ELKH Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program / ELKH-HAZAHIVO-2023

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
ELKH Kutatóhelyei

ELKH Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program / ELKH-HAZAHIVO-2023


"ELKH Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program"
Pályázati felhívás "az ELKH Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program" (kódszám: ELKH-HAZAHIVO-2023) tárgyában
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) Titkársága (a továbbiakban: ELKH Titkárság vagy Támogató) "ELKH Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program" címmel pályázatot hirdet (a továbbiakban: pályázati felhívás vagy felhívás).

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A pályázati felhívás célja az ELKH kutatási hálózat tudományos kiválóság irányába való fejlesztése, valamint nemzetközi sikerességének fokozása, külföldön dolgozó, nemzetközi viszonylatban versenyképes magyar kutatók hazavonzása, továbbá külföldi kutatók (a továbbiakban: Kutató) ELKH kutatóhelyein (beleértve a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját is; a továbbiakban együtt: ELKH Kutatóhely) történő foglalkoztatása által.
A pályázati felhívás azon külföldön dolgozó magyar vagy külföldi Kutatók felkeresésére és ELKH Kutatóhelyen történő foglalkoztatására irányul, akik eddigi tudományos eredményeik és motiváltságuk alapján képesek lehetnek nemzetközi viszonylatban versenyképes kutatócsoport kialakítására a pályázat futamideje alatt.
A felhívás az ELKH által lefedett valamennyi tudományterületre - matematikai és természettudományok, élettudományok, illetve bölcsészet- és társadalomtudományok - tématerületi megkötés nélkül vonatkozik.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A 2023. évre rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 150 000 000 forint.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
Jelen pályázati felhívásra az ELKH Kutatóhelyei jogi személyként, önállóan nyújthatnak be pályázatot, amennyiben megfelelnek a felhívás feltételeinek (a továbbiakban: Pályázó vagy Pályázó intézmény).
A legfeljebb 150 fő kutatót foglalkoztató Pályázó intézmények egy, míg a 150 főt meghaladó létszámú kutatót foglalkoztatók két pályázat benyújtására jogosultak.
A Pályázó intézmény a benyújtott pályázatban olyan Kutató - Pályázó által történő - foglalkoztatására tehet javaslatot, aki:
- állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül, a pályázat benyújtásának időpontjában egy nem magyarországi illetékességű, kutatással foglalkozó szervezetnél (egyetem, kutatóintézet, vállalkozás vagy egyéb szervezet), nem magyarországi munkavégzési helyen kutatóként foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, vagy jogviszonya a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül szűnt meg;
és
- a nemzetközi tudományos élvonalba tartozását az adott tudományterületen elért, jelentős nemzetközi kutatási vagy pályázati eredménnyel, publikációval bizonyította;
és
- vállalja, hogy a pályázat futamideje alatt a Pályázó intézményben új, önálló kutatócsoportot alakít vagy egy meglévő kutatócsoport vezetését átveszi;
és
- vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszakában életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik, és a Pályázó intézménnyel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít.
A Pályázó és a Kutató a pályázat benyújtásakor vállalják továbbá, hogy a pályázat futamideje alatt a következő feltételek legalább egyikének eleget tesznek:
- a Kutató vagy a Kutató által vezetett kutatócsoport egyik tagja a Pályázót mint befogadó intézményt megjelölve pályázatot nyújt be egy ERC által támogatott Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant vagy Synergy Grant programra;
vagy
- a Kutató legalább a jelen pályázati felhívásban elnyert támogatással megegyező összegű költségvetéssel pályázatot nyújt be (koordinátorként vagy résztvevőként) egyéb, az a) pontban nem említett, az Európai Unió Kutatási Keretprogram vagy egyéb, az Európai Bizottság által szervezett kutatási program felhívására;
vagy
- a Kutató vállalatokkal vagy egyéb szervezetekkel való kutatás-fejlesztési célú együttműködése legalább jelen pályázati felhívásban elnyert támogatással megegyező összegű, harmadik féltől, nem támogatásként érkező többletforrást eredményez a Pályázó intézmény számára.

A PROJEKT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A pályázati felhívás keretében támogatható tevékenységnek minősül:
- a pályázatban kitűzött tudományos célok elérése érdekében a Kutatónak a Pályázó intézmény által történő foglalkoztatása;
- a pályázatban kitűzött tudományos célok elérése érdekében további kutatók foglalkoztatása;
- a pályázatban kitűzött tudományos célok elérése érdekében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységek;
- a pályázatban kitűzött tudományos célok elérése érdekében anyagok, eszközök, immateriális javak beszerzése;
- a pályázatban kitűzött tudományos célok eléréséhez kapcsolódó külső szolgáltatás igénybevétele (pl.: külső vizsgálatok, terepkísérletek végzése, szoftverfejlesztés, analitikai szolgáltatások, a tudományos eredmények disszeminációja és publikálása stb.).

A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA
A pályázatban foglalt tevékenységek végrehajtására a rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 60 hónap.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS FORMÁJA
Jelen felhívás keretében pályázati projektenként a maximális 60 hónap futamidőre legfeljebb 200 millió forint - azaz átlagosan legfeljebb évi 40 millió forint - vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatási intenzitás minimum, azaz legalább 50%.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a, de maximum 200 millió forint, azzal, hogy a támogatás összege és annak saját forráshoz viszonyított aránya - a projekt végrehajtása során - a felhívásban meghatározott feltételek valamelyikének teljesítésével növelhető.
A támogatás elnyeréséhez saját forrás szükséges.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
A felhívás keretében a pályázatok benyújtása 2023. szeptember 15. 16:00 óráig lehetséges.
A pályázatokat magyar vagy angol nyelven, a Támogató által rendelkezésre bocsátott, a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva, PDF-formátumban, a Támogató által kezelt hazahivo@elkh.org e-mailcímre szükséges benyújtani.

PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket írásban az alábbi e-mailcímre küldhetik: hazahivo@elkh.org .
https://elkh.org/palyazatok/hazahivo-program

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem