Erasmus-Akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
A szakképzés területén: 1. Iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben szakmai képzést biztosító szervezetek/intézmények 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények 3. A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/intézmények A köznevelés területén: 1. Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák1 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények A felnőttoktatás területén: 1. Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek2 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

Erasmus-Akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén


Az Erasmus-akkreditáció olyan, a szakképzésben, a köznevelésben és a felnőttoktatásban működő szervezeteknek/intézményeknek szóló lehetőség, amelyek készen állnak megnyitni kapuikat a határokon átnyúló cserék és együttműködések előtt. Az Erasmus-akkreditáció odaítélése igazolja, hogy a pályázó - a szervezetének/intézményének fejlesztését célzó átfogó törekvés részeként - tervet dolgozott ki magas színvonalú mobilitási tevékenységek megvalósítására. Ezt a tervet Erasmus-tervnek nevezik, és az Erasmus-akkreditáció iránti kérelem kulcsfontosságú részét képezi.

A pályázóknak lehetőségük van arra, hogy szervezetük/intézményük számára önálló Erasmus-akkreditációt, illetve a mobilitási konzorcium vezetője számára Erasmus-akkreditációt igényeljenek (lásd alább). A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ (2014-2020) program keretében korábban szerzett tapasztalat.
A jelenleg Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények kiválósági tanúsítványt is kaphatnak korábbi munkájuk és a minőség iránti elkötelezettségük elismeréseként.

Hogyan pályázhatnak mobilitási lehetőségekre az Erasmus-akkreditációval rendelkező intézmények?
Az Erasmus-akkreditációra sikeresen pályázók saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak finanszírozási lehetőségekhez a KA1. pályázati kategórián belül. Az akkreditált projektekre irányuló éves finanszírozási felhívást az Erasmus-akkreditációk által lefedett egyes területekről szóló fejezet ismerteti.

A pályázattípus célkitűzései
Mindhárom területen:
Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:
- a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
- a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
- a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.
A szakképzés területén:

Hozzájárulás a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás, az osnabrücki nyilatkozat és az európai készségfejlesztési program végrehajtásához, valamint az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:
- az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés minőségének javítása;
- a kulcsfontosságú kompetenciák és a transzverzális készségek, különösen a nyelvtanulás képességének és a digitális készségek megerősítése;
- a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiacon szükséges szakmaspecifikus készségek fejlesztésének támogatása;
- a jó gyakorlatok megosztása, az új és innovatív pedagógiai módszerek és technológiák alkalmazásának előmozdítása, valamint a tanárok, oktatók, mentorok és a szakképzésben részt vevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása.
- a szakképzési szolgáltatók kapacitásának fejlesztése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása, valamint azon képességük előmozdítása érdekében, hogy minőségi partnerségeket hozzanak létre nemzetköziesítési stratégiájuk fejlesztése során;
- a mobilitás lehetőségének megteremtése az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő bármely tanuló számára, valamint a tanulói mobilitás átlagos időtartamának növelése a mobilitás minőségének és hatásának javítása érdekében;
- a külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredmények minőségének, átláthatóságának és elismerésének elősegítése, különösen az erre szolgáló európai eszközök és megoldások alkalmazásával.

A köznevelés területén
Az oktatás és tanulás minőségének javítása a köznevelésben az alábbiak révén:
- a tanárok, intézményvezetők és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása;
- az új technológiák és az innovatív oktatási módszerek alkalmazásának előmozdítása;
- a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség fejlesztése az iskolákban;
- a jó gyakorlatok megosztásának és átadásának támogatása az oktatás és az intézményfejlesztés területén.

Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:
- az iskolák kapacitásfejlesztése a határokon átnyúló csereprogramokban és együttműködésben való részvétel ösztönzése, valamint kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
- a tanulási célú mobilitás lehetőségének megteremtése a köznevelésben részt vevő bármely tanuló számára;
- annak előmozdítása, hogy a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredményeit elismerjék.

A felnőttoktatás területén:
Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához és az európai készségfejlesztési programhoz az alábbiak révén:
- a formális, informális és nem formális felnőttoktatás minőségének javítása;
- a felnőttoktatási kínálat minőségének javítása a munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása és a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásának bővítése révén, magas színvonalú tanulási programok megvalósítása érdekében;
- az oktatás és a tanulás minőségének javítása a felnőttoktatás valamennyi formájában, és azoknak a társadalom egészének igényeihez történő igazítása;
- a felnőttoktatási kínálat javítása az uniós keretrendszerben (2018) meghatározott kulcskompetenciák - többek között az alapkészségek (írás-olvasás, számolási és digitális készségek) és az egyéb életviteli készségek - fejlesztése érdekében.
- a felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén szerepet játszó egyéb szervezetek/intézmények kapacitásának fejlesztése annak érdekében, hogy kiemelkedő színvonalú mobilitási projekteket bonyolíthassanak le;
- a felnőttoktatásban való részvétel növelése életkortól és társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül, különösen a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szervezetek/intézmények, a kis felnőttoktatási szolgáltatók, a program új résztvevői és kevésbé tapasztalt szervezetei/intézményei, valamint a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények részvételének előmozdítása révén.

Támogathatósági feltételek
Ki pályázhat?
A szakképzés területén:
1. Iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben szakmai képzést biztosító szervezetek/intézmények
2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
3. A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/intézmények
A köznevelés területén:
1. Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák1
2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
A felnőttoktatás területén:
1. Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek2
2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
Mindhárom szektorban alkalmazandó fogalommeghatározások és elvek
A szervezetek/intézmények (1) feltétel szerinti támogathatóságát az általuk nyújtott oktatási programok és tevékenységek alapján határozzák meg. Egy szervezet/intézmény több szektorban is jogosult pályázni, amennyiben különböző oktatási programokat és tevékenységeket biztosít.
Az egyes országok illetékes nemzeti hatóságai meghatározzák:
- azokat az oktatási programokat és tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik egy szervezet/intézmény számára, hogy az (1) feltétel szerint pályázzon, és
- a (2) feltétel szerint jogosult szervezeteket/intézményeket.
Az alkalmazandó fogalommeghatározásokat és a támogatható szervezetek/intézmények példáit a felelős nemzeti iroda weboldalán teszik közzé.
Támogatható országok
A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?
A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Benyújtási határidő
Október 19. (közép-európai idő szerint déli 12:00 óra)

Erasmus minőségbiztosítási szabályok
Az Erasmus-akkreditációra pályázó intézmények vállalják, hogy megfelelnek az Europa weboldalon szereplő Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_hu
Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok az akkreditáció érvényességi időszaka alatt változhatnak. Ebben az esetben az akkreditált szervezetek/intézmények beleegyezését kell kérni, mielőtt a következő támogatásra pályázhatnak.

A pályázatok száma
Egy szervezet/intézmény a pályázati felhívásban szereplő három szektor - a felnőttoktatás, a szakképzés és a köznevelés - mindegyike vonatkozásában egy-egy pályázatot nyújthat be. A több szektorra is pályázatot benyújtó szervezeteknek/intézményeknek minden egyes szektor esetében külön pályázatot kell benyújtaniuk.
Az Erasmus-akkreditációval már rendelkező szervezetek/intézmények nem pályázhatnak új akkreditációra ugyanazon a területen.

A pályázatok típusai
A pályázatokat önálló szervezetként/intézményként, illetve mobilitási konzorcium vezetőjeként lehet benyújtani. Ugyanazon a területen nem lehetséges mindkét típusú akkreditációra pályázni.
Erasmus-akkreditáció a mobilitásikonzorcium-vezetők részére
A mobilitási konzorcium ugyanabból az országból származó szervezetek/intézmények egy csoportja, amely egy közös Erasmus-terv részeként hajt végre mobilitási tevékenységeket. Minden egyes mobilitási konzorciumot egy vezető szervezet/intézmény koordinál: egy mobilitásikonzorcium-vezető, amelynek Erasmus-akkreditációval kell rendelkeznie.
Az akkreditált mobilitásikonzorcium-vezető maga is szervezhet tevékenységeket (ugyanúgy, mint az önálló akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények), továbbá mobilitási lehetőségeket is biztosíthat a többi konzorciumi tag számára. A konzorciumtagok esetében nem elvárás az Erasmus-akkreditáció megléte.
A mobilitásikonzorcium-vezetőknek a pályázatban ismertetniük kell konzorciumuk célját és tervezett összetételét. Minden tervezett konzorciumi tagszervezetnek/tagintézménynek ugyanabból az uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból kell származnia, mint a mobilitási konzorcium koordinátorának. Ebben a szakaszban azonban nincs szükség a konzorciumi tagok pontos listájára. További részletekért, kérjük, tanulmányozza az akkreditált mobilitási projektekre vonatkozó támogathatósági feltételeket az adott területen.

További részletekért lásd az akkreditált mobilitási projektekre vonatkozó szabályokat.
Támogató szervezetek/intézmények
Az akkreditált kedvezményezetteket támogató szervezetként/intézményként az oktatással és képzéssel foglalkozó bármely szervezet részt vehet a programban. A támogató és az akkreditált szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit (ideértve azokat az eseteket is, amikor a támogató szervezet/intézmény egyidejűleg tagja a támogatott kedvezményezett által vezetett mobilitási konzorciumnak). A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.

Kiválasztási kritériumok
A pályázóknak megfelelő működési és szakmai kapacitással kell rendelkezniük az előirányzott Erasmus-terv megvalósításához. Ez azt jelenti, hogy legalább két évnyi releváns tapasztalattal kell rendelkezniük a pályázati területükön, a mobilitásikonzorcium-vezetőnek pedig megfelelő kapacitással kell bírnia a konzorcium koordinálásához.
Az általános működési kapacitásra vonatkozó feltételekről és az akkreditációra pályázókra vonatkozó konkrét követelményekről további információkat a pályázati útmutató C. részében olvashat.

Kizárási kritériumok
A pályázóknak aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben tanúsítják, hogy a pályázati útmutató C. részében felsorolt kizárási kritériumok egyike sem vonatkozik rájuk, valamint hogy a benyújtott Erasmus-terv a pályázó szervezet/intézmény által létrehozott, eredeti tartalmat foglal magában, és a pályázat elkészítéséért más szervezet/intézmény vagy külső személy nem részesült díjazásban.

Ugyanakkor a pályázóknak lehetőségük van arra, hogy szakpolitikai tanácsot kérjenek az illetékes oktatási hatóságoktól és szakértőktől, vagy megosszák a bevált gyakorlatokat azokkal a hozzájuk hasonló szervezetekkel/intézményekkel, amelyek több tapasztalattal rendelkeznek az Erasmus+ programban. A mobilitásikonzorcium-vezetők pályázatuk összeállításakor konzultálhatnak a konzorcium potenciális tagjaival. A pályázók alátámaszthatják a pályázatukat az Erasmus-tervük szempontjából releváns stratégiai dokumentumokkal, például nemzetköziesítési stratégiával, illetve a felügyeleti vagy koordináló szerveik által kidolgozott stratégiával.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem