Együtt Ukrajnáért

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Ukrajna területéről menekülők támogatásával kapcsolatos civil kezdeményezések

Együtt Ukrajnáért


United Way Magyarország
“Együtt Ukrajnáért" Pályázati felhívás

A pályázat célja:
A United Way Magyarország kiemelten fontosnak tartja a 2022. február 24-én kirobbant ukrajnai háborús konfliktus okán kialakult humanitárius katasztrófahelyzet következményeinek enyhítését, a háború elől Magyarországra menekülő vagy Ukrajna határain belül menekülni kényszerülő ukrajnai lakosok élhető körülményeinek megteremtését és fenntartását. Ennek elősegítésére ismét pályázatot hirdet az Ukrajnában dúló háború okozta krízis, menekültválság kezelésére irányuló civil kezdeményezések finanszírozásának támogatására.

Milyen konkrét területeket támogatunk?
Olyan, az Ukrajna területéről menekülők támogatásával kapcsolatos civil kezdeményezéseket támogatunk, amelyek célja a menekült személyek, családok, gyerekek, fiatalok jóllétének elősegítése, helyzetük könnyítése. A pályázaton nyert támogatás földrajzilag Magyarország területén használható fel. Támogatott területek:

1. A menekült gyerekek és fiatalok oktatáshoz való hozzáférése és oktatásban való részvételének elősegítése többek között, de nem kizárólagosan az alábbi területeken:
- Formális és nem formális oktatáshoz való hozzáférés elősegítése.
- A tanulásban való lemaradás megakadályozását, illetve a felzárkózást, továbbfejlődést célzó fejlesztő foglalkozások, formális és non-formális keretek között egyaránt.
- A magyar oktatási rendszerben történő integrációt segítő kezdeményezések támogatása, beleértve a pedagógusok szakmai támogatását, jó gyakorlatok megosztását, szülők bevonását és egyéb szükségletvezérelt tevékenységeket.

2. A menekültek önálló életfenntartását célzó kezdeményezések többek között, de nem kizárólagosan az alábbi területeken:
- A menekültek foglalkoztatásának, illetve foglalkoztatáshoz való hozzáférésének elősegítése Magyarországon. (Pl. nyelvtanfolyamok, szükséges dokumentumok megszerzése, szakmai kurzusokhoz való hozzáférés, munkavállalói készségfejlesztés, álláskeresést segítő tevékenységek, pályaválasztási tanácsadás).
- A munkaerőpiaci integráció elősegítése.
- Lakhatási körülmények biztosítása, pénzügyi tanácsadás.
- Az emberkereskedelem áldozatává válás megelőzését célzó felvilágosító és alternatív önfenntartási lehetőségek megtalálását célzó tevékenységek. Különös tekintettel a kamaszkorú és fiatal felnőtt menekültekre, a fogyatékkal élőkre, valamint a gyermekotthonokból menekülőkre.

3. Megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és betegségmegelőzést célzó tevékenységek, többek között, de nem kizárólagosan az alábbi területeken:
- A szükséges orvosi és egészségügyi ellátás biztosítása a menekültek számára, amely magában foglalja a gyógyszerek, higiéniai cikkek és eszközök biztosítását is.
- Alapvető egészséges élelmiszerekkel, ivóvízzel való ellátás.
- Fizikális egészségmegőrzést segítő tevékenységek (pl. sporttáborok, szabadidős tevékenységek).
- Mentális egészségmegőrzést, illetve mentális betegség-, traumakezelést segítő tevékenységek a menekült gyerekek, fiatalok, szülők, valamint az őket támogató segítő szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, önkéntesek stb.) számára.

Kik pályázhatnak?
A pályázat nyílt, pályázatot nyújthatnak be Magyarország területén bejegyzett ténylegesen működő civil szervezetek (egyesület, alapítvány, szociális szövetkezet), beleértve az iskolai alapítványokat is.

Nem pályázhatnak:
- bírósági bejegyzés előtt álló vagy nem működő szervezetek,
- politikai pártok,
- állami, kormányzati, költségvetési szervek és intézményeik; köztestületek, közalapítványok,
- kórházak és rendelőintézetek,
- profitorientált szervezetek, gazdasági társaságok,
- magánszemélyek.

Elnyerhető összeg:
Az elnyerhető pénzbeli támogatás összege nyertes projektenként 1 000 000-5 000 000 forint között (bruttó összeg, amely a számlák bruttó értékét jelenti) lehet. Más forrásból biztosított önrész vállalása lehetséges, de nem elvárás.
Egy pályázó több projektjavaslatot is benyújthat. Amennyiben a pályázó korábban már támogatást nyert a United Way Magyarország "Együtt Ukrajnáért" támogató programján belül, jelen pályázaton támogatást csak úgy nyerhet, ha a korábbi támogatásáról a beszámolót a szerződésben meghatározott formai és tartalmi előírásoknak megfelelően legkésőbb 2023. május 15-ig benyújtotta, a támogatással elszámolt, és a beszámolót a United Way Magyarország 2023. június 15-ig elfogadta.
A Bírálóbizottság fenntartja magának a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű, de maximum 5 000 000 forint összegű támogatást nyújtson.
A projekt megvalósításának időtartama: 1- 6 hónap, a pályázaton nyert támogatás legkésőbb 2023. november 30-ig használható fel. A támogatási időszak legkorábban 2023. június 1-jén kezdődhet.

A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely 2024. január 15-ig elszámolás-köteles.
Megpályázható költségek: minden olyan költség, amely a pályázati cél megvalósításához indokoltan merül fel. Már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása nem támogatható. A támogatási összeg élvezeti cikkek (dohányáru, szeszesital) vásárlására, illetve pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak, a szervezet egyéb működési költségeinek fedezésére nem fordítható. Részletesebb tájékoztatást a jelen pályázati kiírás mellékletét képező Pénzügyi nyilvántartási adatlap segédlete nyújt.

A pályázat benyújtásának módja és ideje: A pályázatokat elektronikusan a palyazat@unitedway.hu e-mailcímre kell beküldeni. Beküldési határidő: 2023. május 30. éjfél. A pályázat akkor érvényes, ha a 2023. május 30-i pályázati határidőre minden szükséges dokumentum benyújtásra került. A pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség hiánypótlásra, a hiányosan benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázat eredményéről a pályázókat 2023. június 19-én, e-mailben értesítjük.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- Kitöltött pályázati adatlap (Word dokumentumként és aláírt pdf dokumentumként)
- A szervezet alapító okiratának másolata.
- A pályázó szervezet 2022. évi pénzügyi beszámolója. (Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a 2021. évi pénzügyi beszámolója.)

Pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról Bírálóbizottság dönt. A fő értékelési szempontok:
- A projekt valós szükségletet elégít ki.
- A projekt megvalósítható és a pályázó szervezet előzetes tapasztalatai és a projektterv részletei meggyőzően vetítik előre a projekt sikeres megvalósítását.
- A tervezett költségvetés reális, és arányban áll a tervezett eredménnyel.

Előnyben részesítjük azokat a projekteket, amelyek:
- a menekülteket az önálló életvitelhez, önfenntartáshoz segítik hozzá;
- a különösen sérülékeny 16-18 éves korosztályt segítik;
- a nők munkavállalását, vállalkozóvá válását, saját jövedelemhez jutását segítik elő;
- komplex megközelítést alkalmaznak, látható, mérhető társadalmi hatást céloznak meg;
- a helyzet kezelését az érintett és résztvevő szervek, szervezetek, személyek együttműködésével valósítják meg.

A kiíráshoz tartozó mellékletek:
- Beszámolói adatlap (minta)
- Mérőszámok adatlap (minta)
- Pénzügyi nyilvántartási adatlap (minta)
- Támogatási szerződés (minta)

Átláthatóság, elszámoltathatóság
Az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében a támogatás folyósításának alapfeltétele, hogy minden támogatásra kiválasztott szervezet vállalja, hogy a pályázat összegét teljes mértékben számlával, pénzügyi bizonylatokkal vagy egyéb, a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolható módon kizárólag a megítélt célra fordítja, és nem számol el olyan költségeket, amelyek a kiírásban a "nem elszámolható költségek" körébe tartoznak. A nyertes pályázók a támogatás felhasználásába monitorozási céllal bármikor betekekintést engednek, és nyitottak a United Way Magyarország szakmai támogatására, valamint a támogatási szerződésben megfogalmazott beszámolói hatridőig részletesen beszámolnak. A jelentés és monitoring folyamatról és elvárásokról jelen pályázati kiírás "Támogatási szerződés (minta)" elnevezésű melléklete tájékoztat.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására a pályázati időszakban egy alkalommal, 2023. május 10-én, 9:00-10:00 óra között online pályázati konzultációt tartunk, melyre az alábbi űrlap kitöltésével lehet jelentkezni: https://forms.office.com/e/VBK4RgSa6T.
Jelentkezési határidő: 2023. május 9., 18:00. Ezen túlmenően a palyazat@unitedway.hu e-mailcímen fogadjuk a további kérdéseket.

Adatkezelés
United Way Magyarország kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati folyamat során a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, így különösen az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet ("General Data Protection Regulation) a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján jár el. Az erről szóló adatkezelési tájékoztató a honlapunkon (www.unitedway.hu) megtalálható.

A United Way Magyarországról
A United Way Magyarország egy olyan világot álmodott meg, amelyben a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés, a pénzügyi stabilitás és az egészséges életkörülmények egyaránt biztosítottak ahhoz, hogy az egyének és a családok megvalósíthassák életcéljaikat, a gyerekek és a fiatalok kibontakoztathassák a bennük rejlő tehetséget. Annak érdekében, hogy ez a jövőkép a magyar társadalom bármely tagja számára elérhető legyen, szervezetünk felkutatja a társadalom égető oktatási, pénzügyi és egészségügyi problémáit és arra törekszik, hogy széles társadalmi összefogással, a civil, az állami és az üzleti szféra erőforrásainak mozgósításával mély és tartós pozitív változásokat segítsen elő Magyarországon.

 

Interjú a kiíró képviselőivel


 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem