Erasmus+ tanárképző akadémiák

Határidő
2022. 09. 07., 2023. 09. 07.
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
Bármilyen, valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező, nemzeti szinten elismert szervezet/intézmény (az alábbiakban felsorolt részt vevő szervezetek/intézmények jellemzőivel) pályázhat

Erasmus+ tanárképző akadémiák


Az európai oktatási térség továbbfejlesztéséről szóló, 2019-es tanácsi állásfoglalás felkéri a Bizottságot, hogy "dolgozzon ki új eszközöket kompetens, motivált és magasan képzett tanárok, oktatók, pedagógusok és iskolavezetők képzésére és támogatására, továbbá mozdítsa elő folyamatos szakmai fejlődésüket, valamint a magas színvonalú, kutatásalapú pedagógusképzést".

A jövő európai tanárairól és oktatóiról szóló, 2020 májusi tanácsi következtetések4 ismételten leszögezik, hogy az európai tanárok az európai oktatási térség sarokkövei, és további támogatást irányoznak elő a tanárok szakmai előmenetele és kompetenciáinak fejlesztése, valamint a jóllétük pályafutásuk különböző szakaszaiban történő biztosítása érdekében. A következtetések hangsúlyozzák a mobilitás tanárok számára tartogatott előnyeit, valamint azt, hogy a mobilitást be kell építeni a tanárok alap- és továbbképzésébe. A következtetések emellett felkérik a Bizottságot, hogy támogassa a tanárképzést nyújtó szolgáltatók közötti szorosabb együttműködést a tanárok folyamatos szakmai továbbképzése keretében.

"Az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósítása" című, 2020. évi bizottsági közlemény5 elismeri a tanárok és oktatók kulcsszerepét, és azt fogalmazza meg, hogy olyan magasan képzett és motivált pedagógusokra van szükség, akik változatos karrierjük során különböző támogatásokban és szakmai fejlődési lehetőségekben részesülhetnek. Számos intézkedést javasol a tanári szakmák előtt álló jelenlegi kihívások kezelésére, többek között az Erasmus+ tanárképző akadémiák elindítására vonatkozó tervet.

A Bizottság digitális oktatási cselekvési terve (2021-2027)6 hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy minden tanár és oktató kellő önbizalommal és kompetenciával rendelkezzen ahhoz, hogy hatékonyan és kreatívan használja a technológiát tanulói bevonására és motiválására, valamint annak biztosítására, hogy minden tanuló fejlessze a tanuláshoz, az élethez és a munkához szükséges digitális kompetenciáit ebben az egyre inkább digitalizált világban.
Az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021-2030) szóló tanácsi állásfoglalás utal a hálózatépítés, a tudásmegosztás és a mobilitás elősegítése, valamint a tanárok és oktatók számára a tanári és oktatói karrier minden szakaszában tanulási lehetőségek biztosítása terén az Erasmus+ Teacher Academy-kben rejlő lehetőségekre.

Növelni kell a szakma vonzerejét: az OECD TALIS felmérésében részt vevő uniós országokban az alsó középfokú oktatásban dolgozó tanároknak átlagosan kevesebb mint 20%-a érezte úgy, hogy szakmájukat megbecsüli a társadalom. A pedagógusok idősödése aggodalomra ad okot, ugyanis a nyugdíjazás soron következő hullámai esetleges munkaerőhiányhoz vezethetnek az adott országok tanárai körében. A 2019. évi Oktatási és Képzési Figyelő7, emellett arra hívja fel a figyelmet, hogy számos európai ország küzd súlyos tanárhiánnyal akár általában véve, akár bizonyos tantárgyak - például a természettudományok -, vagy konkrét profilok - például speciális szükségletű tanulókat oktató tanárok - tekintetében.

Az OECD TALIS felmérése szerint a tanárok a folyamatos szakmai továbbképzési kínálat széles köre ellenére továbbra is arról számolnak be, hogy nem áll rendelkezésükre elég szakmai továbbképzési lehetőség. A mobilitás számos előnye ellenére továbbra sem került eredményesen beépítésre a tanárképzésbe. Ennek különböző gyakorlati akadályok veszik elejét, amelyeket következetesebb szakpolitikákkal kell felszámolni.

Az Erasmus+ tanárképző akadémiák foglalkozni fognak ezekkel a kérdésekkel, kiegészítik az oktatási térség megvalósítása érdekében végzett egyéb munkát, és segítenek abban, hogy az eredményeket nemzeti és regionális szakpolitikai döntéshozatallá, végeredményben pedig tanárképzéssé és az iskolák támogatásává lehessen alakítani. Ezek az innovációkra, valamint a nemzeti tanárképzésen és az európai együttműködésen belül meglévő eredményes gyakorlatokra építenek, és továbbfejlesztik azokat. Különös figyelmet fordítanak az eredményes gyakorlatok terjesztésére és hasznosítására a különböző országok és tanárképzést nyújtó szolgáltatók körében, valamint a visszajelzések és a hatások szakpolitikai szintű biztosításában.

A pályázattípus célkitűzései
A pályázattípus általános célkitűzése, hogy a tanárok oktatásával és képzésével foglalkozó szolgáltatók európai partnerségeinek létrejöttével megalakuljanak az Erasmus+ tanárképző akadémiák, amelyek európai és nemzetközi szemléletmódot alakítanak ki a tanárképzésen belül. A tanárképző akadémiák támogatják a többnyelvűséget, a nyelvi tudatosságot és a kulturális sokszínűséget, az uniós oktatási szakpolitika prioritásaival összhangban álló tanárképzést valósítanak meg, és hozzájárulnak az európai oktatási térség célkitűzéseinek teljesítéséhez.

Az Erasmus+ tanárképző akadémiák a következő célkitűzéseket valósítják meg:
- Hozzájárulás az európai tanárképzési szakpolitikák és gyakorlatok javításához olyan, tanárképzéssel foglalkozó hálózatok és gyakorló közösségek létrehozása révén, amelyek kapcsolatot teremtenek a tanári alapképzést (a jövő tanárai számára szakképzettség megszerzésére irányuló alapképzést) és a folyamatos szakmai továbbképzést (tanártovábbképzést) nyújtó szolgáltatók, valamint az egyéb releváns szereplők, például a tanári szervezetek, a minisztériumok és az érdekeltek között olyan szakmai tanulási stratégiák és programok kialakítása és kipróbálása érdekében, amelyek eredményesek, hozzáférhetők és más összefüggésrendszerekbe is átültethetők.
- A tanárképzés európai dimenziójának és nemzetköziesítésének fokozása a más európai országokban tevékenykedő tanárképzőkkel és tanárokkal folytatott innovatív és gyakorlati együttműködés, valamint az európai tanérképzés továbbfejlesztését szolgáló tapasztalatcsere révén. Ez az együttműködés az Európai Unió fő prioritásaival foglalkozik, például a digitális világban való tanulással, a fenntarthatósággal, a méltányossággal és a befogadással, többek között azáltal, hogy oktatói tanfolyamokat, modulokat és egyéb tanulási lehetőségeket kínál e témákban.
- A mobilitás (virtuális, fizikai és vegyes) különböző modelljeinek kialakítása és közös kipróbálása a tanári alapképzés, valamint a tanárok folyamatos szakmai továbbképzése keretében a mobilitás minőségének fokozása és mennyiségének növelése érdekében, valamint abból a célból, hogy a mobilitás szerves részét képezze Európában a tanárok számára biztosított oktatásnak.
- Fenntartható együttműködés kialakítása a tanárképzést nyújtó szolgáltatók között az európai tanárképzés minőségére gyakorolt hatás, valamint az európai és nemzeti szintű tanárképzési szakpolitikák megalapozása érdekében.

Támogathatósági feltételek
Az Erasmus+ tanárképző akadémiák keretében megvalósított projekttervek akkor jogosultak Erasmus+ támogatásra, ha megfelelnek a következő feltételeknek:
Ki pályázhat?
Bármilyen, valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező, nemzeti szinten elismert szervezet/intézmény (az alábbiakban felsorolt részt vevő szervezetek/intézmények jellemzőivel) pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?
A következő, uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek/intézmények (lásd a pályázati útmutató A. részének "Támogatható országok" című szakaszát) vehetnek részt teljes jogú vagy társult partnerként:
- Tanárképző intézmények (tanári alapképzést és/vagy folyamatos szakmai továbbképzést biztosító főiskolák, intézetek és egyetemek) ISCED 1-3. szintű tanárok számára, beleértve a szakképzésben oktató tanárokat is;
- Minisztériumok vagy köznevelési szakpolitikákért felelős hasonló közintézmények;
- Olyan köz- (helyi, regionális vagy nemzeti) és magánszervezetek, amelyek a tanárképzéssel kapcsolatos szakpolitikák és lehetőségek kialakításáért, valamint a tanárok képesítésére vonatkozó előírások meghatározásáért felelnek;
- Tanári szervezetek vagy egyéb, nemzeti szinten elismert, tanárképzést és folyamatos szakmai továbbképzést nyújtó szolgáltatók;
- A tanárok oktatásáért és képzéséért, valamint azok folyamatos szakmai továbbképzésének és képesítéseinek felügyeletért felelős hatóságok;
- A tanárképzési szolgáltatókkal annak érdekében együttműködő iskolák, hogy a tanárképzés részeként lehetővé tegyék a gyakorlati képzést;
- Egyéb iskolák (az általános iskolától az iskolarendszerű szakmai alapképzésig) vagy egyéb szervezetek/intézmények (például nem kormányzati szervezetek, tanári szervezetek), amelyek relevánsak a projekt szempontjából.
A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja
Az Erasmus+ Teacher Academy-knek legalább 3 teljes jogú partnert kell bevonniuk legalább 3 uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból (amelyek legalább 2 uniós tagállamot foglalnak magukban):
- legalább két nemzeti szinten elismert, tanári alapképzést nyújtó szolgáltató 2 különböző uniós tagállamból és a programhoz társult harmadik országból, és
- legalább egy nemzeti szinten elismert, tanároknak szóló folyamatos szakmai továbbképzést (tanártovábbképzést) nyújtó szolgáltató.
A partnerségeknek emellett legalább egy gyakorló iskolát magukban kell foglalniuk teljes jogú vagy társult partnerként.
A partnerség a tanárképzés területén releváns szakértelemmel rendelkező egyéb szervezeteket/intézményeket, és/vagy a tanárképzésre vonatkozó előírásokat, képesítéseket vagy minőségbiztosítást meghatározó szerveket is magában foglalhat.

A tevékenységek helyszíne
Az Erasmus+ Teacher Academy-k valamennyi tevékenységére az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban kerülhet sor.

A projekt időtartama 3 év
Hová kell benyújtani a pályázatot?
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).
Felhívás azonosítója: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Mikor lehet pályázni?
A pályázóknak szeptember 7-én (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.
A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Projekttervezés
Valamennyi Erasmus+ tanárképző akadémiának koherens és átfogó tevékenységek sorát kell megvalósítani. Idetartoznak a következők:
- Együttműködés és hálózatok, illetve gyakorlati közösségek létrehozása a tanárképzést nyújtó szolgáltatókkal, a tanári szervezetekkel, a tanárképzésben részt vevő közszervezetekkel/közintézményekkel, valamint más releváns szereplőkkel a tanároknak és iskoláknak szóló szakmai alapképzés és a folyamatos szakmai továbbképzés területén innovatív programok és stratégiák létrehozása érdekében.
- Közös, innovatív és hatékony tanulási modulok kidolgozása és megvalósítása a tanárképzésről és a tanári kompetenciákról a kihívást jelentő és/vagy új, közös érdekű pedagógiai kérdésekben. Foglalkozniuk kell a tanári pályára készülő tanulók (az alapképzésük részeként) és a gyakorló tanárok (a folyamatos szakmai továbbképzés részeként) sajátos igényeivel.
- Közös, erőteljes európai dimenzióval rendelkező tanulási lehetőségek megteremtése, amelyek magukban foglalják a mobilitási tevékenységek összes formáját, például nyári kurzusok, tanulóknak és tanároknak szóló tanulmányutak, valamint a kampuszokon átívelő - mind fizikai, mind virtuális - együttműködés kialakítását.
- A mobilitás útjában álló akadályok felszámolására szolgáló eredményes módszerek azonosítása, valamint az ahhoz kapcsolódó feltételek - többek között gyakorlati lépések és a tanulás elismerése - körülhatárolása, amelyekkel növelhető a mobilitás mennyisége és minősége, valamint az a tanároknak szóló alapképzési és folyamatos szakmai továbbképzési lehetőségek szerves részévé tehető.
- Az iskolák és különösen a gyakorló iskolák bevonása az oktatás új módjaival (többek között a távoktatással, valamint az oktatás és tanulás vegyes megközelítéseivel) történő kísérletezésbe, és azok megosztásába.
- A pályázati felhívás célkitűzéseivel összhangban tanulmányok készítése, kutatás és/vagy felmérések végzése, vagy eredményes gyakorlatok gyűjteményeinek összeállítása olyan összefoglalók, háttér-vitaanyagok és ajánlások stb. megalkotásához, amelyek élénkíthetik a párbeszédet, és megalapozhatják a tanárképzéssel kapcsolatos szakpolitikákat.
- A meglévő Erasmus+ eszközök - például az eTwinning és a School Education Gateway - népszerűsítése és előnyben részesítése a virtuális mobilitás, az együttműködés, valamint a kipróbáláshoz és az eredmények terjesztéséhez kapcsolódó kommunikáció keretében.

Várt hatás
Az Erasmus+ tanárképző akadémiák kialakításának várt eredményei közé tartozik a tanári szakma vonzerejének növelése, valamint a tanárok, oktatók és intézményvezetők kiemelkedő minőségű alapképzésének és folyamatos szakmai továbbképzésének biztosítása.
Az Erasmus+ tanárképző akadémiákkal szemben megfogalmazott elvárások közé tartozik a tanárképzés európai dimenziójának és nemzetköziesítésének fokozása a tanárok oktatásával és képzésével foglalkozó szolgáltatók európai partnerségeinek létrehozása révén. Az európai határokon belüli érintett szereplők közötti együttműködés innovatív európai kooperációt és a tanárképzési szakpolitikák és gyakorlatok érdemi fejlesztését célozza meg, továbbá a nemzeti tanárképzési rendszereken belüli meglévő innovációkra és hatékony gyakorlatokra, valamint a részt vevő tanárok számára szervezett közös tanulási kínálatra épít. Ez a megközelítés várhatóan utat nyit ahhoz, hogy a mobilitás Európa-szerte szerves részét képezze a tanárképzésnek, ugyanis eltávolítja a mobilitás tényleges akadályait, és azonosítja a sikeres mobilitási stratégiák és programok kialakításának feltételeit.

A nemzeti és európai szinten működő Erasmus+ tanárképző akadémiák keretében szilárd és tartós partnerségek alakíthatók ki a tanári alapképzést és a folyamatos szakmai továbbképzést nyújtó szolgáltatók között. Szorosabb együttműködést tesznek lehetővé a tanárképzést nyújtó szolgáltatók között, és előkészítik az intézmények közötti strukturális partnerségeket és közös programokat. Az Erasmus+ tanárképző akadémiák ennélfogva biztosítják az alapképzés és a folyamatos szakmai továbbképzés kiemelkedő minőségét és eredményességét, és olyan eredményeket mutatnak fel, amelyeket tudásmegosztás és eredményes együttműködés hiányában nehéz lenne elérni.
A projekteknek a különféle terjesztési csatornák transznacionális, nemzeti és/vagy regionális szintű használata, valamint a projekteredmények fokozatos kiterjesztésére szolgáló hosszú távú cselekvési terv alkalmazása révén be kell vonniuk a részt vevő szervezeteknél/intézményeknél és azokon kívül tevékenykedő releváns érdekelteket, és a projekt lezárulásával is biztosítaniuk kell annak hosszú távú hatását.

Értékelési szempontok
A projekt relevanciája (maximális pontszám: 35 pont)
- Szakpolitikával alkotott kapcsolódási pontok: a pályázat milyen mértékben hoz létre és alakít ki a tanárképzési szolgáltatók közötti európai partnerségeket a tanárok számára innovatív tanulási kínálatot nyújtó Erasmus+ tanárképző akadémiák létrehozása érdekében;
- Következetesség: milyen mértékben képezi a pályázat alapját megfelelő szükségletelemzés; világosan meghatározott és reális célok, valamint a részt vevő szervezetek/intézmények és a pályázattípus szempontjából lényeges kérdések;
- Innovatív megközelítés: a pályázat figyelembe veszi a legkorszerűbb módszereket és technikákat, emellett innovatív eredményekhez és megoldásokhoz vezet a saját általános területén, vagy a projekt lebonyolításának földrajzi összefüggésrendszerén belül (például tartalom; létrehozott anyagok, alkalmazott munkamódszerek, bevont vagy elérni kívánt szervezetek/intézmények és személyek);
- Együttműködés és partnerségek: milyen mértékben alkalmas a pályázat a helyi, nemzeti és transznacionális szinten egyaránt ápolt, kölcsönös és mindenki számára előnyös interakciókat magában foglaló, szilárd, illetve tartós kapcsolat megvalósításához a tanári alapképzést (a jövő tanárai számára szakképzettség megszerzésére irányuló alapképzést) és a folyamatos szakmai továbbképzést (tanártovábbképzést) nyújtó szolgáltatók között;
- Európai hozzáadott érték: a pályázat világosan szemlélteti azt az egyéni (tanulók és/vagy munkatársak/szakemberek/oktatók), intézményi és rendszerszintű hozzáadott értéket, amely olyan eredményekből fakad, amelyeket a partnerek nehezen tudnának elérni az európai együttműködés hiányában; a pályázat felhasználja és népszerűsíti a meglévő uniós szintű eszközöket - például az eTwinninget és a School Education Gateway platformot - az együttműködés, a kommunikáció, valamint az eredmények tesztelése és terjesztése érdekében.
- Nemzetköziesítés: a pályázat szemlélteti, hogy hogyan járul hozzá a tanárképzés nemzetközi dimenziójához, többek között a mobilitás közös (virtuális, fizikai és vegyes) modelljeinek és a tanári alapképzés és a tanárok folyamatos szakmai továbbképzése terén biztosított egyéb tanulási kínálatnak a kialakításához;
- Digitális készségek: a pályázat milyen mértékben irányoz elő a digitális készségek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket (pl. innovatív tantervek és oktatási módszerek kidolgozása, hatékony tanulási modulok stb.);
- Zöld készségek: a pályázat milyen mértékben irányoz elő olyan tevékenységeket (pl. innovatív tantervek és oktatási módszerek, hatékony tanulási modulok stb.), amelyek kapcsolódnak a környezeti fenntarthatósággal, valamint a körforgásos és zöldebb gazdaságra való átállással kapcsolatos európai prioritásokhoz;
- Társadalmi dimenzió: a pályázat horizontálisan foglalkozik a sokféleség kezelésére és a közös értékek, az egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és a társadalmi befogadás előmozdítására irányuló kérdésekkel a különböző pályázattípusok során, többek között a sajátos igényű/kevesebb lehetőséggel rendelkező, valamint többnyelvű és multikulturális környezetben dolgozó emberek esetében;
- A nemek közötti egyenlőség szempontjának figyelembevétele: a pályázat milyen mértékben foglalkozik a nemek közötti egyenlőséggel, és milyen mértékben segít megoldásokat találni a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő iskolai oktatás hatékony előmozdítására.
A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)
- Koherencia: a projekt általános kialakítása biztosítja a projektben foglalt célkitűzések, tevékenységek és a javasolt költségvetés közötti következetességet. A pályázat megfelelő tevékenységek és szolgáltatások koherens, illetve átfogó sorozatát mutatja be, amelyek a megállapított igényeken alapulnak, és a várt eredményekhez vezetnek;
- Módszertan: a javasolt módszertan minősége és kivitelezhetősége, valamint annak megfelelősége a várt eredmények elérése szempontjából;
- Felépítés: a megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás, nyomon követés, hasznosítás, értékelés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége;
- Irányítás: a projekt szilárd irányítási lépéseket irányoz elő. A határidők, a szervezés, a feladatok és a felelőségi körök egyértelműen meg vannak határozva és reálisak. A pályázat minden tevékenységhez megfelelő forrásokat rendel hozzá.
- Költségvetés: a költségvetés gondoskodik a sikerhez szükséges, megfelelő erőforrásokról, és nincs sem alá-, sem túlbecsülve;
- Kockázatkezelés: A projekttel járó kihívásokat/kockázatokat egyértelműen azonosították, és a pályázat megfelelően kitér a mérséklési intézkedésekre;
- Minőségbiztosítás: megfelelően meghatározták az ellenőrző intézkedéseket (folyamatos minőségértékelés, kölcsönös felülvizsgálat, összehasonlító teljesítményértékelésre szolgáló tevékenységek stb.);
- Nyomonkövetési eszközök: mutatók biztosítják a projekt kiemelkedő minőségű és költséghatékony megvalósítását.
A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 20 pont)
- Kialakítás: a projektben részt vevő szervezetek/intézmények egymást kiegészítő, a szükséges profillal, kompetenciákkal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, megfelelő összetételű csoportot alkotnak a projekt összes aspektusának sikeres megvalósítása szempontjából;
- Felzárkózás: milyen mértékben alakít ki a partnerség hálózatokat és gyakorló közösségeket a tanárképzést nyújtó szolgáltatókkal, a tanárképzésben részt vevő közigazgatási szervekkel és egyéb szereplőkkel, és mennyire teszi lehetővé a szakértelem és a tudás eredményes cseréjét a partnerek között;
- Földrajzi dimenzió: milyen mértékben von be a projekt releváns partnereket különböző földrajzi területekről, és milyen mértékben indokolta meg a pályázó a partnerség földrajzi összetételének kialakítását, illetve milyen mértékben szemléltette annak relevanciáját az Erasmus+ tanárképző akadémiák célkitűzéseinek elérése szempontjából; és milyen mértékben vonja be a partnerség a helyi és regionális szintű releváns szereplők széles és megfelelő körét;
- Virtuális együttműködés és mobilitás: milyen mértékben kapcsolódik az együttműködés az olyan meglévő Erasmus+ eszközökhöz, mint az eTwinning és a School Education Gateway;
- Elkötelezettség: a felelősségi körök és feladatok felosztása egyértelmű, megfelelő, és saját szakértelméhez és kapacitásához mérten valamennyi részt vevő szervezet/intézmény elkötelezettségét és aktív hozzájárulását szemlélteti;
- Feladatok: a koordinátor kiemelkedő színvonalú irányítási készségekről, valamint transznacionális hálózatok sikeres koordinálásáról és vezetői képességekről tesz tanúbizonyságot egy összetett környezetben; az egyéni feladatok az adott partnerek konkrét know-how-ja szerint kerültek elosztásra;
- Együttműködés: a projekt hatékony mechanizmust javasol a részt vevő szervezetek/intézmények, résztvevők és egyéb releváns érdekeltek közötti megfelelő koordináció, döntéshozatal és kommunikáció biztosítása érdekében.
Hatás (maximális pontszám: 20 pont)
- Hasznosítás: a pályázat szemlélteti, hogy miként használják majd fel a partnerek és az egyéb érdekeltek a projekt eredményeit. A pályázat az eredmények projekt időtartama alatti és azt követő hasznosításának mérésére szolgáló eszközöket határoz meg;
- Terjesztés: a pályázat pontos tervet tartalmaz az eredmények projekt időtartama alatt és annak lezárulását követően történő terjesztésére vonatkozóan, illetve olyan megfelelő célokat, tevékenységeket, releváns határidőket, eszközöket és csatornákat mutat be, amelyek biztosítják, hogy az eredményeket és a programmal járó előnyöket eredményes módon terjesszék az érdekeltek, a szakpolitikai döntéshozók, a tanárképzést nyújtó szolgáltatók, a közigazgatási szervek stb. körében a projekt időtartama alatt és azt követően; a pályázat emellett feltünteti, hogy mely partnerek felelnek a terjesztésért, és szemlélteti, hogy milyen releváns tapasztalattal rendelkeznek a disszeminációs tevékenységek területén; a pályázat meghatározza a terjesztéshez használt módszereket, és előnyben részesíti az Erasmus+ olyan eszközeit, mint az eTwinning és a School Education Gateway;
- Hatás: a pályázat szemlélteti a projekt lehetséges hatását:
o a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
o és a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű hatást.
- A pályázat intézkedéseket, célokat és mutatókat foglal magában a megvalósítás folyamatának nyomon követésére, valamint a várt (rövid és hosszú távú) hatás értékelésére vonatkozóan;
- Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat kifejti az Erasmus+ tanárképző akadémiák kiterjesztésének és továbbfejlesztésének módját. A pályázat magában foglal egy hosszú távú cselekvési tervet a projekteredmények projekt lezárulását követő, fokozatos kiterjesztésére. A tervnek a tanári alapképzést (a jövő tanárai számára szakképzettség megszerzésére irányuló alapképzést) és a folyamatos szakmai továbbképzést (tanártovábbképzést) nyújtó szolgáltatók közötti tartós partnerségen kell alapulnia. Tartalmaznia kell a megfelelő irányítási struktúrák azonosítását, valamint a méretezhetőségre és a pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó terveket, többek között az európai, nemzeti és magánemberektől származó pénzügyi erőforrások azonosítását annak biztosítása érdekében, hogy az elért eredmények és a megvalósított előnyök hosszú távon fenntarthatók legyenek.
A pályázatoknak legalább 60 pontot kell elérniük (az összesen 100 pontból) ahhoz, hogy támogathatók legyenek, a négy értékelési szempont tekintetében meghatározott, szükséges minimális pontszámot is figyelembe véve: legalább 18 pont a "projekt relevanciája" kategóriára; 13 pont a "projektterv és a megvalósítás minősége" és 11 pont a "partnerség és az együttműködési megállapodások minősége", valamint a "hatás" kategóriákra. Pontszámegyenlőség esetén a "projekt relevanciája", majd a "hatás" kategóriára adott, legmagasabb pontszámok élveznek elsőbbséget.
Finanszírozási szabályok
Az uniós támogatás a projekt keretében felmerült tényleges költségekhez történő hozzájárulás formájában valósul meg (ténylegesen felmerült költségeken alapuló finanszírozási modell). Csak az elszámolható költségek és azok a költségek, amelyek a kedvezményezettnél a projekt végrehajtása során ténylegesen felmerültek (nem a költségvetésben szereplő költségek).

Az uniós támogatás maximális összege projektenként 1,5 millió euró
Továbbá:
- A támogatás részletes paramétereit a támogatási megállapodás rögzíti.
- Az EU által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 80%-át. .
- Az odaítélt támogatás alacsonyabb lehet az igényelt összegnél.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem