint közösen pályázik úgy egy konzorcium szerződés (felhasználható minta a felhívás mellékleteként csatolva/pályázati honlapról letölthető);
11) Kiíró a pályázat elbíráláshoz szükséges egyéb dokumentumokat bekérhet.

9. Támogatási összeg kifizetésének feltételei:
- A pályázat utófinanszírozott, a részletes költségkimutatás, mellékelt számlák, valamint a műszaki megvalósulás ellenőrzését szolgáló helyszíni jegyzőkönyv felvétele alapján válik kifizethetővé;
- A megvalósításra rendelkezésre álló időkeret a pályázat elbírálása utáni szerződéskötéstől számított 1 év, amely 1 alkalommal az eredeti megállapodás mellékletében lévő nyilatkozat benyújtásával további fél évvel meghosszabbítható.

10. Adatkezelés
Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://budapest.hu/Documents/adatkezelesi tajekoztatok/Egig ero fu adatkezelesi taje koztato.pdf
A Pályázó a pályázat leadásával tudomásul veszi és beleegyezését fejezi ki, hogy a benyújtás során leadott fényképes anyagokat a Főpolgármesteri Hivatal saját marketing- és sajtó anyagaihoz felhasználhatja.

11. Jogorvoslat
A pályázattal kapcsolatos döntés ellen jogorvoslat kezdeményezésére a közgyűlési döntésnek a fővárosi önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 10 napig van lehetőség az egigigerofu@budapest.hu e-mail címre írt, a kifogás indoklását tartalmazó beadvánnyal.
A támogatási szerződéssel létrejövő támogatási jogviszony létesítésére irányuló eljárással és a támogató döntésével kapcsolatos jogviták eldöntése polgári peres eljárásban kezdeményezhető
ONLINE PÁLYÁZATI ADATLAP
ÉGIG ÉRŐ FŰ Udvarzöldítési Program - Fővárosi Udvarzöldítési Pályázat 2023.
A pályázó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület:
Címe:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Fejlesztésre javasolt ingatlan helyrajzi száma:
Társasházi/lakásszövetkezeti albetétek száma (db):
A pályázó ÁFA visszatérítésre jogosult? igen/nem
A pályázatért felelős kapcsolattartó személy:
Neve:
E-mailcíme:
Telefonszáma:
Pályázó képviseletét ellátó személy, szervezet:
A Támogatási Szerződés aláírására felhatalmazott személy(ek), szervezet:
Képviselet jogcíme:
Neve/megnevezése:
Postacíme/székhelye:
Pályázati adatok:
1. Teljes projektköltség (az igényelt támogatás és az önrész összege) (Ft)
2. Igényelt támogatás összege (min. 800 000 Ft, max. 3 500 000 Ft)
3. Önrész összege (teljes projektköltség min. 10 %-a) (Ft)
4. Teljes projektköltségből a zöldfelület létesítés költsége (excel táblázatban is számítandó, megadandó adat, támogatás min. 60%-a) (Ft)
Pályázat bemutatás
1. Jelenlegi állapot leírása (Meglévő burkolt felület, zöldfelület leírása, az udvar jelenlegi használata, problémák, amiket orvosolni szeretnének) max .1000 szó
2. Tervezett állapot leírása (Tervezett burkolt felület, zöldfelület leírása, tervezett funkciók, anyaghasználat, mitől lesz az udvar jobb) max. 2000 szó
3. Hogyan tervezik az udvart fenntartani a kivitelezést követően (Ki fogja az udvart/kertet gondozni, hogyan gondoskodnak az öntözésről, avar kezeléséről, növényápolásról) max. 1000 szó

Pályázathoz csatolandó/feltöltendő dokumentumok:
1) TULAJDONI TÖRZSLAP, HELYSZÍNRAJZ - Az ingatlan tulajdoni törzslapjának hiteles másolata és 60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajz;
2) JEGYZŐKÖNYV, JELENLÉTI ÍV - Jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a közös képviselő megválasztását, vagy a közös képviseletet ellátó cég megbízását;
3) SZÁNDÉKNYILATKOZAT - A pályázaton való részvétel szándékáról, a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés aláírásáról szóló dokumentum (közös képviselő nyilatkozata, vagy közgyűlési határozat);
4) BANKI IGAZOLÁS - Banki igazolás arról, hogy a társasház/lakásszövetkezet saját bankszámlával rendelkezik;
5) TERV - A projekttartalom koncepcióját bemutató vázlat vagy terv
- a jelenlegi és a tervezett állapotot bemutató, 1-1 darab felülnézeti ábrázolás északjellel, méretezéssel, értelmezhetőséget segítő feliratok és/ vagy jelmagyarázat feltüntetésével, műszaki leírással;
6) FOTÓK - Jelenlegi állapotot bemutató fotók (3-5 db);
7) UDVAR ADATAI ÉS KÖLTSÉGVETÉS - A pályázati honlapról letölthető táblázat a pályázat költségvetésének és az udvar meglévő és tervezett állapotának adataival kitöltve;
8) ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT - A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14.§ szerinti nyilatkozat eredeti példányban kitöltve (minta a felhívás mellékleteként csatolva/pályázati honlapról letölthető);
9) KERÜLETI TÁMOGATÁS (nem kötelező) - Amennyiben a Pályázó kerületi támogatásban is részesül, és jelen pályázatban ugyanarra a projektre igényel további támogatást, a kerületi támogatásról nyilatkozat benyújtása szükséges a támogatási mérték megítéléséhez (A nyilatkozatban szerepeltetni kell: pályázat nevét, évét, a támogatott munka megnevezését, támogatás mértékét.);
10) KONZORCIUMI SZERZŐDÉS (nem kötelező) - Amennyiben több társasház/lakásszövetkezet az 5. pont 2. bekezdés szerint közösen pályázik úgy egy konzorcium szerződést kell kötni (felhasználható minta a felhívás mellékleteként csatolva/pályázati honlapról letölthető);
11) LAKÓKÖZÖSSÉGI EGYEZTETÉS BEMUTATÁSA (nem kötelező) - Amennyiben volt ilyen, a lakóközösségi részvételt igazoló fotók/jegyzőkönyv;
12) Kiíró a pályázat elbíráláshoz szükséges egyéb dokumentumokat bekérhet.
https://egigerofu.budapest.hu/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem